ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလွင်ႈတႆးလၢႆၸဝ်ႈ တေၶဝ်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈ တၢၼ်ၶႆႈ တီႈဝဵင်းၸႄႈလၢၼ်ႉၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပိုၼ်းတႆး တီႈဝဵင်းၸေႈလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ မွၵ်ႇထိုင်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လွင်ႈတႆး လၢႆၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်။ဝၼ်းတီႈ 26/4/2015 တေမႃးၼႆႉ တင်ႈတႄႇၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းတေႃႇ ဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း၊ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ တီႈၵျွင်းလူင်ဝတ်ႉႁွင်ႇ ဝဵင်းၸႄႈလၢၼ်ႉ။ တီႈပၢင်ၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပိုၼ်းတႆး ၶိူဝ်းတႆး၊ လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတိုၼ်းတႆး (ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး  ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းၼႄပိုၼ်း ႁၢင်ႈႁေႃၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၵွင်းႁေႃ ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း) ၊ ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း ၊ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ၊ ၶုၼ်ယုင်းၶဵဝ်၊ မေႃလိၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႇမိူင်း ( ၸရေးၵေႃႇမိူင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ) တင်း ၶူးၶိူဝ်းသႅၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး။

ၶူးႁိူၼ်း ၵႃယၢင်း လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၶႃႈတႄႉလိူၵ်ႈဝႆႉႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ‘သိူဝ်ႈၵၢပ်ႇလဵၵ်းလူင်သၢမ်ၽိုၼ်၊ ၼႆႉတႄႉၶႂ်ႈယိူင်းဝႃႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း (ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း) 1947 ၊ 1974 တင်း လၵ်းမိူင်း 2008 ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တႄႇႁူမ်ႈသၢၼ်ၵၼ်သေ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတႄႉၵေႃႈ မၼ်းတေပဵၼ် “ သိူဝ်ႈၵုၺ်လၢႆႈလူင်။ ဝၢႆးမႃး ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ် ႁုပ်ႈယိုတ်းပႅတ်ႈသေ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇသိူဝ်ႈၵၢပ်ႇလဵၵ်းလူင် ႁေႃႇဢႃႇၼႃႇ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်း ၸုမ်းသိူဝ်ၶဝ်ပႅတ်ႈ၊ ဢၼ်ၼႆႉလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး၊ ထုၵ်ႇလီမႄးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေႁဵတ်းႁို်ဝ်ပူတ်းပွႆႇပႅတ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် ၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉၼႆ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၶႆႈၵႂႃႇတၢၼ်ႈၶႆႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ” - ဝႃႈၼႆ။


ၸၢႆးလွႆၶမ်းပၢင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃပွင်ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁႅင်း ၶိုၼ်ႈလွႆ လႄႈ တႃႇတေပဵၼ်ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၶိုၼ်ႈလွႆပွၵ်ႈၼႆႉ မီးပႃးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈပိုၼ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ။  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈလၢၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူင်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉမၢဝ်း မီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း Tai Youth Network ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၸွႆႈၶဝ်ႈသၢၼ် ငိုၼ်းတွင်း ၶူဝ်းၶွင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပႃး ၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတႆး ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၵေႃႈ တေမႃးပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈလွႆပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီၼမ်လိူဝ် ၵူႈပွၵ်ႈ” - ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈလၢၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ဢိူင်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႊ။ ပဵၼ်ဝဵင်းၵဝ်ႇ ႁေႃၶမ်းတႆးလႄႈ ၸပ်းသူပ်းတႆးဝႃႈ ဝဵင်းၸေႈလၢၼ်ႉ။ ၵႆဝဵင်းမူႇၸႄႈ 6 လၵ်း ။ မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸႄႈ - ၼမ်ႉၶမ်း။ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၵိုၵ်းၵပ်းပိုၼ်းမိူင်းတႆး၊ ၶိူဝ်းတႆး။ တီႈဢၼ်ဝူင်ႉႁေႃသႅင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ သၢင်ႈႁၢင်ႈႁေႃ ၵေႃႇတႅၼ်ႈတဵင်တေး ဝၢၼ်ႈမိူင်း။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တေသၢၼ်မိုဝ်း ၶိုၼ်ႈလွႆတေးမိူင်း ၸေႈလၢၼ်ႉဝၼ်းတီႈ 25 April 2015 ၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းတႆးပတ်းပိူၼ်ႉသေ ၶိုၼ်ႈပၵ်းတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼိူဝ်လွႆတေးမိူင်း ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။


မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈလွႆလဵင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းတီႈ 07/02/2014 ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး
ဝၼ်းတီႈ 24/4/2015 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈ သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆလၢႆဝဵင်း ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၸေႈလၢၼ်ႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 25 ၵၢင်ၼႂ် တေၶိုၼ်ႈလွႆ တေးမိူင်း။ ယိူင်းဢၢၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ၊ ပႃႇမႆႇထိူၼ်ႇၶိူဝ်း၊ႁႂ်ႈၸိူဝ်းသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် မေႃၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်၊ ႁႂ်ႈႁူႉႁၼ်ၵႃႈၶၼ် မေႃၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်းႁႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်း ဢၼ်ၵိုၵ်းမိူင်းတႆး။
မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈလွႆသၢမ်သိပ်း
ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၶူးႁိူၼ်းၵႃယၢင်း လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈလွႆၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီတႄႉၶႅမ်ႉယူႇ။ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ် ၽွမ်ႉၵၼ် ၼႄလႆႈဢဵၼ်ႁႅင်းၼႆ ၸႂ်လီၸႂ်ဢုၼ်ႇယူႇ။ ယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈ တၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ပေႃးယိူင်းတႃႇဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ၵူၺ်း သမ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆ တေဢမ်ႇပေႃးထိုင်တီႈ။ တီႈဢေႇသုတ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈၵေႃႉ ပေႃးတေၶဝ်ႈၸႂ်/ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်မိူင်း၊ ပၼ်ႁႅင်းလႆႈ ၼိူဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉမိူဝ်ႈၼုမ်ႇၼႆႉယူႇ” - ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆသၢမ်သိပ်း Photo: Sai Zin Min Aye Facebook
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်ၶိုၼ်ႈလွႆၼႆႉသေ ၸၢႆးပႃႉ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃပွင်ပဵၼ် ပၢင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈလွႆတေးမိူင်း ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ - “ယွၼ်ႉလွင်ႈ ပၼ်ႁႃ ၶွမ်ႊပၼီႊ မႃးယႃႉသၽႃႇဝသေ ၶုတ်းမၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ် သီႊလီႊၵုၼ်ႇၵေႃႈ လွင်ႈၼိုင်ႈ၊ လွႆတေးမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းႁဝ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတုၵ်းယွၼ်းမႃး ႁႂ်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼႆ လႄႈ လႆႈသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၵူႈတီႈတီႈမႃး။ ႁႂ်ႈမေႃၵွင်ႉသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်းႁႄႈၶူဝ်းတိုၼ်း ဢၼ်ၵိုၵ်း မိူင်းပေႃႈမိူင်းမႄႈႁဝ်းမႃး” - ဝႃႈၼႆ။

ၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ၶိုၼ်ႈလွႆတေးမိူင်းၸႄႈလၢၼ်ႉၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24 ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်၊ ဝၼ်းတီႈ 25 ၶိုၼ်ႈလွႆ၊ ဝၼ်းတီႈ 26 ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၼႂ်းဝဵင်းၸႄႈလၢၼ်ႉ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Network ၼႆႉ ယၢမ်ႈဢွၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵူႈတီႈတီႈ ၶိုၼ်ႈလွႆလဵင်းမိူင်းယႆ ဢၼ်သုင်သေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈလွႆသၢမ်သိပ်း ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ လွႆၸၢင်ႉမိူင်းၵိုင်၊ လွႆၸၢင်ႉမိူင်းၶိူဝ်း ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈ လွႆတေးမိူင်းၸေႈလၢၼ်ႉ။
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး ၶႅၼ်ႇၾၢႆႇမေႃမိုဝ်း 2 ၵေႃႉ ယွၼ်းၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇ မလေႊသျိူဝ်ႊၶူးသွၼ်ဢွၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၢႆးဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၸၢဝ်းတႆး မႃးထူပ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ယွၼ်းႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ထႆး လႆႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇ ၸၼ်ႉဢေႊသျိူဝ်ႊ တီႈ မလေႊသျိူဝ်ႊ 21- 23 May ။


ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2015 ၼၢႆးပရႃႊဝိတ်ႊ  ၾွင်ႊမုၼ်ႊ ၶူးႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ လႆႈဢွၼ်ဢဝ်ၸၢႆးသူမ်ႊပွင်ႊ လႃႉဢႄး ဢႃယု 12 ပီ ၊ ၸၢႆးလႅင်း လုင်းဢေႃး ဢႃယု 13 ပီ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁဵၼ်းယူႇၸၼ်ႉ 4 (ပေႃး 4) မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

တွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇ ၵၢၼ်မေႃမိုဝ်း တီႈမိူင်းမလေႊသျိူဝ်ႊ ဝၢႆးသေပႄႉၵၢၼ် ၶႅင်ႇ လႆႈၼႂ်း 8 ၸုမ်းသေ ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းထႆး ၵႂႃႇၶႄႉၶႅင်ႇတီႈမိူင်းမလေႊသျိူဝ်ႊ ၼႂ်းပၢင် ၶႅင်ႇ Asia Young Inventors Exhibition 2015 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21 – 23 လိူၼ် May 2015 ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆးသူမ်ပွင်း လႃႉဢႄး လၢတ်ႈဝႃႈ ประดิษฐ์มิสเตอร์สเลอปี้ ယွၼ်ႉႁၼ်ဝႃႈတီႈႁူင်း ႁဵၼ်းမီးဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် မႃးၵိၼ်ၼမ်ႉမီးၵေႃႇတင်းၼမ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းတူႈၶိုၼ်ႈမႃးႁပ်ႉ သိုဝ်ႉလႄႈ ၸၢႆႇငိုၼ်းမဵတ်ႉပၼ် ၵႃႈၶၼ်တဝ်ႈၵေႃႇၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် မၼ်းၸၢႆးၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇ ၼႆႉတႄႉတႄႉ။

တၢင်းၾၢႆႇ ၼၢႆးသူႇရိယ ပရႃႊသၢတ်ႊပၼ်ႊၻိတ်ႊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “လႅပ်ႈတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်သင် လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ တေယွၼ်းဢၼုၺၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ လႆႈသူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈထိုင် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းမိူင်းထႆး(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) ယဝ်ႉ၊ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈတေလႆႈဢၼုၺၢတ်ႈယူႇ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ2 ၵေႃႉၼႆႉ တိုၵ်ႉယူႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ထတ်းထွင်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း (ၽိသုတ်ႇသၼ်ၶျၢတ်ႉ) လႄႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉၼႆႉ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတႄႉတႄႉ”-ဝႃႈၼႆ။
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉလူမ်ႇယိုဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ လူမ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ၊ ၾႆးမႆႈၵႃးတင်းလမ်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းလူႉသုမ်း တၢႆဝၢတ်ႇၼမ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လႃႈသဵဝ်ႈ- သႅၼ်ဝီ။


ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မုင်ႈၼႃႈၸူးၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/04/2015 မွၵ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA) လူမ်ႇမူၵ်းယိုဝ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁိူဝ် ၵႂႃႇလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းသိုၵ်းၼိူဝ်ၵႃးၼၼ်ႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတင်းၼမ်၊ ၵႃးၵေႃႈၾႆးမႆႈတင်းလမ်း။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၺႃးလူမ်ႇယိုဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈ မၢႆ 626 လႃႈသဵဝ်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းဢၼ်ၺႃးလူမ်ႇယိုဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈၵႂႃႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၸွမ်းတၢင်း တီႈမိူင်းလီ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လႃႈသဵဝ်ႈ-သႅၼ်ဝီ မွၵ်ႈ 9 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ မီးၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵႂႃႇသႅၼ်ဝီးၼၼ်ႉ ၶိုင်ႁႃသႅင်းပူၼ်ႉၶဝ်။ ၽွင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဢၼ်ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၸွမ်းတၢင်း တႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် 3 လုၵ်ႈ။ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း လမ်းဢၼ်ၶိုင်ႁေႃႈပူၼ်ႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈတိူဝ်ႉၺႃး၊ ၵူၼ်းၼိူဝ်ၵႃးဝၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶီႇသွၼ်ႉၵၼ်မႃးသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၼၼ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ပႂ်ႉမူၵ်းယိုဝ်းၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တိူဝ်ႉမႅၼ်ႈၵႃးၵူၼ်းမိူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉဝႃႈ ႁၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႉၼိူဝ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေဝိုတ်ႉလူင်းမႃး။

ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈမိူင်းလီလႄႈ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈထုၵ်ႇမူၵ်းယိုဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉယဝ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ- သႅၼ်ဝီ။ တင်ႈတႄႇဢဝ်ပၢင်ၽၢတ်ႇ တေႃႇထိုင်ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ (ၸၢမ်လဝ်း) ၼႆႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ ပၵ်းယူႇဝႆႉၸွမ်းတၢင်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵၢၼ်းဝႆႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈမူပ်ႇဝႆႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပႅပ်ႉတူၼ်ႈမႆႉဝႆႉသေ  ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၸွမ်းတၢင်းဝႆႉ၊ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇမႃးတူၵ်းၸႂ်၊ ႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ပႂ်ႉယိုဝ်းၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ။ ပေႃးဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈၺႃးယိုဝ်း- ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈ လၢတ်ႈ။

ဢွၼ်ၼႃႈလိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉ / သၢင်းၵျၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ လၢႆလၢႆတီႈ၊ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆလဝ်း။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးယူႇတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈမႃးယူႇၶိုၼ်းၼႂ်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းပႆႇၵုမ်းလႆႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တင်းပိုၵ်း။

ဝၢႆးသွၼ်းၼမ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ [တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (MNDAA)] ဢၼ်ၽိူင်ၵျႃးသိူင်းဢွၼ်ႁူဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈၵႂႃႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇယင်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵႂၢႆး ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း လူႉတၢႆ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၼၼ်ႉ ၵႂၢႆး လူႉတၢႆၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ဝူဝ်း ၊ ၵႂၢႆး ၵႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်းမႆႈ - ႁူဝ်ၾူၼ် ။

ၵႂၢႆး ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း လူႉတၢႆ
ႁူဝ်လိူၼ် April 2015 မႃးၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတုမ် ၊ ဝၢၼ်ႈဝဵင်း ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်တႃႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ ၵႂၢႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶၢဝ်းမႆႈ (Anthrax တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈတိူၼ်း ၼႂ်းတူဝ်သတ်း) ဢၼ်တႆး ႁွင်ႉငၢႆႈၸပ်းသူပ်းဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလႃႉၼၼ်ႉသေ ၵႂၢႆးလႆႈတၢႆ 200 တူဝ်ပၢႆ။ ပေႃးတူဝ်ၼိုင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ ၽႄႈၵႂႃႇၸပ်းထႅင်ႈတၢင်ႇတူဝ်၊ သင်ၵိၼ်ယိူဝ်ႈတိူဝ်ႉၺႃးၼမ်ႉလၢႆးၵၼ် ၽႄႈၸပ်းၵၼ်သေ တၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ။
ၵႂၢႆး ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း လူႉတၢႆ
ၵူၼ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵႂၢႆးၼိုင်ႈတူဝ်မီးၵႃႈၶၼ် 12 – 15 သႅၼ်ပျႃး၊ မၢင်ႁိူၼ်းလုတၢႆဢၢၼ်ႇ ႁူဝ်သိပ်းတူဝ်၊ တႃႇတေၶၢႆၵႂၢႆးသေမႃးပဵၼ်ၵႃႈသွမ်ႈၼႃး ၊ ႁဵတ်းသူၼ် ၊ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းဢမ်မီးယဝ်ႉ၊ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉၶႃႈ” - ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၵႂၢႆးၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၵႃႇလႃႉ (Anthrax) ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ မီးယႃႁႄႉၵင်ႈမၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်းတႄႉ ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ၊ လႆႈၵႂႃႇသင်ႇသိုဝ်ႉတၢင်ႇဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇတီႈ ၼမ်ႉၸၢင် ၊ ၵုၼ်ႁဵင် ၊ ၵႃလိ ၊ တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈတဝ်ႈလႆႈၸၢႆႇငိုၼ်း 1,800 ပျႃး- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႂၢႆး ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း လူႉတၢႆၼႂ်းၼမ်ႉၼွင်
ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းႁဵတ်းၵိၼ်ႁႆႈသႆႉၵိၼ်ၼႃး ဝဵင်းၵႃႉ ဝူဝ်း  ၵႂၢႆး မႃးၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ၊ ထိုင်ၵၢပ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉမႃး ၸႂ်ႉတိုဝ်ႈၸၢၵ်ႈထႆၼႃး၊ ပၢတ်ႇၶဝ်ႈသေတႃႉၵေႃႈ ဝူဝ်း / ၵႂၢႆးၵေႃႈ တိုၵ်ႉလမ်ႇလွင်ႈတႃႇသိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်းယူႇ။
ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၵႂၢႆးၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၵႃႇလႃႉ (Anthrax)


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


လုမ်းလွႆလႅမ် ဢမ်ႇႁပ်ႉၶၻီး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ်ဢွၼ်ႇယိင်းလုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ဢမ်ႇႁပ်ႉ ယိုၼ်ႈလိူင်ႈ ၶၻီး (ဢမု) လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 513 ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ဢွၼ်ႇယိင်းသႅၼ်းႁုၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵွၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတွင်ၼဝ်ႈ၊ ၽွင်းယူႇႁိူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်။


ဢွၼ်ႇယိင်း ၵေႃႉထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ်
ဝၼ်းတီႈ 22/04/2015 (မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ) ပေႃႈမႄႈဢွၼ်ႇယိင်း တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၽွမ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိူင်ႈ ၶၻီး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 513 ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ဢွၼ်ႇယိင်းသႅၼ်းႁုၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၵွၼ်း ဢိူင်ႇတွင်ၼဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တီႈလုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ လုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလွႆလႅမ် ဢမ်ႇႁပ်ႉၶၻီးၼႆႉ။

ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵွၼ်း ဢၼ်ဢွၼ်ႇယိင်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇတွင်ၼဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ယၢၼ်ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလွႆလႅမ် မွၵ်ႈ 3 လၵ်း။ ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈဢွၼ်ႇယိင်း ၶုၼ်ႇၼႆႇ- ၼၢင်းၶမ်း (ၸိုဝ်ႈပွမ်)၊ ဢွၼ်ႇယိင်းၼၢင်းပီး (ၸိုဝ်ႈပွမ်)၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 513 ဢဵၼ်ႁႅင်း 50 ၵေႃႉပၢႆ ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ပွတ်းတွင်ၼဝ်ႈ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ငႃးသိုၵ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ် ဢွင်ႇမိၼ်ႇတူႇ တင်း ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၵျေႃႇမိၼ်ႉၼၢႆႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  (မွၵ်ႈၸၼ်ႉႁူဝ်ႁၢၼ် ႁူဝ်သိုၵ်း) ၸိုဝ်ႈ သြႃႇမိၼ်ႉတဵင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႉ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ။

လွင်ႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 17/04/2015 (ၶၢဝ်းၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ/ သွၼ်းၼမ်ႉ)။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်း၊ သြႃႇမိၼ်ႉတဵင်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်ႁိူၼ်း ဢၼ်မီးၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈ ဢႃယု 14 ၶူပ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၵွၼ်းသေ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇသမ်ႉ ၵႂႃႇၵၢၼ်ပွၵ်ႈမႃးသေ လႆႈငိၼ်းသဵင်လုၵ်ႈယိင်းၶႃ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ၊  ၶႃသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၵေႃႈလႅၼ်ႈၶိုၼ်ႈ ႁိူၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇ၊ ၵႂႃႇၺႃးမႅၼ်ႈၽွင်း သြႃႇမိၼ်ႉတဵင်း တိုၵ်ႉသိၵ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းလုၵ်ႈယိင်းၶႃသေ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းထိုင်တီႈလႆႈၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးတီႉၺွပ်းမၼ်း (သြႃႇမိၼ်ႉတဵင်း)။ ၽူႈၵွၼ်းငႃးသိုၵ်းၶဝ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ဢွင်ႇမိၼ်ႇတူႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းတေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ပေႃႉႁႅမ် ႁႂ်ႈသူၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉဝႃႈ ဢၼ်ပေႃႉႁႅမ်သေ ပၼ်မၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇလွၵ်ႇလွၵ်ႇလၢႆလၢႆတႄႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်။ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇမၼ်း၊ ပေႃးသူတေပေႃႉႁႅမ်မၼ်းၵေႃႈ ပေႃႉႁႅမ်ႁႂ်ႈမၼ်းတၢႆပၢၵ်ႇၼႃႈႁဝ်းလႄႈ- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 14 ၶူပ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵွၼ်းၼႆႉ  ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆသေ မိူဝ်ႈဝႃး (22/04/2015) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈပႆတၢင်းမႃး တီႈလွႆလႅမ်သေ မႃးယိုၼ်ႈလိူင်ႈတီႈ လုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ်။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈထိူင်းထိူဝ်ႉ ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ၊ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶၢဝ်းၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉ သမ်ႉတိုၵ်ႉၸင်ႇႁႃလႆႈမႃးတၢင်ႇလုမ်း (ဝၼ်းတီႈ 22 မိူဝ်ႈဝႃး)ၵူၺ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈၵူဝ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁူႉလွင်ႈမၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိူင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇလႆႈၽွမ်ႉၵၼ် ၶိုၼ်ႈမႃးတီႈလွႆလႅမ်သေ မႃးယိုၼ်ႈလိူင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈဢၼ်ယူႇတီႈလုမ်းလွႆလႅမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ- ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလူင်၊ ၵူၼ်းလူင်ဢမ်ႇယူႇ။ လွင်ႈၶၻီး (ဢမု) ဢၼ်မႃးယိုၼ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉဝႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸႂ်ၸမ်ၾၢႆႇလုမ်းၽွင်းငမ်း တီႈလွႆလႅမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈၶၻီးၼႆႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းသိုၵ်း။ ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းလိူင်ႈတေႃႇသိုၵ်းၼႆႉ ပၼ်ႁႃမၼ်းၸၢင်ႈထူင်ႇထဵဝ်ႈ ယိုတ်ႈယၢဝ်း၊ ၵွပ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်တင်းသိုၵ်းလႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁပ်ႉၶၻီးၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ- ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ၶူၼ်ႉၶႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပီၵွၼ်းၶမ်း 50 ပီ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တမ်းၼႄပႃးပိုၼ်း မေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးမူးပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈတႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်မ ပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 50 ပီ ပီၵွၼ်းၶမ်း၊ ႁဵတ်းပႃး ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း မေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးမူး (မေႃသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး) ။


ပၢင်ပွႆး ပီၵွၼ်းၶမ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ
ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းၶူးမေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးမူး ၼႆႉၼႄဝႆႉၾၢင်ႁၢင်ႈၸၢႆးမူး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်တႄႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဵတ်းမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး၊ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းမီးပႃးႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသိူၵ်ႈ ပိုၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁၢင်ႈပိုၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပၼ်ႇ ၊ ၶူးမေႃ လိၵ်ႈတႆးၸဝ်ႈၵေႃးလီႇ ၊ ဢိၵ်ႇၸၢႆးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၵိုၵ်း ပိုၼ်းမိူင်းပၼ်ႇလၢႆၸဝ်ႈလၢႆတူၼ် ။ ဢွင်ႈတီႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိ မူၺ်ႇတေႃႇ ၊ ပွၵ်ႉတူၵ်း ၊ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ပၢင်ပွႆး ပီၵွၼ်းၶမ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ
ၸၢႆးမူး (မေႃသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး) ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိမိူင်းပၼ်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈလုင်းၸၢႆး (လူႉယဝ်ႉ) လႄႈ ပႃႈဢူင်းၺုၼ်ႉ (မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢႃယု 83 ပီ ယူႇမိူင်းပၼ်ႇ)၊ ၸၢႆးမူးၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈ 15/01/1960 ၊တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းႁူမ်ႈ ၵၼ်တင်းၼၢင်းပႅင်း (လူႉမိူဝ်ႈ 20/10/2014) မီးလုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ 1. ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း၊ 2.ၸၢႆးၸိူင်းမႂ်ႇ၊ 3.ၼၢင်းသႅင် ဢိုၼ်းမိူင်း။ ၶူးမူးၼႆႉယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ႁူင်းမုၼ်းလႅင်း ၸႄႈၵႅင်း ။တင်ႈတႄႇပီ 1979-1994 ၸၢႆးမူး ၸွႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်မေႃသွၼ်၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ တႅမ်ႈၵႂၢမ်း၊ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းပူၵ်း တိုၼ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပၢၼ်သိုၵ်း SURA, TRA, MTA ၊ ပဵၼ်ၽူႈႁူမ်ႈ ၵေႃႇတင်ႈၸုမ်း ၸိူင်းလႅဝ်း Freedom’s Way band ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း သၶႁ လႄႈၸၢႆးၶုၼ်သိူဝ် မိူဝ်ႈပီ 1984 ။

ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းမေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးမူး (မေႃသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး)
တီႈၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းတီႈ 23 – 29 လိူၼ် April ၼႆႉမီးပၢင်တြႃးလႄႈပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းလဝ်ႇမူၼ်ႈတၢင်းၵႃႈၾိင်ႈ ထုင်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇပၢၼ်မႂ်ႇၵူႈၶမ်ႈၶိုၼ်း။ဝၼ်းတီႈ 26 – 29 ၼႆႉတေမီးပၢင်းမူၼ်ႈသိူဝ်း ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်း ၊ ၸုမ်း Noname ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁၵ်ႉၼၢင်းယေႈသႅင်ၵေႃႇ ၊ ၸုမ်းသၢႆလႅင်းမႂ်ႇ မူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်။ ပၢၼ်ၵဝ်ႇၸုမ်းၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး “မွၵ်ႇၵွၼ်တႆး” မူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ၶဵင်ႇပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၼႆႉတေမီးၶဵင်ႇၽႂ်ႇမၼ်းတင်း သဵင်ႈမီး ယူႇ3 ၶဵင်ႇ- 1 ၶဵင်ႇတၢင်းၵႃႈၾင်ႈထုင်း ၊ 2 ၶဵင်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၊ 3 ၶဵင်ႇၸၢတ်ႈသႅင်းပၢၼ်ၵဝ်ႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးပႃးဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃး Vigo ၽၵ်းတူၶိုင်ႈ၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ မီးဝႂ်ၶွၼ်ႇလႆႊသိၼ်ႊၵႃးပႃးၸွမ်း ၊ ထူဝ်ႈ ၊ ထီးဝီး ၊ တူႈယဵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႂ်ၽူႈၵႂၢမ်ႇလီတႄႉၼိုင်ႈဝႂ်လႂ် 5000 ပျႃး။


ၸၢႆးတႃႉၵေႃႉၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၶပ်းၶိုင်ပၢင်ပွႆးလၢတ်ႈဝႃႈ -“တႃႇတေႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆးမႃးၼႆႉပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေႁၢင်ႈႁႅၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီပၢႆၼႂ်း ပၢင်ပွႆးၼႆႉယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇယူႇတီႈၵႆ ဢိၵ်ႇပႃးႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူႈတီႈပတ်းပိုၼ်ႉ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်” ။

ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်း ဝၼ်းတီႈ 23 – 27 ၊ 04 ၊ 2015 သင်ၶၸဝ်ႈတႅမ်ႈတွပ်ႇၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 28 ၊ 04 ၊ 2015 ပွတ်းၼႂ်တေပၢင်းပီႇတၵၢတ်ႈလဵပ်ႈဝဵင်း ဝၢႆးဝၼ်းတွၼ်ႈ တေမီးပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈဢၼ် ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူး။

ဝၼ်းတီႈ 29 /04/2015 ၵၢင်ၼႂ် ပၢင်ယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ၶဝ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈ ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates