ၵူၼ်းမိူင်းဢၢၵ်ႇ မိူဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉမတ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ႁွတ်ႈဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၢၵ်ႇ ၊ ႁူပ်ႉၸုၼ်သႂ်ႇၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉတီႉၺွပ်း လိူတ်ႈတူၵ်းယၢင်ဢွၵ်ႇ ၊ လၵ်ႉပၢႆႈလွတ်ႈသေ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး ။

လုင်းၸၢႆးပီး ၵေႃႉထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ
ဝၼ်းတီႈ 23/11/2015 (မိူဝ်ႈဝႃး) ပွတ်းၼႂ် ၊ လုင်းၸၢႆးပီး (ၸိုဝ်ႈပွမ်) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၢၵ်ႇ ၊ တင်းဢူၺ်းၵေႃႉ ၸၢဝ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 3 ၵေႃႉ မိူဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈၼႃး တီႈမိူင်းဢၢၵ်ႇ ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ။ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ လိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမႃး ။ ၽွင်းတေဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မႃးၸုၼ်သႂ်ႇသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထတ်းထၢမ် တီႉမတ်ႉတင်း 3 ၵေႃႉ ။


သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ထၢမ် လုင်းၸၢႆးပီးဝႃႈ ႁဵတ်းသင်ပိူၼ်ႈပၢႆႈမႂ်းဢမ်ႇပၢႆႈ ၊ မႂ်းပဵၼ်သိုၵ်းယူဝ်ႉ ။ လုင်းၸၢႆးပီးတွပ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပၢႆႈၽေးဝႆႉ ၊ ႁဝ်းၶိုၼ်းမႃး ပၢတ်ႇၶဝ်ႈၼႃး ၊ ၼၼ်ႉၼႃႇႁိူၼ်းၵဝ် ၼႆသေဢဝ်မိုဝ်းၸီႉၼႄႁိူၼ်းမၼ်း ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်ဝႃႈ - ၸွင်ႇႁၼ်သိုၵ်းတႆး၊ လုင်းပီးဢဝ်မိုဝ်းၸီႉၼႄသေ တွပ်ႇဝႃႈ - တၢင်းပုၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းတႆးလၢႆလၢႆ ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉမၼ်း - ၵူၼ်းမိူင်းသူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉႁၼ် လုင်းၸၢႆးပီး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း လုင်းၸၢႆးပီး ဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းငႃးသိုၵ်းၶဝ် တင်းၸၢဝ်းပလွင်ႈ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ။ လုင်းၸၢႆးပီး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉမိုဝ်းမတ်ႉၶႅၼ်ထုပ်ႉပေႃႉၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်း ပေႃးတႅၵ်ႇလိူတ်ႈ ။ ထိုင်ၶၢဝ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မၼ်းၵေႃႈလၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇတပ်ႉမၢၼ်ႈသေ မုင်ႈၼႃႈ မႃးၸူးတၢင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် မႃးယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ဝၢၼ်ႈႁႆး ။


လုင်းၸၢႆးပီး လၵ်ႉပၢႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းပလွင်ႈ 2 ၵေႃႉ ။ ပလွင်ႈ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မတ်ႉဝႆႉယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃႉထုပ်ႉ ၊ ၶဝ်လႅပ်ႈတေဢဝ်ၵႂႃႇႁၢပ်ႇၶျေႃးလႄႈ သူင်ႇတၢင်းၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႆးလႄႈၶဝ်ဢမ်ႇႁႅမ် ။


ဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ လုင်းပီးၼႆႉ မၼ်းဝူၼ်ႉဝႃႈ - ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ၊ ၵတ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ ၼႆသေလၵ်ႉလွမ်မိူဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈမၼ်း ။ ပေႃႈမၼ်းတင်းၼွင်ႉယိင်းမၼ်းၵေႃႈ ၾၢင်ႉတိူၼ်ဝႃႈ - ယႃႇပေမိူဝ်းၼႆယူႇ ။ မၼ်းသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇပၢတ်ႇ ၊ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ မၼ်းတေၵူမ်ႈလူမ်ႉၸူးလိၼ်သေ မၼ်းတေငွၵ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ မိူဝ်းပၢတ်ႇဝႆႉတေလီၼႆလႄႈၸင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇတီႈ မိူင်းဢၢၵ်ႇ - ၵူၼ်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ ၽွင်းတူဝ်တႅၼ်းမၢၼ်ႈ တင်း SSPP ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၽွင်းတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ UPWC တင်းတူဝ်တႅၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈပဵၼ်သိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ပၼ်ႁႃၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။


ဢိင်ၼိူဝ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ လႄႈ ဢိၵ်ႇတၼ်းႁဵင်းၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPWC) ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၸူဝ်း ၊ ႁွင်ႉဝွၵ်ႇထိုင်ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) သေ ဝၼ်းၸၼ်တီႈ 23/11/2015 (မိူဝ်ႈဝႃး) ၼႆႉ တင်ႈတႄႇၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် ၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၊ သွင်ၾၢႆႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇပေႃးၶိုပ်ႈၼႃႈသင် လႆႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ (24/11/2015) ။


လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႆႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မိပ်ႇႁႂ်ႈၾၢႆႇ SSPP/SSA ထွၼ်တပ်ႉပၢင်သဝ်းဢွၵ်ႇပၼ် ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဢမ်ႇပေႃးၶိုပ်ႈၼႃႈ ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးဢုပ်ႇၵၼ်ဢမ်ႇယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃ တမ်းတပ်ႉတီႈယူႇပၢင်သဝ်းၼႆႉ ၵုမ်ႇထဵင်ၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၊ ပႆႇယဝ်ႉပႆႇတူဝ်ႈလႆႈ - လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ ။


ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၊ ၽွင်ႈမိူဝ်ႈဢၼ် တူဝ်တႅၼ်း 2 ၾၢႆႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈတႃႈၵုင်ႈ ပႆႇယဝ်ႉပႆႇတူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢင်ၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/11/2015  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇလၢႆတီႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/11/2015 တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ တႄႇဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP/SSA တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး တွၼ်ႈၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ တပ်ႉပၢင်သဝ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉဢၼ်မီးတၢင်းဝၢၼ်ႈလူၺ် မိူင်းဢၢၵ်ႇ ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယူႇတီႈတပ်ႉပၢင်ႇဝူဝ်း ၊ လွႆယူႈ ၊ ၵိဝ်ႇမွၵ်ႇၶၢဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇ လၢႆႁူးလၢႆတၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၵႆႉယိုဝ်းၵႂႃႇလၢႆၾၢႆႇ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ။ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်း ပၢင်တိုၵ်းၵူၺ်း - ၼႆယဝ်ႉ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢၼ် ဢုပ်ႇၵၼ်တီႈတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2  ၸဝ်ႈၶမ်းတီႇ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇ ဢုပ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ - ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပႆႇယဝ်ႉပႆႇတူဝ်ႈ၊ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈသင် ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇသိုၵ်း - ဝႃႈၼႆ ။


ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁိမ်းႁွမ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၼၼ်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်းၸၢႆးမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ - ဢိင်ၼိူဝ်ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၸူဝ်း တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁွင်ႉဝွၵ်ႇမႃးလႄႈ ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ်တီႈတႃႈၵုင်ႈ ။ ပၢင်ၵုမ်တီႈတႃႈၵုင်ႈတႄႉ လိုဝ်ႈၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေတႃႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈလူၺ် မိူင်းဢၢၵ်ႇၼႆႉတႄႉ ပႆႇလိုဝ်ႈသေၵမ်း ၊ ယိုဝ်းၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် (မိူဝ်ႈဝႃးတၢမ်းၶမ်ႈ) သဵင်ၵွင်ႈယင်းပႆႇယဵၼ် - ဝႃႈၼႆ ။


ဢၼ်မႃးလေႃႇတိုၵ်းတႄႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်တပ်ႉဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေမႃး ၊ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵႅမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) 2 မိူင်းၼွင် ၊ ၸၵၶ 17 မိူင်းပၼ်ႇ လႄႈတင်း တပ်ႉၵွင် ပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယပၶ) တူၼ်ႈတီး ။ လႆႈဝႃႈပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃး ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးတေႃႇထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢၼ်ဢဝ်ႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်းမႃးယိုဝ်းတႄႉ ပႆႇမီး - ၶုၼ်သိုၵ်းၸၢႆးမိူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ။


ဢၼ်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈတႃႈၵုင်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇ SSPP/SSA ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 SSPP/SSA ၸဝ်ႈၶမ်းတီႇဢွၼ်ႁူဝ် ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး ၸဝ်ႈၶိူဝ်းမၢဝ်း ၊ ၸဝ်ႈၼေႃႇလဵၵ်း ၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးသု လႄႈတင်း ၵူၼ်းလုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ။ ၾၢႆႇတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၸူဝ်း လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း UPWC ၊ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းၼႂ်း သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ (MPC) ဢူးလႃႉမွင်ႇသူၺ်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ SSPP/SSA တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 06/10/2015 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸမ်မႃး 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ ။ ဢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းဝိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း မီး 8 ဝၼ်း ၊ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 40 ပွၵ်ႈပၢႆ ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ မိူင်းၼွင် ၵေးသီး 1 မိုၼ်ႇပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမိူင်းသူႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဝၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၶူဝ်ၸူမ် ႁိမ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၊ တိူဝ်ႉၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽၼ်းမႆႉ 2 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇၸွမ်းတၢင်း ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း ၊ လႆႈသူင်ႇတူဝ် ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈၶူဝ်လမ် ။


ဝၼ်းတီႈ (24/11/2015) မိူဝ်ႈၼႆႉ မွၵ်ႈၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 8 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၶူဝ်ၸူမ် ၼွၵ်ႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၊ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လုၵ်ႉမိူင်းသူႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႃႈတၢင်းႁွင်ႇ မိူင်းဢွတ်ႇ - ၶူဝ်ၸူမ် ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇတၢင်ႉယၢၼ်း ၊ ယၢၼ်ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢမ်ႇထိုင် 1 လၵ်း ။ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၵႂႃႇတၢင်း ဢၼ်ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵၼ်ၵႂႃႇႁႃၽၼ်းမႆႉ 2 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း ။


မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၶူဝ်ၸူမ်ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၼႃႈႁူဝ်ႉႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ ၊ တီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတႄႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇတူၺ်း ၊ ႁဝ်းၵႂႃႇတူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃဝႆႉၵူၺ်း ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးသူၺ်ႇ ဢႃယု 25 ၊ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 4 ၵုၼ်ၼႃး ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸပ်းတီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇမၼ်းလႄႈ တီႈႁိမ်းပဵမ်ႉၶၢင်ႈၾၢႆႇၶႂႃ ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸၢႆးပွၵ်း (ႁိုဝ်) ၸၢႆးမွင်ႇၼု ၊ ဢႃယု 19 ပီ ။ တိူဝ်ႉတီႈႁိမ်းၵႅမ်ႈ ၊ တီႈၶႅၼ်လႄႈၶေႃႈတိၼ် 3 တီႈ ။ တင်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 4 ၵုၼ်ၼႃးၼင်ႇၵၼ် ၊ ပဵၼ်တႆးၵေႃႉၵၼ်။ ၶဝ်ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ဝႃႈတေၵႂႃႇၽၼ်းမႆႉ ၊ သမ်ႉၵႂႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ - ၼၢင်းၸိင်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈ ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - ၶၢဝ်းၶႃသွင်ၵေႃႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈၵေႃႈၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးၵၼ်ယူႇ ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ မၼ်းတႅၵ်ႇသဵၼ်လူင်မႃး ၊ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်မၢၵ်ႇဢီႈသင် ၊ ၶဝ်ဢမ်ႇတၼ်းႁၼ် ။ ပိူၼ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းတႄႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းႁူဝ်ႉ ။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႃသွင်ၵေႃႉတင်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ တင်းလိူတ်ႈတူၵ်း လိူတ်ႈယွႆႉသေပွၵ်ႈမႃးလႆႈယူႇ - ဝႃႈၼႆ ။


မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆႉ ဢဝ်သူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈၶူဝ်လမ်ယဝ်ႉ ၊ ၵေႃႉဢၼ်ၸပ်းၼႃႈၽၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၶၢင်းႁူဝ်မဝ်းၼႆသေ ၸင်ႇဢဝ်ၵႂႃႇၶူဝ်လမ် ။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ ဢၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ တိူဝ်ႉၶေႃႈတိၼ် ၊ ၶႅၼ် ၊ ႁိမ်းၵႅမ်ႈသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၼင်ႇၵၼ် ။ ၽွင်းသွင်ၶႃယူႇတီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၵေႃႈၵႂႃႇတူၺ်း ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းၼိူဝ်တပ်ႉၵေႃႈၵႂႃႇတူၺ်းယူႇ ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ၶိုင်ပၼ်သေ ဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈၶူဝ်လမ် - ၼၢင်းၸိင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈၵူၼ်းၺႃးၽေးသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ သႅၼ်ဝီ ၊ သီႇပေႃႉ ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႄႈဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းတူၵ်းသူးႁႃ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇတေၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းၺႃးၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသူႈ ၊ မိူင်းၼွင် ။


ဝၼ်းတီႈ 23/11/2015 ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တူၵ်းသူး ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်ထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈ ။


ၸၢႆးဢေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -

“ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ် တႄႇလူင်းႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၼႂ်းပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ လႆႈငိုၼ်းထႆး 10000 ပၢႆ ၊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ႁိမ်း 200000 ပျႃး ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24 ၵေႃႈ  ႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇလူင်းႁႃထႅင်ႈ တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ”- ဝႃႈၼႆ ။


ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ သမ်ႉမီးထႅင်ႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၸုမ်းသႅင်ၵဝ်ႈၼမ်ႉ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ တူၵ်းသူးႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼၢင်းၽိူဝ်ၼုမ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၸုမ်းသႅင်ၵဝ်ႈၼမ်ႉ လၢတ်ႈ ။


“ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ တေၵႂႃႇတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇသေ တေၵႂႃႇႁူမ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ သၢမ်ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေတူၵ်းသူးတီႈ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းလိူဝ်ႇ တီႈလႂ်မီးၵူၼ်းၼမ်ၵေႃႈ တေၶဝ်ႈတူၵ်းသူးတီႈၼၼ်ႈ ” ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ဢၼ်လႆႈမႃးတင်းသဵင်ႈ တေၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းထူပ်းၽေး ” ဝႃႈၼႆ ။


မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 22/11/2015 ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၊ ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် လႄႈ ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၺႃးၽေး ၸိူဝ်းၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇ တီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ။


ၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း ၽူႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး တီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉလႄႈႁၢႆးပႃး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ သၢမ်မူႇၸုမ်း တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းၺႃးၽေး တီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးလႄႈ တီႈႁၢႆးပႃ ၊ တီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉသမ်ႉ လႆႈၸွႆႈငိုၼ်းပၼ် 30 သႅၼ်ပျႃး ၊ တီႈႁၢႆးပႃသမ်ႉ လႆႈၸွႆႈငိုၼ်းပၼ် 70 သႅၼ် ပျႃး ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်းငိုၼ်း 100 သႅၼ် ႁူမ်ႈပႃးလူၺ်ႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႂ်လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်ႉၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ ။


သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/10/2015 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 40 ပွၵ်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10,000  ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပႃႊတီႊသၢင်ႇသီႈ ထုၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း တီႈၼမ်ႉၸၢင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း / ဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃႊတီႊသၢင်ႇသီႈ ပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ လၢႆပႃႊတီႊ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ။


ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၊ ဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း။ လွင်ႈၼႆႉ လၢႆပႃႊတီႊႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထိုင်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ - ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပႃႊတီႊၼူၵ်ႉယုင်း NLD လၢတ်ႈ ။


ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ ပႃႊတီႊၸိူဝ်းၶေႉၶႅင်ႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မီး 4 ပႃႊတီႊ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီး ပႃႊတီႊသၢင်ႇသီႈ (USDP) ၊ ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၊ ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၊ ပႃႊၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


တီႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ၸႂ်ႉဝႆႉလၢႆးၵူတ်ႉလၢႆးငေႃး ။ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈသေ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ။ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႄႈ  ၵူၼ်းဢၼ်မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မၼ်းဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ် ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၼႂ်းသိုၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်ၵႂႃႇယူႇတီႈ ၵုၼ်ႁဵင်ၵေႃႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်မႃးၶိုၼ်ႈတီႈၼမ်ႉၸၢင် ။ တီႈတႄႉမၼ်း တီႈၵုၼ်ႁဵင်ၵေႃႈ ၶဝ်တွတ်ႈၶႅပ်းယူႇ - ဢူးၼေႇၸေႃႇၼၢႆႇ လၢတ်ႈ ။


မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းသိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း တွၵ်ႇၸုမ်ႈသေသႂ်ႇပၼ်ၵႂႃႇတင်းမူတ်း ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ - ဢူးၼေႇၸေႃႇၼၢႆႇ လၢတ်ႈ ။


တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း ၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူတ်ႉငေႃးတေႃႇၵၼ်ၼႆႉသေ ပႃႊတီႊသၢင်ႇသီႈ လႆႈပေႉၵႂႃႇၵမ်ႈၼမ် ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႉဝႆႉသေတႃႉ တၢင်ႇပႃႊတီႊၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယွမ်းၵၢၼ်ႉပၼ်  ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊမၢႆ 19 ။


ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ပေႉၵႂႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) 1 တီႈၵူၺ်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပဵၼ်သၢင်ႇသီႈတင်းမူတ်း ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ သင်ဢမ်ႇၵူတ်ႉတေႃႇၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၸိုင် ဢၼ်တေပေႉၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႊတီႊၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) လႄႈ ပဵၼ်ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ်ၵူၺ်း - ဢူးၼေႇၸေႃႇၼၢႆႇ လၢတ်ႈ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


SSPP/SSA ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ ၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဢိင်ၼိူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်း ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ SSPP/SSA လႆႈတင်ႈၶွမ်ႊမတီႊသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။


ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊသေ ဝၼ်းတီႈ 23/11/2015 (မိူဝ်ႈၼႆႉ) ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPWC) ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။  ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊ ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼႆႉ မီးၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ၸဝ်ႈၶမ်းတီႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸဝ်ႈၶိူဝ်းမၢဝ်း ၊ ၸဝ်ႈၼေႃႇလဵၵ်း ၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးသု လႄႈၽူႈၼင်ႈလုမ်း ၸၢႆးၼေႃႇသႅင်မိူင်း ၊ ႁူမ်ႈၵၼ် 4 ၵေႃႉ ။


လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၸူဝ်း ၊ ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၸုမ်းၶိုင်ပွင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPWC) တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်မႃး တီႈ SSPP/SSA ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅင်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 06/10/2015 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ။ ပိူဝ်ႈတႃႇၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈမႃးလႄႈ တူဝ်တႅၼ်း SSPP/SSA လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်းတီႈ 20/11/2015 ပူၼ်ႉမႃး ။ ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဝၼ်း (23/11/2015) ၼႆႉ ။


ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPWC) ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ တၢင်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇၵၼ်ယူႇ ။


မီးၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ - ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းသေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ပွတ်းဝၢၼ်ႈလူၺ် မိူင်းဢၢၵ်ႇ ။ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း တေပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ပႆႇႁူႉလႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၶိုပ်ႈၼႃႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈဝႃႈ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸွမ်သိုၵ်းပၢင်ႇၾႃႉ ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႄႈ ၸိူဝ်းယူႇၼႃႈသိုၵ်းၸွမ်သိုၵ်းပၢင်ႇၾႃႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ ၽူႈၸိူဝ်းပိုၼ်ႉပွႆႇ ပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ် ၸိူဝ်းယူႇၼႃႈသိုၵ်းတင်းသဵင်ႈ ။

ၸွမ်သိုၵ်းပၢင်ႇၾႃႉ
မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/11/2015 ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸွမ်သိုၵ်းပၢင်ႇၾႃႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ၊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ၽူႈၸိူဝ်းပိုၼ်ႉပွႆႇ ပႅတ်ႈသုၼ်ႇလီတူဝ်ၵဝ်ႇသေ ဢဝ်ႁႅင်းငိုၼ်းတွင်း ႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ် ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တင်းသဵင်ႈ ။


တင်ႈတႄႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း SSPP/SSA ဝၼ်းတီႈ 06/10/2015 မႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ။


ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ဢၼ်သႂ်ႇႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်ၵူၺ်းပႆႇပေႃး ၊ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ပႃး ၽူႈၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းတူဝ် ႁႅင်းၺၢၼ်ႇတင်းသဵင်ႈ လႄႈတင်း ယွင်ႈၵုၼ်းမုၼ်ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇၼႃႈသိုၵ်း တင်းသဵင်ႈ ၊ ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်တင်းသဵင်ႈ ။ ၶႃႈႁဝ်း ၸွမ်သိုၵ်းပၢင်ၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ယႂ်ႇၼမ် ။


ဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်သိုၵ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပိူင်ထမ်း (တြႃး) ၊ ဢၼ်မႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် ႁဝ်းၶႃႈယူႇသဝ်း ၊ မႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၽေးၶဵၼ် ဢၼ်မႃးတဵၵ်းတဵင်ႁဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ - ဝႃႈၼႆ ။


တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 06/10/2015 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 25 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ မိူင်းၼွင် ၵေးသီး လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ 1 မိုၼ်ႇပၢႆ ။ ၸူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းဝိၼ်သိုၵ်း မႃးလေႃႇတိုၵ်း 8 ဝၼ်း ၊ မၢင်ဝၼ်း 1-2 ပွၵ်ႈ ၊ မၢင်ဝၼ်း 2-3 ပွၵ်ႈ ။ ဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတၢင်းလိၼ်သေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP/SSA တင်းမူတ်း 40 ပွၵ်ႈပၢႆ - ၼႆယဝ်ႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates