ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းတၵ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶတ်းၶႂၢင်ပၢင်ၵုမ်တႆး CSSU ၽိတ်းၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး  (CSSU)  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်း ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၽွင်းတၢင်သိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶတ်းၶႂၢင်ပၢင်ၵုမ်တႆး CSSU လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈယိပ်းၶေႃႈၵႅမ်း ဝႃႈၼႆ။


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၽွင်းတၢင်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶတ်းၶႂၢင်ပၢင်ၵုမ် CSSU ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးသင်ပိၵ်ႉႁပ်း  ပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼမ်ႉၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉတႄႉ၊ ႁဝ်းၼႆႉမီးၸေႇတၼႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵတ်းယဵၼ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈ NCA ၼႆႉ ပေႃးတေၼႄၼမ်ႉ ၼႄတူဝ်မႃး။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶမ်ၸႂ်ဝႆႉမီးယူႇ 2 မဵဝ်း ဢၼ်ၶဝ်တႅမ်ႈ လိၵ်ႈသူင်ႇ မႃးပၼ်တီႈထႆး၊ ၶေႃႈတီႈၼိုင်ႈ တႄႉ ဢၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶတ်းၶႂၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶတ်းၶႂၢင်တီႈလႂ်၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ႁဝ်းမီးလုမ်းၵူႈတီႈ ၶဝ်လီၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇမႃး၊ ၶေႃႈတီႈသွင်သမ်ႉ ၸုမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ ၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း မီး SSPP ၵူၺ်း။


SSPP ၵေႃႈသမ်ႉ ႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၸွမ်း UNFC ယူႇတႃႇသေႇ မၼ်းၵႂႃႇၶတ်းၶႂၢင်တီႈလႂ်။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း DPN လႄႈ UNFC ယူႇတႃႇသေ ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ႁဝ်းၶၢတ်းၶႂၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႆၼၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တၢင်းမၼ်းပဵင်းပေႃး” ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ႁဝ်းတေႁဵတ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈလပ်ႉလပ်ႉသေႁဵတ်း။ ႁဝ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယွၼ်းဢၼုၺၢတ်ႈ/ ပွင်ႇလႅင်းယူႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တပ်ႉမတေႃႇၶဝ် ဝူၼ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ယူႇ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးပွင်ႇၸႂ်၊ ဢၼ်တႅမ်ႈမႃးၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းသေ တႅမ်ႈမႃးတီႈထႆးၵမ်းသိုဝ်ႈ   ပေႃးႁဝ်းထၢမ်ၵႂႃႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင် ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ႁိုဝ်တႄႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉၵႂင်ၸႂ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။


ပၢင်ၵုမ်ၵေႃ ပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး CSSU ၼႆႉတေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20-22/07/2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ႁူဝ်ၶေႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သမ်ႉ ထတ်းသၢင်ၼိူဝ် ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ။ ထတ်းသၢင် မူႇပိူင် CSSU လႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းၼႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။


ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇမီး ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ Workshop တႃႇ CSSU ထႅင်ႈ 3 ဝၼ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23-25/07/2017 တီႈၵဵင်းမႆႇ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပၢင်ၵုမ် CSSU ဢၼ်တေၸတ်းႁဵၼ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ယိုၼ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈထိုင် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး  ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ ယႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဝႃႈၼႆ။


ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တႆးၸိူဝ်းၼႆႉႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၊ ၼႂ်းပီ2017 – 2018 ၼႆႉႁူဝ်ပဝ်ႈ ပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်လူင်း လၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA တင်း လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈတႃႇႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လႆႈႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၊ ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းမီး ပေႃႈလဵင်ႉသေ ပႆႇမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၼႆႉ။


ဝၼ်းတီႈ 24 /07 ထိုင်07/08/2017 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈလဵင်ႉဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်ႇယွၼ်းႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵဵင်းမႆႇ တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵၢၼ်ၵႃႉပွတ်းၼိူဝ် ( ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ) ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈၶဵတ်ႇၿၢင်းၼႃး၊ ၶဵတ်ႇမိၼ်းၿူးရီး၊ ၶဵတ်ႇၸတူႊ ၸၵ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႂ်မၼ်း။ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈတီႈ ၸိုဝ်ႈပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ(ၼၢႆးၸၢင်ႈ)ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၶပ်းၶိုင်ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း 6 လိူၼ်။

Photo : Media Studio
ၼၢင်းယဝ်ႊဝၽႃႊ ၽိၿုၼ်ႊၽူၼ်ႊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈၽွင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုတ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈ ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈလဵင်ႉဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇ မီးဝႂ်သင်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈႁဵတ်းဝႂ် ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈ 15 ဝၼ်း ဢမ်ႇ မီးဝၼ်းလိုဝ်ႈ(လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ) ပေႃးဝၼ်းမၼ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇႁပ်ႉယဝ်ႉ၊  ၵပ်းသိုပ်ႇ တွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ယွႆႈလႆႈတီႈလုမ်းၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ  0 5311 2912-4  ” ဝႃႈၼႆ။


ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီတႄႉတႄႉ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ပိုတ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းပၼ်ၸိူဝ်း ဢၼ်မီးပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈသေ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။


ဝၢႆးသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ် ပီ 2017 ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ –  ၽူႈလႂ် ၽႂ်ႁပ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းတီႈ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၼႆၸိုင် တေ မႂ် 400,000 – 800, 000 ၿၢတ်ႇ တေႃႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ဢွၼ် ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းတင်းၼမ်ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 21/07/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 40.80 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1364.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 201.68 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 21/07/2017 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 20/07/2017 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 40.643 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1366.00  ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 202.31 ပျႃး။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သင်ၶၸဝ်ႈ တင်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢုပ်ႇၵုမ် တႃႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ပီၵွၼ်းသႅင် 75 ပီသင်ၶၸဝ်ႈ တင်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈပၢႆး မွၼ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇ/မႂ်ႇလႄႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီ ၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပဵၼ်ပီၵွၼ်းသႅင် 75 ပီ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် 60 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။


ဝၼ်းတီႈ 19/07/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးပၺ်ၺႃသႃႇလဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆတူၼ် ႁူမ်ႈပႃး လူၺ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး 38 ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈတေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းသႅင် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီ သႅင်းတႆးမွၵ်ႇၵွၼ်လႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ပၢၼ်ၵဝ်ႇ/ မႂ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇလူင် ၽူဝ်းတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo: ဢွမ်သႅင်
လုင်းၸၢႆးလၢဝ်မွၼ်း ၶွမ်ႊမတီႊၽူႈပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပီၵွၼ်းသႅင် 75 ပီ  ယုၵ်ႉယွင်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပီၵွၼ်းသႅင် 75 ပီ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၸၢတ်ႈသႅင်းမွၵ်ႇ ၵွၼ်တႆး 75 ပီ ၵေႃႈၸႂ်ႈ။ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၸဵင် ဝၼ်းတီႈတႄႉ ပႆႇတႅပ်းတတ်း။ ဢွင်ႈတီႈၵေႃႈ ဢိင်ဢဝ်ပီႈ ၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်သေ ၸင်ႇတေတႅပ်းတတ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးၼႂ်းပၢင်ပွႆးမႃး တေၸတ်း ႁဵတ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပႃးပပ်ႉတင်း ၶႅပ်းဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ်မေႃၵႂၢမ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇတႆးႁဝ်း ႁွင်ႉမွၵ်ႇလွင်ႈပိုၼ်းတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။


ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းသႅင် 75 ပီ  ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁၢင်ႈပွင်သမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး 8 ၸဝ်ႈ၊ ပွႆးသၢၵ်ႈၵုင်ႇၵေးၸူး ၸၢတ်ႈ သႅင်းတႆး တဵမ် 75 ပီ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈပွႆးပီၵွၼ်းသႅင် 75 ပီသေ တေၼႄၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႆ လွင်ႈမေႃတိၼ်မေႃ မိုဝ်းတႆး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၵွၼ်ႇပၢၼ်မွၼ် ၶူဝ်းၶွင်တႆး၊ တေႁဵတ်းႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း လွင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ႁၢင်ႈႁေႃ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႆ ၸဝ်ႈၾႃႉ၊ တေၵွၵ်းၼႄပိုၼ်း လွင်ႈတႆးၵူႈတီႈတီႈ လွင်ႈလႆႈတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်ၵႂႃႇၵေႃႉတီႈၵေႃႉတၢင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။


ၽွင်းပီၵေႃးၸႃႇ 1304 (1943) မိူင်းၵေႃႈၸမ်လူႉ ၵျႃႇပၢၼ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်း တိုၵ်းမႃးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆး မီးၸွတ်ႇ၊ သၢင်ႇဢေႃးၸေႇယ သေႃႇသူၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းသီႇပေႃႉသေ ၵေႃႇတင်ႈၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းၼၼ်ႉမႃး သႅင်းတႆးသီႇပေႃႉ မီးမႃးႁိုင်ၼၢၼ်း ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 20/07/201 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 40.68 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1369.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 202.37 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 20/07/2017 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 19/07/2017 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 39.94 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1362.00  ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 200.12 ပျႃး။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းမူႇၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းမူႇၸုမ်းလႄႈ တႃႇၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်ႁႃႁူမ်ႈၵၼ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ တူဝ်တႅၼ်းလၢႆမူႇၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။


ဝၼ်းတီႈ 16-19/07/2017 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်း လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်မူႇၸုမ်း တီႈလုမ်းၵေႃတႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇမီးတူဝ်တႅၼ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်းမိူင်းၵၢဝ်လူင်၊ မိူင်းယႆ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈဝၢၼ်ႈလီႈ၊ မိူင်းယု၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ 1 ၸုမ်းလႂ် သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းမႃး 2 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 30 ပၢႆ။

Photo By - Loi  Kham Pang
ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆလွင်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈၶွင်ႈၶမ်လႄႈပၼ်ႁႃၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းၸုမ်းၽႂ်မၼ်း၊ ယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်တမ်းဝၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။


လွႆၶမ်းပၢင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်းသေ ယင်ႇၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၶိုၼ်းၼႆႉ ႁႅင်းဢေႇၼႃႇ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈမီးၾိင်ႈယၢမ်ႈႁႅင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပူၵ်းပွင်တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တႆးသေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။


ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်း 60 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆး၊၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ၸုမ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇၸိူဝ်းၼႆႉႁူမ်ႈၵၼ်သေၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၼင်ႇ ႁိုဝ်တေမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ လွင်ႈၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ် ၊ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်၊ ပေႃးမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸွႆႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ၊ ပိူဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။


ဝၼ်းထီႈ 24- 26 /07/2017 တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း - ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယွၼ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းတဢၢင်းတီႉၺွပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် 300 ပၢႆၼႂ်းဢိူင်ႇၶမ်းတိူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လွၵ်ႇငိုတ်ႈ၊ တီႉၺွပ်း ဝႃႈၼႆ။


တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 19/07/2017 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶမ်းတိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈ ၸွၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁႆလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၶမ်းတိူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 100 သႅၼ် ပျႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း  သွၼ်ႈယူႇတီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ၵျွင်းသႅင်၊ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ၵျွင်းၵၢင်လႄႈ ၵွင်းမူးထၢတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီး 300 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။


ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(1) ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ (20/07/2017) ၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁွတ်ႈၽႅဝ် မႃးထႅင်ႈ ထူဝ်ႈ 3 လမ်း တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၸတ်းတီႈယူႇ တၼ်းသဝ်းပၼ်တီႈဝတ်ႉယူႇ။ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈတႄႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၸတ်းပၼ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လူႇၶၢမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းႁဝ်းၽွင်ႈသေ ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၽႃႈမႂ်ႇ မွၼ်ႁူဝ်မႂ်ႇ မႃးပၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈၸေးၵၼ်ၵူႈၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇၸေး ၵၼ်လႆႈၼင်ႇ ၵဝ်ႇ။ မၢင်ၵေႃႉ လုၵ်ႉၼႂ်းၼႃးမႃး ၶူဝ်းၶဝ်ပေႃးယမ်းယူတ်ႉယူတ်ႉ ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်လိၼ် ဢမ်ႇလႆႈၶူဝ်း ပုတ်ႈၶူဝ်းလၢႆႈ မႃးၵေႃႈမီး” ဝႃႈၼႆ။


ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး သိုၵ်းလွႆ တီႉၺွပ်း/ႁွင်ႉၵႂႃႇ ၵူၼ်းၸၢႆးဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း 3 ၵေႃႉ၊ သိုၵ်းတဢၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း တၵ်းလႆႈဢဝ်ငိုၼ်းမႃး လႅၵ်ႈၵူၼ်းၶိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 30 သႅၼ်ပျႃး။ ပေႃးပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 4 မူင်း ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသၢႆၸႂ်ၶဝ်လႆႈၼႆ လၢတ်ႈတီႈလုၵ်ႈမေး ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃငိုၼ်းသေ ၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ်ၶဝ် 3 ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ။


မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပႄး ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လင်ႁိူၼ်း 112 လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးသွၼ်ႈ ယူႇသဝ်း ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပူၵ်ႉပႃႇယူင်ႇ ပွၵ်ႉ 8  ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်းတင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates