ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2-3 ဝၼ်း ၼမ်ႉသၢႆၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆလၢႆတီႈ တီႈၶူင်ႈတီႈယၢၼ်း ၸွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ထူမ်ႈလိုၵ်ႉ ထိုင်ဢႅဝ်ၵေႃႈမီး လွင်ႈလူႉသုမ်းၸွမ်းၼမ်ႉၵေႃႈမီးၼမ် ဝႃႈၼႆ။


ဝၼ်းတီႈ 15-16/08/2017 ၼမ်ႉသၢႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ၊ ပွၵ်ႉလႄႈ ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း၊ တွင်ၵေႃႉ ၼႂ်း၊ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ် လႄႈ ပွၵ်ႉသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဝၢႆးၼမ်ႉ ထူမ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ/သူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ပတ်းၽဵဝ်ႈ ၶီႈၵူမ်ႇၶီႈငႂ်ႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပဵၼ်ဢၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။


ၸၢႆးဝုၼ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2-3 ဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉသၢႆၶိုၼ်ႈသေ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆတီႈလၢႆပွၵ်ႉ ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 15 ၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉ၊ မိူဝ်ၶမ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16 သမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၼွင်းပဵင်း ဝၼ်းတီႈ 15 ။  တီႈပွၵ်ႉတွင်ၵေႃႉၼႂ်းတႄႉ ၼမ်ႉလိုၵ်ႉထိုင်ဢႅဝ်လူးၵွၼ်ႇ၊ မိူဝ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈထူမ်ႈ တင်း ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 1-2 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်းၵေႃႉ ယူပ်ႈယွမ်းလူင်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၾူၼ်တိုၵ်ႉႁိူတ်ႇၵႂႃႇ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၼႃႈၾႃႉၵုမ်ႈဝႆႉ လႅတ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇ၊ ၾူၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇတူၵ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈႁိူၼ်းဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈႁဝ်း တီႈပွၵ်ႉ သၢႆးၶၢဝ် ၼမ်ႉထူမ်ႈၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽႅဝ်ထိုင်ႁွင်ႈၼွၼ်းၶဝ်လူးၵွၼ်ႇ၊ မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉယၢမ်ႈထူပ်းမႃးလၢႆၵမ်း လႄႈၽဵဝ်ႈၶူဝ်းၶွင်မၢင်ဢၼ် ဝႆႉတီႈသုင်သေငိူင်ႉဝႄႈထႃႈ ဝႃႈၼႆ။


ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/08/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈၶိုၼ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1-2 မူင်းသေ ယူပ်ႈလူင်းၵႂႃႇၶိုၼ်း။ ထိုင် မႃးဝၼ်းတီႈ 16/08/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ ထူမ်ႈထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ ထိုင်ယၢမ်း 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸင်ႇယွမ်းလူင်း ဝႃႈၼႆ။


ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24-25/07/2017 ၼမ်ႉသၢႆၼွင်းထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ၸွမ်းပွၵ်ႉ ပုင်းထုၼ်၊ သၼ်သၢႆး၊ မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း မႃးယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈ ၼႆ။


Photo by Nai Hark


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 500 ပၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 500 ပၢႆဢၼ်ယူႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် တႃႇယူႇၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။


ဝၼ်းတီႈ 15/08/2017 ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(2) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၢင်းၸၢမ်ႁွမ် တင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလႅၼ်လိၼ် ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းသူႇၸႂ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွင်းၽြႃးၶၢင် KBC ၊ ပၢင်သဝ်း လီသူးလႄႈ ပၢင်သဝ်းၵိဝ်ႇသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။


ၼၢင်းၸၢမ်ႁွမ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(2) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လဵင်ႉလူၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၵဵပ်းၶွင်(ၵူဝ်တွင်ႇ) တေမီးထႅင်ႈတႃႇလဵင်ႉၵၼ် မွၵ်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ တႃႇတေသိုပ်ႇၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ထႅင်ႈတႄႉ တေမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 3 တီႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း တေမီး 531 ၵေႃႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်သေ ႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈယူႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ပပ်ႉတႅမ်ႈပၼ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇလႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉၵမ်ႈၽွင်း” ဝႃႈၼႆ။


ဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁွင်ႇၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇလႅၼ်လိၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ လႆႈၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်ငိုၼ်း ႁႃႈလၢၼ်ႉပၢႆ (5,809,000 ၵျၢတ်ႉ) တႃႇသိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။


ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 531 ၵေႃႉၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈမႃး။ ယွၼ်ႉတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးမႃး ယူႇဝႆႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ၊ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆ ပီ 2016 မႃး ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။


ၼၢင်းၸၢမ်ႁွမ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်း သူၼ်သေတႃႉ တႃႇမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းၶၢဝ်းယၢဝ်းတႄႉ တေပႆႇငၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။


ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၶိူဝ်းယႂ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃး ၸၢၵ်ႇသိုၵ်းၵေႃႈ ပေႃးမီးပၢင်တိုၵ်းပၢႆႈၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ ပေႃးပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်ၵေႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းသူၼ် ႁဵတ်းႁႆႈ မိူဝ်းမိူဝ်းမႃးမႃး ယူႇႁဵတ်းၼႆ။


Photo by Sam Howm


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 17/08/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 40.70 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1360.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 203.85 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 17/08/2017 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 16/08/2017 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 40.85 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1361.00  ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 203.5 ပျႃး။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ယႃႇၵူဝ်ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၶဝ်ႈႁိမ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းထႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ မွၵ်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈ ၾၢႆႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယႃႇမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁိမ် ၵၢၼ်ၵူၼ်းထႆး ၵၢၼ်မီးတင်းၼမ်ပေႃးၶႂ်ႈႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။


ဝၼ်းတီႈ 16/08/2017 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thairath ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တီႈပၢင်ၵုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် လူင်းတိုၼ်း/ၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းတွင်း ပီ 2019 (2562)ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊ ၶျႃႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး  ပဵၼ်ၵဝ်ႉၵၼ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ၊ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉ ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ပလိၵ်ႈ၊ သိုၵ်း၊ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် သင်ႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင် ၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်းၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိုင် တေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမိူင်းထႆးမီး ။


ၸွမ်းသိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်းၶျႃႊ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ယၢမ်းလဵဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ထႆးဝႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းပူၵ်းပွင် ပေႃးဝၢၼ်ႈမိူင်းၶဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၸိုင် ၶဝ်ၵေႃႈတေပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵွပ်ႈၼၼ်ႁဝ်းၵေႃႈလူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ယွၼ်ႉမိူင်းထႆးတိုၼ်းလူဝ်ႇပိုင်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်  ယႃႇမႆႈၸႂ်ဝႃႈၵူဝ်ပိူၼ်ႈမႃးႁိမ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းထႆးႁဝ်း ၵၢၼ်မီးတင်းၼမ်သွၼ်ႇႁႂ်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၵူၺ်းလႃႈ  ” ဝႃႈၼႆ။


ၼၢင်းသူႇၵၼ်းတႃး သူၽတ်ႉတႃး တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ၾၢႆႇၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းထႆး ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ၊ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၺႃးပႅတ်ႉလႅၼ် ၊ ၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ၽွမ်ႉၵၼ်၊ မီးၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ်သေႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း၊ ႁူပ်ႉပၼ်ႁႃသင်ၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ” ဝႃႈၼႆ။


ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး တင်း မူတ်း မီးမွၵ်ႈ 2.3 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၊ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းမၢႆမီႈထႆးမီးလၢၼ်ႉပၢႆၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။


Photo by Prachachat.net &Thairath.co.th


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1 2 ၵေႃႉၾၢႆႇမေႃယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး - ဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း 2 ၵေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်လႄႈ ထိုင်သၢႆၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။


ဝၼ်းတီႈ 09/08/2017 ၼၼ်ႉ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈယူတ်းယႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 7-8 ၶူပ်ႇ ဢၼ် ၼၢဝ်ၼၢၼ်းၶႅၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး၊ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မေႃယႃၶဝ်ဢဝ်လိူတ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သူင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း တီႈတႃႈၵုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/08/2017 ၸင်ႇလႆႈႁူႉၶေႃႈတွပ်ႇသေ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမီးမႅင်း H1N1 2 ၵေႃႉ။


ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ (2) ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ဢုပ်ႇၸွမ်း မေႃယႃလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢွင်ႇဢွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၼ်းၸၢႆး လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1  2 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်၊ တေႃႈလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄး” ဝႃႈၼႆ။


ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း H1N1 သေတႃႉ ၵႂႃႇလႆႈ ပႆလႆႈ ၵိၼ်လႆႈ မိူၼ်ၵူၼ်းလီၼႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေသိုပ်ႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃ ပေႃးၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၸင်ႇတေလူင်း ႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။


တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးသေႃႇဝိၼ်းလၢႆႇ ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆး ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1 မီး 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ငမ်းငဝ်း သေ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်း မီး ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။


တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ ယဝ်ႉ 242 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 25 ၵေႃႉၼႆ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၶၢဝ်ႇဢီႇရႃႇဝၻီႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 16/08/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 40.70 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1355.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 202.44 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 16/08/2017 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 15/08/2017 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 40.9 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1362.00  ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 204.3 ပျႃး။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


UNFPA ဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ 13 လၢၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇလီ ၸၢင်ႈၺႃးၽေးလႆႈငၢႆႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNFPA ဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ13 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းဢၼ်လီ ဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်လႄႈ ၸၢင်ႈၺႃးၽေးလႆႈငၢႆႈ။


ဝၼ်းတီႈ 14/08/2017 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး MGR Online ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ - ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNFPA တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 13.5  လၢၼ်ႉၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ တၼ်းသဝ်းလီ ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင် မိူၼ်ၼင်ႇ ယူႇၸွမ်းသုမ်ႉတွပ်း၊ ႁိူၼ်းတွင်တိုင်း၊ ႁိူၼ်းၶႃး၊ ပိုၼ်ႉလိၼ်ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင်လႄႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ငၢႆႈ-ႁႄႉၽေးသၽႃႇဝ ၵေႃႈယၢပ်ႇဝႃႈၼႆ။


ၸေႊၼဵတ်ႊ ၸႅၵ်ႊသၼ်ႊ တူဝ်တႅၼ်း UNFPA ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉလီမႆႈၸႂ်တႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးလႆႈငၢႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မိုဝ်ႉၶဝ်ႈမိုဝ်ႉၽၵ်း၊ တႆႈတဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇၾႆႈၸၢင်ႈမႆႈ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉသင်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ် ၊ ၾူၼ်လူင်၊ လူမ်းလူင်၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၸိုင် ႁိူၼ်းၸၢင်ႈလူႉၵွႆ၊ ၸၢင်ႈယဵၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ ၵူၼ်းၸၢင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ထိုင်တီႈလူႉတၢႆလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈၵဵပ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်း ပီ2014 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 54 လၢၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 16 လၢၼ်ႉၵေႃႉဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵိၼ်၊ ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်မူတ်း သႂ်လႄႈ ထႅင်ႈမွၵ်ႈ 13 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးႁွင်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈၽၢႆႈၸႂ်ႉ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ လီမႆႈ ၸႂ်တႄႉဝႃႈၼႆ။


Photo by MGR Online


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates