RCSS ၽဵဝ်ႈယႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ပီႇတုၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇသွၵ်ႈ တီႉၺွပ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇႁႅင်း ၵမ်ႉၸွႆႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶိုၼ်းထွၼ်တပ်ႉ ပွႆႇႁႂ်ႈတႆးၼင်ႇၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်။


တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/01/2015 ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈ ပွတ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ ဢိူင်ႇတၢတ်ႇမွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၵႂႃႇၽႃႇႁူပ်ႉၺႃးၵၼ်တင်း ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ (တပ်ႉၸုမ်း 758 ) သေ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ပွတ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်လူမ်း တၢတ်ႇမွၵ်ႇ ၼွင်လူမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယွၼ်ႉသွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇလၢႆးၶႃႈ လႆႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း 2 ငႃးသိုၵ်း ၵႂႃႇထႅမ်ႁႅင်း ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ 758 ၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 21/01/2015 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း တင်းဝၼ်း။ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ။ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸၼ်ႉႁူဝ်ႁၢၼ် တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ သုမ်းၵွင်ႈလဝ်းၼိုင်ႈ- ၶၢဝ်ႇဢမ်ႇယိုၼ်ယၼ် လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- သၢႆပီႇတုၸိတ်ႉ 758 ပွမ်တူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးလႄႈ ဢၼ်ယိုဝ်းၵၼ်သေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီႇတုၸိတ်ႉၵူၺ်း။ ပေႃးပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉတႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တိုၼ်း တေဢမ်ႇယွမ်းငၢႆႈငၢႆႈ- ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 23/01/2015 ၽူႈၵွၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လၢႆးတိုၵ်း (ပိဝ်ႇႁႃႇမူး) လၢႆးၶႃႈ ၸႂ်ႉထွၼ်ၶိုၼ်းငႃးသိုၵ်း ဢၼ်သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇထႅမ်ႁႅင်း ပီႇတုၸိတ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတင်းမူတ်း။ ပိဝ်ႇႁႃႇမူးလၢတ်ႈဝႃႈ- ႁွင်ႉၶဝ်ၶိုၼ်းမႃးမူတ်းမူတ်း၊ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ်ၵူၺ်း၊ ပၼ်တႆးၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်သေလႃႈ- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇ၊ ႁႅၼ်းၶူဝ်းႁႅၼ်းလဵင်း ဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။

ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် ၸၢႆးၵျေႃႇၸေႇယ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသေ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်။

ၸၢႆးၵျေႃႇၸေႇယ လၢတ်ႈဝႃႈ- လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ပဵၼ်ႁိုဝ်တႄႉတႄႉၼၼ်ႉ တိုၵ်းၸွပ်ႇထၢမ်တူၺ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းလႄႈ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၶဝ်သေ ပၼ်ႁႅင်းဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပၢႆႈ။ ပေႃးႁဝ်းပၢႆႈပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁဝ်းၵေႃႈ ပိူၼ်ႈတေမႃးပုတ်ႈယူႇတႅၼ်း၊ ဝၢႆးမႃးႁဝ်းတေဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ- လႆႈၵႂႃႇပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ၸိူင်ႉၼၼ်- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ၼႂ်းဢိူင်ႇတၢတ်ႇမွၵ်ႇ မီးဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်လူမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ႁုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးၽေးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်မိူဝ်ႈပီ 2009 ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းပလိၵ်ႈၵႃႉယႃႈ တီႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပွၵ်ႉယွမ်ႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၶၢဝ်းၵၢင်ၶိုၼ်း၊ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ တီႉၺွပ်းသႂ်ႇ ထၢင်ႇတိၼ်ယဝ်ႉ မွပ်ႈပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ။


ပလိၵ်ႈ တဵင်းထေးဢွင်ႇ လႄႈ ၸၢႆးထုၼ်းၸၢမ်ႇ
မိူဝ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 23/01/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်းၸမ်တဵင်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇသေ ႁၼ်မႅၼ်ႈၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ လၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆးဝႆႉ တီႈၼႃႈလၢၼ်ႉ (သႅင်ႇ) ၵႃႊရႃႊဢူဝ်ႊၵေႊ မူဝ်းၸိၼ်ႇၵႄႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၵွင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈယွမ်ႇၶဝ် ႁွင်ႉဢဝ်သေတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ပလိၵ်ႈၼႆသေ ဢဝ်ဝႂ်ပလိၵ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇၼႄ၊ သမ်ႉယုၵ်ႉၼႄသိူဝ်ႈမၼ်း၊ လႆႈႁၼ်ပႃးၵွင်ႈဝႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈသမ်ႉဝႃႈ ပလိၵ်ႈၵေႃႈႁဝ်းတေၵူတ်ႇထတ်းၼႆသေ ၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတူၺ်း။ တီႈတူဝ်ပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈယႃႈမႃႉ 97 မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၽွင်ၶၢဝ် ၶိုင်ႈတဝ်ႈလီႊပူဝ်ႊ၊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 25,000 ၵျၢတ်ႈ၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 70 ယႂၼ်လႄႈလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

ယႃႈမႃႉ ဢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ
ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈၶဝ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ မွင်ႇတဵင်းထေးဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်တပ်ႉပလိၵ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၸွမ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈဝႃႈၸၢႆးထုၼ်းၸၢမ်ႇ (ႁွင်ႉဢၢႆႈတဵင်း) ယူႇပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ပေႃးဝႃႈတီႉၺွပ်းလႆႈယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်တိၼ်သႂ်ႇထၢင်ႇမႆႉသေ ၶင်ဝႆႉတီႈလုမ်းၵွၼ်းပွၵ်ႉၶိုၼ်းၼိုင်ႈ၊ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မႃး ၸင်ႇဢဝ်မွပ်ႈပၼ်တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈ- ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၵွင်းသႃႇ လၢတ်ႈ။

ပလိၵ်ႈ တဵင်းထေးဢွင်ႇ ယွမ်းႁပ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းလူင်ပွၵ်ႉဝႃႈ- ယႃႈမဵတ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်မၼ်းတင်းမူတ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းၶႂ်ႈမီးငိုၼ်း၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေးမၼ်း ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇလႄႈ မၼ်းတေၸႂ်ႉၸၢႆးထုၼ်းၸၢမ်ႇ ၶၢႆပၼ်မၼ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ- တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မီးၼမ်တႄႉတႄႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႈလႆႈ ၵပ်းတိၼ်ၵပ်းမိုဝ်းၸိူင်ႉၼႆသေပွၵ်ႈ။ ပေႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်တင်ႈၸႂ် ဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ သိုပ်ႇတီႉၺွပ်းထႅင်ႈတႄႉ တေလႆႈၼမ်တႄႉတႄႉ- ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈ တဵင်းထေးဢွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိူင်းပႃႇၵိူဝ် (ပၵူဝ်း) မိူင်းမၢၼ်ႈ။ ၸၢႆးထုၼ်းၸၢမ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၼမ်ႉတူႈ တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇ ၶွမ်ႊပၼီႊ ယိုတ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ တုၵ်းယွၼ်း ၶိုၼ်းတီႈလိၼ်သူၼ် ႁႆႈ ၼႃး ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ (T&C) ႁုပ်ႈယိုတ်း ဢဝ်ႁဵတ်းသူၼ်ယၢင်တင် ပူၼ်ႉမႃး 7 ပီ၊ ၵွပ်ႈသူၼ်ယၢင်တင် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်။


ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၼမ်ႉတူႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/01/2015 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတီႈ ၶလၢတ်ႊသိၵ်ႊ (Classic)  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် သူၼ် ႁႆႈ ၼႃး ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၵႃႊ၊ ယွၼ်ႉၶွမ်ႊမၼီႊ T&C (ထီႊဢႅၼ်ႊၸီႊ) ႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ် ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 6-7 ပီ။ ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ T&C ပၼ်ၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ ၼႃးသၢႆးၶဝ်ဝႃႈ- ၶွမ်ႊပၼီႊ T&C  (TOP CONQUER CO, Ltd) ၼႆႉ ၶဝ်မႃးႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတူၼ်ႈယၢင်တင် (Rubber) မိူဝ်ႈပီ 2007 ၼၼ်ႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး၊ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး 2 လၵ်းၵူၺ်း။ ဢၼ်ၶဝ်လႆႈဢၼုၺၢတ်ႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ လိၼ်ပဝ်ႇလိၼ်ႁၢမ်းတႃႇၽုၵ်ႇတူၼ်ႈယၢင်တင် တႃႇ 1,500 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်သမ်ႉၶၢမ်းလၢမ်းမႄႇၶႂၢၵ်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃးၽုၵ်ႇပႃးၼိူဝ်တီႈလိၼ် သူၼ် ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းၶူင်းၵၢၼ်ၶဝ်။ ၸင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈတုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ- ဝႃႈၼႆ။


လုင်းၸၢႆးယေႃ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- တီႈလိၼ်သူၼ်ၵဝ်ၶႃႈ ပႃးၵႂႃႇ 15 ဢေႊၵႃႊ။ ၶဝ်ႁုပ်ႈယိုတ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆ၊ ဢမ်ႇသၢႆႈတႅၼ်းၵႃႈတႅၼ်းႁူဝ်သင်။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈ တၢင်ႇယိုၼ်ႈၸူးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႄႈ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၶဝ်လၢႆလၢႆတီႈယဝ်ႉ၊ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၵေႃႈ ပႆႇပၼ်တီႈလိၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်း၊ ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈတီႈလိၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်းၵူၺ်း၊ ႁဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး၊ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမီးတီႈလိၼ်သူၼ် ႁႆႈ ၼႃး ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉႁဝ်းၵႂႃႇလႆႈ- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူႈ လႆႈသူင်ႇတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၢင်းၶမ်းဢေး မိူဝ်ႈပီ 2012 ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းပီ 2013 ၵမ်းၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၸၢႆးသႃႇလူႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ လဵင်ႉလူသတ်း မႃးႁွတ်ႈထိုင်တီႈၼႃးသၢႆးသေ လူလွမ်တူၺ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈလိၼ်ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ယိုတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉယူႇ။

ၸၢႆးသႃႇလူႇၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၵပ်းၼႃႈၵပ်းတႃ လွင်ႈတီႈလိၼ်သူၼ် ႁႆႈ ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢေႊၵႃႊမၼ်း 700 ပၢႆပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၶွမ်ႊပၼီႊၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႄႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးပီ 2014 ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူၼ်ႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇတီႈ ၼၢင်းၶမ်းဢေး ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼၢင်းၶမ်းဢေးၵေႃႈ လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင်တီႈၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ၊ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈလူင်းမႃးတူၺ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ။ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇယၢင်တုင် (Rubber) ၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႆသေ ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ တေပၼ်လိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ယင်းပႆႇပၼ်ၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ- ပႃႈၼၢင်းၵျႃႇမုင်ႇ ၵူၼ်းၼႃးသၢႆး လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၼင်ႇၼႆ။


ဝၢႆးလင်ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇယဝ်ႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေ တုၵ်းယွၼ်းပႃးထႅင်ႈလၢႆလၢႆၶေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ လိၼ်သူၼ် ႁႆႈ ၼႃး ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊယိုတ်းဝႆႉတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈၶွင်တင်းမူတ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊယိုတ်းဝႆႉ (တင်ႈတႄႇပီ 2007 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်) ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ပီ၊ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ဢမ်ႇလႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵိၼ်၊ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ငိုၼ်းတွင်း လူၺ်ႈၵႃႈၶၼ်ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇ။ တုၵ်းယွၼ်းပႃးဝႃႈ- ဢၼ်ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈသူၼ်ယၢင်တင်သေ ထုၵ်ႇၶွမ်ႊပၼီႊမၢပ်ႇမႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈၶွင်ဝူဝ်းၵႂၢႆး- ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 6-7 ပီၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ၊ တူၼ်ႈယၢင်တင် တႅၼ်းတၢင်တူၼ်ႈယႃႈၼႆသေ ၶွမ်ႊပၼီႊ T&C (ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ) မႃးတီႈၼမ်ႉတူႈသေ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ယူႇတီႈၶွမ်ႊပၼီႊတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်၊ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်မႃး ၼမ်ႉတွၼ်းမၼ်းႁဝ်းဢဝ်ၵေႃႉၶိုင်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်သေ ၶွမ်ႊပၼီႊၵေႃႈ ၵႂႃႇယွၼ်းပႃႊမိတ်ႊတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ဢၼုၺၢတ်ႈပၼ်သေ ထိုင်တီႈလႆႈႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈယၢင်တင်မႃး။

ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် (ဢမ်ႇဢွင်ႇ)၊ ပိုၼ်ႉတီႈမၢင်တီႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်တီႈလိၼ်ပဝ်ႇႁူၵ်ႉႁၢမ်းဝႆႉယူႇ။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဝႃႈ တႃႉႁဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ႁင်းၵူၺ်းႁဝ်း၊ ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊယဝ်ႉ ၼႆသေဢွၼ်ၵၼ်ယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၶွမ်ႊပၼီႊ ဢမ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းတီႈလိၼ်။ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၺ်းပႆႇပေႃး သမ်ႉလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸဝ်ႈတီႈလိၼ်ၵေႃႈမီး၊ ၵႂႃႇၵၢဝ်ႇႁႃတၢင်းၽိတ်း (ၸွႆးတြႃး)ၸဝ်ႈတီႈလိၼ်သူၼ်ၵေႃႈမီး။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈမႃးႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းတီႈလိၼ်သူၼ် ႁႆႈ ၼႃးၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸဝ်ႈသုၶမ်းတေမႃးၸီႉၸႅင်ႈ ၽႃးသႃ Unicodeၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းပၢင် ဢုပ်ႇလွင်ႈ ၽႃးသႃယူႊၼီႊၶူတ်ႉ (Wikipedia Unicode) ၼိမၼ်တၼ ၸဝ်ႈသုၶမ်းမႃးၸီႉၸႅင်ႈတီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ။


ၸဝ်ႈသုၶမ်း
လူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 28/01/2015 ၼႆ တၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်း ပၢင်ၸီႉၸႅင်ႈ ၽႃးသႃယူႊၼီႊၶူတ်ႉ (Wikipedia Unicode) တီႈသႃလႃးပၢႆလႅမ် ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝွၵ်ႇၸိူၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမႃးၼင်ႇၼႆ။

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ

ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်းတေမႃးၸီႉၸႅင်ႈၼႄၽႃးသႃယူႊၼီႊၶူၼ်ႉ (Wikipedia Unicode)
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ၸဝ်ႈသုၶမ်းတေမႃးၸီႉၸႅင်ႈၼႄ ၽႃးသႃယူႊၼီႊၶူၼ်ႉ (Wikipedia Unicode) ပိူဝ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး ယူႊၼီႊၶူတ်ႉ(Unicode) ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်း ၶမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ႁိုဝ် ၾူၼ်ႊမိုဝ်းတိုဝ် (Computer, Mobile Phone) ၼိူဝ်ၼႅင်ႈၶိူဝ်းၶၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈဝွၵ်ႇၸိူၼ်း ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇၼႆဢေႃႈ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ပၢၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈသူႇၼႂ်းၵၢပ်ႈ ဢၢႆႊထီႊ IT လႄႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽႄႈမၢၵ်ႈလၢႆ ၼႂ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်သၢႆၸႂ်မႂ်ႇ ၵိုၵ်းမိုဝ်ႉ ၵိုၵ်းဝၼ်းတိတ်းယိၼ်ႉၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၸၢတ်ႈၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းပၢၼ်မႂ်ႇ  ဢိၵ်ႇတင်းပဵၼ်ၽွင်းႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၶႄႉၶႅင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၼ်ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၼႅတ်ႈတၼ်းၵေႃႈတေတူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇ တိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉၵႂင်ပူၵႂင်ပႃ ဢမ်ႇႁူႉတေၸႂ်ႉၾွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆးဢၼ်လႂ် တႅမ်ႈတိတ်းတေႃႇၵပ်းသၢၼ်ၵၼ် ၼႂ်းၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ႁိုဝ် ၾူၼ်ႊမိုဝ်းတိုဝ် (Computer, Mobile Phone) ၼိူဝ်ၼႅင်ႈ ၶိူဝ်းၶၢႆႇ (ဢွၼ်ႊလၢႆႊ) သၢၼ်ၵွင်ႉဢၼ်ထုၵ်ႇၸွမ်းပိူင်ၾိင်ႈ လၵ်းၸဵင်ၾွၼ်ႉလိၵ်ႈ (Unicode) ဢၼ်ၵႅၼ်ႇၸိုင်ႈ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်တီႈယူႇ (မၵ်းမၢႆ) ၶွင်ၶိူဝ်းၵူၼ်းၽႂ်မၼ်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၸဝ်ႈသုၶမ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈႁၵ်ႉပႅင်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းသေ ၶတ်းၸႂ် ၶိုင်ႁႃႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၸွႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၾွၼ်ႉ လိၵ်ႈတႆး ၵျေႃႇၵျီႇ  ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈတႆးပေႃးလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼိူဝ်ၼႅင်ႈၶိူဝ်းၶၢႆႇ (ဢွၼ်ႊလၢႆႊ) ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ႁိုဝ် ၾူၼ်ႊ မိုဝ်းထိုဝ် (Computer, Mobile Phone) မိူၼ်ပိူၼ်ႈ။ လွင်ႈဝႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၾွၼ်ႉၵျေႃႇၵျီႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယူႊၼီႊၶူတ်ႉၼႆ လိုၼ်းဝၢႆးၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈႁူႉယဝ်ႉလႄႈႁဵၵ်ႈႁွင်ႉ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾွၼ်ႉတႆး ယူႊၼီႊၶူတ်ႉၵႂႃႇၼႆၵေႃႈလႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၶေႃႈတွင်ႈထၢမ် တင်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ဝၢႆးသေမၼ်းၸဝ်ႈလႆႈမႃးၻေးသၼႃးထမ်း (ႁေႃးတြႃး) ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/01/2015 ယဝ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇယွမ်းသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းသေ တေဝႄႉမႃးပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၽႃးသႃယူႊၼီႊၶူတ်ႉ (Wikipedia Unicode) ၼႂ်းၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 ၼႆႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 28/01/2015 တေထိုင်ၼႆႉ တၢင်းလွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉမွပ်ႈ ပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင် (ထမ်းမၽိၻူၵ်ႇ) ဢၼ်မူလၼိထိၾႃႉၸဝ်ႈပီႈၼၢင်းၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း လႆႈပိၼ်ႇတႅမ်ႈ ပဵၼ်ၾၢႆႇတႆး ၾၢႆမိူင်း ၾၢႆႇလၢဝ်း ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း လၢႆၽႃးသႃလႄႈဢဝ်ၾွၼ်ႉယူႊၼီႊၶူတ်ႉၽိမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈဝၢႆးၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇႁေႃၶမ်းထႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁပ်ႉႁွင်း သူင်ႇမႃးမွပ်ႈပၼ်တီႈလွႆတႆးလႅင်း။

ၶပ်ႉမၢႆၵၢၼ်
ဝၼ်းတီႈ    28/01/2015 (ၶမ်ႈဝၼ်းပုတ်ႉ)
ၶၢဝ်းယၢမ်း    18.00 - 21.00မူင်း
ဢွင်ႈတီႈ    သႃလႃးပၢႆလႅမ် ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ
ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


မေႃသွၼ်ၼၢင်းယိင်းၶၢင် ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ပဵၼ်လိူင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်သေ ယိုဝ်းလၢႆႇၸႃႇလွင်ႈၶူးသွၼ်ၼၢင်းယိင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် 2 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး (ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်းလႄႈမိူင်းပေႃႈ) ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႈ  ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/01/2015 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈဝႃႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်လိူင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်သေ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇလၢႆႇၸႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း KIO/KIA ဢၼ်မီးၵူၼ်းတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း။


မေႃသွၼ်ၼၢင်းယိင်းၶၢင်သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ် ၶႃႈႁႅမ်
ၶူးမေႃသွၼ်ၼၢင်းယိင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် 2 ၵေႃႉၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈ  ၶွၼ်ႇၼၼ်ႇသိၼ်း (Hkawn Nan Tsin) ဢႃႇယု 21 ပီ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈ မရၼ်ႇလူႇရႃႇ (Maran Lu Ra) ဢႃႇယု 20 ပီ။ ၶူးသွၼ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇတေသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်း သွၼ်ႁဵၼ်းပၺ်ၺႃႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းဢမ်ႇပေႃး မီးငိုၼ်းတွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယူႇတီႈၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၶရိယၼ်ႇ ပႅပ်ႉတိတ်ႉၶၢင် KBC သူင်ႇမႃး တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး။

လိူင်ႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ တီႈလၢႆႇၸႃႇ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2014 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ၊  မၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉမီးၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇလႄႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ထမ်းမၻႃး ၶွင်ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၼင်ႇၵၼ်ၵူၺ်း ၼႆၵေႃႈၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ၊ ဢမ်ႇလႆႈတင်ႈၸႂ်သေပဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လိူင်ႈဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မေႃသွၼ်ၼၢင်းယိင်း တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး (ငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉၸုမ်း KDA) ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈတင်ႈၸႂ်ၼႆ ၽႂ်ဢမ်ႇဝႃႈလႆႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 6 ၶူပ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ တေဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်တင်ႈၸႂ်သေႁဵတ်း။

ၾၢႆႇၼိူဝ်သင်ႇႁဵတ်းႁႃႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းပႃႈတႂ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်းႁႃႉၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈသေတႃႉ တင်ႈတႄႇပီ 2011 မႃးတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်၊ ဢၼ်လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈၸဵပ်းၸႂ်ၼင်ႇၵၼ်။

ပီၵၢႆပီဢွၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်သေ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈမႃးတၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇတင်းၼမ်။ လွင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁပ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် မႃးသေႃႉႁူမ်ႈပိုင်ႈယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ လွင်ႈၼႆႉမၼ်းၼႄဝႃႈ တၢင်းၾၢႆႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ဢမ်ႇဝႃႈၾၢႆႇပလိၵ်ႈ၊ ဢမ်ႇဝႃႈၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇမေႃၸႅၵ်ႇဝႃႈ ဢၼ်လႂ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢၼ်လႂ်ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်။ ၶဝ်ၵႂႃႇဝူၼ်ႉလွင်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပိူင်လဵဝ်ၵူၺ်း။

လွင်ႈဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈ လၵ်ႈၶၼႃႇလီ ပုၼ်ႈတႃၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းၾၢႆႇၸၼ်ႉၼိူဝ်ၵူၺ်းပႆႇပေႃး၊ ထုၵ်ႇလႆႈႁဵတ်းပႃးၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၵႂႃႇ၊ တႄႇဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ဢမ်ႇဝႃႈပလိၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ထုၵ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼင်ႇၵၼ်။ မၼ်းၸင်ႇတေၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ ငမ်းယဵၼ် လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယိုၼ်းယၢဝ်း ဢၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းၶဝ်ဝႃႈယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸဝ်ႈသုၶမ်း ႁေႃးထမ်းတြႃးတီႈၵဵင်းမႆႇ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်ၸဝ်ႈသုၶမ်း (တၢင်ႉယၢၼ်း) ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လွင်ႈႁေႃးထမ်း/တြႃး ယေႃးတူဝ် ႁေႃးထမ်း တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း တဵမ်ဝတ်ႉဝႃး။

ၽွင်းၸဝ်ႈသုၶမ်း ႁေႃးထမ်းတြႃး တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉတႆး
ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 22/01/2015 ၸဝ်ႈသုၶမ်း ႁိုဝ် ၸဝ်ႈသုၶမိၼ်ႇတ (တၢင်ႉယၢၼ်း) တၵ်ႉၵသီလ မႁႃထမ်မႃၸရိယ (M.A. Buddhism, M.A. kalaniya Srilanka) မႁႃၵမ်မ ထႃၼႃၸရိယ ၊ ၸဝ်ႈၽူႈပိုၼ်ၽႄႈသႃသၼႃ သၼ်လွႆ မိူင်းတႆး၊ ယေႃးတူဝ်ႁွတ်ႈထိုင် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ႁေႃးထမ်း/တြႃးပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး၊ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းတူၵ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး၊ ပေႃႈသိလ်မႄႈသိလ်၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။
ၽွင်းတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁပ်ႉတွၼ်ႈၸဝ်ႈသုၶမ်း
ႁူဝ်ၶေႃႈထမ်းတြႃး ဢၼ်ၸဝ်ႈႁေႃးၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ 1 2 3…..။ မီးတီႈပွင်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ 1.ဢႃႁႃရ (တၢင်းၵိၼ်)။ 2.ရုပ်ႈ ၼၢမ်ႇ (တူဝ် ၸႂ်)။ 3.ဝေတၼႃ 3 ပိူင်။ 4.သၸ်ႉၸႃႇ 4 ပိူင်။ 5.ၶၼ်ႇထႃႇ 5 ပိူင်။ 6.ဢႃယတၼ 6 ပိူင်။ 7.ပွတ်ႉၸင်ႇၵ 7 ပိူင်။ 8.မၵ်ႉၵ 8 ပိူင်။ 9.ၽူမိ 9 ၽူမိ (ၶူင်းၵဝ်ႈၶူင်း)။ 10.ၵုၼ်းမုၼ်ၸဝ်ႈဢရႁၼ်တႃ 10 ပိူင်- ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းၸဝ်ႈသုၶမ်း တိုၵ်ႉႁေႃးထမ်း/တြႃး
ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသုၶမ်း ယင်းၼမ်းဢဝ် ဝၼ်းလီ ဝၼ်းႁၢႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈယုမ်ႇယမ်တႆး မိူၼ်ၼင်ႇ မႂ်ႇသွင်လွင်ႈသီႇ၊ သီႇပဝ်ႇၵဝ်ႈႁၢမ်း၊ သိပ်းဢမ်ႇလီၶဝ်ႈ- ၵဝ်ႈဢမ်ႇလီဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လၢတ်ႈၼႄတူဝ်ယၢင်ႇ ဢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသေ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်။ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈတူၺ်းမိုဝ်ႉဝၼ်းလီ ဢမ်ႇလီ၊ ပေႃးၵုမ်ႇမိုင်ႉပႂ်ႉဝၼ်းလီ ၵၢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇၸၢင်ႈလုတ်ႈ ၸၢင်ႈႁၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈပၢင်ထမ်းတြႃးၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ ၸုမ်းမႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းမႆႇ၊ ၸုမ်းထမ်မၸၵ်ႉၵျႃႇ တႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႄႈ ၸႃၵလဵင်ႉလူ ၶွင်ၵိၼ်ၶွင်ယႅမ်ႉ။ မီးတၢင်းၵႃႈ တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသုၶမ်း။


ဝၢႆးပၢင်ႁေႃးထမ်း/တြႃးယဝ်ႉ တူၼ်ၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈသုၶမ်း လႆႈယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇယဵမ်ႈ တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်မီးယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸၢႆးသႅင်ယ။ တူၼ်ၸဝ်ႈသုၶမ်း လႆႈတွၼ်ႈႁွမ်းပၼ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး တႃႇ 10,000 (ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ) ဝၢတ်ႇ။

ၸဝ်ႈသုၶမ်းၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီ 2010 ၵေႃႈ ယၢမ်ႈမႃးမဵတ်ႉတႃႇ ႁေႃးထမ်း/တြႃး တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႂ်ႇယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃးထမ်းတြႃးၸဝ်ႈဝႃႈ ၶဵမ်ၶဝ်ႈ- သဵမ်ဢွၵ်ႇ။ တြႃးပလေႇႁိ - ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းၸဝ်ႈတိုၵ်ႉယဵမ်ႈ လုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ

ၽွင်းမွပ်ႈတၢၼ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ပၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃမွၵ်ႇၸၢမ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ တႅပ်းတတ်းတေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် လႄႈ တေႁွမ်းငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇၸတ်းပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃပွၵ်ႈတီႈ 39 ၵမ်းၼႆႉ 30,000 ဝတ်ႇ။


ႁေႃၸဝ်ႈၶူးမေႃ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်
ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း 21:00 မူင်း တေႃႇထိုင် 23:00 မူင်း တီႈလုမ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ဢၼ်မီး ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸုမ်းတႆးသၢမ်ၸႄႈဝဵင်း ၾၢင် ၶျႆးပၵၢၼ်း မႄႈဢၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/01/2015 ပူၼ်ႉမႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပေႃႈလူင် (ပူႇၵၢင်ႉ) ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လၢတ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၼႆလႄႈ ဝႃႈဢမ်ႇ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ပၼ်ၼႆသေ ထွတ်ႇၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉ ပေႃးပေႃႈလူင် ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ၵေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉဝၼ်းသွင်ဝၼ်း မိူဝ်ႈပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်ၶဝ် လႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇၼႆႉဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၵွပ်ႈဝႃႈ ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်ၼႆႉ ႁဵတ်းမႃးထိုင်ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 38 ယဝ်ႉၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇႁေႃၶမ်း ၸဝ်ႈၽူႊမိၽူၼ်ႊ ဢၻုလ်ႊယၻဵတ်ႇ လႄႈၾႃႉၼၢင်းၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၶိူဝ်းၸိူဝ်ႉသၢႆ ႁေႃၶမ်းထႆး ၵေႃႈလႆႈမႃးသူႇယဵမ်ႈၸႂ်း ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် 5 ပွၵ်ႈ ထပ်ႉၵၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ်တီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်း မႃးပိုင်ႈႁူမ်ႈပၵ်းထၢၼ်ၾင်ႁၢၵ်ႈ လႄႈသၢင်ႈႁေႃၸဝ်ႈၶူးမေႃၶိုၼ်ႈမႃး ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း တႃႇမႅတ်ႇပႅင်းႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃး ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်း သိုပ်ႇတေႃႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆလႄႈၸင်ႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ပူၵ်းတိုၼ်ႇ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇဝႃႈ ၵိုင်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၵႂႃႇၵူႈပီပီႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၸိူဝ်းတေမႃးပႃႈလင်လႆႈတိုၼ်ႇတူဝ်တိုၼ်ႇၸႂ် တေလႆႈ မီးၸႂ်ၽုၵ်ႇၾင်ႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆးႁဝ်း ၵႂႃႇၼႆလႄႈႁွင်ႉဝွၵ်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်မႃးသေ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၽိုတ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈ မီးတူဝ်မီးၸႂ်ၶိုၼ်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈပေႃႈလူင် ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉႁဵတ်း ၵၢၼ် ၵႂႃႇယွၼ်းဢၼုၺၢတ်ႈ တီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇသိုၵ်း (ၽွင်းသိုၵ်းတိုၵ်ႉယိပ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ယူႇယၢမ်းလဵဝ်) ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈသေ လႆႈၼုၺၢတ်ႉတႃႇၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃ ပွၵ်ႈတီႈ 39 ၼႆႉမႃးယဝ်ႉလႄႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈႁွင်ႉ ဝွၵ်ႇၸိူၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈတီႈတီႈပိူဝ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶွၼ်ႈႁႅင်း ၼႄလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ႁၵ်ႉပႅင်းၵၼ် ႁႂ်ႈတၢင်ႇၸၢတ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်းပေႃးဢၢမ်းယွင်ႈၸူမ်းၶွႆၼႆယဝ်ႉ။
ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 39 တေႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/12/2015 ၼၼ်ႉ မၢင်တီႈမၢင်လွင်ႈၵေႃႈ တေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇပႅင်ၽွင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉၼင်ႇ မုၵ်ႉၽုင်တႃႇ တေႁႄႇဢဝ်တီႈ ႁူဝ်ၶူဝ်မႄႈၼမ်ႉၵူၵ်း တႃႈတွၼ်းသေႁႄႇၵႂႃႇထိုင် ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလၢႆႈပိၼ်ႇဢဝ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသေႁႄႇၵႂႃႇတီႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် (တီႈၸတ်းပွႆး) ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၵေႃႈယွၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမႃး ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃပီၼႆႉ  တေပဵၼ်ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 30-31/01/2015 – 01/02/2015 ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 13/12/2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းတီႈ 18/01/2015 ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပေႃႈလူင် တေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ၼႆလႄႈ ၵမ်ႈၼမ် ၽူႈၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် သမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉမီးဢေႇလႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈ ဝႃႈတေ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉလႆႈၵူႈလွင်ႈလႄႈ ၸင်ႇယွမ်းထွၼ်ၵိုတ်းပႅတ်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၶဝ်ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸ်ႂလႄႈ ၶို်ၼ်းဢုပ်ႇလႆႈၸ်ႂၵၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုပ်ႇ ပဵၼ်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃ ပွၵ်ႈ ထူၼ်ႈ 39 ၵမ်းၼႆႉ။ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇယွၼ်းဢၼုၺၢတ်ႈၸတ်းပွႆးတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇသိုၵ်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃ ပွၵ်ႈတီႈ 39 ၼႆႉလႆႈမႃးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁွင်ႉၸိူၼ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ဢၼ်ၸတ်း တင်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/12/2014 ၼၼ်ႉ တၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇၵေႃႈ လႆႈႁွင်ႉ ပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/01/2015 တင်ႈတႄႇ 2130 မူင်းတေႃႇ 23.00 မူင်း ဝၢႆးပၢင် ၻေးသၼႃးထမ်း (တြႃး) ၸဝ်ႈသုၶမ်း တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇထတ်းသၢင်ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ ဢၼ်တေတၢမ်မႃး ပႃႈလင်ယဝ်ႉၸင်ႇမီးၶေႃႈလႆႈၸႂ် တပ်းတတ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈတေၵႂႃႇၶဝ်းႁူမ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ႁူမ်ႈဝႃႈတေဢမ်ႇပဵင်းပေႃးႁၢၼ်ႉၸ်ႂၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈမိူၼ်တၢင်းတင်ႈၸ်ႂၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼႆၵေႃႈ ၵွပ်ႈမုင်ႈႁၼ်ထိုင် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈၵၢၼ်ပူတ်းၽႃႈပွႆႇပၼ်ၵၼ် ပိူဝ်ႈၵႂၢမ်းၶဝ်ႈၸႂ်လႄႈယွမ်းႁပ်ႉၼပ်ႉထိုဝ်ၵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈ ၸိုင်ႈလဵဝ်ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတႆးႁဝ်းပဵၼ်ဢၼ်ႁႃတိုဝ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇယဵၼ်းၶဵၼ်ၸႂ်တႄႉတႄႉ။ ဢဝ်ၸႂ်ႁဝ်း ၽွမ်ႉပိူၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ၸႂ်ပိူၼ်ႈၸင်ႇတေၽွမ်ႉၸွမ်းႁဝ်းၼႆၼၼ်ႉ ဝႆႉပဵၼ်လၵ်းလူင်သိူဝ်ႉပိုၼ်ႉၼမ်းတၢင်း။  ပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈလူင် လိူဝ်တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇပိူင်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ တေႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႉၽွၼ်းဝႆႉ ဢွၼ်ၼႃႈ ၼႆႉဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်းတေၵမ်ႉၸွႆႈပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃၵမ်းၼႆႉ  30000 ဝၢတ်ႇ တူၵ်းလူင်း လႆႈၸ်ႂၵၼ်တႅပ်းတတ်း ၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates