တႃႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တေလႆႈမီးလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းလၢႆ မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း၊ တၵ်းလႆႈမီးလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်းၼႅၼ်ႈၼႃၵွၼ်ႇ- ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ လၢတ်ႈ။


ဝၼ်းတီႈ 22-24/02/2017 ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) တီႈဢေႇသုတ်း 10 ၸုမ်းပၢႆ၊ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈပၢင်သၢင်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပႃးလွင်ႈ NCA ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးလွင်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ။ ဢိင်ၼိူဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပႃးၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် လၢတ်ႈ။


မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ- "ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈသေ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတင်းလၢႆၼႆႉ ၶဝ်လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇမႃး 60 ပီပၢႆယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် မၼ်းမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ငမ်းငဝ်းၼိူဝ်ၵၼ်မႃးတႃႇသေႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးၶဝ်တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တၵ်းလႆႈမီးလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်း"- ဝႃႈၼႆ။


"တႃႇတေမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႆႈၼၼ်ႉ သွင်ၾၢႆႇတေလႆႈမီးလွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် သွင်ၾၢႆႇယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇၾၢႆႇ UNFC တၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးၼႆၵေႃႈ ၶေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉႁပ်ႉလႆႈ၊ ၶေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉႁပ်ႉလႆႈမွၵ်ႈ 50% ၊ ၶေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆၵေႃႈ တေလႆႈလၢတ်ႈတႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်း၊ ပေႃးလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆၵွၼ်ႇ သွင်ၾၢႆႇၼႆႉတေယုမ်ႇယမ်ၵၼ်မႃးသေ တေၵႂႃႇလႆႈတၢင်းၼႃႈ"- ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ။


ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမွၼ်း ၼၢႆႇငူၺ်ႇတဵင်း ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႆႈၶဝ်ႈပႃးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း၊ လွင်ႈၼႆႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ပၼ်။ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းသေဢၼ်ဢၼ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶတ်းသၢင်ႈၶိုင်ပွင်ပၼ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ငမ်းငဝ်းၼိူဝ်ၵၼ်၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵေႃႈ လီလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃး၊ ပေႃးဝႃႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းၼႆၵေႃႈ မၼ်းတႅတ်ႈတေႃးယဝ်ႉ၊ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ တေၵိုတ်းတိုၵ်းၵႂႃႇၵူၺ်း- ဝႃႈၼႆ။


ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇၽလူင်ႇသဝေႃး ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ (PSDP) သေႃးၵျီႇလိၼ်း ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ပေႃးႁဝ်းၶႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းတႄႉ တႃႇတေၵိုတ်းသိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ၊ ၵႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် တင်းၵိုတ်းတင်းဢုပ်ႇ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ပေႃးဝႃႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။


ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် NCA မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ NCA ယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 60 ဝၼ်း တၵ်းတေလႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 90 ဝၼ်း တေလႆႈတႄႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ႁိုဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်လဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 21 ၸုမ်းၼႆႉ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တိုၵ်ႉမီး 8 ၸုမ်းၵူၺ်း၊ ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇ 13 ၸုမ်း။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ရယွင်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၸတ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇတင်းရယွင်း၊ ႁူပ်ႉထူပ်းသပ်းလႅင်း တွင်ႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး၊ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင်၊ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/02/2017 တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းပွတ်းၼႂ်တေႃႇထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ၊ ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး) တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး။ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈႁိမ်းပၢၵ်ႇၵေႃႉ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 19/02/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈရယွင်း၊ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 130 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈႁၢၼ်သိူဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းမိူဝ်ႈပိုတ်ႇပၢင် ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းရယွင်းဝႃႈ- ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၊ ႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင်ႉလႆႈမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ဝူၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပိူဝ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း။ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ တီႈရယွင်းၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်းမီး 4 ၶေႃႈ- 1.ပိူဝ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးလႆႈႁူႉထိုင်လွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း။ 2.ႁႂ်ႈပေႃးႁူႉၸွမ်း လွင်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈပဵၼ်ႁႅင်း တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်သဵင်လဵဝ်ၵၼ်။ 3.ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးလႆႈႁူႉပွင်ႇလွင်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ တႃႇတေမီးတွၼ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တွၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ တွၼ်ႈလွင်ႈတၢင်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ 4.ၸွမ်းၼင်ႇ 5 ႁူဝ်ၶေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ပိူင်ၵၢၼ်တီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ သၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈပေႃးၸၢင်ႈ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်တုမ်ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ် တၢင်းႁၼ်ထိုင် ပၢႆးဝူၼ်ႉပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈသေ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်မိူဝ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းၼႃႈ- ဝႃႈၼႆ။


ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 25/02/2017 ၼႆႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈ တီႈဝတ်ႉၻွၼ်းၵျၼ်ႇ (တွၼ်းၸၼ်ႇ) ဢိူင်ႇတႃႈသႃလႃး မိူင်းၵဵင်းမႆႇထႅင်ႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ တေမီးၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။


ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15-16/02/2017 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း CSSU ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ၊ မႄႈႁွင်ႈသွၼ်၊ မိူင်းပၢႆး၊ ၵဵင်းႁၢႆး၊ မႄႈသၢႆ၊ ၶျႆးပရႃႇၵၢၼ်း၊ မိူင်းၾၢင်၊ မႄႈဢၢႆး၊ ဝဵင်းႁႅင်၊ ၵဵင်းလၢဝ်၊ ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝၼ်းလႂ်မွၵ်ႈ 60- 70 ၵေႃႉၵူၺ်း-ၼႆယဝ်ႉ။


"တီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းတႆးႁဝ်းမႃးယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈၼမ်၊ ၶဝ်ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈဝႆႉယူႇၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း တွင်ႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈၼႂ်းၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) လႄႈတီႈရၼွင်းထႅင်ႈယူႇ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉၶဝ်ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဝႆႉၵေႃႈ မိူင်းတီႈၵိူတ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်း ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇမႃးႁူပ်ႉထူပ်းသပ်းလႅင်း တွင်ႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ"- ၸဝ်ႈႁၢၼ်သိူဝ် CSSU ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢတ်ႈ။


ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၢဝ်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်သပ်းလႅင်းၵႂႃႇ လွင်ႈတီႈလိၼ်၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ လွင်ႈၶူဝ်းႁႄႈၶူဝ်းတိုၼ်း သၽႃႇဝလႄႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ လွင်ႈၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈ CSSU လႆႈမႃးထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆး တၢင်းၵဵင်းမႆႇ၊ လွင်ႈတေသိုပ်ႇၵႂႃႇၵုင်းထဵပ်ႈ လႄႈရယွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။


ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU)ၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23-27/01/2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းလၢႆႁူဝ်ၶေႃႈသေ ၸႅၵ်ႇႁဵတ်းဝႆႉလၢႆတီႈသေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း၊ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၾၢႆႇတီႈလိၼ်လႄႈ ၶူဝ်းႁႄႈၶူဝ်းတိုၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်းမီး 6 ႁူဝ်ၶေႃႈ။


ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ၸႅၵ်ႇပဵၼ် 15 ၸုမ်းသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼွၵ်ႈမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းမိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းယၢင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတွၼ်ႈလိၼ် ဢၼ်မီးပီႈၼွင်ႉတႆးယူႇသဝ်းၼမ် လၢႆလၢႆတီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်။ ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တေတႅမ်ႈမၢႆမႃးသေ တေဢဝ်ၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး၊ ဢၼ်လႆႈမႃးၽွၼ်းပၢင်ႈ ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ တေၼမ်းဢဝ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ဢၼ်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း တၢင်းၼႃႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 22/02/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 38.67 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1354.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 196.85 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 22/02/2017 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 21/02/2017 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 38.81 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1360.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ  1 ယႅၼ်ႉ = 197.72 ပျႃး။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 455 တူၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ်တႃႇ 455တူၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉလၢႆတီႈ ပိူဝ်ႈ ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇမူၼ်ႈ ၵတ်းယဵၼ် လိၼ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ ။

Photo Sai Hseng Soum & Sai Like
ဝၼ်းတီႈ 11-19/02/2017  ၸၢႆးဢၢႆႈသိူဝ်၊ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ၊ ၼၢင်းပဝ်းသႅင်၊ ၼၢင်းၶမ်းၶွင်ႇ၊ ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆၸုမ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၸဵင်ၼုမ်ႇ (လႃႈသဵဝ်ႈ)၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်ဝီ၊ ၸုမ်းၶမ်းၵူႇ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းတူၵ်းလွင်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈ100ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈၵွၼ်တႃႇ 455တူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဝိႁၢရ်လၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝိႁၢရ်တႃႈ ယၢဝ်၊ ဝိႁၢရ်ၵျွင်းမိူင်းတဵမ်၊ မူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းတဵမ်၊ ဝိႁၢရ်ၵျွင်းတႃႈပုင်ႇ၊ ဝိႁၢရ်ၵျွင်းၵုင်းသႃႇ၊ ဝိႁၢရ်ၵျွင်း သီႇရိမင်ၵလႃႇဝၢၼ်ႈသူႈတႆး၊ ဝိႁၢရ်ၵျွင်းႁူဝ်ပိုၵ်ႉ၊ ဝိၺၢရ်ၵျွင်းၵုၼ်ၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈၵွၼ်တႄႉ 1. တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၶုၵ်းထူပ်း ၶွပ်ႈထိုင်ၵုင်ႇမုၼ် ၶူးပူင် သွၼ်လူင် ပႃႈၼၢင်းလၢဝ်သႂ်ယိင်း ၵေႃႉသဵင်ႈၵမ်ၵႂႃႇၶွပ်ႈၶူပ်ႇ2ပီ။2 တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁူႉၸၵ်း ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် တႃႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်၊ ပႃႇမႆႉထိူၼ်ႇ ၶိူဝ်းၶဵဝ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ - ဝႃႈၼႆ ။


ၸၢႆးသႅင်သွမ်ႇ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈၵွၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ -“တူၼ်ႈမႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵူၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈ ပဵၼ်ၽူႈၵႅတ်ႇၵင်ႈပႂ်ႉပႃး ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းႁဝ်း၊ တူၼ်ႈမႆႉၼႆႉၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈ ပၼ်တၢင်းမႆႈႁႅင်း၊ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇၵႂၢမ်းထုင်းႁဝ်းမီးဝႃႈ “မႆႉလီမီးၼိုင်ႈတူၼ်ႈ ၼူၵ်ႉမူၼ်ႈမိုၼ်ႇသႅၼ်တူဝ် ” ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ တူၼ်ႈၵွၼ်ၼႆႉပဵၼ်မွၵ်ႇတၢင်ၶိူဝ်းတႆးမိူင်းတႆး ၵူၺ်းၵႃႈမွၵ်ႇၵွၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး သမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵူႈတၢင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇ တူၼ်ႈၵွၼ် ၸွမ်းဝတ်ႉ၊ ၸွမ်းဢိူင်ႇ ၊ၸွမ်းဝဵင်းႁဝ်းၵူႈတီႈ ၸွႆႈႁၢင်ႈၶိူင်ႈပၼ် မိူင်းသၼ်လွႆၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်း ႁႂ်ႈႁၢင်ႈလီၵတ်းယဵၼ်သေၵမ်း ”- ဝႃႈၼႆ ။


ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈမႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃး သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃၼႆသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၼၢႆး၊ ၵဵင်းတွင်း၊ မိူင်းၵိုင်၊ သႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တူၼ်ႈၵွၼ်၊ မႆႉသၵ်း၊ မႆႉၶီႈလဵၵ်း(ၸီႇလီႇ)၊ မႆႉသၢမ်သႃ၊ မႆႉယူႇၵလိတ်ႉ ၊ မႆႉတိုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆး ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆးပိၼ်ႈလူမ်ႉတီႈတၢင်းၵူတ်ႉ လူႉတၢႆၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးတႆး ယူႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆးၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈၶိုၼ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈပိၼ်ႈလူမ်ႉ တီႈတၢင်းၵူတ်ႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမႄႈႁႄႉ မိူင်းၵဵင်းမႆႇ။


မိူဝ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 17/02/2017 ယၢမ်း 22:40 မူင်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽူၺ်းႁႆး ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးထုၼ်း ဢႃယု 28 ပီ၊ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႉလဵဝ်ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၽၵ်းပွၵ်ႈမႃး ၶိုၼ်းတီႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈ၊ ဢဝ်လူတ်ႉမႃးပိၼ်ႈလူမ်ႉတီႈတၢင်းၵူတ်ႉဢၼ်တေပွင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇၸီႉ ဢိူင်ႇမႄႈႁႄႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵဵင်းမႆႇ။ မၼ်းၸၢႆးလူႉတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇ-ၼႆယဝ်ႉ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပီႈၼၢင်းၸၢႆးထုၼ်းၵေႃႉလူႉတၢႆ ၸိုဝ်ႈၼၢင်းယူင်ႇ ၵေႃႉႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်မွၵ်ႇ တၢင်းမႄႈဝၢင်း လၢတ်ႈၼႄတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ၸၢႆးထုၼ်းၼႆႉ လူတ်ႉၶိူင်ႈပိၼ်ႈလူမ်ႉတၢႆထင်တီႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၵွင်မိူင်းၶဝ် တိတ်းတေႃႇထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႇ၊ တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးတႄႉ ၵႂႃႇဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးတီးႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ၊ ဢဝ်မႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉဢူႇၿူဝ်းသူတ်ႇၼႆႉသေ ႁႅၼ်းပၢင်ၸႃပၼပၼ်၊ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ဝၼ်းတီႈ 21/02/2017 ၼႆႉ-ဝႃႈၼႆ။


ပီႈၼၢင်းမၼ်းယင်းလၢတ်ႈၼႄပႃးဝႃႈ- လူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈလူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်း၊ မၼ်းယိုမ်လူတ်ႉၶိူင်ႈတႆးၵေႃႉ မၼ်းၵႂႃႇ၊ လွင်ႈလူႉၵွႆၼၼ်ႉ ပေႃးမႄးၶိုၼ်းတေသဵင်ႈမွၵ်ႈ 3,000 ဝၢတ်ႇ။ ၸၢႆးထုၼ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းလူႉၵႂႃႇလႆႈမွၵ်ႈ 2-3 လိူၼ်၊ မေးၼၢင်းမၼ်းဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းမၼ်းသေပၢႆႈပႅတ်ႈ ၽွင်းမၼ်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ မၼ်းဢမ်ႇတၼ်းႁၼ်မိူဝ်ႈမေးမၼ်းပၢႆႈပႅတ်ႈ၊ ပၢႆးၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ ၸိုဝ်ႈမေးမၼ်း ႁွင်ႉဝႃႈၼၢင်းၶိၼ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၼ်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၶဝ်မီးလုၵ်ႈယိင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢႃယုတိုၵ်ႉလႆႈ 6 ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈၼွင်ႉမူၺ်။ ဝၢႆးမေးမၼ်းပၢႆႈပႅတ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၸႂ်မၼ်းဢမ်ႇလီ၊ ၵႆႉၵႂႃႇၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉဢႅဝ်ႇ ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းမႃး- ဝႃႈၼႆ။


ၸၢႆးထုၼ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈပေႃႈႁွင်ႉဝႃႈလုင်းပၢၼ်းဢွင်ႇ၊ ၸိုဝ်ႈမႄႈႁွင်ႉဝႃႈပႃႈသႅင်လူႇ၊ ပေႃႈမႄႈသွင်ထဝ်ႈမၼ်းၸၢႆးၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈၵၼ် 5 ၵေႃႉ ၸၢႆးသၢမ်ယိင်းသွင်၊ ပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 4 ။ ၼႂ်းပီႈၼွင်ႉ ႁႃႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ပီႈဢၢႆႈလူင်ၸိုဝ်ႈၸၢႆးၸိၵ်းတ (ယူႇမိူင်းတႆး)၊ ၵေႃႉထူၼ်ႈသွင် ၸၢႆးမူၼ်း (မိူင်းတႆး)၊ ၼၢင်းယူင်ႇ၊ ၸၢႆးထုၼ်း၊ ၼၢင်းႁၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵေႃသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် တႃႇပီ 2017လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶ တႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 13 မီးၽူႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 6 ၸဝ်ႈ ၊ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် 27 ၸဝ်ႈ ။

Photo: Seng Sai
ဝၼ်းတီႈ 18/02/2017 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး Tai Sangha University Students Association ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း13 ။ ၽူႈၶဝ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ မီး 6 ၸဝ်ႈ။  မိူၼ်ၼင်ႇ - 1.ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ပိၼ်ႇတေႃးလ ၵုၼ်ႁဵင် ပီ(3 ) (ပၢႆးပုတ်ႉ) 2.ၸဝ်ႈဝူင်းလိူၼ် ဝိလႃႇသ ထုင်ႉပူင်း ပီ (3 ) ပၢႆးၾိင်ႈၵူၼ်း၊ 3. ၸဝ်ႈဢုတ်ႉတရ ၶမ်း မိူင်းပွၼ် ပီ(3) ပၢႆးပုတ်ႉ၊ 4.ၸဝ်ႈမွၼ်းၶိူဝ်း ပၺ်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႇတ မိူင်းၼွင် ပီ (2) ပၢႆးၾိင်ႈၵူၼ်း၊ 5.ၸဝ်ႈမႁႃလူႇ မိူင်းသၢတ်ႇ ၊6.ၸဝ်ႈလႅင်းႁိူင်းသႂ် ဝိၸိတ်ႉသႃႇရ တၢင်ႉယၢၼ်း ပီ(2) ပၢႆးပုတ်ႉ- ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။


ၽူႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်မီး 27 ၸဝ်ႈ ၊ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လိူၵ်ႈတင်ႈမီး 100 ၸဝ်ႈ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမႂ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။


ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ပိၼ်ႇတေႃးလ ၵုၼ်ႁဵင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၵျူးလႃး ပီသၢမ် (ပၢႆးပုတ်ႉ) လႆႈသဵင် 51 သဵင် သေ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸုပ်ႈတီႈ13 ပီ 2017။


ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈႁူဝ်ၼႃႈၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ 1 တႃႇၾိုၵ်းႁႂ်ႈမေႃပွင်ၵၢၼ် လႄႈၾိုၵ်းႁႂ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၼမ်ၼမ် ။ 2 ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈသင်ၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး မီးၵၢၼ် တူဝ်ထူပ်းလွင်ႈပၼ်သဵင်(တွၼ်ႈမႄး) ၵွပ်ႈမၼ်းလမ်ႇလွင်ႈပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ။ ႁႂ်ႈသင်ၶလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၶဝ်ႈၸႂ်ဝႆႉၼၵ်းၼႂ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။


ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ပိၼ်ႇတေႃးလ ၵုၼ်ႁဵင် လၢတ်ႈဝႃႈ - “လိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးပၺ်ၺႃၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၼႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ။ ၼႃႈၵၢၼ်သင်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပိူၼ်ႈဢဝ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ တႅပ်းတတ်းယဝ်ႉ ။ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇ မေႃပၺ်ၺႃၸိုင် ၵၢၼ်မိူင်း ၊ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶိုတ်း ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းႁႃပၺ်ၺႃၵၼ်ၵူႈၵေႃႉသေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။


တႃႇတေပဵၼ်မႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆးၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ လႆႈၼႄတၢင်းပၼ် ယၢမ်းလဵဝ်သင်ၶတႆးဢွၵ်ႇမိူင်းႁႃႁဵၼ်းလိၵ်ႈ မီးၸွတ်ႇၵႂႃႇၵူႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မႃႊလေႊ သီႊယိူဝ်ႊ ၊ ၵျႃႊပၢၼ်ႊ ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ် ၊ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၊ မိူင်းဢမေႊရီႊၶိူဝ်ႊ ၊ သိင်ႊၶၿူဝ်ႊ ၊ ဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ၊ ၵူဝ်ႊလီႊယိူဝ်ႊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈမိူင်းထႆးသမ်ႉ တႄႇပီ 2004 မႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်း ယဝ်ႉၵႂႃႇမီး 2 ႁဵင်ပၢႆ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵၼ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်မီး မွၵ်ႈ 150 ၸဝ်ႈပၢႆ  ။


ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆးၼႆႉ ၼိုင်ႈၸုပ်ႈလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် 1 ပီ။ ပေႃးၶွပ်ႈ 1 ပီ ၶိုၼ်းမေးလိူၵ်ႈတင်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈၼိုင်ႈၵမ်း။ ပီၼႆႉပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ  13 ယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သင်ႇထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၶိူဝ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်း မိူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ တႃႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ သၢႆၸႂ်မၼ်းပဵၼ်လိၵ်ႈလၢႆး၊ ၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆႉ ၶၼ်းႁူၵၼ်ၼႃႇ ဢမ်ႇတၢၼ်ႇယဝ်ႉ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈဝႃႈလၢၵ်ႇလၢႆးမႃးၵႃႈႁိုဝ်၊ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ ယူႇတီႈမီးသုၼ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်သေယဝ်ႉ လႆႈတူင်ႉတၵ်ႉၼႂ်းၾဵတ်ႊၿုၵ်ႊ ၸူးတႆးၵေႃႉၸၼ်ႉၸွမ် တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းထႆး၊ လွင်ႈဝႃႈ ပေႃးယဝ်ႉႁဵၼ်းၵႂႃႇၼႆ တေဢၢၼ်းတမ်းဝႆႉယိူင်းမၢႆ လူင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵႂႃႇ၊ ပေႃးယဝ်ႉသမ်ႉ တင်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇၼႆႉ ၸွင်ႇယိူင်းမၢႆႁဝ်းတေမိူဝ်းပွင်ႇၵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇၼမ်ႉၵေးၼၼ်ႉလႆႈၼႆလႄႈ ပေႃးယဝ်ႉဝႃႈမိူင်းပိူၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းသမ်ႉပိူင်ႈၵၼ်ၼင်ႇႁိုဝ်? တေယိူင်ႈလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်ၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းဝူၼ်ႉၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်လႆႈတေႉ တေမီးၼင်ႇတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။


သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း


ၵမ်ႈၼမ်တႄႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈလႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ မိူင်းပိူၼ်ႈသေမေႃၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ သင်ဝၢႆးယဝ်ႉႁဵၼ်းၵေႃႈ တေၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်သေမီးငိုၼ်းမီးၶမ်း၊ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁဝ်း (လုၵ်ႈႁဵၼ်း)ယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ တေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇဝႃႈ ႁင်းႁဝ်း၊ သုၼ်ႇႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ လၢတ်ႈၸႃတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈႁဝ်းသေမႅၵ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈသင်မႃးတူၺ်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း၊ ပၼ်ႁႃမိူင်းတႆးႁဝ်းလီလီၼၼ်ႉ တေလႆႈတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇၸႂ်ယဝ်ႉ၊ ၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ် ယွၼ်ႉႁဝ်းပႆႇမီးႁူင်းႁဵၼ်း သုၼ်ၵၢင်ဢၼ်လဵဝ်ၸွတ်ႇၵူႈဝဵင်း ၵူႈဝၢၼ်ႈလႄႈ မေႃသွၼ် တႃႇတေသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇသွၼ်ပၼ်ၶဝ် မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉၼႆ ယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇႁဵတ်း ပၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵမ်းဢွၼ်ႇၵူၺ်းၸိုင် ၸွင်ႇၶဝ်တေမီးပိုၼ်ႉထၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး တၢင်းႁူႉ ႁပ်ႉဢဝ်လႆႈႁိုဝ်၊ ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇသႂၢင်းပၼ်ၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃ မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၶဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉၼႆ ယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ တေပိူင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ၊ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈ လွၵ်းၶဝ်ႈၵီးၵၼ်၊ မၼ်းတေပိူင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ တေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။


လိၵ်ႈလၢႆးၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ႁႂ်ႈမီးႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်လဵဝ် ၸွတ်ႇၵႂႃႇၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဝဵင်းၼႆ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁူမ်ႈတူဝ်ၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ၊ ပေႃးဢဝ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈဝႃႈၼႆ မၼ်းထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ႁဝ်းတေလႆႈတူၵ်းၸႂ် တူင်ႉၼိုင်တႃႇ လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈႁဝ်းယဝ်ႉႁဵၼ်း မိူင်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းပိူၼ်ႈၶိုၼ်းၸိုင် ပွင်ႇဝႃႈၼမ်ႉၵတ်ႉႁဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းပဵၼ်တႃႇမိူင်းပိူၼ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်း ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းသွၼ်မႃးၵေႃႈ ပိူၼ်ႈတႅပ်းတတ်းပၼ်ႁဝ်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆပွင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶိုၼ်းသိုပ်ႇပႆသဵၼ်ႈတၢင်းလိူမ်ႈငၢမ်ႈ(ၸူးငၢႆႈ)ၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ။


ယိူင်းဢၢၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတေယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်


ယၢမ်ႈထၢမ်တႆးၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ သင်ဝႃႈယဝ်ႉႁဵၼ်းၼႆ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်? တွပ်ႇဝႃႈယိပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ထၢမ်ထႅင်ႈဝႃႈ “ပေႃးလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ တေဢၢၼ်းထိုင် ၵႃႈႁိုဝ်ၸင်ႇပဵင်းႁၢၼ်ႉၸႂ်၊ တေႃႇထိုင်ပဵၼ်သထေးႁႃႉ”ၼႆၵေႃႈ သမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈ၊ ဢၼ်တွပ်ႇမႃးတႄႉ“ဝူၼ်ႉဝႃႈ တေႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃလႆႈငိုၼ်းၼမ်ၼမ်သေ ဢဝ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ”ၼႆယူႇ။ ၶေႃႈတွပ်ႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈထုၵ်ႇၸႂ်တေႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ တေၵိုင်ႇတင်းပၢႆးဝူၼ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် လႄႈၶိုၼ်းတူၺ်းငဝ်းလၢႆးပၼ်ႁႃ တႃႇၵႄႈၶႆလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်ၵႄႈၶႆလႆႈ ပၼ်ႁႃၼႆၸိုင် ယွၼ်ႉဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇ ၸိမ်သင်ႉလၵ်းႁဝ်းတိၼ်မၼ်း တၢင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်ႈမၼ်ႈသေသမ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၢၵ်ႇမၼ်းယူႇၼိူဝ်သင်ႉ ၼၼ်ႉၶၢမ်ႇၶၢမ်ႇႁိုင်ႁိုင်လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ၶႂ်ႈဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇသွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉဝႆႉ ႁႂ်ႈၶဝ်မီးၸႂ်ႁၵ်ႉသိုဝ်ႈၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးငိုၼ်းမႃးယဝ်ႉ သင်ၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်ၼႆ ငိုၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တေဢဝ်ၸႂ်ႉ မႅၼ်ႈတၢင်းမၼ်းလီ၊ တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈလႆႈယူႇႁိုဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ သင်တႅၵ်ႈတင်းၵူၼ်းၶိူဝ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈၵႂႃႇမိူင်းလႂ်ၵႂႃႇ ၶဝ်ဢမ်ႇမေႃလိုမ်းၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ၊ လိၵ်ႈၶဝ်သေဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ႁတ်းၼုင်ႈၶူဝ်း ၾိင်ႈထုင်းၶဝ်ၼႄပိူၼ်ႈၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ယွၼ်ႉဝႃႈၶဝ်ၼႆႉ လႆႈၸိမ်း၊ လႆႈသႂၢင်းလွင်ႈ ၾိင်ႈထုင်းလွင်ႈၶိူဝ်းၶဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းယၢမ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၼၵ်းၸႂ် ၼၵ်းသူပ်းသင် တႃႇလၢတ်ႈၼႄပိူၼ်ႈလွင်ႈၶဝ်၊ ၵႂၢမ်းၶဝ်သင် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


လွင်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ“ဢၼႃႇၵၢတ်ႈႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ မီးၼႂ်းၵမ်မိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်”ၼႆ သင်ဝႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉၼႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်တေယႂ်ႇမႃးၵေႃႈ တေမိူၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေၼႃႇလိူဝ်ႁဝ်းၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ဝႆႉ လွင်ႈမေႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၼ်းၼမ်ၼႆၵေႃႈ သင်ၶဝ်ယႂ်ႇမႃး ၵူၼ်းတေၶဝ်ႈၸႂ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းၼမ် တေၼမ်လိူဝ်သေ ၸူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇ။


တီႈတႅၵ်ႈပိူင်ပဵၼ်


ႁဝ်းယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးမႃးၸွမ်းၵၼ်လႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢင်းၵိတ်ႉလၢႆလၢႆၵူၺ်း မိူဝ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းယၢမ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မႃးၸဵမ်လဵၵ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈတႃႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၵ်းၸႂ်ၼႆတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၶဝ်လႆႈသႂၢင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈပိူၼ်ႈမႃးၸဵမ် လဵၵ်ႉယဝ်ႉလူး။ ၸိူဝ်းလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ မုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈလိၵ်ႈတႆးမႃး ၸဵမ်လဵၵ်ႉသမ်ႉ သင်ႁဝ်းၶႂ်ႈလၢတ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉၼႆ သဵင်ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းဢွၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈယူႇသဝ်းၸွမ်း လွင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၼႂ်းၸႂ်ၶဝ်တေမီးတေၸပ်းဝႆႉ၊ တေဢဝ်တီႈယူႇ ဝႆႉၼႂ်းၸႂ်ၶဝ်ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ။


ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ် လိၵ်းတႃမႃးငွၵ်ႈသႂ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈၸွတ်ႇတဵမ် တူင်ႇဝူင်းတႆးၵူႈတီႈၼႆ ယႃႇပေၶၢမ်ႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမၢႆၼိုင်ႈ၊ ႁဝ်းသမ်ႉပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမၢႆသွင် တေလႆႈပူၵ်းပွင်ပၼ် မၢႆၼိုင်ႈၼႆ ပဵၼ်ၾိင်ႈထုင်း သၽႃႇဝၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶဝ်ပူၵ်းပွင်ၵၼ်ယဝ်ႉ။


တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၽွင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်


တေႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း တိုၼ်းတေဝၢႆႇမႃးၸူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ ၸိူဝ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ယွၼ်ႉဝႃႈႁဝ်းၸိူဝ်းလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႆႉႁူႉၵၢၼ်၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈသမ်ႉ မေႃၵၢၼ်၊(လၢႆး) သင်ဢဝ်သွင် ဢၼ်ၼႆႉႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ၸင်ႇတေၵိုင်ႇႁွင်ႉဝႃႈ “လိၵ်ႈလၢႆး”ၼႆယဝ်ႉ။


ဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆလၢႆတိုၵ်းလွင်ႈတူၵ်းတႅမ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႉလႆႈ၊ ဢဝ်လၢႆးလၢႆလၢႆ တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇပေႉလႆႈ သွင်ဢၼ်ၼႆႉမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေတိုၵ်းၸွမ်းႁွမ်း ၵၼ်ၵွၼ်ႇၸင်ႇတေထိုင်တီႈလႆႈယဝ်ႉ၊ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵၼ်းယူႇၼႆႉ ၽႂ်ၶႂ်ႈမုင်ႈမွင်းႁိုဝ်ဢမ်ႇမွင်းသင် ဢဝ်ပၢၼ်မိူင်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ဝႃႈတႄႉ ႁဝ်းတိုၼ်းတေလႆႈယိူင်းၸူး ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းသေ ၶတ်းႁႅင်းတႃႇၶဝ်၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ တႄႇပၢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးဢၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃ ႁႂ်ႈၸွတ်ႇၵူင်မိူင်းတႆးသေပၢၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈပၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်တူင်ႉၼိုင်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼႆ မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ၶႅၼ်းတေဢမ်ႇၵိုတ်းဝႆႉသင်လႆႈယဝ်ႉ။


ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸႂ်ႁူႉႁဵတ်းမၼ်းဢေႇ


ယွၼ်ႉဝႃႈ ပၢၼ်မိူင်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇလီမူၼ်ႈသိူဝ်းၸွမ်း ၶူဝ်းၶွင်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇၸွမ်းပၢၼ်မၼ်း ယဝ်ႉလႄႈ ႁဝ်းသမ်ႉ တေလႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉသေပူၵ်းတင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၸိုင် ပေႃးဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ဢမ်ႇၵႆႉမၼ်ႈႁိုင်ၼၢၼ်းလႆႈ၊ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈၶႂ်ႈၵျေႃႇ ၶႂ်ႈမူၼ်ႈ မီးၵႃး ႁိူၼ်းၶႅမ်ႉတိူၵ်ႈယႂ်ႇ ၵျေႃႇၸွမ်းၶဝ်ႈၽၵ်း တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉသေသိုဝ်ႉၵိၼ်ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။ တႃႇတေပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဝူၼ်ႉႁႂ်ႈသုၵ်ႉ ဢွၵ်းဢေႃၼႆ မီးၵမ်ႈဢေႇယဝ်ႉ။


ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်မႃးၼႆႉ ပပ်ႉလိၵ်ႈဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် သိုဝ်ႉလူ ၶဝ်ႈၸႂ်ဢၢၼ်ႇ၊ ၶဝ်ႈၸႂ်သူင်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၵေႃႈ ဢေႇၼႃႇတႄႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမိူၼ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဵတ်းပီပူၼ်ႉမႃး၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵႅၼ်ႇၶႅင်လႄႈ ပပ်ႉၵေႃႈဢွၵ်ႇၼမ်၊ ပေႃးယဝ်ႉႁဵၼ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းမေႃသွၼ်ၼမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉႁဝ်းထုၵ်ႇလီ ၶဝ်ႈႁႃသၢင်ႈဝႆႉ ၵွင်တိုၼ်းမေႃသွၼ်၊ ႁႂ်ႈမေႃသွၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မီးၼိုင်ႈဝဵင်းၼိုင်ႈၵေႃႉၵွၼ်ႇလႃႈ၊ ၵၢမ်ႇလီၼႃႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၼ်ႁႃလူင်ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၼႆၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ် ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ယူႇတေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တႃႇၸႂ်ႉၵႅမ်ဝႆႉၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃလႄႈ ယႂ်ႇမႃးၵေႃႈ တေဢမ်ႇဝူၼ်ႉတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵႃႈႁိုဝ်၊ တေဝူၼ်ႉၼင်ႇပိူၼ်ႈဝူၼ်ႉ၊ ၼင်ႇပိူၼ်ႈၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ယူဝ်းယူဝ်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈသိူဝ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉသေမီးတၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်လဵဝ်ဝႃႈ ပေႃးယဝ်ႉ ႁဵၼ်းယဝ်ႉတၢင်ႇၵၢၼ် ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ တႃႇသိုပ်ႇၵႂႃႇၼႃႈၵေႃႈ တေပၼ်လွင်ႈပၼ်ႁႃလူင်ၼႆႉသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႆၵႂႃႇ ထႅင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေဢဝ်ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးတႆးပဵၼ်ယူႇ ၼႆသေတေႃႇသူႈၵႂႃႇႁိုဝ်ၼႆ မီးသွင်သဵၼ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉတႃႇတေပႆ။


သင်ဝႃႈယဝ်ႉႁဵၼ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ဢဝ်လုၵ်ႈဢဝ်မေးၵႂႃႇၸိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၵိူတ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေႁူႉလိၵ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ၊ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၶဝ်တေဢဝ်လွင်ႈႁိမ်းႁွမ်းပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ၊ ပေႃးၸူဝ်ႈပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းမိူၼ်ႁဝ်းမႃးၵေႃႈ တေမိူၼ်ၼၼ်သေ ၸၢတ်ႈပၢၼ်တႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႁဝ်းၶဝ် ၶဝ်ႈၸႂ်ပၵ်းၸႂ် လွင်ႈမေႃသွၼ်ထႅင်ႈယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၼႆ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တေလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၸွမ်း လိၵ်ႈလၢႆးၵူၺ်း ယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။


မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၶိူင်ႈလဵၼ်ႈၾဵတ်ႊၿုၵ်ႊ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇယူႇၼႆႉပဵၼ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းလဵၼ်ႈမၼ်းၼမ်ယဝ်ႉ။ လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၵေႃႈ သင်လဵၼ်ႈၼင်ႇလဵၼ်ႈၾဵတ်ႊၿုၵ်ႊသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ လူဢၢၼ်ႇၸိုင် တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယူႇ ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။


လိုၼ်းသုတ်းသင်ဝႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၶဝ်ႈၸႂ်ႁဵတ်းမေႃသွၼ်ယဝ်ႉၼႆ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ တေၸွတ်ႇၵူႈထုင်ႉဝဵင်း၊ ၵူႈဝၢၼ်ႈမႃးလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႃႈ တေမီးမႃးႁင်းၵူၺ်းလႆႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ တေမီးတၢင်းဝူၼ်ႉ၊ ၵၢၼ်မူႇၸုမ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇဝၢင်ႇဝိူဝ်ႈ တႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ် မိူၼ်ဝၼ်းၼႆႉလႆႈယဝ်ႉ။


ပီႈၸၢႆးသၢၼ်း
လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵုင်းထဵပ်ႈ
3/ 2/ 2017


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates