ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး- ၶႄႇၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ၼွင်မႃႉတႃ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး- ၶႄႇ  ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ဝၼ်းတီႈ 29/07/2014 ၼႆႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ  ဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽႄ ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်း ၸိုဝ်ႈဝိၼ်းတူႇရထုၼ်း၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မွၵ်ႈၸၼ်ႉ ႁူဝ်သိုၵ်း (သွင်မႆ) ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆပွတ်းတၢင်း။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ တီႈတူဝ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်း (3 တုမ်ႇ) ၼၼ်ႉ မီးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသွင်ႁွႆးလႄႈ ႁွႆးၽႃႉၾၼ်း။ တီႈတူဝ်ၵူၼ်းၸွမ်းမၼ်းၼၼ်ႉ တၢင်းလင်မီးႁွႆးယိုဝ်းလႄႈ မီးႁွႆး ၽႃႉၾၼ်းၼင်ႇၵၼ်။ တူဝ်တၢႆၽူႈမီးၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁၼ်ႁိမ်းလႅၼ်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ တူၵ်းၼႂ်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ မႃးပိၼ်ႈတၢႆၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ၾင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ဢမ်ႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ်၊ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ်လႅၼ် လိၼ်- ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွင်ၵေႃႉၼႆႉ  ႁၼ်မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈဝႃး မွၵ်ႈၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မၢၼ်ႈ-ၶႄႇ မႃးၵူတ်ႇ ထတ်း။ တူဝ်တၢႆတင်းသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ သူင်ႇၵႂႃႇႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းသေ ၽႃႇတတ်းတူၺ်း- ၽူႈၸမ်ၸႂ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈ။


သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းပုတ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 701 ၵူႈပွၵ်ႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႄတႉ သိုၵ်းတႆးဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းတႆးၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ပီ 2013 သေ ဝၢႆးႁုပ်ႈယိုတ်းလႆႈယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 88 တင်း ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပုတ်ႈပၵ်းဢဝ်တီႈယူႇမႃး။

ၶၢဝ်ႇဢၼ်ပႆႇယိုၼ်ယၼ် ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ- ဢၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵဵပ်းၵိၼ်ၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းတင်းၶူဝ်းၶွင်လတ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ်လႄႈ မီးၽူႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ် ၼႂ်းၶဝ်ၼင်ႇ ၵၼ်ၶႃႈၵၼ်တၢႆ-ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽႄ ဝိၼ်းတူႇရထုၼ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶၢႆႉမႃးယူႇတီႈၼႆႈ မီးမွၵ်ႈၸမ်သွင်လိူၼ် ၵူၺ်း - ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 23-27တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 23-27 ။ လၢတ်ႈဢေႇ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶွင်သၽႃႇဝ လူမ်းႁႅင်း ဢမ်ႇထွင်းတင်းၼႂ် ၾူၼ်လူင်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢမ်ႇႁၢတ်ႇတင်းဝၼ်း ၽႂ်ပွင်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼင်ႇၼႆ ? ပဵၼ်ၾႃႉလိၼ်။ၵၼ် 23

 လၢတ်ႈဢေႇ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶွင်သၽႃႇဝ
    လူမ်းႁႅင်း ဢမ်ႇထွင်းတင်းၼႂ်
    ၾူၼ်လူင်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢမ်ႇႁၢတ်ႇတင်းဝၼ်း
    ၽႂ်ပွင်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼင်ႇၼႆ ?
    ပဵၼ်ၾႃႉလိၼ်။

 ပေႃးၾႃႉလိၼ် ဢမ်ႇထွင်း ဢမ်ႇႁၢတ်ႇႁိုင်ၼၢၼ်း
    ၽူႈၵူၼ်းသမ်ႉတေၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ?။

 ၸင်ႇဝႃႈ    ၸိူဝ်းၸွမ်းတဝ်ၼၼ်ႉ
    ၸိူဝ်းၵႂႃႇတၢင်း ပဵၼ် တၢင်းၵႂႃႇ
            ၸိူဝ်းလႆႈ တိူဝ် ပဵၼ်ၵႂႃႇတိူဝ်
            ၸိူဝ်းလႆႈ ၶၢတ်ႇႁၢႆ ပဵၼ်လွင်ႈၶၢတ်ႇႁၢႆၵႂႃႇ။

 တင်းသဵင်ႈ ယူႇၼႂ်းတဝ်
     ႁူမ်ႈတင်းတဝ် တဝ်ၵေႃႈတွၼ်ႈႁပ်ႉ
     ႁူမ်ႈတင်းတိူဝ် တိူဝ်ၵေႃႈတွၼ်ႈႁပ်ႉ
     ႁူမ်ႈတင်းၶၢတ်ႇႁၢႆ လွင်ႈၶၢတ်ႇႁၢႆ တွၼ်ႈႁပ်ႉ။

 ပေႃးဢမ်ႇဝၢင်းၸႂ်လႆႈလွင်ႈၼႆႉ
လွင်ႈဝၢင်းၸႂ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလႆႈ။

မၢႆတွင်း
ပေႃးတဝ် ပဵၼ် ထမ်း/ထမ်ႇမၵေႃႈ
တိူဝ် ပဵၼ် ဢူငဝ်း ဢဵၼ်ႁႅင်း/ဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၸင်ႇမီးၵူၼ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇဝႃႈ
တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း    =    ပပ်ႉလွင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢႃႇၼႃႇ။
ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ      “ပပ်ႉလွင်ႈဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်လႆႈမႃး လူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းထမ်း”။

ၵၼ် 24

 ၵေႃႉယႅင်ႇယႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸုၵ်းႁိုင်
    ၵေႃႉယၢင်ႈႁၢင်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၵႆ
    ၵေႃႉဢၢတ်ႇတူဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁိူဝ်ႈပိူင်း
    ၵေႃႉဝူၼ်ႉဝႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈတၢင်းတွၼ်ႈႁပ်ႉ
    ၵေႃႉဢုပ်ႇတၢင်းလီတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းလီ
    ၵေႃႉမႅၼ်းႁႅၼ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈ။

 ၸိူဝ်းၼႆႉ တဝ် ႁဵၵ်ႈဝႃႈတၢင်းၵိၼ်လိူဝ်ပူၼ်ႉ
    ပဵၼ်ႁၢပ်ႇလိူဝ် ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း
    ပဵၼ်တီႈလီမိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈ။

 ၸင်ႇဝႃႈ ၽူႈၸွမ်းတဝ် ဢမ်ႇဢဝ်သႂ်ႇၸႂ်
    သိုပ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇ။

ၵၼ် 25

 မၼ်းပဵၼ်သိင်ႇဢမ်ႇမီးႁၢင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈထူၼ်ႈတူဝ်
    မီးဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၾႃႉလိၼ်
    ယူႇႁင်းၵူၺ်း လႄႈ တဵတ်ႇယဵၼ်
    ၸုၵ်းႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ
    ၸိုမ်းၶဝ်ႈၵူႈသမ်ႇသိင်ႇ ဢမ်ႇမီးလႅၼ်ၵၼ်ႈ
    မိူၼ်ပဵၼ်မႄႈတင်းသဵင်ႈတႂ်ႈၾႃႉ
    ၵဝ်ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ မၼ်းၸိုဝ်ႈသင်
    ၸင်ႇႁဵၵ်ႈမၼ်းဝႃႈ “တဝ်”
    လႄႈ ႁဵၵ်ႈမၼ်းဝႃႈ “ယိင်ႈယႂ်ႇ”။

 ယိင်ႈယႂ်ႇ ပွင်ႇဝႃႈသိုပ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇ
    သိုပ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇ ပွင်ႇဝႃႈၵႂႃႇၵႆ
    ၵႂႃႇၵႆပွင်ႇဝႃႈ ပွၵ်ႈဝၢႆႇ။

 ၸင်ႇဝႃႈ
    တဝ်ၼႆႉယိင်ႈယႂ်ႇ
    ၾႃႉၼႆႉယိင်ႈယႂ်ႇ
    လိၼ်ၼႆႉယိင်ႈယႂ်ႇ
    ၵူၼ်းၼႆႉယိင်ႈယႂ်ႇ။

 မီးသီႇ ယိင်ႈယႂ်ႇၼႂ်းလူၵ်ႈ
    ၵူၼ်းပဵၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းၼၼ်ႉ။

 ၵူၼ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ်
    လိၼ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၾႃႉ
    ၾႃႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းတဝ်
    တဝ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶွင်မၼ်း။

ၵၼ် 26

 ၼၵ်း ပဵၼ်ႁၢၵ်ႈငဝ်ႈၶွင်မဝ်
    ၼိမ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လေႃလႄ။

 ၽူႈလူင်ႉတွင်ႈတဵဝ်းတင်းဝၼ်း
    ဢမ်ႇၽၢတ်ႇလေႃႉတၢင်ႇၶူဝ်း
    ထုၵ်ႇလွမ်ႉႁွပ်ႈလူၺ်ႈ တီႈမုင်ႈသႃႇတင်းၼမ်သေၵေႃႈ
    ၵိုတ်းယူႇ ယဵၼ်လႄႈၼိမ်။

 ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈ မိုၼ်ႇလေႃႉမႃႉ
    ယူႇမဝ်မၢင်ၼႂ်းလူၵ်ႈ
    မဝ် တေၶၢတ်ႇႁၢမ်းငဝ်ႈ
    လေႃလႄ တေၶၢတ်ႇၸဝ်ႈမၼ်း။

ၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈ
ၶုၼ်ၼႆၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးတၢင်းၼၵ်းၼႅၼ်ႈ မီးတၢင်းၼိမ်သဝ်းၸိုင်
တေၵႄႈလႆႈပၼ်ႁႃၵူၼ်းမိူင်း။ ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်းယူႇၵေႃႈ ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ
ဢၼ်မီးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႆႉမိူၼ်လေႃႉတၢင်ႇၶူဝ်းၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵႂႃႇ။
ၵၼ် 27

 ၵႅပ်ႉတၢင်းဢမ်ႇပႅတ်ႈဝႆႉႁွႆးတိၼ်
    ၵႂၢမ်းလီ ဢမ်ႇပႅတ်ႈဝႆႉငိူၼ်ႈ
    ၼပ်ႉလီ ဢမ်ႇတၢပ်ႈဝႆႉ မႆႉၼပ်ႉ။

 ၽၵ်းတူလီ ဢမ်ႇမီးသႄႈ
    ၵူၺ်းဢမ်ႇပိုတ်ႇလႆႈငၢႆႈ
    မတ်ႉလီ ဢမ်ႇမီးၸိူၵ်ႈ
    ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႄႈလႆႈငၢႆႈ။

 ၸင်ႇဝႃႈ ၽူႈလူင်ႉၼႆႉၸွႆႈၵူၼ်း
    ဢမ်ႇမီးၽႂ်ထုၵ်ႇပၢၵ်ႈဝႆႉ
    ၸွႆႈပၼ်တင်းသဵင်ႈတင်းလၢႆ
    ဢမ်ႇမီးသိင်ႇလႂ်ထုၵ်ႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၵႂႃႇ
    လွင်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈဝႃႈတိုဝ်းၵမ်သၢႆလႅင်းၼႂ်းတူဝ်။

 ၸင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းလီ ပဵၼ်ၶူးမေႃသွၼ်ၵူၼ်းၸႃႉ
    ၵူၼ်းၸႃႉ ပဵၼ်ပွင်ႈႁဵၼ်းၶွင်ၵူၼ်းလီ
    ဢမ်ႇဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၼိူဝ်ၶူးမေႃသွၼ်
    ဢမ်ႇႁၵ်ႉမိုတ်ႈပွင်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ
    ၽူႈမီးသတိပၺ်ႇၺႃႇၵေႃႈ ယင်းၸၢင်ႈလူင်တၢင်း။

 ၼႆႉပဵၼ် တၢင်းလပ်ႉသုတ်းယွတ်ႈ။
ၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈ
ငိူၼ်ႈ     =      ၵမ်ႈၽွင်ႈပိၼ်ႇဝႃႈ “တီႈၼႄး”
ပွင်ႈႁဵၼ်း=     ၵမ်ႈၽွင်ႈပိၼ်ႇဝႃႈ “ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်”
“တပႄး” (charge)


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


CSSU သပ်းၸႅင်ႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး ဢိၵ်ႇ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ပိၼ်ႇပႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိတ်းတေႃႇတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သပ်းလႅင်းၼႄၼႃႈၵၢၼ် CSSU ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း။ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း တႆးၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ လွင်ႈပိၼ်ႇပႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်- မၼ်းၸဝ်ႈတွပ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။


ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ၼႂ်းပၢင်ႁၢႆးငၢၼ်းၼႄ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/07/2014

(တွၼ်ႈ 2 ၊ သိုပ်ႇမႃးတွၼ်ႈ 1)

ထၢမ်-ယွၼ်းတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်ယူႇပွတ်းၵေးသီး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတႆးၵေႃႈ ယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဝႃႈ သိုၵ်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸွႆႈႁႃႉ။ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်တပ်ႉ တေပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈႁဝ်းထတ်းသၢင် ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ၊ ၸွင်ႇမၼ်းတေငၢႆႈယူႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ- တႃႇသိုၵ်းသွင်ၸုမ်း တေပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈတင်ႈဝႆႉၶွမ်ႊမတီႊသေ ဢုပ်ႇၵၼ်လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉလႄႈပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်လဵဝ်ၼၼ်ႉ ပွတ်းၸၢၼ်းတင်းပွတ်းႁွင်ႇတိုၼ်းၶတ်း ၸႂ်ယူႇ။  ၼႂ်းသွင်ၸုမ်း မီးဝႆႉၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢၼ်ဝႃႈ ထုၵ်ႇလီပိၼ်ႇပႆႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်။ ဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် တႄႉ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ႁဝ်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈၸႅၵ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈသွင်ၸုမ်းၼႆႉၸမ်ၵၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ၶဝ်ၶႂ်ႈၸႅၵ်ႇသေ ၵဝ်းပွၵ်ႈၸုမ်းၸုမ်း ႁႂ်ႈမၼ်းလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ် မီးၵတိပိၼ်ႇပႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ယူႇလႄႈ ပေႃးထိုင်ၶၼ်ႈတီႈ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ၶဝ်တိုၼ်းတေၸွႆႈၵၼ်၊ သုၼ်ႇတူဝ်တႄႉ ႁဝ်းတိုၼ်းယုမ်ႇၸိူင်ႉၼႆ။ ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈဢၼ် ၶဝ်ၸဝ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ၸွမ်းမႆႈၸႂ်ယူႇ။ ႁဝ်းဝႃႈတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ ထုၵ်ႇလီမႆႈၸႂ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇပေမႆႈၸႂ်ထိုင်ၶၼ်ႈဝႃႈ ၶဝ်တေလူႉတေလႅဝ်ယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇထိုင် ၶၼ်ႈလူႉလႅဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်မီးလွင်ႈပိၼ်ႇပႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ယူႇ- သုၼ်ႇတူဝ်ႁဝ်း ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ၶၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ်- ၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်မိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼႆႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း သမ်ႉဢုပ်ႇလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ဢွၼ်တၢင်း လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးၼႆႉ ႁဝ်းႁဵတ်းမႃးလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ၊ သိုၵ်းၵေႃႈယၢမ်ႈလႆႈ ယိုၼ်ႈမိုဝ်း ႁဵတ်းမႃး၊ ၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းမႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးသေပွၵ်ႈ၊ ပဵၼ်ပဵၼ်လူႉလူႉယူႇ တိၵ်းတိၵ်း၊ ၵွပ်ႈဝႃႈၽွင်းၼၼ်ႉ မၼ်းပႆႇပႃးၸုမ်းႁႅင်းယႂ်ႇမၼ်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း၊ ပႃးၵေႃႈပႃးၸုမ်းၼိုင်ႈ ၸုမ်းလႂ်ၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပႃးမႃးတင်း 4 ၸုမ်း၊ သွင်ပႃႇတီႇသွင်တပ်ႉသိုၵ်းၼႆလႄႈ လႆႈဝႃႈၸုမ်းယႂ်ႇ မၼ်းပႃးမႃးလႄႈ တေမၼ်ႈၵိုမ်းၵႂႃႇယူႇ- လႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ၸူမ်းၵေႃႈယိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း 80% တႄႉ တိုၼ်းတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈသွင်ပႃႇတီႇ ပဵၼ်ပႃႇတီႇလဵဝ်၊ ႁႂ်ႈသွင်တပ်ႉသိုၵ်းပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလဵဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇၽွၼ်းလီၵၢၼ်မိူင်းတႆးႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈၼႆတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းယဝ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ႁၼ်လီၼိူဝ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈတုၵ်းယွၼ်း။ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼႆႉၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီးဝႆႉႁူဝ်ပဝ်ႈ 4 ၸဝ်ႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈလႆႈတႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈလိူၵ်ႈလႆႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉၶႅၼ်းလီ- ၶဝ်ၸဝ်ႈတႄႉ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ်-ပေႃးထၢမ်သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းသီႇၸဝ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မီးႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉလဵဝ်။ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်တုၵ်းယွၼ်းၽႂ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ-လွင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၵေႃႉလႂ်ၼႆ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်။ ဢၼ်ပၼ်တၢင်း ႁၼ်ထိုင်တႄႉ ထုၵ်ႇလီမီးႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉလဵဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼႆႉ တေလႆႈ (လူဝ်ႇ)ၶိုၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေလိူၵ်ႈ၊ လိူၵ်ႈႁႂ်ႈပေႃးၵိုင်ႇလႅပ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆးႁဝ်း၊ ယူႇတီႈ CSSU သေလိူၵ်ႈ။ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၵေႃႉလႂ် ပဵၼ်ၽႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇပၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ထၢမ်- တွၼ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်လုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်သေ မိူဝ်းၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈၼႆႉ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး တႃႇတေဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈယၢပ်ႇ၊ ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈၵေႃႈၸွမ်းသူၼ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း၊ လွင်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

တွပ်ႇ- ႁဝ်းမိူဝ်းၵမ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်၊ မၢင်တီႈၵေႃႈ လႆႈပွင်ႇပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၶဝ်ယူႇ၊ မၢင်တီႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈပွင်ႇ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႈ ၶဝ်ၵေႃႈမီးငဝ်းလၢႆးတီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႈ၊ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇပွင်ႇ ၵေႃႈမီး၊ မၢင်တီႈၵေႃႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈပွင်ႇၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈပွင်ႇပၼ်ယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈႁဝ်းတေမိူဝ်းၵေႃႈ ႁဝ်းလႆႈလၢတ်ႈ ပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၶဝ် မိူၼ်ၼင်ႇၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း (ၸယၽ)ၶဝ်၊ ၸုမ်းၾၢႆႇၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶဝ်၊ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈပွင်ႇၶဝ်သေမိူဝ်းယူႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း-ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈပွင်ႇတီႈလႂ်၊ မၢင်တီႈၵေႃႈ ၶဝ်လႅပ်ႈၶိုၼ်းပွင်ႇၵၼ်ယူႇ။ မၢင်တီႈၵေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈမႃးထၢမ်ႁဝ်းဝႃႈ မႃးလၢႆၵေႃႉ၊ ၼွၼ်းတီႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမႃးၵဝ်းသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မႃးႁဵတ်းသင်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢမ်၊ ၶဝ်ဢမ်ႇမႃးႁၢမ်ႈ မႃးၵဝ်း ဢမ်ႇမႃးထၢမ် ၸိၵ်းၶိၵ်းၸွၵ်းၶွၵ်း မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈဝႃႈ မႃးလၢတ်ႈလွင်ႈသင်၊ ႁွင်ႉၽႂ်ၵူၺ်းၵူၺ်း၊ ပဵၼ်ၽႂ်ၵူၺ်းၵူၺ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇထၢမ်မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ၊ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) ၵေႃႈဢမ်ႇထၢမ်သင်။

ထၢမ်- ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်လႆႈမိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်း 22 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ၾၢႆႇ Sub-committee ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးသေ ၶႂ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ႁဝ်း မီးဝႆႉၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း၊ ပေႃးဝႃႈၸုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းပေႃႇလသီႇ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢင်းၽႅၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း။ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေပၼ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ပီၼႆႉတူၵ်း ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီၼၼ်ႉပီၼႆႉ တူၵ်းၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉသေတႃႉၵေႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သမ်ႉမွပ်ႈပၼ်တၢင်းလွႆတႆးလႅင်းလႄႈ လွႆတႆးလႅင်းလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉ၊ ၸဝ်ႈပွင်ၶိူဝ်း ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းသေ တင်းမူတ်းမီး 15 ၵေႃႉ၊ ပႃးၵူႈၸုမ်းၸုမ်းသေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်လႄႈမိူဝ်းၼႃႈ တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ် ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်း။

ပေႃးဝႃႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ လုမ်းႁဝ်းၶႃႈမီးတီႈတူၼ်ႈတီး (တွင်ႇၵျီး)တီႈၼိုင်ႈ၊ မီးတီႈၵဵင်းမႆႇ (မိူင်းထႆး)တီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ မႃးပၼ်တၢင်း ႁၼ်ထိုင်လႆႈ၊ မႃးပၼ်လွင်ႈ ၾၢင်ႉၵႅမ်း/သတိ၊ မႃးပၼ်ႁႅင်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ- ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈၼႄ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ၶၶဝ်ၸဝ်ႈ တင်းၸုမ်း CBO ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼင်ႇၼႆၶႃႈ။       


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူဝ်ယႂ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် တႃႇၽႃႇတတ်းဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵိူတ်ႇမႃးပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ယႂ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈ ၶႂ်ႈလႆႈတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၽႃႇတတ်း လုမ်းလႃးယူတ်းယႃလုၵ်ႈလၢင်း။


ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၼၢင်းၶွင်ႇ ႁွပ်ႇဝႆႉၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇ
ဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇ (ႁွမ်သႅင်) ၵေႃႉၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း တီႈ 10/06/2014 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ)၊ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃႇယု 1 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ဝၢႆးၵိူတ်ႇမႃးယဝ်ႉ ၸပ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ယႂ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃႈမႄႈ ၶႂ်ႈလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵႃႈၽႃႇတတ်းယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်။

ဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၼႆႉ ပေႃႈမႄႈယူႇဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ဢိူင်ႇၼႃးပွႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။ ပေႃႈၸိုဝ်ႈ  ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း၊ မႄႈၸိုဝ်ႈၼၢင်းၶွင်ႇ။ ဢိင်ၼိူဝ် ပၢႆးယူႇလီ ၼွင်ႉဢွၼ်ႇၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃႈမႄႈလႆႈဢဝ်မႃး ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်းပီႈႁိူၼ်းၼွင်ႉ တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် (ၶူဝ်ၶမ်း) ပွၵ်ႉ 3 ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းယႂ်ႇႁူဝ်ဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၼႆႉ တႅၵ်ႈလႆႈ 53 သႅၼ်ႊတီႊမီႊတိူဝ်ႊ- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ႇယိင်းႁွမ်သႅင်
ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ/ လဵင်ႉလူမႃးၵေႃႈ တူဝ်မၼ်းယႂ်ႇႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ပေႃႈမႄႈလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇၽႃႇ တီႈႁူင်းယႃ သိုၵ်း ၼမ်ႉၸၢင်။ မေႃယႃသိုၵ်းၶဝ် တီႈၼမ်ႉၸၢင် ၼႄႉၼမ်းဝႃႈ ၸူဝ်ႈလုပ်ႇမၼ်းပႆႇၸပ်းၵၼ်ၼႆႉ ၸဵဝ်းၽႃႇၼႆႉ ၸဵဝ်းလီ။ ပေႃးလုပ်ႇမၼ်းၸပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၽႃႇ။ မိူဝ်းၽႃႇတီႈတႃႈၵုင်ႈ (ယၼ်ႇၵုင်ႇ)ၵေႃႈလီ၊ ပေႃးၵႂႃႇၽႃႇ မိူင်းထႆး ၶႅၼ်းလီ- ဝႃႈၼႆ။

မႄႈ ယိင်းဢွၼ်ႇႁွမ်သႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဵမ်ၸုမ်းၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ် တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇမႃး၊ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသူၼ်ငႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း၊ ႁဵတ်းတႃႇ ၼိုင်ႈႁိုဝ်ႉ ၵိၼ်တႃႇၼိုင်ႈပီၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈယၢပ်ႇယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း လုမ်းလႃးလုၵ်ႈလၢင်း ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇ၊ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈသုတ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတႃႇတေၸွႆႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် မုင်ႈမွင်းၸဝ်ႈၽူႈ ၸေတၼႃးလီၶဝ်၊ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ႁဝ်းၶႃႈသေ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်လုၵ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇ ယူတ်းယႃဝႆးဝႆး ယူႇဢေႃႈ- မႄႈဢွၼ်ႇယိင်း ၸိုဝ်ႈၼၢင်းၶွင်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၢဝ်ႇလီတႃႇတႆး ၼႂ်းပီ 2014ၼႂ်းပီ 2014 ၼႆႉပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း တေမီးပၢင်ပွႆးသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ (4) ပၢင် သမ်ႉပဵၼ် ပၢင်ပွႆးဢၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း တေလႆႈၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းလႄႈ ဢဝ်ၵုၼ်းမုၼ်သုင်ယႂ်ႇလူင်ၸိူင်ႉၼႆ-

ပွႆးပီမႂ်ႇႁူမ်ႈၼမ်ႉၸႂ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ (2107) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်
1) ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး (ပီလပ်းမဵတ်ႉ-ပီပႄႉ - ပီတႆး 2109) ဢၼ်ႁူမ်ႈတွမ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ်တင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵမ်းတီႈ 2 ဢၼ်တေႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး(ငဝ်ႈဝဵင်းႄၸႈမိူင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး) ဝၼ်းတီႈ 20-22/11/2014 ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ။ တေမီးတင်းၵၢၼ်သမ်မၼႃး (Seminar) လွင်ႈပိုၼ်းလႄႈၾိင်ႈငႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး (မိူၼ်မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ 2107 ဢၼ်ႁဵတ်းတီးဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ)ၼႆ။

ၶႅပ်းႁိၼ်ပိုၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း တီႈဝႅင်းႁေႃၶမ်း မိူင်းသႅၼ်ဝီ
2) ပၢင်ပွႆးၶိုၼ်ႈႁေႃၶမ်း တဵမ် 100 ပီ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း မိူင်းသႅၼ်ဝီ (1914 – 2014) တေၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 26-30/11/2014 တီႈရႃးၸဝင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီႄလႈ တေမီးတင်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈသႃသၼႃဝၼ်းၼိုင်ႈလႄႈလွင်ႈၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးဝၼ်းၼိုင်ႈသေ လိူဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႄလွင်ႈၾိင်ႈငႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး 33 မိူင်း။ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းၾိင်ႈတႆး 12 လိူၼ်ၸွမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းၶဝ် မႃးဢႅဝ်ႇတွင်ႈတဵဝ်းလႄႇလၢဝ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်း။


50 ပီတဵမ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ (ပီၵွၼ်းၶမ်း) ၼႂ်းပီ 2014
3) ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း/ယွင်ႈမုၼ်မင်ၵလႃ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင်ဢွၵ်ႉသ်ၾိူတ်ႊ တွၵ်ႉတိူဝ်ႊ ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉသ်ၾိူတ်ႉပုတ်ႉထဝိႁႃရ ဝဵင်းဢွၵ်ႉသ်ၾိူတ်ႉ မိူင်းဢိင်းၵလိသျ်ႊ တဵမ် 50 ပီ(ဝၼ်းၵိူတ်ႇပီၵွၼ်းၶမ်းၸဝ်ႈ) တေၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 24-25/12/2014 တီႈဝတ်ႉၸွင်းတေႃႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

50 ပီတဵမ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ (ပီၵွၼ်းၶမ်း) ၼႂ်းပီ 2014
4) ပၢင်ပွႆးသမ်မၼႃးလိၵ်ႈလူင်ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တေၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 26-28/12/2014 တီႈဝတ်ႉၸွင်းတေႃႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း (သိုပ်ႇတီႈပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇပီၵွၼ်းၶမ်း ၸဝ်ႈၶူးလူင်လၼ်ႊတၼ်ႊၵမ်းလဵဝ်)။
 


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


CSSU သပ်းၸႅင်ႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းတင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိတ်းတေႃႇတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သပ်းလႅင်းၼႄၼႃႈၵၢၼ် CSSU ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း။ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးၼၼ်ႉ ထိုင်ဝႆႉၶၼ်ႈတွၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ၊ ႁူမ်ႈမူႇၸုမ်းပႆႇလႆႈ- လႆႈၵႂၢမ်းတွပ်ႇ ၼင်ႇၼႆ။


ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ၼႂ်းပၢင်ႁၢႆးငၢၼ်းၼႄ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/07/2014
ထၢမ်-မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ႁဝ်းၶႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်းႁဝ်း လႆႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် Sub-committee သေ လႆႈမိူဝ်းၵႂႃႇသပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ CSSU တီႈၼႂ်း မိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႂ်ႈပိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄပၼ်ၽွင်ႈဢေႃႈ။

တွပ်ႇ-လွင်ႈ Sub-committee ႁဝ်း 6 ၵေႃႉ လႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းမိူဝ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွပ်ႈ 6 လိူၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1-2/05/2014 တီႈပၢင်ၵုမ်တႅပ်းတတ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ၵႂႃႇသပ်းလႅင်းၼႄ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈတင်ႈမႃးယဝ်ႉ 6 လိူၼ်၊ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းၼႂ်းမိူင်း ပေႃးလႆႈ ႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆး။

ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းတင်းမူတ်းၼႆႉ မီးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ တပ်ႉသိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း လွႆတႆးလႅင်း၊ ၸုမ်း CBO ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆၸုမ်း၊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးဝႆႉ။ ပေႃးမီးပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈလႂ် ၶဝ်ၸဝ်ႈသူင်ႇၽူႈတၢင်တူဝ် မႃးၶိုၼ်ႈၵူႈၸုမ်းယူႇသေတႃႉ ပေႃးပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼႆ ၵၢၼ်ၶဝ် ၸဝ်ႈသမ်ႉၼမ်ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းလႄႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းဢွၵ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄ လုၵ်ႈၸုမ်းတီႈၼႂ်းတၢင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႆႈၵူႈတီႈလႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈ 6 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ  တေလႆႈပႂ်ႉ Sub-committee သေ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၸွမ်း သပ်းလႅင်းပၼ် ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်၊ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းၵူႈတီႈတီႈလႆႈႁူႉၸွမ်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတင်ႈႁဝ်း 6 ၵေႃႉသေ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ။

ထၢမ်- ဢၼ်လႆႈမိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမိူဝ်းၵႂႃႇထိုင်တီႈလႂ်လၢႆလၢႆ၊ ႁူပ်ႉၽႂ်မႃးလၢႆလၢႆ၊ ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ-ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇၼႆႉမီး 2 တွၼ်ႈ၊ တွၼ်ႈ 1 ၵႂႃႇသပ်းလႅင်းၼႄၼႃႈၵၢၼ် CSSU ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ၼၼ်ႉ တီႈလုၵ်ႈၸုမ်း၊ ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်း CSSU ။ ၸုမ်း CSSU ၼႆႉ လႆႈတင်ႈဝႆႉ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 2 ၸုမ်း။ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၸုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း။ ၸုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ပဝ်ႈ 4 ၸဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဝႆႉလႄႈ တီႈၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁႃသူႇၸႂ်း တွင်ထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၸဝ်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈၶဝ်ၸဝ်ႈၶႂ်ႈၸီႉၸမ်ႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉၸွမ်း။ ပေႃးလႆႈႁူႉယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်ပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈ 6 လိူၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ပီၼၼ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈဢဝ်မႃးသပ်းလႅင်းၼႄၵၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၸင်ႇၵွႆႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ မိူဝ်းၼႃႈႁဝ်းတေႁဵတ်းသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၶေႃႈမုလ်း တီႈႁူဝ်ပဝ်ႈၶဝ်မႃးၽွင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ 1.ၵႂႃႇသပ်းလႅင်း ၼႄလုၵ်ႈၸုမ်း။ 2.ၵႂႃႇၶိုၼ်းသူႇၸႂ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶဝ်သေလႄႈ ၵႂႃႇယွၼ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင် တီႈႁူဝ်ပဝ်ႈတင်း 4 ၸဝ်ႈ။ ႁဝ်းလႆႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/06/2014 ထိုင် ၵဵင်းတုင်၊ ၵႂႃႇမိူင်းပဵင်း၊ ၵႃလိ၊ ၵုၼ်ႁဵင်၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းၼၢႆး၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ပၢင်လူင်၊ တူၼ်ႈတီး၊ ပၼ်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ပွတ်းႁွင်ႇတေမီးလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ သႅၼ်ဝီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တင်းမူတ်း တေမီးမွၵ်ႈ 20 ၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢမ်- ဢၼ်လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ ႁူဝ်ပဝ်ႈတင်း 4 ၸဝ်ႈၼႆႉၶႃႈလူး၊ လႆႈႁူပ်ႉတင်း 4 ၸဝ်ႈယူႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ-ႁူဝ်ပဝ်ႈသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉယူႇ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈႁူဝ်သိူဝ်၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး သွင်ႁူဝ်ပဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈမွပ်ႈပၼ်တီႈ JAC ၸုမ်းဢၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ။ ၸုမ်းႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်သႅင်ၵႅဝ်ႉတင်းၵႃလိ၊ ၶဝ်ၸဝ်ႈ 3 ၸုမ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈပဵၼ် JAC ဝႆႉ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉၼႆႉ မွပ်ႈပၼ် JAC ဝႃႈၼႆသေ ႁဝ်းၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇထူပ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၵၢႆႇၾႃႉ၊ ၸၢႆးၼုတ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းထူပ်း ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း။ လႆႈဝႃႈလႆႈထူပ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ တင်းမူတ်း။

ထၢမ်- ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး CSSU ၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းပဵၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵူၺ်း၊ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ၸႅၵ်ႇဝႆႉ 2 ၸၼ်ႉ၊ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ ၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇလႄႈ တင်း ၵူၼ်းဢၼ်သူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း၊ တင်းမုၵ်ႉ ၸုမ်း CBO ။ သွင်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး လႄႈ သွင်တပ်ႉသိုၵ်းတႆး၊ ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းႁႅင်းယ်ႂ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်း CBO ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း။ လွင်ႈၼႆႉ ၶၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈပဵၼ်ၼႂ်းတႆး ဢွၼ်တၢင်း၊ ပေႃးတႆးႁဝ်းလႆႈယဝ်ႉ ထႅင်ႈပီၼႃႈၼႆႉ တေၶိုၼ်ႈ ထႅင်ႈၶၼ်ႈ 2 ၊ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်။ တေႁွင်ႉတေဢုပ်ႇပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း/ဢင်းသႃး/ထၼု/ တွင်ႇလိုဝ်း/ပလွင်ႈ/ၵူဝ်းၵၢင်ႉ/ဝႃႉ/ဢႃးၶႃႇ/ လႃႇႁူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ၼႂ်းပီၼႃႈၼႆႉ တေဢၢၼ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်ၵုမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ၶိုၼ်းမႄးၶွတ်ႇၽွတ်ႈထႅင်ႈ၊ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵူၺ်း၊ ၶၼ်ႈၼိုင်ႈပဵၼ်တႆး၊ ၶၼ်ႈသွင်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼႆႉ ဢၼ်တႅမ်ႈမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်း 1.ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၵူႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈၵမ်ၸႃတႃ (ၵၢမ်ႇၵျမ်ႇမႃႇ) မိူင်းတႆးႁဝ်းဝၼ်းၼႃႈ။ 2.ပေႃးဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈလႆႈ ယူင်ႉသၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်း (Political Frame Work) သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးႁဝ်း။

ထၢမ်- လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ပေႃးလၢတ်ႈတႄႉငၢႆႈယူႇ၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁူမ်ႈယိူင်းဢၢၼ်း ၶႃႈႁႃႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူမ်ႈၵၢၼ်ၶႃႈႁႃႉ၊ ႁူမ်ႈမူႇၸုမ်းၶႃႈႁႃႉ လွင်ႈတေႁဵတ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ  CSSU ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်။

တွပ်ႇ- ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃး လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၵၼ်၊ ႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်းတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁူမ်ႈၼႃႈၵၢၼ် ႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈမိူၼ် ၵၼ်/ ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်။ ၼႂ်း CSSU ႁဝ်းဝႃႈတႄႉ ၽႂ်ၶႂ်ႈယူႇၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသင် ၵေႃႈယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး လွၵ်းၸုၵ်းမၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်။ လၢတ်ႈၵေႃႈႁႂ်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလဵဝ် ၵၼ်၊ ပႆၵေႃႈႁႂ်ႈပႆၵႂႃႇတၢင်းလဵဝ်ၵၼ်။

ထၢမ်- လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၵၢင်ၸႂ် သင်ၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉၶႃႈႁႃႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃႇတီႇပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်၊ တပ်ႉသိုၵ်းပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းယူႇၸိူင်ႉၼႆ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႁႂ်လၢတ်ႈၼႄဢိတ်းၼိုင်ႈဢေႃႈ။

တွပ်ႇ-ပေႃးၵိုင်ႉၵၢင်ႉထွမ်ႇတူၺ်းတႄႉ ပွင်ႇဝႃႈမၼ်းသၢၼ်ၶတ်း၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉတႄႉ ပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်းသွင်ဢၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းသွင်ဢၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၼၼ်ႉမၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်။ ဢၼ်ႁဝ်း ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေမႃးၶၼ်ႈတီႈ 2 ၵူၺ်း၊ ၶၼ်ႈ 1 ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လဵဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ တႃႇတေႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း/ ပဵၼ်ဢၼ် ၼိုင်ႈဢၼ်လဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၵူၺ်းလႄႈ မၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉပႆႇပဵၼ်မႃးလႆႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းပဵၼ်လႆႈမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ႁဝ်းႁဵတ်းဢၼ်ႁဝ်းပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ပေႃးတူၺ်းဢၼ်ႁဝ်းပဵၼ်လႆႈဝႃႈတႄႉ မၼ်းၵေႃႈတေလႅပ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ (aim) ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ သွင်ပႃႇတီႇ သွင်တပ်ႉသိုၵ်း ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်၊ ပဵၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်၊ ၼႆႉပဵၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်ၶဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်း မႃးယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ် ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼၼ်ႉ ႁဝ်းတႅပ်းတတ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်၊ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ- ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းမႃး ႁႂ်ႈသွင်ပႃႇတီႇႁူမ်ႈၵၼ်၊ တပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေၶတ်းၸႂ်။ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းမႃး။ ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃးႁဝ်းၸႅၵ်ဝႆႉ ၶၼ်ႈတွၼ်ႈမၼ်းသေ ႁဵတ်းတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်း။

ပေႃးဝႃႈ    ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၸွမ်း၊ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁဝ်းတေႁဵတ်း ၸွမ်းၼႆတႄႉမၼ်းသၢၼ်ၶတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်ဢၼ် တင်း သွင်ပႃႇတီႇ၊ တင်းသွင် တပ်ႉသိုၵ်း တင်းတၢင်ႇမူႇတၢင်းၸုမ်းႁူမ်ႈႁဵတ်းလႆႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းယိူင်း ဢၢၼ်း (aim) ႁဝ်းလႄႈ (CSSU) ႁဝ်းၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းတေပဵၼ်ၶၼ်ႈ 2 ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၼ်ႈ 1 ။

(ၶႅၼ်းတေႃႈပႂ်ႉသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇထႅင်ႈ တွၼ်ႈ 2)


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ယႃႉၶွၵ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ယႃႉၶွၵ်ႈသေလႅၼ်ႈပၢႆႈတင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ။


ႁွႆးၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈယႃႉၶွၵ်ႈဢွၵ်ႇလႅၼ်ႈပၢႆႈ
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/07/2014 ၵၢင်ၶမ်ႈယၢမ်း 6 မူင်း၊ တီႈၶွၵ်ႈၶင် တပ်ႉပၢင်သဝ်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ တီႈႁွင်ႈၶင်ၵူၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်း (ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ) ထုၼ်းၶၢႆႇၸူဝ်း၊ ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် (ပလိၵ်ႈ) ၶိၼ်ႇလႃႉထေး၊ ႁူဝ်သိုၵ်း (ပလိၵ်ႈ)ၼွင်ႇၼွင်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ပႂ်ႉၽၵ်းတူ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတူၵ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇပၼ်ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းႄလႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶဝ် ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ပေႃႉထုပ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းပႂ်ႉၶွၵ်ႈသေယႃႉၶွၵ်ႈလႅဝ်ယဝ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈ- ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ပလိၵ်ႈ ၵုမ်းၶွၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၽွင်းၵႂႃႇပၼ်ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈတဵၵ်းဢီးၽၵ်းတူသေမင်။ ပလိၵ်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းၶွၵ်ႈၶင် ထုၵ်ႇထုပ်ႉတွႆႇဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ၸႂ်၊ လုပ်ႇၶီႈၶင်ႈႁၵ်းလၢႆသိၵ်ႈ ၽွင်းၶဝ်ယႃႉၶွၵ်ႈလႅဝ်သေလႅၼ်ႈပၢႆႈ ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၶဝ်ၵေႃႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ၊ ၵူၼ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈၼႂ်း 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း4 ၵေႃႉ၊ ၶဝ် 4 ၵေႃႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ (ၸွႆးတြႃး) ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈယႃႉၶွၵ်ႈထႅင်ႈ- ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တပ်ႉပလိၵ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ပလိၵ်ႈၸိူဝ်းထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ ဢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ သူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates