ၸဝ်ႈသင်ၶတႆးတူဝ်ႈတၼ်းတင်ႈႁပ်ႉၵၢၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသင်ၶၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ဝႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းတင်ႈႁပ်ႉလွင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉၵေႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ လႆႈႁပ်ႉၶူး PhD ထႅင်ႈ။

jotika-ky
ၸၢႆးၸေႃးတိၵ ၶိူဝ်းယိုၼ်း

ၸွမ်းၼင်ႇႁၢႆးငၢၼ်း ဢၼ်တၢင်းသင်ၶတႆး ဢွၵ်ႇမႃးၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆး ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသင်ၶၼုမ်ႇ  ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁဵၼ်း ယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ တူဝ်ႈတၼ်းတင်ႈႁပ်ႉလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး- ၼႆယဝ်ႉ။

ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသင်ၶတႆး လႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းတူၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉတူၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၸုပ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉၸုပ်ႈၼိုင်ႈ မႃးႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ပဵၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၻွၵ်းတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ဢွၼ်ႁူဝ်ၶိုင်ပွင် မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1991 ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 21 ပီ။ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တႆးၵေႃႉႁႅၵ်ႈသုတ်း လႄႈပဵၼ်သင်ၶတႆး ၸဝ်ႈႁႅၵ်ႈသုတ်း ဢၼ်လႆႈ(ၸုမ်ႈၶူး) D.Phil တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ဢွၵ်ႊၾိူတ်ႊသ် (Oxford) မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။

တင်ႈတႄႇမၼ်းၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းမႃးၼႃႈၵၢၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသင်ၶတႆးလႆႈဢွၵ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး တၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးသင်ၶတင်းမူတ်း 81 တူၼ် ဢၼ်လႆႈၸုမ်းၶူးတၢင်းမိူင်းၼွၵ်ႈ။ PhD 3 ၸဝ်ႈ၊ MA 36 တူၼ်၊ BA 30 တူၼ်၊ သမ်ႉ Diploma 12 တူၼ်။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ဢၼ်ယင်းတိုၵ်ႉႁဵၼ်းယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းသီရိလင်းၵႃ၊ ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ၊ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမီးဢမ်ႇယွမ်း 28 တူၼ်။ ပိူင်လူင်မၼ်း 1 တႃႇႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး PhD ၊ 2 တႃႇႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.Phil ။ တႃႇႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး MA 10 တူၼ်၊ တႃႇႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး BA 15 တူၼ်။ ၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈၸုမ်ႈၶူး PhD လိုၼ်းသုတ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈၸေႃးတိၵ ၶိူဝ်းယိုၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈလုၵ်ႉတီႈၸၢတ်ႈပၢၼ်သင်ၶ မႃးပဵၼ် ၵူၼ်းလမ်ယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၸေႃးတိၵ ၶိူဝ်းယိုၼ်းၼႆႉ (ၵူၼ်းၸႃတိပၢင်လူင်) လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး PhD မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 31/10/12 တီႈလၼ်ႊတၼ်ႊ တီႈႁူင်း ႁဵၼ်း ၾၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈဢပ်ႊၾရိၵႃႊ (School of Oriental and African Studies-SOAS) တီႈဝဵင်းလူင် လၼ်ႊတၼ်ႊ မိူင်းဢိၵ်းၵလဵတ်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉ ယူႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း သင်ၶ။ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆးၵဵဝ်ႇ ၵပ်းၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈ လူင် မိူင်းၼွင်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁပ်ႉ ၸုမ်ႈၶူး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ မႁႃသတိပထႃၼသုတ်ႉတ ဢၼ်ၸဝ်ႈ ဢမၢတ်ႈလူင် တႅမ်ႈဝႆႉပဵၼ်လင်ႇၵႃႇလႄႈ တၼ်းႁဵင်းၶွင်လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးၵမ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းပုတ်ႉထၽႃသႃ ထေရဝႃတမိူင်းတႆး (The Poetic Dhamma of Zao Amat Long’s Mahasatipatthana Sutta and Place of Traditional Literature in Shan Therawada Buddhism) ။ ဢွၼ်တၢင်းလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး BA, MA တီႈသီရိလင်းၵႃ၊ တင်ႈတႄႇပီ 2010 မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးလႆႈၻွၵ်းတိူဝ်ႊ PhD ၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း (SOAS) ။

ယူႇတီႈၸၢႆးၸေႃးတိၵ ၶိူဝ်းယိုၼ်း ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်းတူၵ်းတႅမ်ႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ လၢႆးၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းသင်ၶသေဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵၼ်းၼွၵ်ႈ မိူင်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇၼႆႉ ဢၼ်တႆးႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေမီး ပၺ်ႇၺႃႇၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼမ်မႃးၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁဝ်းယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

လၢတ်ႈၼႄပႃးဝႃႈ- မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၼေႃႇၶမ်းလႃႈ ထမ်မသႃမိၵေႃႈ တၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈဝႆႉတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်သီရိလင်းၵႃ (Peradeniya) ၊ ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်ထတ်းသၢင် တူၺ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ပူၼ်ႉၸၼ်ႉလိၵ်ႈ (ဢွင်ႇ)ယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းပႆႇလႆႈႁပ်ႉၸုမ်းၶူး- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2012 ၼႆႉ ၼၢင်းၸွမ်ဢေး MA လႆႈႁၢႆးငၢၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇမၼ်းၼၢင်းလႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်။ ၼႂ်းၵႃႈၵူၼ်း ၼုမ်ႇဢႃႇယု 18 ပီလူင်းတႂ်ႈမီးယူႇ 22,000 ၵေႃႉပၢႆ။ ၼႂ်းၼႆႉသၢမ်ပုၼ်ႈ-ၼိုင်ႈပုၼ်ႈ (1/3) ၵူၺ်းလႆႈၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵမ်ႈၼမ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ 1.ပေႃႈမႄႈဢမ်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈ။ 2.ႁူင်းႁဵၼ်းယူႇၵႆႁိူၼ်း။ 3.ဢမ်ႇႁူႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ထုၵ်ႇၸႅၵ်ႇၽႄ ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ။ 4.ၵွပ်ႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်မႃးလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈပွႆႇလုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း။ 5.လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁူင်းႁဵၼ်း တႃႇပိုၼ်ၽႄႈၾိင်ႈငႄႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈမၢၼ်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် သင်ၶၸဝ်ႈၸိူဝ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉလိၵ်ႈ (ဢွင်ႇလိၵ်ႈ) မႃးၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ ပွၵ်ႈမႃးမိူင်းတႆးသေ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉယူႇ- ဝႃႈၼႆ။
 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates