ပၢင်ၵုမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးဝၼ်းႁႅၵ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်ပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်ၸတ်းတီႈတႃႈၵုင်ႈ မီးၵူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ။ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈမီး ႁႅင်းၸႂ်၊ တၢင်းႁဵတ်းလၢႆးႁဵတ်းပိူင်ႈၵၼ်ၵေႃႈ ယိူင်းမၢႆဢၼ်လဵဝ်။
with NCT
ၽွင်းတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇတေမီးတေပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ ပဵၼ်မႃးၵေႃႈၸူမ်းယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈႁႃတၢင်း တႅပ်းတတ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၶွင်ႁဝ်း ၵူၺ်း။ ၽွင်းတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်တႆးၼႆႉ မီးႁႅင်းၸႂ်တႄႉတႄႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လၢႆးၶႃႈ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸၢႆးမွင်ႇတိၼ်ႇ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈပိုတ်ႇပၢင် ၵုမ်ဝႃႈ- ပေႃးႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ် လူတ်းယွၼ်ႇ မႃႇၼ ၸင်ႇတေၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈလွင်ႈဝႆႉဝၢင်းၸႂ်ၵၼ်။ ဢၼ်ႁဝ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ မၢင်ၸိူဝ်ႉမၢင်ပိူင်ၵူၺ်း၊ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းတႄႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႊၻရိူဝ်ႊလ် မိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉႁဝ်းဝၢင်း ဝႆႉသေ၊ ဢၼ်ႁဝ်းမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ သင်ႁဝ်းတူၵ်းလူင်းလႆႈ ထိုင်ၸၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၽႂ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ၼႆ ယိင်ႈၶႅၼ်းသုတ်း။ ဢၼ်တႆးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်လႆႈမႃး ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႆႉ လီယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈတႆးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ယင်းပႆႇၶဝ်ႈၵၼ် ႁဝ်းသမ်ႉတေၵႂႃႇၶိုင်ၸွမ်း ပိူၼ်ႈၼႆ တေပဵၼ်ၵၢၼ်ၶၢမ်ႈၸၼ်ႉမၼ်း ပူၼ်ႉတီႈ၊ လၢႆးႁဵတ်း ၸိူင်ႉၼႆထုၵ်ႇမႅၼ်ႈယဝ်ႉ၊ ႁႂ်ႈမၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈပိၵ်ႉပႅတ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈပိုၼ်းၵဝ်ႇသေ မႃးပိုတ်ႇၼႃႈလိၵ်ႈပိုၼ်း မႂ်ႇ- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပၢင်ၵုမ် တင်းမူတ်းမီး 30 ပၢႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် 3 ၵေႃႉ။  ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်တင်းမူတ်းမီး 200 ပၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ။ ပေႃးမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ - ၶဝ်ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။
 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates