ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသူႈ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၵ်ႉသႃလွင်ႈမူတ်းသႂ် ပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်း ႁႂ်ႈထုၵ်ႇတီႈ မႅၼ်ႈတၢင်းႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈၵၼ်လုမ်းလႃး တူၺ်း ထိုင်သၽႃႇဝ ၾိင်ႈတိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်း ႁႂ်ႈထုၵ်ႇတီႈ မႅၼ်ႈတၢင်း ။


ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ၼႂ်းဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ သွင်ၾၢၵ်ႇၶၢင်ႈမႄႈၼမ်ႉငႃႉလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းၽြႃးလူင်ၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇပီ2014 မႃး ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ။


မီးယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် တူဝ်ယၢင်ႇလီတွၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းသူႈလႄႈ လုၵ်ႈလၢၼ် တေမေႃႁၵ်ႉသႃလွင်ႈမူတ်းသႂ် ဢမ်ႇပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ်၊ ႁႂ်ႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်း ပဵၼ်တီႈ ပဵၼ်တၢင်း ၊ မေႃၸႅၵ်ႇၽႄယုၵ်းယၵ်းၼဝ်ႈလႄႈ ယုၵ်းယၵ်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈၶိုၼ်း ဢဝ်ၸႂ်ႉ လႆႈ ၊ ႁႂ်ႈမေႃၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် လုမ်းလႃးသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


မေႃသွၼ်ၼၢင်းသႅင်ႁိူင်း ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသူႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၵေးၼမ်ႉငႃႉၼႆႉ ပဵၼ်တီႈပိုင်ႈသၢႆ ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ တင်းမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၸူဝ်ႈလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ်ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၸႂ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် လုမ်းလႃးႁၵ်ႉသႃ သေၵမ်း။ ပေႃးၾိင်ႈႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်းမူတ်ႈသႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၵေႃႈ တေမီးပၢႆးယူႇ လီၶႅမ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ တေႁၢင်ႈလီၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူႈၵေႃႉဝႃႈ ဢမ်ႇလီပႅတ်ႈယုၵ်း ယၵ်း တူၵ်းၼမ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်း ပဵၼ်တီႈပဵၼ်တၢင်းသေၵမ်း - ဝႃႈၼႆ ။


ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသူႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ၵူႈဝူင်ႈယူႇသေတႃႉ တီႈမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်း ၼမ်လႄႈ လုမ်းလႃးဢမ်ႇတူဝ်ႈထိုင်လႆႈ ။ ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းသူႈတင်း သဵင်ႈ ပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်း ႁႂ်ႈမီးပၵ်းမီးပိူင် ႁၵ်ႉသႃလွင်ႈမူတ်းသႂ် - ဝႃႈၼႆ။


ဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉမီး 4 ပွၵ်ႉ ။ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၵႅဝ်ႈသႅင် ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ။ မီးလၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆၽႃႇသႃႇ – သႃသၼႃ လုၵ်ႉလၢႆတီႈလၢႆ တၢင်းမႃးယူႇ သဝ်းႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉ။


ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ/သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်
26/04/2017


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ လၢႆးပူင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တေၸတ်းႁဵတ်း ဝဵင်းမိူင်းယႆပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ပၼ်ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တႃႇ 28 ဢိူင်ႇ။

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ လၢႆးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး မိူဝ်ႈပီ 2016
 တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 05-20/05/2017 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေဢွၼ် ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ လၢႆးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် သႅင်မိူင်း ပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပေႃးတေ မေႃၽႅၼ်ၵၢၼ် ပူၵ်းပွင်ပၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ ဝႃႈၼႆ ။


ၸၢႆးသိူဝ်ဢွၼ်ႇမိူင်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် ႁဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၼိုင်ႈပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ၵဵဝ်ႇ လူၺ်ႈပၺ်ၺႃ၊ မေႃသွၼ်ဢၼ်တေမႃးပူင်သွၼ်ပၼ်သမ်ႉ ပဵၼ်မေႃသွၼ် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ။ လုင်းၾႃႈၼႆႉ လၢႆးပူင်သွၼ်မၼ်းၵေႃႈ ၶိုတ်းၵၢပ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉမႃးၵူႈပီၵူႈပီ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း မၼ်းထုၵ်ႇလီႁပ်ႉႁူႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁဝ်း ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်း ႁဵတ်း” ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ပၢႆးႁူႉ၊ ပၢႆးႁၼ်လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆႁဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းလႂ်တႄႉ ပႆႇတႅပ်းတတ်း၊ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ်ၽွင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉယူႇ။


ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉလၢႆးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၼႆႉ မွၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ၊ တႃႇ 28 ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းယႆ ဝႃႈၼႆ။


ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ ၶူးပူင်သွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၾႃႈလႄႈၸုမ်းမေႃသွၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပူင်သွၼ်ပၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။


ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ လၢႆးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၼ်ႂ်းဢိူင်ႇ 28 ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 218 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။


ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ/ ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း 26/04/2017


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 26/04/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 39.48 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ (US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1352.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 197.29 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။

ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 26/04/2017 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 25/04/2017 ငိုၼ်းထႆး 1
ဝၢတ်ႇ = 39.28 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1352.00  ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 196.45 ပျႃး။
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ
တၢင်းႁၼ်ထိုင် တူဝ်တႅၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ

ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းသေ လွင်ႈတၢင်းလႆႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ  ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၼၢင်းသႅင်ၽူး လႆႈတွင်ႈထၢမ်သေ တူဝ်တႅၼ်းလၢႆမူႇၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

"ဢၼ်ႁဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈ (ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ)ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုမ်းႁဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယူႇ၊ သမ်ႉဝႃႈပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁဵတ်းသေတႃႉ၊ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃး လဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ တီႈၸၼ်ႉပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ၶဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်လၢႆလၢႆ၊ မီးသင်လၢႆလၢႆ၊ ယူဝ်မၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်မိူဝ်ႈႁဝ်းႁဵတ်းမႃး။ ႁဝ်းလႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႂ်၊ ၸႄႈတွၼ်ႈလႂ်၊ ၸုမ်းသင်လၢႆလၢႆ ဢၼ်မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း"၊၊


"လွင်ႈမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမုင်ႈမွင်းယႂ်ႇလူင်တေပႆႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထွမ်ႇသဵင်ဝႃႈ ပႃႇတီႇဢၼ်လႂ်၊ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႂ် ဢၼ်တၢင်တူဝ်မႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်မုင်ႈမွင်းသင်လၢႆလၢႆ၊ မီးသင်လၢႆလၢႆ၊ ႁဝ်းလႆႈႁူႉတၢင်းမုင်ႈမွင်းၶဝ်"။


"ႁဝ်းလႆႈထွမ်ႇတူၺ်း ဢၼ်ၶဝ်တၢင်ႇယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၢင်တီႈမၢင်ဢၼ် မၼ်းၵေႃႈမီးလွင်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇႁဝ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၶဝ်တၢင်ႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း၊ ၵွပ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းၸမ်ႁႅင်း လႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ မႃးဝူၼ်ႉဢဝ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းသေမႃးတႅမ်ႈ၊  ႁႂ်ႈမၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းၶႅမ်ႉၵမ်းလဵဝ်တႄႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ၊ တေလႆႈႁဵတ်းလၢႆလၢႆပွၵ်ႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မၼ်းၸင်ႇတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ"။

ၸၢႆးၼွင်ႉ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP
"ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းလူဝ်ႇႁဵၼ်းဝႆႉဝႃႈ  ပိူၼ်ႈယၢင်ႈၶိုၼ်ႈလွၵ်းလႂ်၊ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈလူဝ်ႇလႆႈႁူႉ။ ၶေႃႈသဵင်ႁဝ်းၶႃႈ တႃႇပီႈၼွင်တႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈလၢတ်ႈဝႆႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းၶၢမ်ႈၸၼ်ႉမၼ်းၵႂႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တိုၵ်ႉၸတ်းႁဵတ်းတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်းၵူၺ်း"။ 


"ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်းသေ ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း မႃးႁဵတ်း (ဒေသအလိုက်) ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပႆႇလႆႈႁဵတ်းလႄႈ မၼ်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလွၵ်းမၼ်းၵႂႃႇ လွၵ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်"၊၊


"ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်း၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႆႉတႄႉ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၶွင်တႆးႁဝ်း၊ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၶွင်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပီႈၼွင်ႉ ထုင်ႉလိၼ်ပဵင်း၊ ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈၶဝ်လႄႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ။ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁဝ်းၶႃႈ 1947 ၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၸိူင်ႉႁိူဝ်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈတေမီး လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၸိူင်ႉၼၼ်သေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ် တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၼႆသေ လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ"။
 

"လွင်ႈၼႆႉၶႂ်ႈလၢတ်ႈထိုင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်တႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း၊ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလုၵ်ႉတိုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးႁဵတ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇႁူမ်ႈၵၼ်။ တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၵၼ်သေ ႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ်၊ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ။ ႁ်ႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈၼပ်ႉယမ်ၵၼ် ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း"။

ၼၢင်းမျုႉဢူး ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 
"ယွၼ်ႉပိူၼ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵေႃႈပိူင်ၼိူင်ႈ၊ သမ်ႉထႅင်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်း တေတၢင်ႇၵႂႃႇၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈပႃးၵႂႃႇတီႈၶဝ်ၼႆလႄႈ ႁဝ်းလႆႈၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်း။ ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းပႆႇလႆႈႁဵတ်းသေတႃႉ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း သဵင်ႁဝ်းပႃးၵႂႃႇတီႈၼႆႈဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ လီယူႇ၊ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းဢွၼ်တၢင်းသေ ၸင်ႇၵွႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၸင်ႇၵွႆႈၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းသမ်ႉပႆႇပဵၼ်မႃး။ ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉဢွၼ်တၢင်း၊ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸတ်းသေ ႁဝ်းၵေႃႈၼႅတ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသေမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ သဵင်ႁဝ်းတႄႉတီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း တေပႃးၵႂႃႇယူႇ"။
 

"လွင်ႈမုင်ႈမွင်းတႄႉ လွင်ႈဢၼ်ၶဝ်တမ်းဝၢင်းပၼ်ႁဝ်း လွင်ႈပၢႆးမိူင်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၊ သၽႃႇဝႃႉႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉသေတၢင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ သဵင်ႁဝ်းၵေႃႈတေပႃးၵႂႃႇၸွမ်းယူႇၼႆၵေႃႈ ပွင်ႇဝႃႈႁဝ်ႈၵေႃႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ဢိတ်းၼိုင်ႈယူႇ ၶႅၼ်းသေဢမ်ႇပႃး"။ 


"လွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၼႆႉ ဢၼ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁဝ်းတိုၼ်းဝႃႈယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄး ၶိုၼ်းလၵ်းမိူင်းပီ 2008 ၊ တႃႇလႆႈမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်းၼႆႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်၊ တေလႆႈၶတ်းၸႂ်တီႈတၢင်းၼွၵ်ႈမၼ်းႁႃႉ တေလႆႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈၵဵပ်းႁဵတ်းတႅၼ်းၽွင်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသၽႃးသေႁဵတ်းႁႃႉ?၊ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလၢႆလွင်ႈ လၢႆတၢင်း။ မၼ်းတေမႄးယၢပ်ႇသေတႃႉ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ပေႃးဢမ်ႇမႄးလႆႈၸိုင် ပုၼ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီလႆႈ။ တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ လွႆးလွႆး။ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တေမီးတိုဝ်ႉတၢင်းႁဵတ်းလႆႈယူႇ"၊၊


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လူႉၵွႆႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ပေႃႈတေလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် 
ပတ်ႉပိဝ်ၵွၵ်းဢွၵ်ႇ လဵၵ်းမုင်းတင်း ၽႃၵင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇၶဝ်ႈမိူင်းယႆ ဝၼ်းတီႈ 23/04/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ ၸၼ်ႉဢွၼ် တင်းၵွင်းမူး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵူဝ်း ဢိူင်ႇၼွင်မူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး
ပွတ်းႁွင်ႇ လဵၵ်းမုင်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၽႃၵင်ႈ ပိဝ်ၸွမ်းလူမ်း၊ ထီးၵွင်းမူးၼၼ်ႉၵေႃႈႁၵ်း။ 


ၸၢႆးမျိၼ်ႉထူး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လၢတ်ႈဝႃႈ 
“ ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ သၢင်ႈဝႆႉ ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ။ လဵၵ်းမုင်းၵေႃႈသမ်ႉဢဝ်မႆႉသေ ငႅပ်ႈဝႆႉ၊ ၽႃၵင်ႈမၼ်းၵေႃႈ ၸၵ်းၽႃမႆႉသေၵင်ႈဝႆႉၵူၺ်းလႄႈ ပေႃးလူမ်းမႃးၼႆ ဢမ်ႇသူႈလႆႈႁႅင်းလူမ်း ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လဵၵ်းမုင်းတင်းၽႃၵင်ႈၵေႃႈ လႆႈပိဝ်ၵွၵ်းဢွၵ်ႇသေ လႆႈလူႉလႅဝ်တင်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။


လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ-မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃၶဝ် တႃႇၶိုၼ်းသၢင်ႈပၼ်ၶိုၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းလင်မႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလူမ်းလူင်ပတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇတႄႉ မီးႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ်လႄႈ ထီးၵွင်းမူး။ လွင်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ၵူၼ်းလူႉ တၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ 
ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။


ၸၢႆးမျိၼ်ႉထူးလၢတ်ႈဝႃႈ ထီးၵွင်းမူးပူတ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵွင်းမူး ဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်
ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ/ ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း 25/04/2017


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း လႆႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ 70 ၽိုၼ်ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 400 ပၢႆ တၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃး ၽႂ်မၼ်း 70 ၽိုၼ် လႄႈ လိၵ်ႈပၼ် တၢင်းၶႆႈၸႂ် 45 ၽိုၼ်။ ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ လွင်ႈၶူဝ်း ၶွင်ၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈ လိၼ် ဢၼ်ဢဝ်ပိူင်ၾႄႊတရႄႊပဵၼ်ငဝ်ႈ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉသေ ၸတ်းႁဵတ်း။

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 3 ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 23-25/04/2017 တီႈႁူင်းႁေႃမဵဝ်ႉ တေႃႇၶၢၼ်းမ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ 


တွၵ်ႊတိူဝ်ႊမဵဝ်းထုၼ်း ၽွင်ႈလူင်ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈ ၼႆႉၵေႃႈ တႃႇတေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်း၊ တႃႇႁႂ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၸွမ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ၶေႃ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း၊ ပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းလႄႈ လွင်ႈတၢင်းၽႂ်မၼ်း။ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉသေ ၶေႃႈမုလ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လႆႈမႃးၼၼ်ႉ တေဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တေထိုင်ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။


ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတူင်ႇတၢင်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၼႃႇလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းသင် ဝႃႈၼႆ။
ၼၢင်းမျႃႉဢူး တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လၢတ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းမုင်ႈမွင်းတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇပေႃး မီးၼမ် ႁဵတ်းသင်လႄႈၼႆ ပၢင်ၵုမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁဵတ်း တၢင်းမုင်ႈမွင်းႁဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼမ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈထွမ်ႇသဵင်ၶဝ်သေဢိတ်း တႃႇတေမုင်ႈ မွင်းဢၼ်ယႂ်ႇယႂ်ႇတႄႉၵေႃႈပႆႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ၸႂ်ႉတၢင်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶဝ်လႆႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃးယူႇ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသေတႃႉၵေႃႈသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈသူင်ႇဝႆႉလူင်ႈၼႃႈမၼ်း ၶဝ်သမ်ႉၸင်ႇ ႁႃလၢတ်ႈမႃး ၼႂ်းဝၼ်း သွင်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၶဝ် ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁဵတ်းဝႆးလႄႈ လွင်ႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇပႃး ၼမ် မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈၶပ်းၶိုင်ၶဝ်လႄႈ လႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း တီႈတႄႉပေႃးတေႁဵတ်းၼႆ မၼ်းလူဝ်ႇပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼမ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉပွင်ႇ” ဝႃႈၼႆ။


ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လႆႈၸတ်း ႁဵတ်းတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ငဝ်ႇ၊ ၼႂ်းမိူင်းတူင်ႇတင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်မိူင်း 26 ၽိုၼ်၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး 23 ၽိုၼ်လႄႈလွင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈလိၼ် 21 ၽိုၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 70 ၽိုၼ်။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ 70 ၽိုၼ် တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၶူးပူင်သွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မႃးႁုပ်ႈၶေႃႈမုလ်း မဵဝ်းလႂ် ၼိုင်ႈၽိုၼ် ႁႂ်ႈႁုပ်ႈၶေႃႈမုလ်းပဵၼ် 3 ၽိုၼ် တွၼ်ႈတႃႈတေဢဝ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ တေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။


ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ မီးတူဝ်တႅၼ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဢူဝ်း PNLO ၊ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ တူဝ်တႅၼ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းမူတ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 400 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ/ ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း 25/04/2017


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ် ထုင်ႉၼႃးမၢၵ်ႇ/သီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုင်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်  ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ် တီႈၵႆ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်း 300 ။ 

ဝၼ်းတီႈ 24/4/2017 ၼႂ်းထုင်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း ဢၼ်မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉမွၵ်ႈ 20 လၵ်း ပၢႆၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ လႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဢၼ်လႆႈသွၼ်မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း7လိူၼ် တင်ႉတႄႇ ဝၼ်တီႈ  (11/9/2016 - 24/04/2017)။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈသွၼ် 154 ၵေႃႉ၊ မေႃသွၼ်မီး 4 ၵေႃႉ၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး 1 တူၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်း ႁပ်ႉဝႂ်ပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 119 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသႅၼ်းဢွၼ် ၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။


ပၢင်ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၼႆႉ တိုၵ်ႉၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းထုင်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ 


လုၵ်ႈဢွၼ် ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတေႉပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်းၵွၺ်း၊ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတေႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 
ၵွပ်ႈဝၢၼ်ႈႁၢင်ႇၵႆၵၼ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉတၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵေႃႈမီးဝိႁရ်ႇယူႇ ပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတေႉ ဢမ်ႇမႃး
ၶဝ်ႈသွၼ်ၸွမ်း၊ ၼႂ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် တေႉ မီးၸဝ်ႈၶူးမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၽွၼ်းလီ၊ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ၼႄပၼ်တၢင် ၵႃႈပၢၼ်မႂ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်း -ဝႃႈၼႆ။ 

လုင်းသေႃး ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၸုမ်းႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ/ လၢတ်ႈဝႃႈ-  ယူႇတီႈပၢင်ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉသေ ႁဝ်း ၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ  ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဢၼ်မီးမႃးႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၼႆႉ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၼမ်မႃးလိူဝ် ၵဝ်ႇယူႇ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတေႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်းမႃးပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၵွႆး၊ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပေႃးႁၼ် လွင်ႈ တၢင်းၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇမိူၼ်ၼႆ ၊ သမ်ႉၵႆႉမီးလွင်ႈသေႉၼႄးၵၼ်၊ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈ ၵွၺ်းၵႃႈပွၵ်ႈၼႆႉတေႉ ၸဝ်ႈ တူၼ်ၶူးပိင်ႇၺႃႇသႃႇရ  ဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈသေ သပ်းလႅင်းၼႄႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈပွင်ႇၸႂ်ၼမ်မႃးလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ  ပွႆးလူင်းပၢင်ပွၵ်ႈၼႆႉ တိူဝ်းတွၼ်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇတေႉတေႉယူႇဢေႃႈ။


လုင်းသေႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ -တေဢဝ်ၼႆႉၵႂုႇၼႃႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးလူင်  ပိင်ႇၺႃႇသႃႇရ  ႁဝ်းၶႃႈသေ ၼင်ႇႁိူဝ်လိၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈပေႃးတေႁိူင်း မိူင်းႁဝ်းၶႃႈပေႃးတေသုင် ဢမ်ႇပူၼ်ႉ ပိူၼ်ႈလႆႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈသမ်ႉပေႃးပဵင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေယၢင်ႈၸွမ်းႁွႆးတိၼ် ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶႃႈ သေ ဢၼ်း ၶတ်းၸႂ်တူင်ႉၼိူင် 
ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းထႅင်ႈႁဝ်ႈႁႅင်းယူႇဢေႃႈ။


ပၢင်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ  ၼႆႉတေတၢင်ႈပဵၼ်မႃးၼႂ်း 2014 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ပီ မႃးၼႆႉၵွၺ်း ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းသၢင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸၢတ်းႁဵတ်းမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝႆးသေ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ 
တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ပိုၼ်ၽႄၸႅၵ်ႇၵႂုႇၵူႈတီႈ ယူႇဝႃႈၼႆ၊၊

ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပၢင်တႆးၶမ်း


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates