ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇသေ ၺွပ်းၺႃး ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ



ၸုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ တီႈႁိူၼ်း ၼၢင်းဢူႉ လုၵ်ႈယိင်း လုင်းတိ ၺွပ်းၺႃး ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ လႆႈပႃးယႃႈမႃႉ ႁဵင်မဵတ်ႉလိူဝ်လိူဝ် လႄႈ ယႃႈၽိူၵ်ႇ ယႃႈလမ် တင်းၼမ်။



ဝၼ်းတီႈ 16 / 4/ 2015 ၵၢင်ၶိုၼ်း 11 .00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း သဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ တီႈႁိူၼ်းၼၢင်းဢူႉ ဢႃႇယု 35 လုၵ်ႈယိင်း လုင်းတီႉ  ( လုၵ်ႉ- ႁူဝ်ၶၢႆး - ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၶၢႆႉမႃးယူႇ ဝၢၼ်ႈလီႈ ) လႄႈလႆႈၺွပ်းၺႃး ၸၢႆးဝၼ်း ဢႃႇယု 36 ပီ လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းပၢင်ႇ + ပႃႈၼူႉ  ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ႁၵ်း ယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈမိူင်းၵိုင်  လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵုင်းႁေႃ ၵေးသီး ၶၢႆႉမႃးယူႇ ၶူဝ်ႁၵ်း  လူၺ်ႈတၢင်းယႃႈမႃႈ 1709  မဵတ်ႉ ၊ ယႃႈလမ် 8 ၵျၢပ်ႈ ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ သီၶွၼ်ႇ တဝ်ႈသႅၼ်းလီ တဝ်ႈ ၼမ်ႉဝၢၼ် 150 ၼိုင်ႈတဝ်ႈ ၊ တဝ်ႈယႃႈယႃ ( ယေႇသူႇသေးပျႃး ) ၼိုင်ႈတဝ်ႈပၼႄႊသရိၼ်ႊ ၼိုင်ႈတဝ်ႈ ၼႂ်းလွတ်ႇ 14 ပွတ်း ႁူမ်ႈတင်း ၶွၵ်ႇၾူၼ်ႊဢၼ်ၵဝ်ႇ 4 လုၵ်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ M-22 ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ငိုၼ်း တႃႇသူႇယႃႈ ၼိုင်ႈၵဵၼ် မူၵ်ႇသတီႊ ၼိုင်ႈမူၵ်ႇ တဝ်ႈသူဢယႃႈမႃႉ 2 တဝ်ႈ  ယႃႇၸူႇႁိဝ်ႈယႃႈ ၼိုင်ႈဢၼ်လႄႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈၼိုင်ႈလမ်း ။

ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၼၢင်းဢူႉ တင်း ၶႅၵ်ႇၸၢႆးဝၼ်း ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈလႄႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီႈၶဝ် ဢဝ်သူင်ႇမွပ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မၢႆ 9  တပ်ႉၵွင် 377 RCSS ၼႆ - လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


လဝၵ သီႇပေႃႉ ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသဵင်ႈငိုၼ်းၵေႃႉမိုၼ်ႇပၢႆ



ၾၢႆႇႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) လဝၵ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇယၢမ်ႈမီးဝႂ်ႇၵပ်းတူဝ် ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈၸၢႆႇငိုၼ်း 1 ၵေႃႉ မိုၼ်ပျႃးပၢႆ။


ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ
ဝၼ်းတီႈ 6 တေႃႇထိုင် 14 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၸုမ်းႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ( လဝၵ) ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ် “မူဝ်းပုၼ်ႉ” ၶဝ်။ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႆႉလူင်းႁဵတ်းပၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပႆႇယၢမ်ႈမီး(ႁဵတ်းပၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ)ၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း ဢၼ်မႂ်ႇလႄႈသင် မႄးလၢႆႈပိၼ်ႇမႂ်ႇလႄႈသင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းယိပ်းဝႆႉ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်မူတ်းဢႃႇယုၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈလႅၵ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ၶဝ်မႃးႁဵတ်းပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ထိုင်တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉလႄႈ ငိၼ်းၸူမ်းတႄႉၶႃႈ ။ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇၵႂႃႇသီႇပေႃႉၼၼ်ႉၼႃႇ။ ငိုၼ်းတႄႉလႆႈ သဵင်ႈမွၵ်ႈ မိုၼ်ႇသွင် မိုၼ်ႇသၢမ်ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈပၼ်တီႈလုမ်း ပႃးတင်းၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းလိူတ်ႈ ၵႃႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵႃႈၽိုၼ်မိူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ - ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈယႂ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ  - မိူဝ်ႈၶဝ်မႃးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈၵျွင်းၵၢင်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း လဝၵ သီႇပေႃႉ ၸၢႆးထုၼ်းဢေး လၢတ်ႈတႄႉဝႃႈ  ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈသဵင်ႈႁူဝ်သင် ၊ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းလႄႈ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ဢၼ်မူတ်းဢႃႇယု ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်တီႈၼႆႈ။ ပေႃးၶႂ်ႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵႂႃႇသီႇပေႃႉ ။ ၽိူဝ်ၶဝ်မႃးႁဵတ်းသမ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ လႆႈပၼ်ပဵၼ်မိူၼ်ပၢႆ ။ ႁဝ်းၶႃႈႁူႉဝႆႉတႄႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်မႃးႁဵတ်းပၼ်ၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ သဵင်ႈၵႃႈသင်သေပႅၵ်ႉ ။ ဢၼ်လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်လႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ႁဵတ်းလႆႈလၢႆလၢႆယူႇၶႃႈဝႃႇ။ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉတႄႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။
ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်( ၽႅၼ်ၵၢၼ် မူဝ်းပုၼ်ႉ) ၼႆႉ မီးၽူႈၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉသေ တေႁဵတ်းပၼ်လၢႆလၢႆၼႆ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆဢၼ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇဝႆႉယူႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်ၶၢႆႉၶဝ်ႈမႃးယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၵူႈၸိူဝ်းၵူႈပိူင်ၼႆႉယႃႇဝႃႈၶၢဝ်ႇ ထီႊဝီႊလႃႈ  တေႃႈၼင်ႇရေ႞ၻီႊဢူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၢင်ၸိူဝ်း ယင်းတေဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈလႆႈထွမ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈတူၺ်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၵပ်ႉၵိၼ်းဝႆႉ။ မၢင်ၸိူဝ်းလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေႁဵတ်းပၼ်လၢႆလၢႆၼႆသေၵႂႃႇႁဵတ်းၵေႃႈမီး ။ ပေႃးထိုင်တီႈလုမ်းၵေႃႈ တေလႆႈဢဝ်ၸေႈတၢင်ႇလဝ်ႈ ၵူၺ်းယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ၵႃႈလႆႈပၼ်ႁဵတ်းၵေႃႈမီး လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၵုမ်းထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇ (ၸႄႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး) ဢွၵ်ႇၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈယိုၼ်ႈ ႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း၊ ႁႂ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်း ႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ငဝ်ႈလုမ်းတူၼ်ႈတီး ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ၼၼ်ႉဝႃႈ - တွၼ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တူဝ်ႈမိူင်းသေ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁဵတ်းပၼ်ၵႂႃႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30/6/2015။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ဢႃႇယုတဵမ်သေ ပႆႇမီးဝႂ်ၵပ်တူဝ်တင်းသဵင်ႈ ၶႅၼ်းတေႃႇၵႂႃႇလူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်း တီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇ လူၺ်ႈလၵ်းထၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပႃႇတႂ်ႈၼႆႉသေၵမ်း။

တႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း -
1.    ၽိုၼ်လိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းၶွင်ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈႁိူၼ်း
2.    ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇဝဵင်းလႂ် / ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း / ၶၢႆႉမႃး “လၵ်းပိူင်ၽိုၼ်လိၵ်ႈမၢႆ 10”
3.    လိၵ်ႈၵမ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ။
4.    လိၵ်ႈၵမ်ႉၽူႈၵွၼ်းၼႃႈႁိူၼ်း ဢၼ်တေႁပ်ႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ယူႇၸွမ်းၶဝ်။
5.    ပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈၵိူတ်ႇၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈမီးဝႂ်ၵိူတ်ႇ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တိုၵ်းသူၼ်းမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈဝၢၼ်ႈမိူင်း



ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNA) လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်လၢႆၾၢႆႇ၊ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၶတ်းၸႂ်လႅၵ်ႈလၢႆႈပႅတ်ႈ ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉလႄႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ UNA ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လၢတ်ႈတီႈပၢင် ပီၵွၼ်းငိုၼ်း (25 ပီ) မၢႆတွင်း ၶုၵ်းထူပ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 1990 ၊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁွင်ႈ ယုတ်ႉတၵၢၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 27/05/2015 ၼႆႉ ။

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ- ပေႃးၵႂႃႇၸွမ်းပၵ်းပိူင် ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသင် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမႃးၸုပ်ႈသႅၼ်းလင် ၸူဝ်ႈလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ်ႁဝ်း မိူဝ်းၼႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈသႅၼ်းၸုပ်ႈလင် ဢၼ်ပဵၼ်ၸုပ်ႈ လုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ်ႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းထႅင်ႈ ပၵ်းပိူင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ပၵ်းပိူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈတေႃႉၵႂႃႇထိုင် ပၢၼ်လုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈမႃးတိုၵ်းသူၼ်းပၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း၊ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေ သၢၼ်ၶတ်းပႅတ်ႈပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢႃယုလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ဢႃယုသၽႃး ၸမ်တေမူတ်းသဵင်ႈၸုပ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၸူဝ်ႈဢႃယုၶဝ်တေမူတ်းၼႆႉ ၵႆႉလႆႈငိၼ်းၶေႃႈပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လႆႈႁၼ်ၼႆႉတႄႉ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ဢၼ်ပၼ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းသေပွၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸူဝ်ႈလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ် ထုၵ်ႇလီလႆႈႁူႉတူဝ်ယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ် ထုၵ်ႇလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၸွႆႈထႅမ်။

“ပေႃးမႃးတူၺ်းတႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶႂ်ႈလႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊလ် 2 ဢၼ်ၼႆႉၼႆၼၼ်ႉ ႁူႉလီယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ၵေႃႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊလ်ၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈၶတ်းၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းႁူႉၵၢၼ်မိူင်းၵူၺ်း ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းတေၼၢၼ်းထိုင်တီႈ၊ ထုၵ်ႇလႆႈပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ၊ ၵူႈၵေႃႉ၊ ပေႃးၼၼ်ၸင်ႇ ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ၸင်ႇထိုင်လႆႈတီႈတႃႈယိူင်းမၢႆႁဝ်း”- ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၼင်ႇၼႆ။

ပီၵွၼ်းငိုၼ်း 25 ပီ၊ ၶုၵ်းထူပ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 1990 ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ၊ ပဵၼ်ၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉလိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ လႄႈ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း။ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးပၢၼ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ်ယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ တူဝ်တႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ ၸဝ်ႈသင်ၶၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပီၵွၼ်းငိုၼ်း ၶုၵ်းထူပ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 1990 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ပႃႊတီႊၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) လႄႈ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 88 (မူႇၸုမ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈလူင်ႉလႅင်းပူင်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းပိူင်ၵူၼ်း) တႄႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တွၼ်ႈလိၼ်မိူင်းၶိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ



တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တွၼ်ႈလိၼ် မိူင်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် (57) ပီ၊ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈႁူႉလွင်ႈပိုၼ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်။



မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းတေႃႇ 11 မူင်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ (3) တွၼ်ႈလိၼ် မိူင်းၶိူဝ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် (57) ပီ တီႈဝိႁၢရ် လူင်မိူင်းၶိူဝ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၵႂၢၼ်းတပ်ႉၸုမ်းလႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်းလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သင်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇ လုၵ်ႈတပ်ႉတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈႁူႉလွင်ႈပိုၼ်း လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်၊ ဢွၼ်ၵၼ်ယၢတ်ႇၼမ်ႇၽႄၵုသူလ်ပၼ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈလူႇတၢၼ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵူႈၸဝ်ႈၸဝ်ႈသေ ၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈယဝ်ႉ ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်၊ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းသဵင်ႈမီး 200 ၵေႃႉပၢႆ။

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တွၼ်ႈလိၼ်မိူင်းၶိူဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢွၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵႂၢၼ်းတပ်ႉၸုမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝၼ်းလိူၼ်မေႊ 21 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇတႆးႁဝ်းၶႃႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်းလႄႈ ၵေႃႉႁတ်းႁၢၼ်တႆးႁဝ်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တိုၵ်းဢဝ်လွင်ႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ လူႇၼိူဝ်ႉလူႇလိူတ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ” ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းၼႆႉသေ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸွႆႈပွင်ၵၢၼ် ၸၢႆးသိူဝ်ငွမ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီယူႇလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဢမ်ႇလိုမ်းပိုၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၵူႈပီယူႇ” ဝႃႈၼႆ။


တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ (3) မိူင်းၶိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပဵၼ်တပ်ႉၸုမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးမႃး၊ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးမိပ်ႇဢီးသေ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပိၼ်ႇပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2009 ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းငဝ်ႈငုၼ်း သႅင်ၵႅဝ်ႉ။










သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁၢႆႉၸႃႉလိူဝ်သတ်း



ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ၊ လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း (2015) ဢၼ်ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တိုၼ်းၵိုၵ်းမႃး။ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁၢႆႉၸႃႉ လိူဝ်သတ်း။


(သၢႆႉၵႂႃႇၶႂႃ-တႅဝ်းၼႃႈ) ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ၊ ၸဝ်ႈၶိူဝ်းငိုၼ်း
မၼ်းၸဝ်ႈၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၵေႃႉလႂ် ၵေႃႉၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၼႆႉ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးယဝ်ႉ တႃႇႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ  ပုၼ်ႈၽွၼ်းတိုၼ်းၵိူတ်ႇ ၵိုၵ်းမႃး။ ၵူၼ်းၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမေႃႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႆ မၼ်း ႁၢႆႉၸႃႉလိူဝ်သေသတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ သတ်းၶဝ်ၼႆႉ ၵႆႇၶဝ်မႃၶဝ်ယင်းႁၵ်ႉလုၵ်ႈၶဝ်၊ ႁၵ်ႉၶိူဝ်းၶဝ်။ ႁဝ်းသမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်း၊ ႁဝ်းပဵၼ်တႆး၊ ႁဝ်းၵိူတ်ႇမႃးၼိူဝ်ၼင်လိၼ်တႆး၊ ႁဝ်းသမ်ႉလီဢၢႆ၊ ႁဝ်းၵူဝ်ပဵၼ်တႆး၊ ပေႃးယဝ်ႉၵုမ်ႇဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈသေ ဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ်တႃႇတႆးၼႆ ဢၼ်ၼႆႉႁၢႆႉၸႃႉလိူဝ်သေ ဢၼ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ (သတ်း) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႄႈသိုၵ်းႁၢၼ်ႁဝ်း ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸႂ်ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း။ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈႁဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ႁႂ်ႈႁၵ်ႉတႆးၼႆၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႁၼ်ၵႅပ်ႈ၊ ႁၼ်ပွတ်း၊ ႁူႉတႃႇတႆးၵူၺ်း။ မိူင်းတႆးၼႆႉ မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၸွမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈႁဝ်းဝႃႈၼႆႉ ႁဝ်းပဵၼ်တႆး ႁဝ်းႁၵ်ႉတႆး၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းတေလႆႈၸင်းပဢူဝ်း၊ ႁဝ်းတေလႆႈပေႉၵိၼ်ဝႃႉ ပေႉၵိၼ်ပလွင်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁဝ်းပဵၼ်တႆး ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈႁၵ်ႉတႆးၼႆ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵိူတ်ႇၵိုၵ်းမႃးယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈႁဝ်း ပဵၼ်တႆး ၵၢၼ်တႃႇတႆးႁဝ်း ႁဝ်းယင်းဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၼႆ ႁဝ်းသမ်ႉတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၵၢၼ်ပိူၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ယႃႇပေဝူၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵူၼ်းၶႂ်ႈလူႇၶႂ်ႈတၢၼ်း၊ တႃႇၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၵုမ်ႇၵူၺ်း ယင်းဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇပေႃး၊ မၼ်းသမ်ႉၶႂ်ႈလူႇၶႂ်ႈတၢၼ်း ဢၢၼ်ႇမိုၼ်ႇဢၢၼ်ႇသႅၼ်တိၵ်းတိၵ်းၼႆ ပေႃးမၼ်းလူႇမၼ်းတၢၼ်းတိၵ်းတိၵ်းၵေႃႈ မၼ်းၽၢၼ်တိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း၊ မၼ်းတေမီးမႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈႁဵတ်းတႃႇႁဝ်း ဢွၼ်တၢင်း။ ႁဝ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇပေမိူၼ်သတ်း၊ သတ်းၼႆႉတႄႉ ပေႃးဝႃႈၶႄတူဝ်ၽႂ်တူဝ်မၼ်း ၶဝ်ႁၵ်ႉၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူပ်းပိူၼ်ႈ၊ ပေႉၵိၼ်ပိူၼ်ႈ။

တႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ ႁဝ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းပူၵ်းပွင်ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁဝ်း လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်း ၾိင်ႈႁဝ်း၊ ၵူၺ်းႁဝ်းယႃႇပေယႃႉပိူၼ်ႈ၊ ယႃႇပေပေႉၵိၼ်ပိူၼ်ႈ။ ယူႇတီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ပွႆးသေယဝ်ႉ ၶႂ်ႈၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇ ၼင်ႇၼႆ။

(ၶႅၼ်းတေႃႈပႂ်ႉသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ SSNA တင်း RCSS ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် တဵမ် 10 ပီ)


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢႆလၢႆတီႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး



ၼႂ်းလိူၼ်မေႊမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယင်ႉလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ၊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႈလႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းလၢႆလၢႆတီႈ။


ပၢင်ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ
ဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/05/2015 ၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 17 ၊ ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21၊ ဢိူင်ႇၵၢင်ႉမေႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လႄႈ တွၼ်ႈလိၼ်မိူင်းၶိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 6 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 ။

ပွႆးလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႃႈ
ပွႆးလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႃႈ
မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႃႈ
ၸုမ်းမေႃသွၼ် ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ
ၸုမ်းမေႃသွၼ် ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ
တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈထုင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ
ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း/ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တီႈဢိူင်ႇတႃႈတေႈ
ပွႆးလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢိူင်ႇၵၢင်ႉမေႃႇ
ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆးလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢိူင်ႇၵၢင်ႉမေႃႇ
ပွႆးလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ (ပွၵ်ႈၵမ်း 6) တွၼ်ႈလိၼ်မိူင်းၶိူဝ်း
ၸုမ်းၶူးပူင်သွၼ် လႄႈ မေႃသွၼ်ဢွၼ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တွၼ်ႈလိၼ်မိူင်းၶိူဝ်း


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တႆးတိုၵ်ႉထုၵ်ႇမၢၼ်ႈဢူမ်ဢိုၼ်ယူႇ ၵူႈပၢႆးပၢႆး တႆးထုၵ်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ



ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ၊ လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း (2015) ဢၼ်ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ တႆးတိုၵ်ႉထုၵ်ႇမၢၼ်ႈဢူမ်ဢိုၼ်ယူႇ ၵူႈပၢႆးပၢႆး၊ တႆးထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈၸႂ်၊ တႆးထုၵ်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။


ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 57 ပီ၊ လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း
မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈသေတိုၵ်းလၢႆလၢႆ။ ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈသေ ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းသေ တိုၵ်းယိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ပဵၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ပေႃးၸႂ်ယႂ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈ။ ႁဝ်းဢဝ်ၵွင်ႈသေတိုၵ်းယူႇ၊ ၵူၺ်းႁဝ်းသမ်ႉလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၢၼ်ႈပေႃးဢိုၼ်ႁဝ်း၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းပေႃးတေႁၢႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝဵင်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ပေႃးႁဝ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ႁဝ်းပေႃးလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၶူၼ်းၶဝ်းလေႃးယူႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဝ်ၵျွၵ်ႉၼႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵဝ်ၵူဝ်ၼႃႇၼႆ ဢမ်ႇပေႃးဝႃႈ။ ဢၶေႇဢၼေႇမၼ်းၸွင်ႇလီႁႃႉ ? ။ ဢႃႉ..ဢေးသေးၵူၺ်းတၢင်းႁဝ်းၼႆႉ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈပေႃးပႃးၼိုင်ႈၶိုင်ႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းတႄႉယိပ်းၵွင်ႈသေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾိင်ႈႁဝ်း လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်း ၵႂၢမ်းႁဝ်းၼႆႉ မၢၼ်ႈပေႃးဢိုၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလႆႈႁူႉ။

ၵၢၼ်သႃသၼႃၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈမီးၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းႁိုဝ်ႉ၊ ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇသေ လူင်းၵႂႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵႂႃႇသွၼ်ႁဵၼ်းထမ်း ၵၢၼ်သႃသၼႃပုတ်ႉထ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ။ ပေႃးပွၵ်ႈမႃးၵေႃႈ လႆႈမႃးသႃသၼႃမၢၼ်ႈ၊ ၸႂ်ႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပႃလိမၢၼ်ႈ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  မၢၼ်ႈပေႃးဢူမ်ဢိုၼ်ႁဝ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းၼုင်ႈၽႃႈတူင်ႇ၊ တႆးႁဝ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၵေႃႈ ယင်းၼုင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၼုင်ႈၽႃႈတူင်ႇသေ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းႁႃႉၽူႈၸၢႆးႁႃႉ၊ ပေႃးပႆႇႁၼ်ၸမ်ၸမ် ယင်းဢမ်ႇႁူႉ။ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၼ်ႈဢူမ်ဢိုၼ် ႁဝ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇၼႆႉ ၵွပ်ႈသင်၊ ႁဝ်းၵူဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းႁၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ လွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၶဝ်ႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵူႈပၢႆးပၢႆး။ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ဢဝ်ၵွင်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်း ၶႂ်ႈသင်ႇၸိူင်ႉၼႆ။

(ၶႅၼ်းတေႃႈပႂ်ႉသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁၢႆႉၸႃႉလိူဝ်သတ်း)


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates