ပႃႊတီႊ ၵွင်ၸႆး ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၶုၼ်ၸွမ်ၾႃႉ ၾၢႆႇ ပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးၸုမ်း ပႃႊတီႊ ၵွင်ၸႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၶုၼ်ၸွမ်ၾႃႉ ၾၢႆႇပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ဢိူင်ႇလွႆလူင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ။


ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 30/08/2015 ၵၢင်ၼႂ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၸုမ်းပႃႊတီႊ ၵွင်ၸႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၶုၼ်ၸွမ်ၾႃႉ ၾၢႆႇပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ဢိူင်ႇလွႆလူင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈသပ်းလႅင်း လၢတ်ႈၼႄ ပိူင် လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵၢၼ်တွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၊ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း လွင်ႈပႃႊတီႊ ၵွင်ၸႆးလႄႈ လွင်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း သႅၼ်းႁုၼ်ႈလင် ပေႃးတေသိုပ်ႇ ယၢင်ႈပႆၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႊတီႊ ၵွင်ၸႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ပႃႊတီႊ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ဢႃယုမၼ်း ၸင်ႈမူတ်း သဵင်ႈလႆႈ ၊ ယႃႉလႅဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈလႆႈ ၊ ယႃႉလႅဝ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၵေႃႈလႆႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ၸူဝ်ႈပၢၼ် တႆးႁဝ်းမီးယူႇ ၼႂ်းလူၵ်ႈယူႇၼႆ မၼ်းတိုၼ်း ဢမ်ႇဝွတ်ႈႁၢႆလႆႈ သေပွၵ်ႈ ႁဝ်းတိုၼ်း လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ မၼ်း လမ်ႇလွင်ႈၼိူဝ် ပႃႊတီႊဢိူဝ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ ။


တင်းမူတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး / ယိင်းလႄႈ သင်ၶ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီး 87 ၵေႃႉ ၊ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၼႂ်းပႃႊတီႊ ၵွင်ၸႆးလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မီးလွင်ႈ ထၢမ်တွပ်ႇၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ၸႃပၼ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမွင်း ဝွၵ်ႇၸိူၼ်း ထိုင်လၢႆမူႇ ၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၸႃပၼ ႁဵၼ်းတၢၼ်းပၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမွင်း ၽူႈႁၢပ်ႇ ၵိုတ်ႉၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၶွင်ႊသီႊ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ မွၵ်ႇထိုင် လၢႆမူႇ လၢႆၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။


ဝၼ်းတီႈ 03/09/2015 ( မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ )ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ပၢင်ၸႃပၼ လိုၼ်းသုတ်းၶွင် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမွင်း ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇ ၵိုတ်ႉၵၢၼ်ၼႂ်း ၶွင်ႊသီႊ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်လူႉသဵင်ႈ သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ် ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ (မရဵင်း) တပ်း ၽွင်းဢႃယု 51 ပီ ၊ တီႈႁူင်းယႃလူင် ၵဵင်းမႆႇရၢမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်း ၸဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်မႃးဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ ၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 29/08/2015 သေ ႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈပုတ်ႉထ သႃသၼႃ ။


ၵူႈၶမ်ႈ ၵူႈၶိုၼ်း တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 29/08/2015 မႃးၼႆႉ မီးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၶွင်ႊသီႊ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်း ႁေႃးထမ်းတြႃး ပိုၼ်ၽႄႈ ၵုသူလ် လၢႆၵေႃႉ လၢႆၸဝ်ႈ ။ မီး မူႇၸုမ်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈ ဝေယႃဝၸ်ႉၸ လႄႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ။


ပၢင်ၸႃပၼ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ တၢင်း ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင် ၶွင်ႊသီႊ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈဝွၵ်ႇၸိူၼ်း (မွၵ်ႇထိုင်) ဝႆႉ ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆး ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။ ပွတ်းၼႂ် မီးၵၢၼ် လူႇတၢၼ်း ၸွမ်းၾိင်ႈထုင်း ပုတ်ႉထ သႃသၼႃသေ တဵင်ႈဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶဝ်ႈထႅဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇ လုမ်းလႃး ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် - ႁွပ်ႇႁူဝ် ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ( သၼ်တိထမ်း ) ဢိူင်ႇၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ - ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမွင်းၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1964 ၊ လူႉသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 29/08/2015 ၽွင်းဢႃယု 51 ပီ ။


ပိုၼ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမွင်း

ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျီး ၊

ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈ လုင်းသႆႇ + ပႃႈၵျီးၶႅင်ႇ ၊

ပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇၵူဝ်ႇ

ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆး (တႆးလႅင်)

တီႈၵိူတ်ႇ ၼတ်ႉၵျီးၵူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵွင် ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵွင် (မိူင်းၵွင်း) ။

ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပၢႆးၸႂ် Psychology ပီထီႉ 3 ၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ။

ၼႃႈႁိူၼ်း ၼၢင်းဝႃႇထုၼ်း ၊ လုၵ်ႈၸၢႆး - ၸၢႆးၶမ်းၸိုၼ်ႈ ။


သဵၼ်ႈတၢင်းယၢင်ႈၸူးလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

1988 ဢွၼ်ႁူဝ် ၶဝ်ႈပႃး တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းပၢင် လုၵ်ႉႁိုၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် (8.8.8.8) ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ။


18 Sep 1988 တႄႇၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း တႅဝ်းႁူမ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ (ပွတ်းႁွင်ႇ) ။ ABSDF - NB ၊ လႆႈၽိုၵ်းသွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 1 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႃႇၵျွင်ႇ ။


2005 - 2001 လႆႈၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း ၶူးႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း တပ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၾၢႆႇတိတ်းတေႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၵဝ်ႉငဝ်ႈ ပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး ၸုမ်းၾၢႆႇၽႅၼ် ၸတ်းသိုၵ်း ။


2011 - 2013    လႆႈႁၢပ်ႇ ၵိုတ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၶွမ်ႊမတီႊ ပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် RCSS/SSA ဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်း လပ်းတႃ လိုမ်းမိူင်း ။


ပၢင်တိုၵ်း ၶဝ်ႈပႃးတေႃႇသူႈတိၵ်းၽူႈၶဵၼ်

1990 ၶဝ်ႈတိုၵ်းသမ်း ႁိူဝ်းတီႈ သၢႆးၼမ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်တိုၵ်းၼိုင်ႈ ၸူဝ်ႈမိူင်းပၢႆ (ABSDF-NB) ။


1991 ၽႅၼ်ၸတ်းသိုၵ်း “ လၢဝ်မိၼ် ” ၵႂႃႇလေႃႇ တိုၵ်းရူတ်ႉၾႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ် ၾၢႆႇတူၵ်းမိူင်း ၵွင်းပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၊ တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းပႂ်ႉ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ရူတ်ႉၾႆး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ (ABSDF-NB) ။


1999 တိုၵ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၼႃႉ ၵႂႃႇမိူင်းပၼ်ႇ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ။ ၵႂႃႇမူၵ်းပႂ်ႉ တိုၵ်းသၢႆ ရူတ်ႉၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းပၼ်ႇ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်း တီႈပၢင်လိုဝ်ႈသဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းပၼ်ႇ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ (RCSS/SSA) ။


2001 လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႃးၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉမၢၼ်ႈ တီႈပႃၶီး ။


3.1989-1998 ပဵၼ်ၽူႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၶွမ်ႊမတီႊ ငဝ်ႈငုၼ်း ABSDF - NB လႄႈ ႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၾၢႆႇငိုၼ်း ။


4.Oct 1998 ဢိင်ၼိူဝ် တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSA ( ငဝ်ႈငုၼ်းသႅင်ၵႅဝ်ႉ ) လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး (SSNA) ၶဝ်ၸဝ်ႈၸွႆႈ ထႅမ်ပၼ်လႄႈ တင်းၵေႃႉ သိုၵ်းတၢၼ်ႇၶျွင်း (ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ သေ လႆႈဢွၼ်တပ်ႉ ၼႂ်းၼၢမ်း SNA ႁွတ်ႈထိုင် မႃးတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ။


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ႁူမ်ႈႁၢပ်ႇ ႁၢမ်ၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်း RCSS/SSA

ၸိုဝ်ႈၸၼ်ႉသိုၵ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမွင်း

မၢႆတူဝ် 02556

2000-2001 ၶဝ်ႈၽိုၵ်းသွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 2 ပၢတ်ႈ 3 တီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ။


1998-2008 ၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ် ၊ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ် ၵႅမ်ၽူႈ ၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း 241 (RCSS/SSA) ။


2003 ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၶွမ်ႊမတီႊ ၶူးႁူင်းႁဵၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢူၺ်းလီသိုၵ်း MAOTS ဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်း ဢူၺ်းလီ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (KNU, KNPP, ALP, RCSS) လႆႈမႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ၽိုၵ်း တီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ။


တမ်းမၢႆ ၵိုၵ်းပိုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၽူႈႁူမ်ႈ တႄႇတင်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈမီး ၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်း SNA သေ မႃး ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈမိူင်းၶုၼ် မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 04/08/1998 သေ လႆႈၶဝ်ႈ မႃးတီႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၸွမ်းႁူဝ် ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၊ လႆႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တေႃႇသူႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး (1999-2002) လႄႈ ပဵၼ် ၽူႈၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃး တႄႇတင်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင်ႊသီႊ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး “ လွႆတႆးလႅင်း ” ။


ၶွင်ႊသီႊ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်ၵုၼ်းမုၼ် ၼမ်ႉၸႂ် ႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ တင်းႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ႁပ်ႉဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမွင်း ႁဝ်းလႆႈႁၢပ်ႇ ၵိုတ်ႉမႃး ၼၼ်ႉသေ တမ်းမၢႆၵိုၵ်းပိုၼ်း RCSS/SSA ဝႆႉယူႇ ။ RCSS/SSA ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းပႃႈလင် ယိၼ်းသေ လၢႆၸွမ်း တႄႉတႄႉ - ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶွင် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်လူင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ RCSS/SSA လၢတ်ႈပႃး ၼင်ႇၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၺ်းလွမ်ပၼ် လွင်ႈတေႃႈၵႅတ်ႊသ် ဢွၵ်ႇဢၢႆမဵၼ်တေႃႈၵႅတ်ႊသ် ဢၼ်မီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁူဝ်ႈပွင်ႇ ဢွၵ်ႇဢၢႆမဵၼ် ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တႃသႅပ်ႇ ၊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဝူင်ႈၼိုင်ႈ ယဝ်ႉသေ တူၼ်ႈမႆႉ တူၼ်ႈတွၵ်ႇ ယိူဝ်ႈယႃႈ ႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈ ႁဵဝ်ႇမႃး ၼဝ်ႈမႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇ ။ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး မႆႈၸႂ်သေ ဢွၼ်ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ပႃႊတီႊ ၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈလူင်း ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ။


တေႃႈၵႅတ်ႊသ် ဢၼ်ႁူဝ်ႈ ပွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တေႃႈလွတ်ႇ ဢၼ်လတ်းၼႂ်း သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ႁွင်ႈႁႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ႁွင်ႈႁႅင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ။ တေႃႈၵႅတ်ႊသ်ၼႆႉ ႁူဝ်ႈပွင်ႇ ဢွၵ်ႇဢၢႆမဵၼ်သေ ပေႃးလတ်းၵႂႃႇ ႁိမ်းမၼ်းၵေႃႈ တႃသႅပ်ႇ ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ လၢတ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶႄႇၶဝ် ၊ ၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶႄႇ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် လူင်းမႃးၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မၼ်းပဵၼ်လုၵ်း မီးၼမ်ႉ ပဵၼ်တီႈ တၢင်းၶူင်ႈၶၢင်း လႄႈဢၢႆမဵၼ်မၼ်း ဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်း ၼႆသေ ၵႂႃႇထူမ်ပႅတ်ႈ လုၵ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ - ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸၢႆးၸၢႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁွင်ႈႁႅင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ (01/09/2015) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇတူၺ်းၵေႃႈ ဢၢႆမဵၼ်မၼ်း ယင်းပႆႇႁၢႆ ၊ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ ။ တူၼ်ႈ ယိူဝ်ႈယႃႈလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉ တူၼ်ႈတွၵ်ႇ ယုမ်းၶိူဝ်း ႁိမ်းႁွမ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၼ်ႉသေ ႁႅင်ႈႁဵဝ်ႇ ႁႅင်ႈၵႂႃႇ ၼဝ်ႈၵႂႃႇ ၊ မၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ႁူပိူင်ႈတႃဝႆႉ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၵႂႃႇၼႂ်းဝဵင်းသေ ၵႂႃႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ဝႆႉတီႈလုမ်း ပႃႊတီႊ ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ယဝ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇႁၼ်လူင်းမႃး ၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းပၼ် ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပွႆႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ ၶၢဝ်းႁိုင်တႄႉ လႆႈမႆႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ် ၸိူဝ်းယူႇ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ - ဝႃႈၼႆ ။


မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 28/08/2015 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇလဵင်ႉ ဝူဝ်းၵႂၢႆးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ တီႈႁိမ်း တေႃႈၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ယိၼ်းဢၢႆပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ဢၢႆတူႇ ဢၢႆမဵၼ် ၊ တႃၵေႃႈသႅပ်ႇ ၼမ်ႉတႃ ၵေႃႈလႆသေ လႅၼ်ႈမႃး လၢတ်ႈပေႃႈမႄႈ တၢင်းႁိူၼ်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ တူၺ်းသေ ၸင်ႇၵွႆႈႁူႉ - ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸၢႆးၸၢႆး ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇ တူၺ်းၸွမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ထႅင်ႈဝႃႈ - တေႃႈၵႅတ်ႊသ်ၼႆႉ မီးၼႂ်းသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၊ မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉမႄးၵျီး တင်းဝၢၼ်ႈ ႁွင်ႈႁႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ႁွင်ႈႁႅင်း ။ ႁိမ်းၼၼ်ႉ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈ သွင်ဝၢၼ်ႈၼႆႉ မွၵ်ႈ 1 လၵ်းပၢႆ ။ မိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၶႄႇၶဝ် မႃးတူၺ်းၵေႃႈ ၶဝ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်လုၵ်း ပဵၼ်ၼမ်ႉဝႆႉ လႄႈပဵၼ် ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လူတ်ႉၵႃး တၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈ ၵႂႃႇမႃးသေ ဢဝ်ႁိၼ်ႁႄႈ ထၢၼ်ႇႁိၼ် တူၵ်းဝိူဝ်ဝႆႉသေ သမ်ႉမႃးၺႃး ၼမ်ႉၾူၼ် ဢၢႆလႅတ်ႇ ဢၢႆလူမ်း သေပဵၼ်ၵႂႃႇ ၊ မၼ်းမႃးၺႃးၵၼ်သေ ၸိူမ်ႈပဵၼ် ထၢတ်ႈၶေႊမီႊၶိူဝ်ႊလ်သေ ဢွၵ်ႇၼမ်ႉ ဢၢႆမဵၼ်မႃး - ဝႃႈၼႆ ။


ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၶဝ်လႄႈ ပႃႊတီႊ ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် မႃးၵူတ်ႇ ထတ်းတူၺ်း ပၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ - ၼႆယဝ်ႉ ။


မိူၼ်ၼင်ႇ ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈ ထၢတ်ႈၵိူဝ်ၼမ်ၵေႃႈ ၼႂ်းလိၼ်မီး ထၢတ်ႈၵိူဝ်သေ လွတ်ႇၵႅတ်ႊသ် ၼႂ်းလိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃ ၸၢင်ႈႁူဝ်ႈ ၸၢင်ႈတႅၵ်ႇ လႆႈၵူႈၶၢဝ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႈ လွတ်ႇၵႅတ်ႊသ်ၶဝ်ၼႆႉ ပေႃးႁၼ်တီႈ တေႃႈလွတ်ႇ လႅပ်ႈပွင်ႇၵေႃႈ ၵႂႃႇဢဝ်ယၢင်မၢၵ်ႇတွႆး (ယၢင်သိူဝ်ႇတၢင်း) မႃးတႃးဝႆႉ မၢင်မၢင်သေယဝ်ႉ ပွႆႇဝႆႉ ၊ ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇ ၸႂ်ၼၵ်းၼႃလႄႈ တေႃႈလွတ်ႇ ၸၢင်ႈတႅၵ်ႇလႆႈ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႆ ၵူၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉၶဝ် မႆႈၸႂ် ယူႇၵူႈဝၼ်း ၵူႈၶိုၼ်း - ၼႆယဝ်ႉ ။


တေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႊသ် ၼမ်ႉမၼ်းလိပ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သူင်ႇၶဝ်ႈၶၢႆ တေႃႇမိူင်းၶႄႇၼႆႉ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ တႃႈႁိူဝ်း ၵျွၵ်ႉၽျူႇ မိူင်းရၶႅင်ႇသေ လွတ်ႇတေႃႇမႃး လတ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တိူင်းမၵူၺ်း တိူင်းမၼ်းတလေး ၊ လတ်းၽၢၼ်ႇၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 20 ၸႄႈဝဵင်းပၢႆသေ ၶဝ်ႈၸူးၸႄႈမိူင်း ယုၼ်ၼၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၊ ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ (China National Petroleum Corporation – CNPC) တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သင်ၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸွႆႈၵူၼ်း ထူပ်းၽေး ၼမ်ႉထူမ်ႈ ပႃႇလႅဝ်း - ၵဵပ်းလၢပ်ႈသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ဢွၼ်ႁူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈဢိူင်ႇ ပႃႇလႅဝ်း ၵဵင်းလၢပ်ႈ ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/08/2015 သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸုလႃး မိူင်းၵွၵ်ႇ ႁူမ်ႈ 48 ၵေႃႉ ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ႁူမ်ႈပႃးၸုမ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ႁူဝ်မိူင်းသႂ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈဢိူင်ႇ ပႃႇလႅဝ်း ၵဵင်းလၢပ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ။


ၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်း ၽေးၼမ်ႉပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ႁူဝ်မိူင်းသႂ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ၸဝ်ႈ တူၼ်ၶူးလွႆယူၼ်း ၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးဝတ်ႉ (ၵျွင်း) ပႃႇသၵ်း ၊ ၸုမ်းပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁပ်ႉသူင်ႇ ၊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 49 ၵေႃႉ / ၸဝ်ႈ - ၼႆယဝ်ႉ ။


ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းလႆႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ငိုၼ်းတွင်း ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈ တၢင်းဝႆ ၊ လွတ်ႇၼမ်ႉ ၊ ၼမ်ႉၵိၼ် ၊ ၶႅပ်းတိၼ် ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်း ၊ ၶဝ်ႈသွႆး ဢေႃႇတေႃႇ ၊ ၽွင်သၵ်ႉ ၊ မႆႉသီၶဵဝ်ႈ ၊ ယႃႈသီၶဵဝ်ႈ ၊ ယႃႈယႃ ၊ ၵွၼ်ႈသီ ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၊ ၼမ်ႉမၼ်းလႄႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၽႃႈဝႆ ဢိၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ထႅင်ႈတၢင်ႇလွင်ႈတၢင်ႇပိူင် ။


ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸိူဝ်းလႆႈ ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး / ထႆး ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၊ တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ဝတ်ႉႁၢတ်ႇယႂ်ႇ သီၻႃးရၢမ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၶွင် ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ႈမုၼ်း Dr.Sakchai Techakasri, Dr.Sudawan Techakaisri and Family မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ဢိင်ၼိူဝ် လႆႈၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶူဝ်းၶွင်သေ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ယိၼ်းၸူမ်း ယႂ်ႇၼမ် တႄႉတႄႉ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ် တီႈၵႆ မႃးၸွႆႈထႅမ် ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉ ၶူဝ်းတိုဝ်း တၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈၼမ် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၶႂ်ႈလႆႈ ထႅင်ႈတႄႉ ပဵၼ် ၽႃႈႁူမ်ႇ ၶူဝ်းၼွၼ်း ”- ဝႃႈၼႆ ။


မိူဝ်ႈလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းပႆႇမီး တီႈယူႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တိုၵ်ႉလႆႈယူႇသဝ်း တီႈဝတ်ႉ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသုမ်ႉသေ ယူႇႁိမ်းဝတ်ႉ ၸွမ်းၵၢင်ပၢင်ႇ ။


ၸုမ်းၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင် တွင်ႈထၢမ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈၼမ်ႉ တိုၵ်ႉလႆ ၼွင်းမႃးယူႇၼၼ်ႉ သမ်ႉယူႇတီႈလႂ် ၊ ႁဵတ်းႁိုဝ် ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၵႂၢမ်းတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ဝႃႈ - ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈမႃးယူႇသဝ်း တီႈဝတ်ႉ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈယူႇၼိူဝ်လင်ၶႃး ႁိူၼ်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈ ယူႇၸွမ်း ပၢႆမႆႉ ပၢႆတွၵ်ႇ ၼိူဝ်တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇပၢဝ်ႉ - ၼႆယဝ်ႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015ပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ႁူပ်ႉထူပ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝတ်ႉ ဢူးယဵၼ်ႇ ပွၵ်ႉၵုင်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ။


ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/08/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00-12:45 မူင်း ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝတ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵုင်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ပိူင်တွတ်ႈၶႅပ်း လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ယၢမ်းလဵဝ် ။


ၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉသမ်ႉ 1. ၸဝ်ႈၶူး ၼင်ႈဝတ်ႉ ဢူးယဵၼ်ႇ ဢွၼ်ဝႆႈၽရႃး (ၽြႃး) သေ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ် ဢေႃးဝႃႇတၵႂႃႇ ၊ 2. လုင်းသွႆႈသႅင် ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင် ၊ 3. ၵပ်းသိုပ်ႇၸိုဝ်ႈ လႄႈတီႈယူႇ ၽႂ်မၼ်း ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၊ 4. ၽူႈတႅၼ်း ၾၢႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၊ ၽူႈတႅၼ်း ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်း ၊ ၽူႈတႅၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၊ 5. ၸၢႆးၸၢႆး မိူင်းပွၼ် ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။


ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၼႆႉ လႆႈဝွၵ်ႇၸိူၼ်း(ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ) ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လွႆလႅမ် ၊ ပၢင်လူင်လႄႈ မိူင်းပွၼ် တင်းမူတ်း မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 150 ၵေႃႉ ။
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပပ်ႉပိုၼ်းသၢမ်မိူင်း/သၢမ်ၾၢႆႇ မိူင်းၶႄႇၾၢႆႇတႆးမၢႆ 5 ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈပပ်ႉပိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ သၢမ်ၵူၵ်း (3 မိူင်း/ ၾၢႆႇ) ဢၼ်ၶူးမိူင်းလီ (ၶမ်းၸၢမ်ႇႁိူင်း) ၶတ်းၸႂ်ၶိုင်ပွင်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽႄႈ မၢႆၼိုင်ႈယဝ်ႉ မၢႆၼိုင်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ ပပ်ႉမၢႆ 5 ယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင် ႁႂ်ႈၸၢဝ်းတႆးမီးတၢင်းႁူႉ တၢင်းႁၼ် လၵ်းလႅမ်သႅမ်းၵႃႈ၊ မေႃႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း။


ၶူးမိူင်းလီ လၢတ်ႈဝႃႈ- ပပ်ႉၼႆႉ တႄႇဝၢင်းၶၢႆမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/08/2015 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း)၊ ၽႅၼ်တိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၼႂ်းပပ်ႉမၢႆ 5 ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈၶႄႇ (ၶူင်ပဵင်ႈ)ၶဝ် လူင်းမႃးတိုၵ်းတႆး (ပဵင်ႈႁဵၵ်ႉ)၊ တီႉလႆႈတႆး 7-8 ပွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်တၢႆ၊ ဢဝ်လၢႆးပေႉၼမ်ႉၸႂ်တႆးၵူၺ်း။ ၾၢႆႇၶႄႇၸႂ်ႉလၢႆးလွၵ်ႇလၢႆးပႅတ်ႉလႅၼ်၊ ၾၢႆႇတႆးၸႂ်ႉလၢႆးသိုဝ်ႈ လၢႆးႁတ်းႁၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း ယိုဝ်းၵေႃႈယိုဝ်း ၾၼ်းၵေႃႈၾၼ်း။ ဢၼ်လႆႈပိၼ်ႇၽႃသႃသေ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး တင်ႈတႄႇမၢႆ 1 ထိုင်မၢႆ 5 ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းတၼ်းပိူၼ်ႈ၊ လႅတ်းသႅဝ်း လၵ်းလႅမ်သႅမ်းၵႃႈ၊ ႁူႉလွင်ႈပိူၼ်ႈ၊ မေႃလွၵ်ႇ မေႃဝူၼ်ႉ မေႃဝၢင်းၽႅၼ်၊ မေႃႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ- ဝႃႈၼႆ။


ပပ်ႉပိုၼ်း သၢမ်ၵူၵ်း (3 ၸိုင်ႈမိူင်း/ ၾၢႆႇ) ပိုၼ်းၸိူင်းလွင်ႈၽွင်းမိူင်းၶႄႇယုင်ႈယၢင်ႈ  မၢႆ 5 ၼႆႉ တင်းမူတ်း ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ 500 ပပ်ႉ။ မီး 215 ၼႃႈ ဢမ်ႇပႃးတွၼ်ႈၵႂၢမ်းၼမ်းလႄႈ ၼႃႈသိူဝ်ႈ။ ၼႂ်းပပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈ 89 လဝ်ႈပီႇၼွၼ်းၽႄး တေႃႇထိုင်တွၼ်ႈ 113 ၶူင်ပဵင်ႈသဵင်ႈမုၼ်။ တမ်းဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၼိုင်ႈပပ်ႉ 100 ဝၢတ်ႇ (ငိုၼ်းထႆး)။ ပပ်ႉၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးၶၢႆၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ၊ ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ)၊ ပဵင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးၶၢႆတီႈႁၢၼ်ႉသဵင်ၵွင်တႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။


လွင်ႈလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉ တီႈမၢႆ 5 ၼႆႉ ၶူးမိူင်းလီ လၢတ်ႈဝႃႈ-  ဝၢႆးသေၶူင်ပဵင်ႈ သဵင်ႈမုၼ်ယဝ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်လွၵ်းလွၵ်ႇ လၢႆးတိုၵ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်း ဢမ်ႇပေႃးမီးယဝ်ႉလႄႈ လႆႈၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉ - ဝႃႈၼႆ။


ပပ်ႉၸိူင်းသိုၵ်းသၢမ်မိူင်း သၢမ်ၾၢႆႇၼႆႉပပ်ႉမၢႆ 1 ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2013 ။ ဝၢႆးမႃးဢွၵ်ႇပပ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉပပ်ႉၼိုင်ႈ တေႃႇထိုင်မၢႆလိုၼ်းသုတ်း မၢႆ 5 ဢွၵ်ႇၼႂ်းပီ 2015 ၼႆႉ။


ၶူးမိူင်းလီ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ပပ်ႉပိုၼ်းသၢမ်မိူင်း/သၢမ်ၾၢႆႇၼႆႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းဢၢၼ်ႇၼမ်ၼမ်။ ပေႃးတူၺ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈမိူင်းထႆးတႅမ်ႈဝႆႉ ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်မိူင်းၵျပၼ်ႊ၊ မိူင်းၵျပၼ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ ပိုၼ်းသၢမ်ၵူၵ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၵျပၼ်ႊယင်းဢဝ်ပိၼ်ႇၽႃသႃသေ ၸႂ်ႉႁဵၼ်းသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း/ ၼႂ်းၶွမ်ႊပၼီႊ/ ၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းၵျိူဝ်ႊမၼ်ႊၼီႊၵေႃႈ မီးၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃသႃသွၼ်ၵၼ်။ ၼႂ်းမိူင်း မိူဝ်ႈလဵဝ် တႆးႁဝ်းပႆႇဢဝ်ႁဵၼ်းသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်လီဢၢၼ်ႇ။


ၼႂ်းပပ်ႉသၢမ်ၵူၵ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈၽွမ်ႉၵၼ်၊ လွင်ႈႁၵ်ႉၵၼ်၊ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵိူဝ်းၵုမ်ၵၼ်၊ လွင်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ လွင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ယႂ်ႇငၢၼ်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ မီးၽွၼ်းလီတႄႉတႄႉ။ ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ဢွၼ်တၢင်း ၸင်ႇၵွႆႈလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်း။  ပေႃးတေႁဵတ်းသင် တေလႆႈမီးတီႈၵိူဝ်းၵုမ်၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ၊ မီးပၺ်ၺႃ။ ၵူၼ်းလူင်ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈမီးၵူၼ်းလီ မီးပၺ်ၺႃ ပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းၵုမ်။ ပပ်ႉပိုၼ်းသၢမ်ၵူၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉဢၼ် ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူႈပၢႆးပၢႆး၊ မီးၽွၼ်းလီပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးႁဝ်း တင်ႈတႄႇၵၢၼ်ဢွၼ်ႇတေႃႇထိုင်ၵၢၼ်လူင်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းလၵ်းလႅမ် တင်ႈတႄႇပၢႆးၼႃႈႁိူၼ်း၊ ပၢႆးယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း၊ ပၢႆးလၢတ်ႈၵႂၢမ်း တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၵူၼ်း၊ ပၢႆးၶဝ်ႈၸူး တိတ်းတေႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈၸုမ်းၼိုင်ႈ တေႃႇထိုင်ပူၵ်းပွင်ဢဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း- ၶူးမိူင်းလီ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။


တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ လႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈသူၼ်ၸႂ်တင်းလၢႆပၼ်ႁႅင်းသိုဝ်ႉလႆႈတီႈ 1.တီႈႁၢၼ်ႉၶမ်းၸၢမ်ႇႁိူင်း (ၶူးမိူင်းလီ) လင်ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ။ 2.ႁၢၼ်ႉသဵင်ၵွင်တႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ 3.ႁၢၼ်ႉၶၢႆလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပဵင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၽွင်းတၢင်မိူင်းဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ ႁူပ်ႉထူပ်းပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလုမ်းၽွင်း တၢင်မိူင်း ဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆႉ တီႈတႃႈၵုင်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႊတီႊ ၵၢၼ်မိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိူဝ်ႈလူင်းၵဵပ်း ၶေႃႈမုလ်း ပႃႊတီႊ ၵၢၼ်မိူင်း ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢဵၼ်းဢၢၼ်း ပႃႊတီႊ လႄႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ။


ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 27/08/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:00-15:00 မူင်း လုမ်းၽွင်း တၢင်မိူင်း ဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ ဢၼ်ပၵ်း လုမ်းဝႆႉတီႈ တႃႈၵုင်ႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် တင်း ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႆလႄႈ Mr.Nick O´Neill ဢွၼ်ႁူဝ် ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ ၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈ လူင်းႁူပ်ႉ ပႃႊတီႊ ၵၢၼ်မိူင်း ပိူဝ်ႈလႆႈႁူႉ ဢဵၼ်းဢၢၼ်း ပႃႊတီႊ တူင်ႉၼိုင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၵၢၼ်လူင်းလိူၵ်ႈ တင်ႈသမ်ႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ လွင်ႈၽႃသႃ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပဵၼ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ ၸွႆႈထႅမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


Mr.Nick O´Neill ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢႃႊမေႊရီးၵႃႊ ထၢမ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈ ၸွႆႈထႅမ်သင် ပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ ပႃႊတီႊသမ်ႉ ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈသင် ၊ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃ ၵၼ်တၢင်းၽႃသႃ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလူး မႅၼ်ႈၵၼ်ယူႇႁႃႉ ၊ တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ၸၵ်းၸႅၵ်ႇ ပႃႊတီႊ ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸွင်ႇလႆႈႁပ်ႉ ႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၊ တႃႇတေၶဝ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈလူး လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ လွင်ႈသူၼ်းတုမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးမၼ်း ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပႃႊတီႊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တိုၵ်းယွၼ်းတီႈ ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ ဝႃႈ ႁႂ်ႈတၢင်ႇ ထိုင်ပၼ်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ တီႈႁူင်း တွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၼပ်ႉ (ဢၢၼ်ႇ) ယဝ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၊ ႁဵတ်းပၼ်ယဝ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၽႂ်ပႄႉ ၽႂ်ၵၢၼ်ႉၼႆၵေႃႈ တေလႆႈႁူႉ ၵမ်းလဵဝ် ၊ ႁႂ်ႈၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈႁဵတ်း လိၵ်ႈၽိုၼ်မိူၼ် ဢၼ်လႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼၼ်ႉၸႅၵ်ႇပၼ် ၽူႈတႅၼ်းၵူႈၵေႃႉ ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်ယိပ်းလိၵ်ႈ ၽိုၼ်မိူၼ်ၾၢႆႇ လဵဝ်ၸိုင် ၶဝ်တေၸင်ႈ ဝွၵ်း (လႅၼ်) ႁဝ်းလႆႈထႅင်ႈ ။


ယွၼ်ႉၼၼ် ႁႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းလိၵ်ႈ ၽိုၼ်မိူၼ် ဢၼ်လူင်း လၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ ပၼ် ၽူႈတႅၼ်းၵူႈၵေႃႉ ။ ဝၢႆးလင်မႃး ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းထဵင်ၵၼ်ၼႆ တေဢမ်ႇပေႉ ၶဝ်လႆႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းလူင်း လၢႆးမိုဝ်း ၵႂႃႇယဝ်ႉ ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ်ၸႅၵ်ႇ ပၼ်ၽိုၼ်မိူၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းတီႈ ၽူႈတႅၼ်းၵူႈၵေႃႉ လွင်ႈၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ ၸွႆႈဢဝ် ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇပၼ် ၼႆယဝ်ႉ ။


ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ တွပ်ႇတီႈ ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ်ဝႃႈ တေလႆႈႁဵတ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူတ်းမၢႆ (မၢႆမီႈ) လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ဢၼ်သူ တုၵ်းယွၼ်းမႃး  ႁဝ်းတေ မိူဝ်းၸွႆႈ ထၢမ်ပၼ် ဝႃႈၼႆ ။


ၼၢင်းၼူၼ်းတုၺ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ ပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၽွင်းတၢင် မိူင်းဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ လႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးၸွႆႈတူၺ်းပၼ် တီႈႁူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈ တၢင်းပွတ်း ၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈၽွင်း တိုၵ်ႉလိူၵ်ႈတင်ႈယူႇ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇ  ၼင်ႇၼႆ ။


ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႊတီႊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူဝ်ႈ 11:00-12:00 မူင်း တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 3  ယဝ်ႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် မိူဝ်ႈ 13:30-15:00 မူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းယိုၼ်း ၼႂ်းဝဵင်း ၵဵင်းတုင်ထႅင်ႈ ။


Mr.Nick O´Neill ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢႃႊမေႊရီႊၵႃႊ တင်းၽူႈပွင်ၵၢၼ် ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်း ၽူႈပိၼ်ႇၽႃသႃ (လၢမ်ႈ) ၵေႃႉ 1 ၊ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလုမ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 5 ၵေႃႉ ။


မိူဝ်ႈပီ 2014 ၵေႃႈ လႆႈမႃး လႆႈမႃးထၢမ် ၵၢင်ၸႂ် ပႃႊတီႊ တီႈၵဵင်းတုင် လွင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်း လိူၵ်ႈတင်ႈ မီးလွင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈ လွင်ႈၽဵင်းပဵင်း ယူႇႁႃႉ ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၢၼ်ႈမိူင်းလူး ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဝႆႉ ၊ တၢင်းၼႃႈလူး ၸွင်ႇတေမီး လွင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ ၽဵင်ႇပဵင်းယူႇႁႃႉ လႆႈထၢမ် တီႈပႃႊတီႊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၼင်ႇၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates