ၾၢင်ႁၢင်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၾၢင်ႁၢင်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈသွင် ဢၼ်တႄႇၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24-28/05/2017 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ တေမီးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28/05/2017 ၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝၼ်း။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉ ယိုတ်းဢဝ်လိၼ်သူၼ် လႄႈ ၼမ်ႉၼွင် ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး တီႈတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၵေးသီး 131 ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉ ဢဝ်လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၼွင်ၵူင်း ထၢတ်ႈၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇလႄႈ လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း 200 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ပၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။


ဝၼ်းတီႈ 21/05/2017 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေးသီး  ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်  တီႈၵျွင်းသုဝၼ်ႇၼ ႁူင်းၶမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တႃႇတေတုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ၼမ်ႉၼွင်ၵူင်း ၸိူဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 131 ယိုတ်းလွမ်ႉႁူဝ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း ၼႆသေ ၸင်ႇမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်၊ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ300 ပၢႆ။


တပ်ႉသိုၵ်းၶလယ 131 ၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2002  ယၢမ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈတေ ယိုတ်းတီႈလိၼ် ၼႆယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉ။ ပီၼႆႉၶဝ်မႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉ  ၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇႁူႉမႃး။


ၸၢႆးသိူဝ်သိူဝ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 131 ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ တႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆသေ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်လႄႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉၼၼ်ႉ ပႃးၵႂႃႇလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၼမ်ႉၼွင်ၵူင်း၊ လိၼ်ပဝ်ႇဢၼ်မီးႁိမ်းၼွင်၊ ၵွင်းမူးၵိူင်းလႄႈၵွင်းမူးၸၢၵ်ႈ ဢၼ်မီးဢႃယု200 ပီပၢႆဢိၵ်ႇ ၼမ်ႉၸဵတ်းႁူးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ”။


ဝၢႆးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ပႃးဝႆႉ 6 ၶေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇႁႂ်ႈတပ်ႉၶလယ 131 ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉ တီႈလိၼ်ဢၼ်ပဵၼ်လိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လိၼ်သႃသၼႃ၊ ၼမ်ႉၼွင်ၵူင်း လႄႈၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇၵိုၵ်းပိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူလွမ်ၵႂႃႇ။ ႁႂ်ႈပၼ် ၶိုၼ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ လိၼ်ပဝ်ႇလိၼ်ႁၢမ်း200 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇ-ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။


ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶိုၼ်းဢဝ်မႃး ၵဵပ်းႁွမ်  သေ သူင်ႇၸူးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ တိူင်းသိုၵ်းယလၶ ၶူဝ်လမ်၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵေးသီး ၽွင်းတႅၼ်း ၵူႈၵေႃႉ၊ လုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ ၾၢႆႇတႅၵ်ႈၼႃႈလိၼ်လႄႈ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။


ၸၢႆးသိူဝ်သိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ-  ၼမ်ႉၼွင်၊ ၵွင်းမူးၵိူင်း၊ ၵွင်းမူးၸၢၵ်ႈ၊ ၶဵင်ႇၽီၸိူဝ်းၼႆႉ  မီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလႂ် ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတပ်ႉ131 ပႆႇမႃးတႄႇတပ်ႉလူးၵွၼ်ႇ၊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်တီႈထွတ်ႈတီႈမျၢတ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၵူႈပီ၊ မိူၼ်ၼင်ႇႁဵတ်းပွႆးလူႇ သၢင်ႇၵၢၼ်း၊ လူႇၽီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးယိုတ်းၵႂႃႇမီးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းယဝ်ႉၸိုင် ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းသင်လႆႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ သင်တပ်ႉသိုၵ်းၶိုၼ်းပၼ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းၼႆတႄႉပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းလီယိၼ်းၸူမ်းတႄႉၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။


ၼမ်ႉၸဵတ်းႁူးၼႆႉ လႆလူင်းမႃးၸဵတ်းမႄႈသေ  မႃးပဵၼ် ၼမ်ႉၼွင်ၵူင်း/ ၼမ်ႉၸၢၵ်ႈတေႃႇ မီးတီႈပွၵ်ႉလူင်ပူႉ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵေးသီး။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၸဝ်ႈၶုၼ်သၢၼ်း မိူဝ်ႈပီ1889 ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ 15 ဢိူင်ႇသေၵေႃႇသၢင်ႈမႄးၵုမ်း လုမ်းလႃးၼွင်ၼမ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵိၼ်တေၸႂ်ႉလႆႈ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၼမ်ႉၼွင်ၵူင်း တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး လႆႈၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၵႃႈၼူၵ်ႉတီႈလၢႆးၵၢၼ် “မႆႉၶ်ထွင်းၶမ်း” မိူင်းၵွၵ်ႇဢွၼ်ႇယိင်းတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈၶႅင်ႇႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၼႂ်းထီးဝီးထႆး Work Entertainment Point ၶျွင်ႉ 23 လၢႆးၵၢၼ်ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ “မႆႉၶ်ထွင်းၶမ်း ” လႆႈၼႄပိုၼ်ၽႄႈ ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/05/2017 ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ  တႃႇတေၵႂႃႇႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်၊ ၼႂ်းၸႂ်မၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတႃႇတေ ၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။


ထၢမ် - တႃႇတေလႆႈၵႂႃႇ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼႆႉ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?။


တွပ်ႇ- တႃႇတေလႆႈၵႂႃႇၶႅင်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ (သမၵ်ႇ) တီႈၵၢတ်ႇ သူၼ်ၵႅဝ်ႈဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ယဝ်ႉၶႃႈ ၊ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမွၵ်ႈ 400 -500 ၵေႃႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇႁွင်ႉတင်းမူတ်း ပိူၼ်ႈတေလိူၵ်ႈဢဝ်ၵူၺ်း ပေႃးသဵင်လီသဵင်ၶႅမ်ႉၵေႃႈ ပိူၼ်ႈ တေထူဝ်းမႃးႁွင်ႉၶႃႈ။


ထၢမ် - ဢၼ်ၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼႆႉ ဢၼ်ႁွင်ႉလႆႈ (ဢၼ်ၽၢၼ်ႇ) မီးမွၵ်ႈလၢႆၵေႃႉၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ- ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၶႅင်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းမွၵ်ႈ400-500 ၵေႃႉ ဢၼ်ၽၢၼ်ႇမီးမွၵ်ႈ 300-400ၵေႃႉ တူဝ်ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈၽၢၼ်ႇၶႃႈ ။


ထၢမ် - ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽႂ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆႇၶႃႈ ?။


တွပ်ႇ - ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႆႉ ဢွၵ်ႇႁင်းၵူၺ်းၶႃႈ ပေႃႈ မႄႈဢွၵ်ႇပၼ်ၵူၺ်းဢေႃႈ။


ထၢမ်- ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸင်ႇလႆႈသူး မိူဝ်ႈလႂ်တေလႆႈသူးရၢင်းဝလ်ႊ တေလႆႈၶဝ်ႈၶႅင်ႇထႅင်ႈလၢႆပွၵ်ႈၶႃႈ?။


တွပ်ႇ - ႁဝ်းတေလႆႈၵႂႃႇႁွင်ႉထႅင်ႈ1 ပွၵ်ႈ ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇၶႅင်ႇသေ ( ၽၢၼ်ႇ) ႁွင်ႉၵႂၢမ်းလႆႈလီၸိုင် တေလႆႈငိုၼ်းတိုၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းတႃႇ 30,000 ၿၢတ်ႇ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉပိူၼ်ႈသိုပ်ႇမႃးၶႃႈ ။


ထၢမ် - ဢၼ်ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းတႆးသေၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼႄပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႂ်ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်?။


တွပ်ႇ- မီးတၢင်းၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉၶႃႈ လႆႈၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းတႆးလႄႈလႆႈၼႄပႃးတၢင်းၵႃႈၼူၵ်ၵိၼ်ႇ ၼရီႇတႆး ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢၼ်ႉၸႂ်တႄႉၶႃႈ ယွၼ်ႉၶူဝ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉမၼ်းႁၢင်ႈလီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ၊ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးႁဝ်း ၵေႃႈႁၢင်ႈလီ၊ ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတႆး ႁဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလိုမ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း လိၵ်ႈႁဝ်းၵႂၢမ်းႁဝ်း ၵေႃႈဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီလူင်လိုမ်း ။


ထၢမ် - ဢၼ်ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?။


တွပ်ႈ - ဢၼ်ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၵူႈၵေႃႉတႄႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈ ဢဝ်ဝႆႉၵမ်းလဵဝ် ယႃႇပေမီးၸႂ်ၵူဝ်ႁႄသင်ၶႃႈ ပေႃးႁဝ်းမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ် ၵႆႉဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ၊ ၵႆႉၾိုၵ်း၊ၵႆႉလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းၸိုင် ႁဝ်းတေထိုင်လႆႈတီႈယိူင်းမၢႆယူႇ။


ယိၼ်းၸူမ်းၶႃႈ
ယိင်းမွၵ်ႇႁွမ်ၼူၼ်းၼႆႉ ဢႃယု12 ပီ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဵၼ်းဝႆႉယူႇၸၼ်ႉ(မေႃး1) ႁူင်းႁဵၼ်းဝတ်ႉၸၢင်ႉၶဵၼ်ႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပေႃႈၸိုဝ်ႈၸၢႆးသူႉဢွင်ႇ+ၼၢင်းၶိၼ်ႇမေႇ မီးပီႈၼွင်ႉ2ၵေႃႉ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶမ်း ဢႃယု 23 ပီ လႄႈၼွင်ႉႁွမ်ၼူၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


RCSS/SSA သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း 29 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢမ်ႇမီးၽိုၼ်လိၵ်ႈတႃႇ တၢင်ႇလၢတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသင် တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ဝႃႈၼႆ။


ပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 2 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 24-28/05/2017 တီႈၼေႇ ပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 29 ၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပႆႇလႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ တေဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈသင်  ဝႃႈၼႆ။


ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ RCSS/SSA တႄႉ တေပႆႇၸၢင်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း ၼႆႉ။  ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။


သင်ဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းလႆႈၸႂ် ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉသေ တေမီးလွင်ႈႁူမ်ႈမၢႆတႃႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸိုင် ယူႇတီႈ RCSS/SSA တေဢမ်ႇပႆႇတူဝ်ႈတၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵၢၼ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼၼ်ႉ ပႆႇပႃးၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ လၵ်းၵၢၼ်လႄႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တေၶိုၼ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။


တူဝ်တႅၼ်း RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 29 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်း တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း တေမီးၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးလႃႉ၊ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးငိုၼ်း၊ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢူး၊ ၸၢႆးၺီႇၺီႇမူဝ်း။ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသမ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ်ပွင်ၶိူဝ်း၊ ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း၊ ၸၢႆးမဵဝ်းတၢၼ်ႉ။ ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းသမ်ႉ ၼၢင်းတၼ်ႇတႃႇဢူး ၊ ၼၢင်းယိင်းၼွင်ႉ၊ ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း။ ၾၢႆႇမၢၵ်ႈမီး ၸၢႆးလႅင်း၊ ၸၢႆးၶမ်းၼုတ်း၊ ၸၢႆးယီႈတိပ်ႉ၊ ၸၢႆးလၢၼ်တႆး။ လွင်ႈတီႈလိၼ် ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သႅဝ်းႁၢၼ်၊ ၸၢႆးၵွင်း၊ ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉ ၶေႇမရတ်ႉ၊ ၸၢႆးငိုၼ်း၊ ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။


ပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24-28/05/2017 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။ တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်း၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈမွၵ်ႇထိုင်ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵၼ်ဝႆႉတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းပဵၼ်မႃး လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21ဝၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လမ်ႇလွင်ႈတႃႇတႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉ- ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸဝ်ႈသိုၵ်းၵျေႃႇလႃႉ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။


ထၢမ်-ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?။


တွပ်ႇ- ဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ပိုၼ်းပိူင်ပဵၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢီးသူၼ်းတုၵ်းယွၼ်းထိုင်မႃးသေ ၸင်ႇၵွႆႈၽုတ်းပဵၼ်မီးမႃး။ မၼ်းပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ်ထွတ်ႈမျၢတ်ႈယႂ်ႇလူင် ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ၊ မၼ်းမီးပိုၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄၵၼ်မႃးယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် မၼ်းပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း၊ ၸင်ႇၶုၵ်းၸႂ်လႆႈၶႆႈၸႂ်ထိုင်သေ ၸတ်းႁဵတ်းမႃးယူႇၵူႈပီ။


ထၢမ်-ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆၶႃႈ?။


တွပ်ႇ-ပီၼႆႉတႄႉဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးဢၼ်မီးသေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁုပ်ႈသေႁဵတ်းဝႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈမီးပၢင်ၵႅဝ်ႈသွင်ပၢင်၊ ပၢင်ၼိုင်ႈပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈလူႇတၢၼ်း၊ ပၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈလၢႆလၢႆဝတ်ႉ/ၵျွင်းသေလူႇတၢၼ်း ႁဵတ်းၽွၼ်းလီၵုသူလ်ပၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵေႃႉႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈတူၵ်းသုမ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း။ ထႅင်ႈပၢင်ၼိုင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈဢၼ်ႁၼ်ယူႇမိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉၶႃႈ (ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း၊ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶႆႈပိုၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ)။


ထၢမ်-ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?။


တွပ်ႇ-ဢိင်ၼိူဝ်ပိုၼ်းပိူင်ပဵၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢီးသူင်ႇထိုင်မႃးသေ ဝၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၸင်ႇၵွႆႈမီးမႃး။ ဢိင်ၼိူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢီးသူင်ႇပၼ်မီးမႃးသေလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်မူႇၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၼႆႉ ၸင်ႇၵွႆႈၽုတ်းပဵၼ်မီးမႃး၊ ၼႂ်းၼႆႉပႃးတင်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈသေ တိုၵ်းတေႃးတုၵ်းယွၼ်းဢဝ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း။ ၵွပ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈ။


ထၢမ်-ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၶႂ်ႈသင်ႇထိုင်တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁုၼ်ႈသႅၼ်းလင် ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။


တွပ်ႇ-ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈထိုင်တီႈၸိူဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူႉထိုင်ပိုၼ်းပိူင်ပဵၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း မၼ်းလတ်းၽၢၼ်ႇမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် လီလီငၢမ်းငၢမ်း။ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ်မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်သေပဵၼ်မႃး၊ မၼ်းလတ်းၽၢၼ်ႇမႃး လၢႆၶၵ်ႉလၢႆတွၼ်ႈ၊ တီႈယိူင်းဢၢၼ်းသမ်ႉမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃး၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ႁဝ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ႁတ်းတိုၵ်းႁတ်းတၢႆႁတ်းဢဝ်ဢွင်ႇပွႆးမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆ ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶူၼ်ႉၶႆႈၸွပ်ႇႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ် ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ်လီလီငၢမ်းငၢမ်း။


ၸွမ်းၼင်ႇၵႂၢမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉဝႃႈ သိူဝ်တၢႆသိူဝ်တႅၼ်း-လႅၼ်းတၢႆလႅၼ်းပုတ်ႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ သမ်ႉပေႃးတေသိုပ်ႇပုတ်ႈမႃႇဢဝ်လႆႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၸွပ်ႇႁႃႁူႉႁၼ်ဝႆႉလီလီငၢမ်းငၢမ်းယူႇ။


ထၢမ်-တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉၶႃႈလူး လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။


တွပ်ႇ-တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွၵ်းပိူင်ၶွမ်ႊမတီႊဢွၼ်ႁူဝ်၊ ဢဝ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ဝႃႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉမီးဢူၺ်းလီ တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၽူႈၼမ်းၼႃႈ ႁဝ်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈၵဵင်းမႆႇသေႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈတႃႈၵုင်ႈ။


ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပႃႉထုၼ်း ၵေႃႈတိုၵ်ႉၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ဝႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇႁဝ်းၶႃႈ တီႈမိူင်းဝႃႉပၢင်သၢင်း။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁဝ်း ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးထူး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပေႃးမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် UNFC ။ ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢဝ်မႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်။ ၽူႈၼမ်းၼႃႈႁဝ်းၶႃႈ ၽႅဝ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈႁဝ်းၶႃႈတေၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၸွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။


ထၢမ်-ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?။


တွပ်ႇ-ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းတူၺ်း ၸွမ်းပိုၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၸိုင် လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ သိုပ်ႇၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမီးမႃးပၼ်မူႇၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ႁဵတ်းပုၼ်ႈလီတွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ မႃးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း။ ၼႂ်းလၢႆမူႇၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်တီႈယိူင်းဢၢၼ်းၽႂ်မၼ်းသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈယဝ်ႉ တႅၵ်ႇယၢႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီး၊ ဢၼ်ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈထႅင်ႈၵေႃႈမီး။ ၼႂ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၸုၵ်းမၼ်ႈဝႆႉယူႇ။ ဢၼ်တေႃႇသိုပ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသေ ၶိုပ်ႈၼႃႈမႃးၼႆႉ တီႈတႅၵ်ႈၼႄမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈမီးဝႆႉ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၸုမ်းမိူင်းလႃးႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်တူင်ႇသိုပ်ႇ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ။


မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း တီႈတႅၵ်ႈၼႄမိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်း ပီႇတူႉၸိတ်ႉႁဝ်းၶႃႈ သႅင်ၵႅဝ်ႉ၊ မိူင်းၶိူဝ်း၊ တီႈၸုမ်း 7 ၵႃလီႉ၊ ၸုမ်းမၢၵ်ႇၵႅင်း၊ ၸုမ်းႁူဝ်မိူင်း ၸဝ်ႈမႁႃႇၵျႃႇၶဝ်၊ ၸုမ်း 758 ၶဝ်၊ ၸုမ်းပူဝ်ႇမူၼ်း၊ ၸုမ်းလၢဝ်းမႃးၶဝ် ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တူင်ႇသိုပ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵူၺ်းၵူၺ်း။ ပေႃးတူၺ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးတေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇၼႃႇၼႃႇၼႆႉ ပဵၼ်တူင်ႇသိုပ်ႇ တီႈလဵဝ်ၵၼ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းဝႆႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်လႆႈ။


ပေႃးမႃးတူၺ်း ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉဝႃႉႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁင်းၶဝ် တၢင်းၼိုင်ႈ။ ပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၶဝ်တၢင်းၼိုင်ႈ၊ ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်းၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၶဝ်မႃး၊ ၸိူဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမႃး သိုဝ်ႈၽႂ်သိုဝ်ႈမၼ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈလႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယိၼ်းလီမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းႁႂ်ႈလႆႈလီလီငၢမ်းငၢမ်း၊ ပေႃးၼၼ် လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸင်ႇမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈမီးၸိူင်ႉၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 23/05/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 39.82 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1368.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 198.71 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 23/05/2017 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 22/05/2017 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 39.84 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1367.00  ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 198.55 ပျႃး။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLAတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ လႆႈပၢႆးၽေးႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးႁိမ်းၸမ်ပၢၵ်ႇ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း၊ ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ် ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆဢၢင်ႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇလႄႈ ၾၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈႁိမ်းပၢၵ်ႇၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈပွၵ်ႉ 8 ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်တႆးလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ငႃးသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး
ၸၢႆးပႃႇ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- "ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ၊ ဝၢၼ်ႈဢုမ်ဢုၺ်း။ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဢၢင်ႇသမ်ႉ ဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇငိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းမူတ်း 95 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ မႃးၽႅဝ်တီႈပွၵ်ႉ 8 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးႁိူၼ်း ယူႇၸမ်ႁိမ်းႁွမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႄႈသင်၊ ပီႈၽႂ်ၼွင်ႉမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၵႂႃႇတွၼ်ႈပၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ တိုၵ်ႉယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးသိုပ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈၶၢဝ်းႁိုင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမႃးထႅင်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ တေမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်"- ဝႃႈၼႆ။


လွင်ႈတၢင်းလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ- သိုၵ်းတႆးပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶဝ်လႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇတၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လၢတ်ႈဝႃႈ- ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးၶူင်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်သေ လႆႈၵႂႃႇႁိုၵ်ႉၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ (RCSS/SSA) လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼမ်မႃး။ လွင်ႈၼႆႉယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ RCSS ၼႆႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၶူင်းၵၢၼ် NCA ၊ ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မီးဝႆႉဝႃႈ တေၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ RCSS/SSA ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်သေ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇၺႃးၵၼ်တင်းသိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ လႆႈယိုဝ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၵေႃႈၼမ်မႃးႁႅင်းၼႅၼ်ႇယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ မႃးတုၵ်းယွၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉ  ၵွပ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းတၢင်းၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇႁိူၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး၊ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈ ၽဵဝ်ႈပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼႆႉ ႁိုင်ယဝ်ႉ၊ တေႃႇထိုင်မႃးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇယူႇၵႂႃႇႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ်သေ လႆႈယိုဝ်းၵၼ် ၸင်ႇဝႃႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ- ဝႃႈၼႆ။


တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ လိူဝ်သေတပ်ႉမတေႃႇ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸိူဝ်းၼႆႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉ။ သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းတႆးတင်း သိုၵ်းတဢၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယူႇၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်ႉၵၼ်ဢိတ်းဢွတ်းပဵၼ်မိူဝ်ႈပဵၼ်ပွၵ်ႈ။ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေတႃႉၵေႃႈ လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ႁွတ်ႈထိုင်မႃးတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၵိုတ်းၵႂႃႇႁိုင်ယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇပေႃးမီးယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၸူဝ်ႈၸႃႈၼႆႉ  ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်းမႃးလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ လႆႈဝႃႈၼမ်မႃး- ၵူၼ်းပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶဝ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates