ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 27/08/2016 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 34.61 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1199.77 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 180.95 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ) ။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 27/08/2016 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 26/08/2016 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 34.73 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1203.7 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ  1 ယႅၼ်ႉ = 180.66 ပျႃး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တႆးႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ် ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁၢတ်ႈႁၢႆးတႆး 6 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁွင်ႈသေၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႉတၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် မႃးႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ ။

Photo: chiangmainews.co.th
ဝၼ်းတီႈ 24/08/2016 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးၺႃႇလိင်ႇ (ၸၢႆးမိူင်း) ဢႃယု 29 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မီး 7 ပီပၢႆ။ မၼ်းၸၢႆး ၶၢတ်ႈႁွင်ႈယူႇသဝ်း တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၵႅဝ်ႈၼဝရတ်ႉ မူႇဝၢၼ်ႈဝတ်ႉၵဵတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁၢတ်ႈႁၢႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁွင်ႈသေ ၶႃႈႁႅမ်မၼ်းၸၢႆး တၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းႁွင်ႈ သဝ်း မၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈပိင်း ၵဵင်းမႆႇ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 ၼၼ်ႉ ယၢမ်း 12:30 မူင်း ဝႃႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၸၢႆးမိူင်း၊ ပဵၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇ လႄႈ ၸၢႆးဝုၼ်း သႅၼ်း ဢႃယု 18-19 ပီ တင်းသွင်ၵေႃႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တွင်ႈထၢမ် လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းၶႃႈႁႅမ် ၸၢႆးမိူင်းတၢႆ တင်းမူတ်း တေဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆးတိုၵ်ႉ သိုပ်ႇသေႃႉႁႃတူဝ်ၶဝ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ ။


ၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်တင်းၸၢႆးမိူင်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးမိူင်းၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ်သမ်ႉ ၺႃးၶႃႈတၢႆ ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ၸွမ်းလွင်ႈမၼ်းလီ၊ တၢင်းယၢမ်း ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈႁဝ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၽူႈမႄႈ၊ ဢမ်ႇမီးမေး၊ ယူႇသဝ်းၵေႃႉလဵဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႂ်လီ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆ ၶႃႈပေႃးဢၢမ်း လူင်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇမေႃၵႂႃႇၽိတ်းၽႅၵ်ႇပိူၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ႁႃႈ (ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ) ၼၼ်ႉ ႁဝ်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇဢႅဝ်ႇ ၸွမ်းၵၼ်ယူႇ” ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈလီလီ ၵွၼ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈတေတၢႆၼႆႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ ဢၼ်မၼ်းလဵၼ်ႈၵေႃႉ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸၵ်း ၵေႃႉၼၼ်ႉ မၼ်းသမ်ႉၵႆႉမႃးလဵၼ်ႈၵေႃႉၸၢႆးမိူင်း တီႈႁွင်ႈသဝ်းမၼ်း ႁဵတ်းၼၼ်သေ ငိုၼ်းၸၢႆးမိူင်း သမ်ႉႁၢႆ ယူႇတီႈၸၢႆးမိူင်းသေ သမ်ႉထူဝ်းႁႃတီႈဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ လွင်ႈငိုၼ်းႁၢႆသေ၊ ဢူၺ်း ၵေႃႉ ဢၼ်မၼ်းလဵၼ်ႈၵေႃႉမၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်မၼ်းဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆၼႆႉသေ ၶၢဝ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇၼိဝ်း ChiangMaiNews ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၽူႈ လုမ်းလႃးႁွင်ႈသဝ်းမႃး ႁၼ်ၼႃႈႁွင်ႈၼွၼ်းမီးလိူတ်ႈတူၵ်း မိူဝ်ဝႆႉသေၸင်ႇလႆႈ သိုပ်ႇၾူၼ်းၸႅင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈပလိၵ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇ ထတ်း လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ၸၢႆးမိူင်း ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ။ ပိူင်ပဵၼ် ၼႂ်းႁွင်ႈသဝ်းမီးႁွႆး မိူၼ်ႁၢင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်လႄႈ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မႃးႁိုင်မွၵ်ႈ 12 ၸူဝ်ႈမူင်း မၼ်းၸၢႆး မႃးၶၢတ်ႈႁွင်ႈယူႇသဝ်း တီႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႅဝ်ႈၼဝရတ်ႉ တိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႈသွင်လိူၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ ။


ဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉၸဵမ်ဢူၺ်းၵေႃႉ ဢူၺ်းသေႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၼမ်းဢဝ်တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးမိူင်း မႃးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉတီႈ 28/08/2016 - ၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးမိူင်းၼႆႉ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး မီး 7 ပီပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မၼ်းၸၢႆးႁဵတ်း ၵၢၼ်တီႈလၢၼ်ႉၶၢႆရူတ်ႉ(ၵႃး) တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၵႅဝ်ႈၼဝရတ်ႉ မူႇဝၢၼ်ႈဝတ်ႉၵဵတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းၼမ်ႉမၢဝ်းတွင်ႈၾင်ႇလႄႈ သဝ်ၾႆးၾႃႉလူမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇလူမ်းထွင်းပတ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်းၼွင်းလူၼ်ႉတွင်ႈၾင်ႇ သဝ်ၾႆးၾႃႉဢၼ် ပၵ်းသႅမ်းၶၢင်ႈၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းလူမ်ႉ ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/08/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 08:00 ၼႆႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉမၢဝ်းၼွင်းတွင်ႈၾင်ႇ လၵ်းၾႆး ဢၼ်ၵၢႆႇမႃး တၢင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉလူမ်ႉ လၵ်းၾႆးမၢင်ဢၼ်တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ၊ ဝဵင်းပၢင်သၢႆး ၾႆးမွတ်ႇ လႆႈပၼ်ႇပုတ်ႈမႅင်ႇၵၼ်ၸႂ်ႉ ။


 “ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ သဝ်ၾႆးသၢႆၾႆးၸိူဝ်းတူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇတေ လူင်းၶူၼ်ႉႁႃ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၶႃႈတေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇယူႇ ပေႃးႁဵတ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉထႅင်ႈတႄႉ တေႁႂ်ႈယၢၼ်ၵႆ ၼမ်ႉမၢဝ်းမွၵ်ႈ 100 ပေႇ ၵူၺ်းၵႃႈတေပၵ်းၼႂ်းၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ပၵ်းၼႂ်းၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ တေသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၵႃႈလူႉသုမ်းယူႇ”ၸၢႆးဢွင်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈလၢတ်ႈ ။


ၸၢႆးလဵၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸႄႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈၼႆႉပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းၵေႃႈၼမ် ၊ ၵူၼ်းလဵၼ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈၼမ် ပေႃးၾႆးလပ်းၸိုင် ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈတေတိူဝ်းၼမ်မႃး ၵွပ်ႈၼၼ်ႁဝ်းၶႃႈမႆႈၸႂ်တႄႉၶႃႈ။ မိူဝ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၸႅၵ်ႇပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ၸႂ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ ၾႆးၾႃႉၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ ။


ၼမ်ႉမၢဝ်းတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးႁူင်းၾႆးၾႃႉ2 တီႈ ႁူင်းၾႆးၾႃႉမၢၼ်ႈတၢပ်ႈလႄႈ တၢတ်ႇၽီႁၢႆႉ ဢၼ်လႆႈမႃးၾႆးၾႃႉတင်းသဵင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသူင်ႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉလႆႈသိုဝ်ႉဢဝ် တီႈၶႄႇသေဢဝ်မႃးၸႂ်ႉၶိုၼ်း ။


တႄႇၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်မႃးၼႆႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈပွတ်းဢွၵ်ႇ ထူပ်းၺႃး ၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ  မိူၼ်ႈၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊မိူင်းမိတ်ႈ၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ၵဵင်းတုင်၊ ၵဵင်းတွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပိုတ်ႇလုမ်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၵပ်းသၢၼ် လႄႈ ႁွင်ႈလုမ်း ၽူႈတႅၼ်းဝၼ်းသုၵ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပိုတ်ႇလုမ်းၽူႈတႅၼ်းလႄႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈပွၵ်ႉၵၢင်ဝဵင်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း 400 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ ။

Photo: Ko Ko 
ဝၼ်းတီႈ 26/08/2016 ယၢမ်း 09:00 မူင်းပၢႆ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD (ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်)ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပိုတ်ႇလုမ်းၽူႈတႅၼ်းလႄႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢေႃးပႃႇ ပွၵ်ႉၵၢင်ဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တွၼ်ႈတႃႇပီႈ ၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တေမႃးၵပ်းသိုပ်ႇၽူႈတႅၼ်းလႆႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ၼင်ႇႁိုဝ် တေၸွႆႈၵၼ်ႁႃ တၢင်းဢွၵ်ႇ လွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၽူႈတႅၼ်း သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်း ၼႆယဝ်ႉ ။


ၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈ ပိုတ်ႇလုမ်းၼႆႉ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေၵပ်းသိုပ်ႇၽူႈတႅၼ်းလႆႈလူမ်ၸႂ်၊ ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးလုမ်းဝႆႉၸိုင်  ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတေယၢပ်ႇ တေၵႂႃႇတီႈလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ပဵၼ်သင်မႃးၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇႁူႉတီႈၵႂႃႇ တီႈတိူင်ႇမၼ်း။ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၽူးတႅၼ်းတေလႆႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း မီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်သင်ၵေႃႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုမ်းဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လုမ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း။ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ မႃးလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း” ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်းၽူႈတႅၼ်းလႄႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း- ၸၢႆးဢႅၵ်ႉၵ ၽူႈသူၼ်းတုမ် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး  ၸၢႆးၶမ်းဢွင်ႇလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း မီး 400 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ ။


ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးတၢၼ်ႉသိၼ်ႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(2) ၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေးလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃႈၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(1) ၸၢႆးၶမ်းဢွင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 26/08/2016 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 35.02 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1195.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 179.38 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ) ။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 26/08/2016 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 25/08/2016 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 34.73 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1203.7 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ  1 ယႅၼ်ႉ = 180.66 ပျႃး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးTYO လႄႈ ၸုမ်းၵေႃတႆး ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉလႄႈ တၢင်းႁတ်းႁၢၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ၽူးၵွၼ်းပွၵ်ႉဢိူင်ႇ ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉၼႆသေ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႄႈၸုမ်းၵေႃတႆး ၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၼမ်ႉ ၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႃႈၼႆ ။

Photo by - TYO
ဝၼ်းတီႈ 21-23/08/2016 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႄႈ ၸုမ်းၵေႃတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပိုၼ်ႉႁူႉလႄႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ပူင်သွၼ်ပၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00-11:00 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း 01:00-05:00 မူင်း ၽူႈၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမီး 130 ၵေႃႉ ။ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈ ၶႃးလႅင် ဢိူင်ႇ19 ဝၢၼ်ႈ ၵိင်ႇၸႄႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။


ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ မီးၶူးပူင်သွၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မူႇၸႄႈ၊ ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ပၢင်ႇဢူ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇလႅင်း ၶိူဝ်း၊ ၸၢႆးၵွၼ်းလႅင်း၊ ၼၢင်းၶႅမ်ဝၼ်း သႅၼ်ဝီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပူင်သွၼ်ပၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ- ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလီဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတေလႆႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ လၢႆးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်၊ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းလီ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၾိင်ႈၵူၼ်းလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ႁူဝ်ပဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵူႈတီႈတီႈပေႃးတေၵပ်း သိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၸုင်မိုဝ်းႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းမီးၼမ်ႉ ၵတ်ႉႁတ်းႁၢၼ်ၼႆႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေၸတ်းႁဵတ်း” ဝႃႈၼႆ ။


ၸၢႆးသၢႆလႅင်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဢိူင်ႇ19 ဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ပေႃးဢမ်ႇမီးပၺ်ၺႃၸိုင် တေပဵၼ်ၵူၼ်းၶီႈၵူဝ်၊ၶီႈယၢၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈႁတ်းၸႃ ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉႁၢမ်းႁႅၵ်း ပၺ်ၺႃတၢင်းမေႃၼမ်ယူႇ ၵွပ်ႈၼၼ်ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတႆး လူင်းပူင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉ ၵတ်ႉၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းသေၵမ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပေႃးတေမီးတၢင်းႁူႉ၊ ႁတ်းႁၢၼ်၊ႁတ်းလၢတ်ႈႁတ်းၸႃ၊ ႁတ်းတွပ်ႇထဵင်လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၸို်ဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၵူႈမူႇၸုမ်း၊ၵူႈပႃႇတီႇ၊ ၵူႈတပ်ႉသိုၵ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်၊ၽွမ်ၵၼ်၊ၸွႆႈထႅမ်သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇသေၵမ်း။ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းထိုင်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႃးလႅင်တႄႉတႄႉဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လဵင်ႉလူၼႂ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉတေႃႇပေႃးယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼ ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 - 15/08/2016  ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၵေႃတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉလႄႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 1 တီႈမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ဢုပ်ႇၶႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်လွင်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလီ ၊ ပိူင်ပိုၼ်ႉငဝ်ႈတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၊ လၢႆးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၊ ၵၢၼ် ၽွင်းငမ်းလီ ၊ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၾိင်ႈလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၽူႈၶိုတ်ႈႁွတ်ႈပၢင်သွၼ် ႁူမ်ႈ 75 ၵေႃႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸၼ်ႉၸွမ်ထႆးလႄႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈတႆးဝၼ်းတီႈ 24/08/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:00-16:30 ၸၼ်ႉၸွမ် သီရီႊၼၶရိၼ်ႊထရႃႊဝိရူတ်ႊလႄႈသိုဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇထႆးမတိၶျူၼ်ႊႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈတႆးဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ ႁဵတ်းသင်တႆး ၸိုင်သဝ်ႈဝဝ်းမွင်” ။


ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်သီရီႊၼၶရိၼ်ႊထရႃႊဝိရူတ်ႊဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး၊မီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ၊မေႃသွၼ်၊လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈၽူႈသူၼ်ၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ200 ၵေႃႉပၢႆ ။


ၽူႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၶႆႈမီးၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈပိုၼ်းမေႃသွၼ်သူမ်ႊလိတ်ႊလိုဝ်ႊသႆး၊Dr. လလိတႃႁၢၼ်ဝူင်းမေႃသွၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်ၵသဵတ်ႇသၢတ်ႇ၊မေႃသွၼ် ဢၵ်ႇၶရၽူင်းၶမ်ႊၶုၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်ထမ်မသၢတ်ႇလႄႈၼၢင်းၸၢမ်တွင်း ။


မေႃသွၼ်သူမ်ႊလိတ်ႊလိုဝ်းသႆႊလၢတ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းသင်လႄႈပပ်ႉပိုၼ်းၸိူင်း “ၾႃႉလမ်သုမ်ႇမိူင်း” လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇတေလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းတႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ။ Dr. လလိတႃႁၢၼ်ဝူင်းတႄႉလၢတ်ႈလွင်ႈ ပဵၼ်မႃးမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ။


ၼၢင်းၸၢမ်တွင်းသမ်ႉလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ႁူမ်ႈပႃးလွင်ႈပိုၼ်းၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ၼၢင်းၸၢမ်တွင်းလၢတ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉထိုင်ဝႃႈတေမီးၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ယဝ်ႉသေတႃႉလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈယင်းတို်ၵ်ႉမီးယူႇပေႃးမီးပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢမ်ႇၸၢၵ်ႇမၼ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုပ်ႇ၊လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ၊ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ ” ဝႃႈၼႆ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပပ်ႉပိုၼ်းၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင်လႄႈၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇၼႆႉသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းႁူႉၸၵ်းလွင်ႈတႆးၼမ်မႃးတႄႉတႄႉ သေလႆႈသၢင်ႈႁဵတ်းပဵၼ်ငဝ်းတူင်ႉလူင်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးသွင်ပီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈတင်း မိူင်းထႆးသမ်ႉဢမ်ႇပၼ်သၢႆငဝ်းတူင်ႉဢၼ်ၼႆႉ ။


ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်ၼႆႉ ဢၢင်ႈဢိင်ဢဝ်လိူင်ႈ တႄႉဢၼ်ၸဝ်ႈၼၢင်းဢိင်ႇငႄႇ သျိူဝ်ႊၸဵၼ်ႊ Inge Sargent ( ၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ်ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်သီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ) လႆႈတႅမ်ႈပဵၼ်ပပ်ႉၵဵဝ်ႇလဵဝ်ႈလွင်ႈဝႃႈႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ဢိင်ႇငႄႇ သျိူဝ်ႊၸဵၼ်ႊ လႆႈမႃးပဵၼ် မႁႃႇတေႇဝီႇ သုၸၼ်ႇတီႇ လႄႈလွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၵျႃႇ သႅင်လႆႈၶၢမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၺွပ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၼႄႇဝိၼ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈမိူဝ်ႈပီ 1962 သေႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ။


ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၽွင်းၼၼ်ႉႁုၵ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းၼႃႇလႄႈၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇၸင်ႇတတ်းသိၼ်ၸႂ်ဢဝ်လုၵ်းယိင်းၸဝ်ႈတင်းသွင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ဢွၵ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈပီ1964 ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပၵ်းသဝ်းယူႇဝႆႉ တီႈမိူင်း ဢမေႊ ရီႊၶိူဝ်ႊ သေလႆႈတင်ႈၸုမ်း Burma Life Line သေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၺႃးၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈ ယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး။ သမ်ႉထႅင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးပေႃး တေပဵၼ်ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်လီမႃးၼၼ်ႉ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ မွပ်ႈပၼ်ၸုမ်ႈ “ သုၸၼ်ႇတီႇ ” မႃးၵူႈပီ ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates