ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈဝၼ်းတီႈ 25/05/2016 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင် သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ငႄႈတႆးၼမ်ႉၶမ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင်၊မေႃသွၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ။


ၸၢႆးသၢမ်မူၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉသႃ မႅတ်ႇပႅင်းၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးလႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းယၢဝ်း ” ဝႃႈၼႆ ။


လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇဝုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- “တၢင်းၵွတ်းၽၢၼ်ငိုၼ်းၶမ်း ၼႆႉဢမ်ႇတၢၼ်ႇတၢင်းၵွတ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵွပ်ႈၼၼ်ၵူႈၵေႃႉယႃႇပေႁႂ်ႈၽၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃပေႃးႁဝ်း ၽၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပွင်ႇဝႃႈႁဝ်းၽၢၼ်သုတ်းၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းယဝ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ႁႃ ပၺ်ၺႃၼမ်ၼမ် ” ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇယဝ်ႉၵႂႃႇ 2 ၸုပ်ႈ ၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း မီး124 ၵေႃႉတႄႇပိုတ်ႇမိူဝ်ႈ 09/03/2016 – 08/04/2016၊  ၸုပ်ႈတီႈ 2 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 100 ၵေႃႉတႄႇပိုတ်ႇမိူဝ်ႈ 19/04/2016 – 17/05/2016 မီးမေႃသွၼ် 6 ၵေႃႉ မေႃသွၼ်ဢၼ်မႃးသွၼ်ပၼ်ၵူႈဝၼ်းသဝ်မီး 8ၵေႃႉ ။ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉယင်းမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉဝႃႈတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼိုင်ႈပီလႂ် 2 ပွၵ်ႈ ၵႂႃႇၵူႈပီ - ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 27/05/2016 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 33.2872 ပျႃး ၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ (US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1187.25 ပျႃး ၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 181.06 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ) ။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 27/05/2016 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 26/05/2016 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 32.848 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ (US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1179.0 ပျႃး ၊ ငိုၼ်းၶႄႇ  1 ယႅၼ်ႉ = 178.93 ပျႃး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၢဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုင်ႇလီၵိုတ်း လွင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း တူဝ်ႈမိူင်းတႄႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ထိုင်ၶၢဝ်းတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်  တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလီၵိုတ်း ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ - ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း တူၵ်ႇလၢတ်ႈ ။

ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYN တင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် မႃးပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်း မီးယူႇတီႈဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး ဝတ်ႉမွၵ်ႇလွမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (Photo: Sai Lern)
ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- သိုၵ်းၵၢင်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ၶဵင်ႇတႃႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈၵႆယၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၊ ဢိုပ်းႁၢမ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၼွၵ်ႈၼိူဝ်သေပၢႆးပၺ်ၺႃတူၵ်းတႅမ်ႇယူႇယဝ်ႉ သမ်ႉမႃးႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းထႅင်ႈ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶၢတ်ႇႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶၢဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၊ ၶၢဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၊ ၶၢဝ်းဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇလႆႈသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီမႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆ ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈတႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (တပ်ႉမတေႃႇ) ယဝ်ႉ ။ ၵိုတ်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႆႉ သေၵမ်း - ဝႃႈၼႆ ။


ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းသေ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇတူဝ်ႈလႆႈသေဢၼ် ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈသင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ၵိုင်ႇလီၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးၽူႈၼမ်းလီတွၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵုမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တုၵ်ႉၶၶၢၼ်ၸႂ် ယၢပ်ႇယဵၼ်းလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ၊ လွင်ႈႁဵၼ်းႁူႉတၢင်းမေႃ လွင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶၢတ်ႇႁၢမ်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်း - ၼႆယဝ်ႉ ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/05/2016 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (TYN) ပႃးၸဵမ်ၸုမ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မီးတီႈဝတ်ႉ / ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမွၵ်ႇလွမ်ႉ၊ တီႈဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ တီႈၼၼ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး 130 ပၢႆ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ဢႃႇလူး ၽၵ်းမီႇႁူဝ်လႅင် ငိုၼ်းတွင်း တႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ - ၼႆယဝ်ႉ ။


ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်မႃး ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီး 60 ပီပၢႆယဝ်ႉ ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႈမီးမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး သေပွၵ်ႈ ။ ပေႃးတေသိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇၸိူင်ႉၼႆတႄႉ မိူဝ်ႈၼႃႈ တႃႇတေၶိုၼ်ႈသင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမုင်ႈႁၼ်တၢင်းမၼ်းလႆႈယဝ်ႉ ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႄႇၶိုၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ၽႂ်းၽႂ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽွင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ တိုၵ်ႉၸိုၼ်ႇတူဝ်ၸုၵ်းယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်ႇထုၵ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၵိုတ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ - ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ ။


ယွၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (တပ်ႉမတေႃႇ) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 1,500 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈသေႃႉၽူၺ်း တၢင်းသီႇပေႃႉ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈမူၵ်းယွမ်ႇမူၵ်းယုမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ NLDၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း တင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ NLD ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် SN Power မိူင်းၼေႃႊဝူၺ်ႊ တေသၢင်ႈၾၢႆတႃႈလူင် ယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ။
Middle yeywa project
ဝၼ်းတီႈ 26/05/2016 ၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး၊ ၸုမ်းသၽႃဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတင်ႇထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ တီႈၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼေႇပျီႇတေႃႇ လွင်ႈၸုမ်း SN Power မိူင်းၼေႃႊဝူၺ်ႊ တေသၢင်ႈ ၾၢႆႇတႃႈလူင်(ၾၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင်) ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။
ၸၢႆးၶိုၼ်းမႂ်ႇ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတင်ႇလိၵ်ႈထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ႁဵတ်းၾၢႆ ပေႃးႁဵတ်းၾၢႆၼႆၸိုင် ၼမ်ႉတေထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး/သူၼ်/ၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတင်ႇထိုင်ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။
propsed project
သင်ဝႃႈ ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆယႄးယႂႃႇယဝ်ႉၵႂႃႇၸိုင် လိၼ်တီႈၶူင်ႈတီႈယၢၼ်း ဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း သၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈလႄႈ တေၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ တေတူၵ်းၵႂႃႇတႂ်ႈၼမ်ႉမူတ်း၊ ႁႅင်းၾႆးဢၼ်တေဢွၵ်ႇသမ်ႉ တေမီး 700 မီႊၵႃႊဝတ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၸႂ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ယင်းဢမ်ႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။
ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းသၽႃဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈႁဝ်းသေ လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇသဝ်းႁိမ်းၾၢႆၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈမူတ်း။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းတေသၢင်ႈၾၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉ တေမီးလွၵ်းလၢႆးဝၢင်းၽႅၼ်(ထိၵ်ႉၼိၵ်ႇ)ၶဝ် မၼ်းတေထူမ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၵူၼ်းတေလႆႈလုသုမ်းၵႃႈႁိုဝ် သူၼ်တေလႆႈလုသုမ်းၵႃႈႁိုဝ် ၶဝ်တေဢမ်ႇလႆႈၼပ်ႉ(တွၵ်ႈ)ဝႆႉ၊ သင်ဝႃႈၶဝ် ၼပ်ႉ(တွၵ်ႈ)ဝႆႉယူႇၸိုင် ၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်တေမီးဝႆႉယူႇ ၶဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇလွင်ႈတႄႉဝႃႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။
project location
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈတေသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ တင်းမူတ်း တေမီး 5 တီႈ - 1. ၾၢႆၻွီးတူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉသႄႇ၊ 2. ၾၢႆယႄးယႂႃႇ ၵျွၵ်ႉသႄႉ၊ 3. ၾၢႆယႄးယႂႃႇ(ၵၢင်) ၼွင်ႉၶဵဝ်၊ 4. ၾၢႆယႄးယႂႃႇ(ၼိူဝ်) ၵျွၵ်ႉမႄး၊ 5. ၾၢႆၼမ်ႉတူႈ(ၾၢႆလီလု) သီႇပေႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။
ၾၢႆယႄးယႂႃႇ(ၼိူဝ်) တေမီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် လင်ႁိူၼ်း မီး 118 လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီး 472 ၵေႃႉ၊ သူၼ်မၢၵ်ႇသူမ်ႈ တင်းမူတ်း မီး 68 ဢေႊၵိူဝ်ႊ၊ တိူၵ်ႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး မီး 96 ဢေႊၵိူဝ်ႊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸူမ်တႂ်ႈၼမ်ႉမူတ်း ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် တင်း ပႃႊတီႊတဢၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ RCSS/SSA လႄႈ TNLA ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းဢိင်ၼိူဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (PSLF/TNLA) ၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈလႆႈလူႉတၢႆ ၊ ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈၺႃးၾႆးၽဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ယူႇတီႈပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) တင်းပႃႊတီႊတဢၢင်း (TNP) ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/05/2016 ၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတင်းသွင်ၸုမ်း ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆးဝႆး - ၼႆယဝ်ႉ ။

ဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်း ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ် ယွၼ်ႉၽေးပၢင်တိုၵ်း
ႁိူၼ်းယေးၶူဝ်းလဵင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၽွင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတိတ်းတေႃႇတွင်ႈထၢမ် လုင်းၸၢႆးယီႈၽူး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။


ထၢမ် - ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ - ငဝ်းလၢႆးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉၵူဝ်ႁႄဝႆႉယူႇ၊ တႃႇတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈသူၼ်ၼႃးၶဝ်ၵေႃႈ ပႆႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းၸႂ်ၶဝ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ဝႆႉယူႇၸိူင်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။


ထၢမ် - မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးထူပ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇသိုၵ်းၼႆႉ မီးလၢႆဝၢၼ်ႈၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ - မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၺႃးၽေးတႄႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇၶႃႈ ၊ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႆးၶႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2015 ပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းဢၼ်ပၢႆႈမီးယူႇတီႈသုၼ် / ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 900 ၵေႃႉပၢႆ ၊ ပႃးတင်းၸၢဝ်းပလွင်ႈၵေႃႈ မီးယူႇလၢႆဝၢၼ်ႈ ၊ ၵမ်ႈၼမ်လုၵ်ႉမႃးတၢင်းမိူင်းဝူၺ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ။


ထၢမ် - ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၽဝ်ဝၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ TNLA သမ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်း RCSS ။ လွင်ႈဢၼ်ၼႄးၵၼ်ယူႇၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်း ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ - လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၼ်မႃးတႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃယဝ်ႉၶႃႈ ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ၶဝ်ဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်း TNLA ပဵၼ်ၵူၼ်းၽဝ် ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။


ထၢမ် - ပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈလႄႈတႆးၼႆႉ ယူႇမႃးၸွမ်းၵၼ်ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီသေ မိူဝ်ႈလဵဝ် သမ်ႉၵိူတ်ႇပဵၼ် ပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဢဝ်လွၵ်းလၢႆးလႂ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ - တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉတႄႉ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်တၢင်ႇယွၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈပႃးဝႆႉယဝ်ႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၶဝ်၊ ၶဝ်ၸဝ်ႈထုၵ်ႇလီမႃးတေႃႇၼႃႈၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်း ၸင်ႇတေသၢင်ႇထုၵ်ႇသုတ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ ၶႃႈယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းလွႆၵေႃႈၵူဝ်တႆး ၊ ၵူၼ်းတႆးၵေႃႈၵူဝ်လွႆ မၼ်းပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ ယဝ်ႉၶႃႈ ။


ထၢမ် - ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸွင်ႇလီမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၸၢဝ်းတႆးလႄႈလွႆၼႆႉ တေယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၶႃႈႁႃႉ ?။


တွပ်ႇ - လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ပေႃးဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈၼႆ တေယႂ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ ၊ လီမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉၶႃႈ ။


ထၢမ် - ယူႇတီႈပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ ပႃႊတီႊတဢၢင်းႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ယွၼ်ႇယၢၼ်းၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ - လွင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းၵၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်လူဝ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးၶဝ်ၸဝ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွင်ႇတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ။


ထၢမ် - ၾၢႆႇ TNLA ဝႃႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်း RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶဝ်လႄႈ တၢင်းၽိတ်းမီးတီႈ RCSS တင်းမူတ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၾၢႆႇ RCSS သမ်ႉဝႃႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ TNLA ပႂ်ႉမူၵ်းယိုဝ်းၶဝ်လႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။ လွင်ႈဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ တီႈလိၼ်ၵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်းသေ ၶႂ်ႈထတ်းသၢင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ - ဢၼ်ၶဝ်သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈထတ်းသၢင်သင်ၶႃႈ ၊ ၶဝ်သွင်ၾၢႆႇ တေႁူႉၵၼ်ယူႇၶႃႈ ။ ယူႇတီႈပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်းသေ ၵွပ်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈထတ်းသၢင်ၶႃႈ ။


ထၢမ် - ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈႁူဝ်သိူဝ် ၶႂ်ႈလၢတ်ႈသင်ထႅင်ႈၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ - ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တႅမ်ႈၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်း သွင်ၸုမ်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉ တုၵ်ႉၶၶၢၼ်ၸႂ်ၼႅၼ်ႇယဝ်ႉ ။ လွင်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းယဵၼ်ၵႂႃႇသေ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတင်းသွင်ၸုမ်းယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၶႃႈ ။ လွင်ႈႁၵ်ႉတၢင်းႁွမ်မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းၸၢဝ်းလွႆတင်းတႆး ဢၼ်ႁဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်မႃးဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ ၊ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈသင်ႇၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းၶႃႈ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 5ဝၼ်းတီႈ 25/05/2016 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 5 မီးႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ မေႃသွၼ်၊လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁိူၼ်းပူႇၵႄႇ လုင်းၸၢႆးသၢင်ႇယုင်း လႄႈ ပႃႈၼၢင်းသႅင်သႃႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

Photo By - Sai Hseng Hsorm
လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ယႃႇၵူၺ်းၸူးဢဝ်တီႈမေႃလိၵ်ႈ တႆးၵူၺ်း မေႃလိၵ်ႈတႆးယဝ်ႉ လီလႆႈသိုပ်ႇႁဵၼ်းထႅင်ႈလိၵ်ႈပိူၼ်ႈၵႂႃႇယူႇ ” ဝႃႈၼႆ ။


မေႃသွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႁွမ် ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ လိၵ်ႈတႆးၼႆႉတႅမ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလူဢွၵ်ႇသဵင် မိူၼ်ၼၼ် သဵင်လၢတ်ႈလႄႈတူဝ်လိၵ်ႈတိုၼ်းၸပ်းပဵၼ်ႁွႆးလဵဝ်ၵၼ် ၵွပ်ႈၼႆၸိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈၸိုဝ်ႈသူၼ် ၸိုဝ်ႈဝဵင်းႁဝ်းတၵ်းထုၵ်ႇလီလႆႈ တႅမ်ႈပႃးလိၵ်ႈတႆးယဝ်ႉ ၊ တီႈပွင်ႇၵေႃႈ ၸင်ႇတေဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈပိူင်ႈ ” - ဝႃႈၼႆ ။


ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈႁဵၼ်း ၸၢႆးဢၢႆႈသိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ႁဝ်းဢမ်ႇမေႃဝႆႉၵႃႈၶၼ်လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇသူင်ဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်းတေႃႇၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်တႆးတႄႉတႄႉလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းတႆး ဢွင်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆး၊ ၵေႃႈၸင်ႇလႆႈယၢပ်ႇယဵၼ်းဝႆႉ ” ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉတႄႇမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 21/03– 18/05/2016 မီးမေႃသွၼ် 3 ၵေႃႉ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ ယိင်း 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 73 ၵေႃႉ ၸၢႆး 28 ၵေႃႉ ယိင်း 45 ၵေႃႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်းပွတ်းႁွင်ႇၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 135 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလၢတ်ႈ ။


ဝၼ်းတီႈ 25/05/2016 ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် (SNLD)၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Network) လႄႈ ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉ / ၵျွင်းမွၵ်ႇလွမ်ႉ ဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵမ်ႉၼမ် လုၵ်ႉမႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၶၢဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူဝ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇလႄႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီထိမ်းသိမ်း ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ယွၼ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁၢင်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းပၼ်သေ ”။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်တႃႇတေႁဵတ်းလႆႈၶိုၼ်းပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ၊ ပေႃးၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ပတ်ႉပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၼႆတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈ တေၸင်ႈၵိုတ်းၵႂႃႇလႆႈယူႇ ” ဝႃႈၼႆ ။


ဢၼ်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်တေႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈမၼ်းတေလီလိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇယူႇ ။ ယွၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ပႆႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။


ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ပၼ်ႁႃတေမီးသင်ထႅင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇ ၊ တႃႇတေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈၸၢင်ႇၼႆၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ပႃႊတီႊ ၊ သၽႃးလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ ။


ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်းသေ ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းသမ်ႉ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၊ ဢႃႇလူး ၊ မီႇလႅင် (ႁူဝ်မီႇလႅင်) ငိုၼ်း 25,0000 ပျႃး ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃးၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 135 ၵေႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ လူင်းပႃႈတႂ်ႈသမ်ႉ မီး 37 ၵေႃႉ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 18 ပီ လူင်းပႃႈတႂ်ႈ မီး 38 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း သႅၼ်းမႄႈၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵမ်ႉၼမ် ဝႃႈၼႆ ။


ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းပူႇႁဵင် ဢိူင်ႇလွႆၸႄႈ 8 ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပူႇႁဵင်လူင် လုင်းၵျွင်းဢိင်ႇၶမ်းမႅတ်ႈ(ၸၢႆးလွႆ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပူႇႁဵင် ဢိူင်ႇလွႆၸႄႈ 8 ဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ပူႇႁဵင်ၸရေး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆး 8 ဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉမိူဝ်းဝၼ်း ၸႄႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၵႂႃႇၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်းပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႃႇငိုၼ်း 20,30,500 ပျႃး လႄႈ ၶူဝ်းၶွင် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉသွႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈမွပ်ႈဝႆႉတီႈ ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼႆယဝ်ႉ။


ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႊသီႊ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈႁၢင်ႁူဝ်လိူၼ် မေႊသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ ႁၢင်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်း ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢွၵ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼမ်လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ။ မိူၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လုၵ်ႉတင်းဢိူင်ႇၼမ်ႉမႃႉ ပၢႆႈမႃး မီး 1400 ပၢႆ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသမ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉဝႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ 259 ၵေႃႉ ၊ ဝတ်ႉ / ၵျွင်းၶမ်း 175 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉ / ၵျွင်း ဝဵင်းၵဝ်ႇ 290 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉ/ၵျွင်း ၶၼ်ႇထီႇရႃႇမ 94 ၵေႃႉ ၊ ဝတ်ႉ / ၵျွင်းၸႄႈဢႅၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ 290 ၵေႃႉ ၊ လွႆငိုၼ်း 60 ၵေႃႉ ၊ ဝတ်ႉမွၵ်ႇလွမ်ႉ ဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး 135 ၵေႃႉလႄႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသမ်ႉ မီး 144 ၵေႃႉ ၼႆႉယဝ်ႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates