လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၵႅတ်ႇၶႄသုၼ်ႇလႆႈ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၼႃးႁႆးလူင် လႆႈၵႃႈႁိုဝ်ယွၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ မႃးၶုတ်းၶမ်း ၼိူဝ်လွႆ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉလႄႈ လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉၵွႆတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။

ဢွင်ႈတီႈၶုတ်းၶမ်း ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်းတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇႁၢမ်ႈႁႄႉပၼ်လႆႈ။ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၶဝ်တိုၵ်ႉမႃးၶုတ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ယူႇ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵိၼ်။ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်။  ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် မေႃယႃ ၼၢင်းလႃႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇသုၼ်ႇလႆႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼႃးႁႆးလူင် ဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် - မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မေႃယႃၼၢင်းလႃႈႁဝ်းၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တီႈၼႃးႁႆးလူင်ၼၼ်ႉ  ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်တိုၵ်ႉၶုတ်းၶမ်းယူႇၶႃႈႁႃႉ။ မီးၶွမ်းပၼီးသင်လၢႆလၢႆ ?။

တွပ်ႇ- မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ။  တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ   တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶုတ်းယူႇၶႃႈ၊ ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်မႃးၶုတ်းတႄႉ  မီး(3) ဢၼ်။  1. သၢႆႉပျိဝ်းယေး ၶွမ်ႊပၼီႊ၊ 2. လွႆၶမ်းလူင်ၶွမ်ႊပၼီႊ၊ 3. ၸၢႆးတိပ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ။ တေႃႈလဵဝ် သၢႆႉပျိဝ်းယေးၶွမ်ႊပၼီႊလႄႈ လွႆၶမ်းလူင်ၶွမ်ႊပၼီႊ  သွင်ဢၼ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶုတ်းယူႇ။

ထၢမ် - ယွၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးၶုတ်းၶမ်းၼႆႉသေ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?။

ၶူးသွၼ်ၼၢင်းၵွင်တိပ်ႉ (ၼၢင်းလႃႈ) မိူဝ်ႈလႆႈႁပ်ႉရၢင်းဝလ်း/ သူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2014
တွပ်ႇ - ၶဝ်တႄႇမႃးၶုတ်း မိူဝ်ႈပီ 2007-2008 ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီ တႄႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်။ ဝၢႆး  2012  မႃး  မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမႃး။  မိူၼ်ၼင်ႇ  ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶုၼ်ႇဢူၼ်မဵၼ်တူႇမဵၼ်ၶႅဝ်း ၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉၶီႈၵူမ်ႇၶီႈငႂ်ႈ ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ  ဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊   ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈသေဢိတ်း၊ ၼႃးၵေႃႈမွၵ်ႈ 300 ဢေႊၵႃႊ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽုၵ်ႇၵိၼ်ယဝ်ႉ။

ထၢမ် - ဝၢႆးသေမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸိူင်ႉၼႆ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ၸွင်ႇသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသင်ၶႃႈ?။

တွပ်ႇ - ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈတူင်ႉတိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း မိူဝ်ႈပီ 2014 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ၊ တိုၵ်းယွၼ်း တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလႄႈ ၽွင်းလူင် လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ။  ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းတႄႉ 1. ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၼႆႉ ၵိုတ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းပၼ်ၵမ်းလဵဝ် ၊ 2. ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးပၼ်ၶိုၼ်း တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ဢၼ်မီးႁိမ်း မႄႈၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလီမိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း၊ 3. ႁႂ်ႈၶဝ်မႃးသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ၵႃႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ(3) ၶေႃႈၼႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ မႃးသင်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉယူႇ။  မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ပီ 2014 တူဝ်လုင်းၸၢႆးဢၢႆးပဝ်းၵေႃႈ လူင်းမႃးတူၺ်းသေသင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ ၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၵမ်းလဵဝ်။ ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊမႃးမူၼ်ႉမႄး ပၼ်ၶိုၼ်းတူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး။ ႁႂ်ႈသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း  ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး။   တႃႇသၢႆႈတႅၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ   ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းဝႆႉ (300) ဢေႊၵႃႊပၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈၵႂႃႇ(168)ဢေႊၵႃႊ၊ ၼိုင်ႈဢေႊၵႃႊ လႆႈငိုၼ်း 660,000 ပျႃး၊ ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးၼၼ်ႉၵေႃႈ  ပႆႇမႃးႁဵတ်းသင်ပၼ်၊   ၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၶဝ်မႃးမႄးပၼ်ၵႂႃႇဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း၊ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်းမႃး မၼ်းၵေႃႈမိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ။

ထၢမ် - ပေႃးမိူဝ်းၼႃႈမႃး တႃႇတေသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေမီးထႅင်ႈၶႃႈႁႃႉ?။

တွပ်ႇ - ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႃႈၶဝ်တႄႉ တေဢၢၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇယူႇ။  ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၶူင်ႇၵေႃႈ  ဢိင်ပိုင်ႈ တီႈမႄႈၼမ်ႉၼႆႉသေ  ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵိၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၺ်းၶႃႈ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵိၼ်ၼႃးၼႆႉ   မိူၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵိၼ်သင် ဢမ်ႇမီးလၢႆးလႆႈသင်။ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇမီးၼႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇယူႇလႆႈၶႃႈ။   ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ တေဢၢၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ။

ထၢမ် - ပေႃးၼႆ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ယင်းတိုၵ်ႉမႃးၶုတ်းၶမ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း ဢမ်ႇႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်တေၵိုတ်းၶႃႈႁႃႉ?။

တွပ်ႇ - ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း မႃးသင်ႇယင်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ၊  ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ တင်ႈဢဝ်လိူၼ်သွင်ၼႆႉမႃး ၶဝ်ၵေႃႈမႃး ၶုတ်းထႅင်ႈ တေမီးသွင်ၶွမ်ႊပၼီႊ တေပဵၼ်သၢႆႉပျိဝ်းယေးၶွမ်ႊပၼီႊလႄႈ လွႆၶမ်းလူင်ၶွမ်ႊပၼီႊ ။ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ။  ၵွပ်ႈၼၼ် ၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းလႆႈတၢင်ႇၼႄတီႈ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၵေႃႈ ၶိုၼ်းလူင်းမႃးတူၺ်းထႅင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။  ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈႁၢမ်ႈပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၵေႃႈဝႃႈ " ၵဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸီႉသင်ႇပၼ်လႆႈႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်လႆႈၶႂၢင်ႉတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇမႃးလႄႈ ၶဝ်လႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းထႅင်ႈ" ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။  ပေႃးပဵၼ်ၼႆ တႃႇတေၵိုတ်းၵေႃႈ တေယၢပ်ႇဝႆႉ။ တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶုတ်းယူႇ။

ထၢမ် -   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီၶွမ်ႊပၼီႊ ၸွင်ႇမီးၶႃႈ?။

တွပ်ႇ - ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်လွႆၶႃႈ။  ၶဝ်ၶုတ်းၼႆႉပဵၼ်တီႈၼိူဝ်လွႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ တႃႇတေၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်တီႈၼႂ်းၼၼ်ႉတိုၼ်းဢမ်ႇမီး ။ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁွင်ႉၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။  မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း  ၶဝ်ယင်းဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇတီႈဢၼ်ၶဝ်ၶုတ်း။  ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁႄႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတူၺ်းယူႇဢေႃႈ။ တႃႇတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တႄႉဢမ်ႇမီးၶႃႈ။

ထၢမ် - ၵူၼ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသင်လၢႆလၢႆၶႃႈ?။

တွပ်ႇ - ၵမ်ႉၼမ်ၵေႃႈတေပဵၼ်တႆး။  ဢွၼ်တၢင်းတႄႉပဵၼ်ၵူၼ်းၶႄႇ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းတႆး လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢႃၶႃႇ၊ လႃးႁူႇ  ။ လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် - လိုၼ်းသုတ်း ယူႇတီႈၼၢင်းလႃးသေ ၶႂ်ႇၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။  လၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႃ ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ယွၼ်ႉၶူင်းၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင် ၸိူင်ႉၼႆယူႇ။

တွပ်ႇ - ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇသေတႃႉၵေႃႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်းၼႆႉသေလႄႈ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇတၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်မိူၼ်ၸိူင်ႉႁဝ်းၶႃႈ။ ပေႃးဝႃႈမီးမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမီးၸႂ် တေႃႇသူႈ ႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်တီႈတွၼ်ႈသွၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်း ၺႃးမိူၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ။  ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ   ႁၼ်ထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၶူင်ႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။  ပေႃးမၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သၽႃဝ ၾိင်ႈတိုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ  ဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၶႃႈ။ ဢၼ်မီးဝႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁၢမ်ႈပၼ်သေၵမ်းၶႃႈ။

ထၢမ် - ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႃႈလူး ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ - ဢေႃႈၶႃႈ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းတႄႉ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇတိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၾႆး။  ၵွပ်ႈၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးၸႂ်ဝႃႈ တိူဝ်ႉသူၵေႃႈမိူၼ်တိူဝ်ႉႁဝ်း တိူဝ်ႉႁဝ်းၵေႃႈမိူၼ်တိူဝ်ႉသူယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း  ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် မီးၸႂ်ႁၵ်ႉၵၼ်ၽွင်ႈ။  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ၵၼ်ပဵၼ်ၵၼ်လႄႈ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇပေႉပိူၼ်ႈလႆႈ  ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်ၵၼ်ပဵၼ်ၵၼ်သေၵမ်း။ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။

ဢွင်ႈတီႈၶုတ်းၶမ်း ပွတ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်းၼႆႉ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ပေႃးၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း။

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီမႃးၼႆႉ လၢႆၶွမ်ႊပၼီႊ မိူၼ်ၼင်ႇၶွမ်ႊပၼီႊၸၢႆးတိပ်ႉ/ လွႆၶမ်းလူင်/ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း/ KML ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၶုတ်းၶမ်း ၶိုင်ထွင်ၶမ်း လၢင်ႉၶမ်း၊ ပွတ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၼေႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ၊ ဢမ်ႇၽုၵ်ႇၵိၼ်လႆႈ။ မႄႈၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼမ်ႉၵႄးၸိူဝ်းၼႆႉ ၶုၼ်ႇဢူၼ်၊ ပႃးထၢတ်ႈၶေႊမီႊၶိူဝ်ႊလ်လႄႈ ယဵၼ်းပဵၼ်ၼမ်ႉပႅတ်ႈလၢႆ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ ။

ဝၢႆးလင်ၵူၼ်ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် လဝ်ႈလၢတ်ႈၼႄ လူင်ပင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈပီ 2014 ယဝ်ႉ တူဝ်လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းသေ ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်သၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ၸွမ်းၸႂ်ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်းလဵဝ်။   ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၵေႃႈသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်   ၵမ်းတီႈၼိုင်ႈ 150 သႅၼ်၊ ၵမ်းတီႈသွင် 100 သႅၼ်၊ ၵမ်းတီႈသၢမ်ၼႆႉ 120 သႅၼ်  ။ ၵမ်းတီႈၼိုင်ႈလႄႈ ၵမ်းတီႈသွင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊတၢင်ႇဢၼ်၊ ၵမ်းတီႈသၢမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၸၢႆးၸၢႆးသၢႆႉပျိဝ်းယေး ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသၢႆႈတႅၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီႈၼွင်ႉၼႃးႁႆးလူင် ဝႃႈ ယင်းပႆႇမီးတႃႇၼိုင်ႈၶိုင်ႈ ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


RCSS ပွႆႇပၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႊတီႊတဢၢင်း တီႈမိူင်းၵိုင်ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ပွႆႇပၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ တင်းၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႊတီႊတဢၢင်း TNP ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းတႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း သၢင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်းလီၵၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 28/07/2015 ၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးလႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႊတီႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNP) ဢၼ်လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶဝ် မႃးလူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် RCSS ၵုမ်းၵမ်၊ (ပိုတ်ႇလုမ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈယူႇသဝ်း) သမ်ႉဢမ်ႇၸႅင်ႈလူင်ႈၼႃႈဝႆႉလႄႈ ၵိူတ်ႇလွင်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်တင်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်း။ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ မႄးထတ်းထွင်ၶိုၼ်းသေ ပေႃးဝႃႈလႆႈႁူႉယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ တီႉၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/06/2015 ။ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/07/2015 ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/07/2015 ပွႆႇပၼ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်၊ ၶိုၼ်းမႄးသၢင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်းလီၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ တၢင်း RCSS ယိုၼ်ႈမိုဝ်း ႁပ်ႉပႃႊတီႊ TNP ဝႆႉ ႁိုင်ယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ TNP ပႆႇတူဝ်ႈတၼ်းလႄႈ ပႆႇပဵၼ်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- ပေႃႇလသီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢၼ်ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼႆႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးမီးပၼ်ႁႃသင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်၊ ၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉပေႃႇလသီႇၽဵင်ႇပဵင်း ပဵၼ်တီႈၼိုင်ႈ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈႁဝ်းပေႉၵိၼ်တဵၵ်းတဵင်၊ မၢင်ပွၵ်ႈမႃးၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသေ မၼ်းၵေႃႈလႆႈဢဝ်လိူင်ႈၵၼ်၊ ပေႃးၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼႆႉ ပဵၼ်တႆးႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈဢဝ်လိူင်ႈၵၼ်ယူႇ၊ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈၵူၺ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႈ- ပေႃးၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် မိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းယူႇၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းတႆးၼႆႉ ႁဝ်းလီၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ လီၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်၊ လီႁူမ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵၼ်၊ ဢၼ်တီႈမိူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း၊ ဢၼ်တီႈပႆႇမိူၼ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းၽႂ်ႁဵတ်းမၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမီးပေႃႇလသီႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတေယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ၼင်ႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

ပႃႊတီႊ TNL ၼႆႉ  ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ်မၢႆႇဢၢႆႈမူင်ႉ၊ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းၵိုတ်းသိုၵ်းၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇမိူင်းပလွင်ႈ (PSLA) ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူတ်းၵွင်ႈ/ ဝၢင်းၶိူင်ႈ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2005 သေ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ပႃႊတီႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNP) ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2010 ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


UNFC ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၸုမ်း SD တင်း UPWC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (UNFC) ဢွၵ်ႇၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸုမ်း SD တင်း UPWC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵမ်းတီႈ 8 လွင်ႈပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/07/2015 ။

1.ဝၼ်းတီႈ 22-24/07/2015 ၼႆႉ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၸၼ်ႉၽူႈၼမ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းယိုဝ်း ၶွင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တင်း ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPWC) ၶဝ် ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵမ်းတီႈ 8 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း လႄႈ လွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵမ်းတီႈ 8 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း UNFC  ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။


2.ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သမ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် မိူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်ႈၼႆႉလၢႆလၢႆတီႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၽႅဝ်ႁွတ်ႈၵႂႃႇ တီႈဢၼ်ဝႃႈ  ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈၵိတ်ႇၶႂၢင်လူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

3.ပေႃးဝႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉၸိုင် ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၵႂႃႇလေႃႇတိုၵ်း ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵိုင်ႇလီႁုပ်ႈယိုတ်း ထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈတင်းမူတ်းသေ မႃးႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼိူဝ်ၽိူၼ်။

4.ပေႃးဝႃႈၵိုတ်းယိုဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ တေၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ တေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်း၊ တေဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ လၢတ်ႈယူႇၸိူင်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇတေၶဝ်ႈပႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သမ်ႉဢမ်ႇႁပ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းလႄႈသင်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇ မႄးလီၵၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတေမႃးၵမ်ႉယၼ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးပဵၼ်ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယင်းပႆႇႁပ်ႉ၊ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈတတ်းမၵ်းယူႇ။

5.ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တႃႇတေၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမီးၶေႃႈၼွင်ႇ (ငိူၼ်ႈၶႆ)သေပိူင်၊ ထုၵ်ႇလႆႈႁုပ်ႈယိုတ်းၶိုၼ်း လွင်ႈဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းသဵင်ႈသေ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းႁႂ်ႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း။ ႁႂ်ႈၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်တေမႃးပဵၼ်ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးၵုမ်ႇထူၼ်ႈသေ မႃးပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈဝႆႉၼၵ်းၼႃလွင်ႈၼႆႉသေ UNFC ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼင်ႇၼႆ။

ၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (UNFC) ၼႆႉ လုၵ်ႈၸုမ်းၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းယိုဝ်း ၶွင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ SD ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်မဵတ်ႉ တီႈမိူင်းၵူဝ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ သူၼ်ယၢင်တင် (ရႃႊပႃႊ)  တီႈမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ တီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ လႄႈၶိူင်ႈႁဵတ်းယႃႈမႃႉ ။


ဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2015  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၊ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း သွၵ်ႈၶူၼ်ႉယႃႈၼႂ်းသူၼ်ယၢင်တင်(ရႃႊပႃႊ)ၵျၽူး တီႈဝၢၼ်ႈမႄႈလဵတ်ႇပႃႇၵေႃႇ ၊ မိူင်းၵူဝ်း ႁၢင်ႇယၢၼ်တူဝ်မိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း 30 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ ၶဝ်ႈတဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ၶိူင်ႈႁဵတ်းယႃႈမႃႉတင်းၼမ်။


ASTV ႁၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ယင်းတီႉၺွပ်းလႆႈပႃးၵူၼ်းၼႂ်းထဵင်ၼၼ်ႉ 3 ၵေႃႉ။ 1 ၽႃးၽႃႇ ၊ 2.  ဢႃႊထူႊ ဢႃယု 40 ပီ (တင်းသွင်ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၶႃႇ ) လႄႈ ၸၼ်သႅင် ဢႃယု 32 ပီ ပဵၼၼ်ၶၢင် ဢၼ်ပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် တူဝ်ၵျၽူး လႄႈ ၵျၼီႊ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်။


ၵူတ်ႇၶူၼ်ႉယိုတ်းလႆႈယႃႈဢၢႆႉသ် 9 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ ယႃႈမႃႉမဵတ်ႉသီၶွင်ႇ WY 6 မိုၼ်ႇပၢႆ၊ မဵတ်ႉသီလႅင် WY 7 မိုၼ်ႇပၢႆ၊  မဵတ်ႉသီၶဵဝ် WY  4 မိုၼ်ႇပၢႆ လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းမီး ၽွင်ယႃႈမႃႉသီၶၢဝ်  ၊ သီၶွင်ႇ ၊ ၵႃႊၾႄႊဢိၼ်ႊ ၊ ၽွင်သီၵမ်ႇ ၊ ၽွင်ၵၢဝ်း ၊ ၽွင်ၵၢဝ်းသီၶွင်ႇ ၊ သၢၼ်သႂ်ႇၵိၼ်ႇသႅဝ်ဢၢႆ၊ သၢႆယၢင်၊ ၶိူင်ႈတွၵ်ႇမဵတ်ႉယႃႈမႃႉ ၊ ၵႃးၼိုင်ႈလမ်း၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်း၊ ၵွင်ႈ ဢိၵ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽဝ်ပႅတ်ႈ ထဵင်ဢၼ်ႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်း လႄႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈပၼ်တူတ်ႈ(တၢမ်ႇ) ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပႃႊတီႊၵွင်ၸႆး ပိုတ်ႇလုမ်း တီႈၵဵင်းတုင်ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊတိတ်ႉၶ် မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ (ၵွင်ၸႆး) ပိုတ်ႇလုမ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၵဵင်းၸၢမ် ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝွၵ်ႇၸိူၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ မႃးၻေးသၼႃး ထမ်း (မင်းၵလ)လႄႈ တၢၼ်းမိုဝ်ႉၶဝ်ႈဝၼ်း “လဵင်ႉၽဵလ်း” (သွမ်းဝၼ်း) မီးပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝၼ်းပိုတ်ႇလုမ်း တင်းၼမ်။


ဝၼ်းတီႈ 27/07/2015 မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႊတီႊၵွင်ၸႆး ပိုတ်ႇလုမ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းၸၢမ်ပွၵ်ႉ 3 ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလုင်းၸၢႆးႁွင်ၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၼႂ်းပႃႊတီႊၵွင်ၸႆးသေ ဝွၵ်ႇၸိူၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ မႃးၻေးသၼႃးထမ်း(မင်းၵလ)လႄႈ လႄႈတၢၼ်းမိုဝ်ႉၶဝ်ႈဝၼ်း “လဵင်ႉၽဵလ်း” (သွမ်းဝၼ်း)။

တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း 05.00 မူင်းထိုင် 8.00 မူင်း ပိုတ်ႇလုမ်းပႃႊတီႊၵွင်ၸႆးပူၵ်းပၢႆးတုင်းပႃႊတီႊ လႄႈတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးတင်းတုင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ လုင်းၸၢႆးႁွင်ၶမ်းၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ဝႃႈ  ယွၼ်ႉသင်လႆႈတင်ႈပႃႊတီႊၵွင်ၸႆးၼႆႉမႃး၊ ပႃႊတီႊၵွင်ၸႆး တႄႇတင်ႈမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။


ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၽႅၵ်ႈ၊ မိူင်းယွင်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈပိုတ်ႇလုမ်းပႃႊတီႊၵွင်ၸႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇ ပေႃးပီၼႃႈမႃးတေၸၢင်ႈၵႂႃႇပိုတ်ႇပၼ်ယူႇ၊ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တႄႉ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ယူႇသေႇသေႇ။ ၵွပ်ႈဝႃႈပႃႊတီႊၵွင်ၸႆးၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႊတီႊပိုၼ်ႉမိူင်း တႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ႁႅင်းပႃႊတီႊၼႆႉတႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းၽူႈၼမ်းလႄႈၽူႈၶဝ်ႈပႃႊတီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႈၼႆ။

သိုပ်လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပႃႊတီႊၵွင်ၸႆးၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်၊ ႁဝ်းၶႃႈမီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၼႂ်းပႃႊတီႊ 1. တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵၢင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ 2. တႃႇတေပူၵ်းပွင် လႄႈႁႂ်ႈၽူႈတႅၼ်းႁဝ်း ပေႃးလႆႈပဵၼ်ၶိုၼ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၸွမ်မိူင်းတႆးႁဝ်း- ၸဵမ်ၸိူဝ်ႉၼႆႉ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူင်းတႆးႁဝ်း ႁဝ်းတိုၼ်းတေလႆႈၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ-ဝႃႈၼႆ။


ပႃႊတီႊၵွင်ၸႆးၼႆႉ တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ 4 တီႈၼင်ႈ မိူၼ်ၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ လႄႈၽူႈတႅၼ်းၸႄႈမိူင်း 2 တီႈ၊  မိူဝ်ႈလဵဝ်ၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႄႉၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 1 မီး လုင်းၸၢႆးႁွင်ၶမ်း၊ 2 ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉ(ၶေမရတ်ႉ)၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼိူဝ်လႄႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉၶတ်းလိူၵ်ႈယူႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႊတီႊၵွင်ၸႆး မီးဝႆႉမွၵ်ႈ 1000 ၵေႃႉပၢႆယဝ်ႉ။

ပႃႊတီႊၵွင်ၸႆး ၶွတ်ႈၽွတ်ႈလိူၵ်ႈ လုင်းၸၢႆးႁွင်ၶမ်း (ယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈပၢၼ် မသလ) ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ်၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2   ၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢႆးထုၼ်းတိပ်ႉ၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸၢႆးၵျေႃႇၵျေႃႇ၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸၢႆးလူင်ဝၼ်း (ႁူဝ်ၼႃႈတႆးၶိုၼ်)၊ ၾၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း လုင်းၸၢႆးယွတ်ႈ(ႁူဝ်ၼႃႈတႆးလိုဝ်ႉ)၊ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၼၢင်းၼေႃႇ (ႁူဝ်ၼႃႈတႆးလွႆ) ဢိၵ်ႇပႃးၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းၼႂ်းပႃႊတီႊ ပီႈၼွင်ႉတႆးၶိုၼ်၊ တႆးလိုဝ်ႉ၊ တႆးၼိူဝ်၊ တႆးလွႆ၊ တႆးလူင် ႁူမ်ႈပႃးၵေႃးပၵ လႄႈဢႃးၸၢၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၶူင်ႇ- ၼႆယဝ်ႉ။


ဝၼ်းပိုတ်ႇလုမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်းလႄႈပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်/ၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႊတီႊၼူၵ်ႉယူင်း၊ ပႃႊတီႊၽွမ်ႉႁွမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ပႃႊတီႊဝ၊ ပႃႊတီႊလႃးႁူႇလႄႈပီႈၼွင်ႉတႆးလိုဝ်ႉ၊ တႆးလွႆ၊ တႆးၼိူဝ်၊ တႆးၶိုၼ်၊ တႆးလူင်၊ တႆးလႅမ်း ႁူမ်ႈပႃးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈပီႈၼွင်ႉမိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ။
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တေဝၢင်းၽႃႈတၼ်းႁဵင်း ၽွင်းလူင်သေ ၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2015 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တေပိုၼ်ႉပွႆႇဝၢင်းၽႃႈ တၼ်းႁဵင်းၼႃႈတီႈၽွင်းလူင်သေ တေၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇလိူၵ်ႈ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။


လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- ၵဝ်ၶႃႈဢႃယု 70 ပၢႆယဝ်ႉ တေလႆႈပၼ်တီႈယူႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်၊ တေဢမ်ႇႁဵတ်း ၽွင်းလူင်ထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဝ်ၶႃႈတေၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇ ၼႂ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပႃႊတီႊတႆးတေႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး တင်းပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႉၶ် ပႃႊတီႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃႊလသီႊ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ တႃႇႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၼႆႉ တေယၢပ်ႇဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးလင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2015 ယဝ်ႉ သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး မႃးၸိုင် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ တေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုတ်းၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုတ်း၊ တေၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်း- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2015 ၼႆႉ ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တေသူင်ႇၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇလူင်းလိူၵ်ႈၽူႈတႅၼ်း 200 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼၢင်းယိင်း 30 ၵေႃႉ။

ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ တေၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇ ၼႂ်း 63 ၸႄႈဝဵင်းလႄႈၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း ႁိုဝ် တိူင်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈတၼ်းႁဵင်းၽွင်းလူင် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ဢႃးၶႃႇ၊ လႃးႁူႇ၊ လီႉသူး၊ မၢၼ်ႈ၊ ၶၢင် တီႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမတီႊ ငဝ်ႈငုၼ်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵႅတ်ႇၵင်ႈဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၽွင်းတႅၼ်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းၶဝ် တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇပႃႊတီႊ။ပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁိုဝ် ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႉၶ် ပႃႊတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP) ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/07/2015 တီႈဝတ်ႉဝေလုဝၼ် ပွၵ်ႉၵျွင်းၵျီးသု ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း တင်းၽွင်းတႅၼ်းလႄႈၽူႈတႅၼ်းၶဝ် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ်သေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပႃႊတီႊလႄႈၽူႈတႅၼ်း။ လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၼႆႉ မီး 6 ၶေႃႈ။ ၽူႈတႅၼ်းၶဝ်လႄႈၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈပႃႊတီႊ ၼႂ်းၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တီႈလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၼၼ်ႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးလႃႉၵျေႃႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- ပႃႊတီႊႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဵၼ်ပိူင်လူင်၊ ပေႃးဝႃႈ လုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပႃႊတီႊႁဝ်းသေ ဢမ်ႇႁိုင်သင် သမ်ႉ ၶၢႆႉထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ၊ ၶၢႆႉလႅၵ်ႈလၢႆႈပႃႊတီႊၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈလူင် တႃႇပႃႊတီႊဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၼႆႉမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄၸုမ်းႁဝ်း ပႃႊတီႊႁဝ်းၵူၺ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁႄႉၵင်ႈလႆႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇၶၢႆႉၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၼၼ်ႉ မီး 6 ၶေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႊတီႊၶဝ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈဝၢႆးလင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းယဝ်ႉလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈသင်၊ တေလႆႈၸွမ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈပႃႊတီႊ ဢၼ်မီးဝႆႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၸွမ်း ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ပၵ်းပိူင်ၼၼ်ႉသေ ယႃႉၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ်ၸိုင် ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႊတီႊၵေႃႉၼၼ်ႉ တေလႆႈယွမ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပႃႊတီႊ ၸွမ်းလူၺ်ႈၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (ဢမ်ႇၸႂ်ႈပႃႊတီႊသူၼ်းဢီးဢွၵ်ႇ)သေ တေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ။

ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼႆၸိုင် ၾၢႆႇၶွမ်ႊမတီႊၵုမ်းၵမ်မၢႆမီႈ ၼႂ်းပႃႊတီႊ တေဢဝ်တၢင်ႇလုမ်းသေ ၵၢဝ်ႇႁႃ (ၸွႆးတြႃး) ၊ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ် လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႊတီႊၼႆႉ တေလႆႈႁပ်ႉ ၶေႃႈၵၢဝ်ႇႁႃ ၼႆႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈပႃႊတီႊၸိုင် ဢၼ်ပႃႊတီႊၸွႆႈပၼ်ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၼၼ်ႉ   တေလႆႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း 50 ပုၼ်ႈ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၵႂႃႇပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽသႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း၊ သၽႃးၸႄႈတိူင်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးပဵၼ်ၼႂ်း ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈပဵၼ်ၽွင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈတိူင်းလႄႈတင်းၸႄႈမိူင်းလႄႈသင်၊ ဢၼ်ၶဝ်ပႃးၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း ၽွင်းလူင်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၶဝ်လႆႈ ငိုၼ်းရၢင်းဝလ်း (ငိုၼ်းသူး) တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ/ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုၼ်ႈမႅင်ႇ (ၵူႈလိူၼ်)ၼၼ်ႉ တႃႇ 2% ၶွင် ငိုၼ်းရၢင်းဝလ်း တေလႆႈဢဝ်မႃးသႂ်ႇပဵၼ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ပႃႊတီႊၶိုၼ်း၊ ပႃးဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်- ဝႃႈၼႆ။

ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2010 ၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ လႄႈ လႆႈၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းသၽႃး 58 ။ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2015 ၼႆႉ တေသူင်ႇလုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇလူင်းလိူၵ်ႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်း 200 ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၼၢင်းယိင်း 30 ၵေႃႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates