ၵၢၼ်တၢၼ်းၵထိၼ်ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်သင်ၶၶဝ်ႈသိမ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ-ပဵင်းလူင် ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးတၢၼ်း ၵထိၼ် (သၢင်ႇၵၢၼ်း) တမ်ႈတီႈဝတ်ႉၾႃႉ ဝဵင်းဢိၼ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး၊  မႄႈလဵင်ႉထႆး ၵုင်းထဵပ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်၊ မီးၸၢဝ်းပုတ်ႉလႄႈ ၸၢဝ်းတၢင်ႇၸၢတ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈ/ ဢမ်ႇပၼ်သင်ၶၶဝ်ႈသိမ်ႇ ႁဵတ်းသင်ၶၵမ်။

WeingInn 001
ၽွင်းဢဝ်တူၼ်ႈတၢင်းတၢၼ်း/ၵထိၼ် လဵပ်ႈၵွင်းမူး မႃရၸိၼၸေၻ

ဝၼ်းထိ 28/11/12 ယၢမ်း 09:00 မူင်း (လိူၼ် 12 မူၼ်း)၊  ဢိင်ၼိူဝ်ၶုၼ်ၵၼ်ၼိၵႃး ၽယႃးၶမ်း (မႄႈလဵင်ႉၵူၼ်းထႆး) ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ႁပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်သေ ႁူမ်ႈတၵ်ႈၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ-ပဵင်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆး တၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်း (ၵထိၼ်)။ မီးၵၢၼ်ႁူမ်ႈ ၵၼ်လဵပ်ႈ (ႁႄႇ)သၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်၊ တူၼ်ႈတၢင်းတၢၼ်း လုၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ၶိုၼ်ႈၸူးတမ်ႈ တီႈၵွင်းမူးလူင် မႃရၸိၼၸေၻီ ဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၵွၼ်းၸိူင်းဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈပီသႃ သၼႃ 2511 ၊ ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈၵွင်းမူး 3 ႁွပ်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇမႃးလဵပ်ႈဝိႁၢရ်လူင် 3 ႁွပ်ႈ၊ ၸင်ႇၶဝ်ႈ ႁွမ်းတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈ ဢဝ်ပွၼ်းမင်ႇၵလႃႇ။

ၼႂ်းၵၢၼ်တၢၼ်းၽႃႈၵထိၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ၵၢဝ်ႇသမုၼိယၵႃ ထႃ ဢၼုမေႃးတၼႃႇဝႃႈ-ၵၢၼ်တၢၼ်းၽႃႈသၢင်ႇၵၢၼ်း ၵထိၼ် လိူၼ် 12 မူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၾိင်ႈထုင်း တႆး ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်၊ ပဵၼ်ၵႃလတႃႇၼ၊ တႃႇၼတၢၼ်းၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း၊ ပဵၼ်မႁႃၵုသူလ်ယႂ်ႇလူင်။ ၵၢၼ်တၢၼ်းၽႃႈသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ၼႆႉ ပုတ်ႉထၸဝ်ႈဢၼုၺၢတ်ႈ ပၼ်သေပဵၼ်မႃး။
WeingInn 002
ၽွင်းတၢၼ်းၽႃႈသၢင်ႇၵၢၼ်း/ၵထိၼ် ၼႂ်းဝိႁႃရ်လူင် ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း

ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်ပုတ်ႉၸဝ်ႈ (ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ) မီးၸဝ်ႈရႁၼ်/ၸဝ်ႈၽိၵ်ႉၶု 30 တူၼ် မိူင်းပႃႇထႃႇၶဝ် ၶႂ်ႈၵႂႃႇၸူးဝႆႈသႃ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈဝတ်ႉၸေတဝၼ် မိူင်းသႃဝတ်ႉထိ။ ၶဝ်ၸဝ်ႈၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ် ပႆတၢင်းမိူဝ်းၸူးတီႈမိူင်းသႃဝတ်ႉထိ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းထိုင်သေ သမ်ႉမႅၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ်ႈဝႃႇလိူၼ် 8 မူၼ်း၊ ၸဝ်ႈၽိၵ်ႉၶုၶဝ်ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ဢဝ်ဝႃႇသႃၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊ ပေႃးထိုင်ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃးမႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်းၸူးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၸေႇတဝၼ် မႁႃဝိႁႃရ မိူင်းသႃဝတ်ႉထိ။ မိူဝ်ႈလႆႈၶဝ်ႈ ႁူပ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၽိၵ်ႉၶုၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈလဝ်ႈလၢတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃးၸဵမ်ၶိူင်ႈ ၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ၽွင်းယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇဢၼုၺၢတ်ႈ ႁႂ်ႈတၢၼ်းၽႃႈၵထိၼ်၊ ၼၢင်းဝိသႃၶႃပဵၼ် ၵေႃႉတၢၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ ၵၢၼ်လႆႈတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ် ၽႃႈၵထိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်မႁႃၵုသူလ် တႄႉတႄႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းဝိၼႆး (ဝိၼယ)တၢင်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ မီးဝႆႉဝႃႈ သင်ၶတူၼ်ဢၼ်ႁပ်ႉၽႃႈၵထိၼ် (သၢင်ႇၵၢၼ်းၶိၼ်း)ၼၼ်ႉ၊ ဝၢႆးႁပ်ႉၽႃႈသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ယဝ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းသၶၵမ် (ၵၢၼ်သင်ၶ) ၼႂ်းသိမ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၵၢဝ်ႇႁေႃးၵႂၢမ်းယွင်ႈယေႃး၊ ၸုၼ်ႉသၢင်ႇၵၢၼ်းၵဝ်ႇ၊ ဢတိတ်ႉထၢၼ် သၢင်ႇၵၢၼ်းမႂ်ႇ၊ ၵၢဝ်ႇႁေႃးဢၼုမေႃးတၼႃႇယဝ်ႉ တၢင်းၸဝ်ႈတႃႇၼ လႄႈသင်ၶ ၼႂ်းဝတ်ႉဢၼ်ႁပ်ႉ ၵထိၼ် ၸင်ႇလႆႈႁပ်ႉ ၽွၼ်းလီၵထိၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ။
WeingInn 003
သိမ်ႇ လႄႈႁူင်းၼွၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းလွမ်ႉႁူဝ်ႉဝႆႉ မီးၼႂ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ

ဝၢႆးတၢၼ်းၵထိၼ်ယဝ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းသင်ၶၵမ်ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတီႈဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်းၶဝ်ဝႃႈ သိမ်ႇႁဝ်း ၵေႃႈမီးယူႇ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီၵႂႃႇၶဝ်ႈသိမ်ႇႁဝ်း၊ ၼႆသေၵႂႃႇယွၼ်းၶဝ်ႈသိမ်ႇၵဝ်ႇ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ဢၼ်ယၢၼ်ဝတ်ႉမွၵ်ႈ 10 ဝႃး၊ ၼႂ်းလိၼ် ၾင်ႇမိူင်းတႆး တီႈၼႂ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်း ဢဝ်တီႈလိၼ်ဝတ်ႉ ပႃးတင်းသိမ်ႇ ႁဵတ်းတပ်ႉလွမ်ႉႁူဝ်ႉဝႆႉလၢႆ လၢႆၸၼ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 9-10 ပီပူၼ်ႉမႃး။ သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်ယွၼ်းၶဝ်ႈသိမ်ႇမွၵ်ႈ 30 မိၼိတ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈလႄႈ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈသိမ်ႇ ဝတ်ႉတၢင်ႇတီႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

သိမ်ႇ (ဢုပေႃးသထ) ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်းၼႆႉ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီသႃသၼႃ 2525 ။ ထိုင်မႃးၵၢင်ပီ သႃသၼႃ 2545 သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ၼိူဝ်ၵွင်း ၾင်ႇမိူင်းတႆးသေ ၶုတ်းလုၵ်းထႅၼ်ႉ၊ ႁဵတ်းတီႈယူႇ၊ လွမ်ႉႁူဝ်ႉ ဝႆႉလၢႆလၢႆၸၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်။ ၼႂ်းဝၢင်းတီႈလိၼ်ဝတ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းႁဵတ်းတပ်ႉၼႆႉ မီးပႃးသိမ်ႇ၊ သႃလႃး (ၸလွပ်ႈ)၊ ႁူင်းၼွၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈလၢႆးႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ယႃႉသႃသၼႃ- ၼႆယဝ်ႉ။
 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates