သိုၵ်းမၢၼ်ႈလိုပ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတႆး၊ လိုပ်ႈလမ်းယိုဝ်း ၽွင်းသိုၵ်းတႆး တေႁုင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ သိုၵ်းတႆး ထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။


တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း
ဝၼ်းတီႈ 01/09/2014 (မိူဝ်ႈဝႃး) ဝၢႆးဝၼ်း ယၢမ်း 3 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းပၼ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ၵႂႃႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ သိုၵ်းတႆးငိူင်ႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလိုပ်ႈလမ်းၸွမ်းသူၼ်ႈ လိုပ်ႈတိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၸွမ်းတၢင်း လႄႈ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ၾၢႆႇသိုၵ်းတႆး မီးဢဵၼ်ႁႅင်း 7 ၵေႃႉ။ သိုၵ်းတႆး လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢိင်ႇ သေၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵဵင်။ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈယင်ႉသဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၵဵင် တီႈႁိူၼ်းပေႃႈထဝ်ႈတႃႉသေ တိုၵ်ႉတေႁုင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းၵိၼ်ယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇဝႅတ်ႉသိုၵ်းတႆး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၶၢဝ်ႇသေ ၵႂႃႇလိုပ်ႈသိုၵ်းတႆး။ သိုၵ်းတႆးႁူႉသေငိူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇ 4 လုၵ်ႈ၊ သိုၵ်းတႆးဝၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၸွမ်းတၢင်းလင် လိုပ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းတႆးသေ သွင်ၾၢႆႇလႆႈယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းထိူၼ်ႇမွၵ်ႈ 15 မိၼိတ်ႉ၊ တီႈဢၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႆႉ ယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ၊  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈလူႉတၢႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပေႃးပႃးဢၼ်လိုပ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၸွမ်းတၢင်း လႄႈယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်ဢမ်ႇယွမ်း 30 မိၼိတ်ႉ- ၸၢႆးၼွင်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉထႅင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း (လုၵ်ႈယိင်းပေႃႈထဝ်ႈတႃႉ) ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းၸၢႆးၼုမ်ႇ တင်း ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈမႄႈပႃႈထုၼ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈလူင်ၵဵင်ၼႆႉ ယူႇၾၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းမိူင်းပၼ်ႇ ယၢၼ် 1 လၵ်းပၢႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ယၢင်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် UNFCယွၼ်ႉမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် တၢင်းပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ သေ ၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပၢင်ၵုမ်လူင် UNFC  ဢၼ်ၸတ်းတီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။


တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 25/08/2014 မႃး ၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (UNFC) ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း UNFC  ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၶိုင်ႈ၊ တမ်းပိူင် ဢၼ်တေႁဵတ်းၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ႁႂ်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၵၼ် မၼ်ႈၵႅၼ်ႇသေ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢဵၼ်ပဵၼ်ႁႅင်း တႃႇႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် - ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶုၼ်ဢူၵ်ႉၵႃႇ လၢတ်ႈ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် 3 ပီၶိုင်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်မူႇၸုမ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇ လိူၵ်ႈၽူႈၼမ်းမႂ်ႇ ဢၼ်တေသိုပ်ႇၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈ။ လွင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တေလိူၵ်ႈသၢင် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် UNFC ဝၼ်းတီႈ 01/09/2014 မိူဝ်ႈၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းတီႈ 31/08/2014 ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်သေ တူဝ်တႅၼ်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) 5 ၵေႃႉ- 1.ႁူဝ်ပဝ်ႈ မူႇတူး သေးၽူဝ်း။ 2.ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပတူဝ်ႇၵွႆႇသေႃးဝိၼ်း။ 3. ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼေႃႇၸီႇ ၽူဝ်းလႃႇၸဵင်ႇ။ ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် KNU 4.မၢၼ်းငဵင်းမွင်ႇ တင်း 5.တႃႇတူဝ်ႇမူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပၢင်ၵုမ်။ (ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ လုၵ်ႈၸုမ်း UNFC) ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ဢၼ်မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်း UNFC ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- လၢႆးဢၼ်ၸုမ်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ပေႃးမိူၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း၊ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဢဝ်ပိူင် UNFC ဝႃႈ ပေႃး UNFC တႅပ်းတတ်းၸိုင် လုၵ်ႈၸုမ်း UNFC ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းတင်းမူတ်း- ဝႃႈၼႆ။

UNFC ၼႆႉ  တင်းမူတ်းမီးလုၵ်ႈၸုမ်း 12 ၸုမ်း- 1.ၸုမ်းၶၢင်လွတ်ႈလႅဝ်း (KIO) ၊ 2.ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၊ 3.ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် (KNPP) ၊ 4.ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (MNSP) ၊ 5.တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) ၊ 6.ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) ၊ 7.ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO) ၊ 8.တႅဝ်းႁူမ်ႈပူတ်းပွႆႇမိူင်းပလွင်ႈ (PSLF) ၊ 9.ၸုမ်းလႃးႁူႇ (LDU) ၊ 10.ၸုမ်းၶျၢင်း (ANC) ၊ 11.ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ (WNO) ၊ 12.တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ (MNDAA) ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ - ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ႁွင်ႉဝွၵ်ႇၸိူၼ်းဝႆႉၸုမ်းဝႃႉ UWSA တင်းၸုမ်းမိူင်းလႃး DNAA-ESS သေတႃႉ ဢမ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ- ၶၢဝ်ႇ- RFA ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ (ALP) ၊ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ  (AA) ၊ ၸုမ်းယၢင်းပုတ်ႉထ (DKBA) ၊ ၸုမ်းယၢင်း ၶွင်ႊသီႊငမ်းယဵၼ် PC ၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊  မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 100 ပၢႆ- ၼႆယူႇ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ပိုတ်ႇၶျူဝ်ႊရုမ်ႊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆရူတ်ႉမိုဝ်းသွင် ၸိူၼ်းၼွင်ႉၼႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်မွၵ်ႇၼႃႈၼွင်ႉၼႅၼ်း (ၼွင်ႉၼုတ်း) ထုၵ်ႇၸိူၼ်းၵႂႃႇပဵၼ်မွၵ်ႇၼႃႈ ပိုတ်ႇၶျူဝ်ႊရုမ်ႊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆရူတ်ႉမိုဝ်းသွင် ယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈ လၢမ်းပၢင်း။


ဝၼ်းတီႈ 28/08/2014 ၼႆႉၶွမ်ႊပၼီႊၼူပ်ႊၽၻူလ်ႊထုရၵိၸ်ယူၼ်ႊ တီႈၸႄႈဝဵင်းလမ်းပၢင်း ပိုတ်ႇ ၶျူဝ်ႊရုမ်ႊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆရူတ်ႉမိုဝ်းသွင် ယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းပွတ်းၼိူဝ် ႁိုဝ် ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလမ်းပၢင်း တီႈမၢႆ 79/1 သဵၼ်ႈတၢင်းၽႁူလ်ယူဝ်ႊထိၼ်း ဢိူင်ႇသူပ်းတုၺ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပၢင်း လႄႈလႆႈဝွၵ်ႇ ၸိူၼ်းဢဝ်ၼွင်ႉၼႅၼ်း ႁိုဝ် ၼွင်ႉၼုတ်း သၢဝ်တႆးဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ဢိူင်ႇထုင်ႉပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉဢၼ်သမႃးၶူမ်းၸုမ်းထၢႆႇႁၢင်ႈ ၵဵင်းမႆႇ သူၼ်ၸႂ်ထုၵ်ႇတႃ လိူၵ်ႈ ၼွင်ႉၼႅၼ်းသေထၢႆႇႁၢင်ႈ ထၢႆႇဝႅပ်ႇမႃး ထိုင်တီႈ ၼွင်ႉၼႅၼ်း ပေႃးမီးၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ၼၼ်ႉ လႆႈၸိူၼ်းဝွၵ်ႇၵႂႃႇပဵၼ်ၼႃႈပဵၼ်တႃ ပဵၼ်မွၵ်ႇၼႃႈ ၼႂ်းပၢင် ပိုတ်ႇ ၶျူဝ်ႊရုမ်ႊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆရူတ်ႉ မိုဝ်းသွင် ထိုင်တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပၢင်း။

ၼွင်ႉၼႅၼ်းပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ဢိင်လူၺ်ႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊၼူပ်ႊၽၻူလ်ႊ ထုရၵိၸ်ယူၼ်ႊ လႆႈၸိူၼ်းဝွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃး၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် လႄႈလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ဝွၵ်ႇၸိူၼ်းမႃး။ ပၢင်ပိုတ်ႇၶျူဝ်ႊရုမ်ႊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆရူတ်ႉမိုဝ်းသွင်ၼႆႉ လႆႈၸတ်း ပႃးပၢင်ၼႃးမုၼ် လဵင်ႉၽဵလ်း(ၵၢပ်ႈသွမ်း) သင်ၶၸဝ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းပဵၼ်မင်းၵလ(မူင်းၶူလ်ႊ) ဢိၵ်ႇတင်း ၶႅၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၾၢႆႇလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်ယဵၼ်၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းလႄႈၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈထုၵ်ႇထတ်းသၢင်ၼိူဝ်ၾဵတ်ႉၶ်ၿုၵ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းတွပ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၸႂ်ဢမ်ႇလီတႄႉတႄႉဢေႃႈ ႁဵတ်းသင်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈမႃးထုၵ်ႇထတ်းသၢင် ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ယႂ်ႇလူင်သေ ဢဝ်မႃးပဵၼ်တူဝ်ပၼ်ႁႃ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းပဵၼ်ထၢၼ်ႇၼႆႉ ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ လွင်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးၼၼ်ႉ ပေႃးပိူၼ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇၵႂၢမ်းတႆး ၶႃႈၵေႃႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး၊ ပေႃးလၢတ်ႈတေႃႇၵႂၢမ်းထႆးၵေႃႈ ၶႃႈတွပ်ႇၵႂၢမ်းထႆး၊ ပေႃးလၢတ်ႈတေႃႇၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈၶႃႈၶိုၼ်းတွပ်ႇၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ မၼ်းၽိတ်းတီႈလႂ်။ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ် မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆး မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် သၢင်ႇတေႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈၼုင်ႈၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉသင်၊ ၵွပ်ႈၼၼ်သမ်ႉၵႂႃႇဢဝ် ဢၼ်ၶႃႈၼုင်ႈၶူဝ်းပဢူဝ်း ဝႆႉၼၼ်ႉ မႃးလၢတ်ႈဢမ်ႇလီ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇထုၵ်ႇ။ ၶႃႈယူႇထုင်ႉပူင်း ပဵၼ်သၢဝ်တႆးဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ၼႂ်းၵႄႈၼွင်ဝွၼ်လႄႈသီႇသႅင်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းၶွင်ပဢူဝ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈ ယူႇၼႆႉ ၵူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းပဢူဝ်း ၼမ်လိူဝ်ၵႂၢမ်းတႆး ပႆႇဝႃႈသင် တေႃႈၸိူင်ႉၼင်ႇပီႈၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ ၵူၼ်းတႅမ်ႈႁၢင်ႈလူၼ်ႉ (ၵႃႇတုၼ်ႊ) ၵေႃႈ မိူဝ်ႈယူႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပီႈၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်း ၵမ်ႈၼမ် ၵူၺ်း ၵွပ်ႈၼၼ် ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈၸႂ်ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ၶႃႈႁဝ်းၽွင်ႈယူႇ - ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈထၢမ်ဝႃႈ ၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းၶေႃးၼွင်ႉၼႅၼ်းသမ်ႉပဵၼ်ႁိုဝ် - မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈတွပ်ႇဝႃႈ - ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ၼွင်ႉႁပ်ႉ လႆႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၸႂ်လဵၵ်ႉၽွင်ႈယူႇ ၵွပ်ႈသင် ၸိုင်ပေႉၶဝ်ႈမႃးၵၢဝ်ႉၵၢႆႇထိုင်သုၼ်ႇတူဝ်ၼွင်ႉပူၼ်ႉတီႈ ပူၼ်ႉလိူဝ် ၼွင်ႉဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၽႂ်ၸဵပ်းၸႂ်သင် တင်းတင်းၵူၼ်းတီႈဢၼ်ပွင်ႉလႃႇၼွင်ႉၵေႃႈ ၼွင်ႉဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း၊ ၵူၺ်းၵေႃႈပူတ်ႈဝၢင်းပၼ်ယူႇ။ ၼွင်ႉယူႇၵိၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၶွင်ၼွင်ႉ။ မိူဝ်ႈၼွင်ႉဝႃႈ ၼွင်ႉပဵၼ် တႆးၵေႃႈ ထုၵ်ႇလႃႇ၊ မိူဝ်ႈၼွင်ႉလၢတ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈၵေႃႈထုၵ်ႇလႃႇ၊ ၼွင်ႉဝႃႈၶူးသွၼ်ၼွင်ႉ ပဵၼ်မၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်၊ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်၊ ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်ၶူးသွၼ်မၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလႂ်၊ ပေႃးလႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ မီးၽႂ်ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇၶူးသွၼ်မၢၼ်ႈ သွၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼွင်ႉၵေႃႈၸႂ်ဢမ်ႇလီ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ ပေႃးႁဝ်းႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၼႆ တႃႉႁဝ်းဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၸွႆႈၵၼ် ဢမ်ႇလီႁိုဝ် ၽိူဝ်ႇတေ ပၵ်းတႃပႂ်ႉသႄႉၼႄးႁႃတၢင်းၽိတ်းၵၼ်ႁႃႉ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇ လႆႈပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်း လူၺ်ႈၸႂ်ၶွင်ႁဝ်း - ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸၢႆးႁိၼ်ပဝ်း လၢတ်ႈၼႄၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း လဵၼ်ႈႁႅင်းၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိတ်းတေႃႇ တွင်ႈထၢမ်သေ ၸၢႆးႁိၼ်ပဝ်း ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းၵုတ်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်းလဵၼ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇတူဝ်ၶိင်းလဝ်းလီ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉမၢၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။


Photo: Facebook
ထၢမ်- မႂ်ႇသုင်ၶႃႈပီႈၸၢႆးၶိတ်ႉငူၺ်ႇႁဝ်းၶႃႈ။ ပီႈၸၢႆးၶိတ်ႉငူၺ်ႇ (ၸၢႆးႁိၼ်ပဝ်း) ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉလႆႈႁူႉဝႃႈပႃးဝႃႇသၼႃႇ သူင်ၾၢႆႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း၊ တေလႆႈဝႃႈၸၢႆးႁႅင်းလူင်၊ ပီႈၸၢႆးၶိတ်ႉငူၺ်ႇႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႂ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ-ၸႃႇတိမိူင်းၵုတ်ႈၶႃႈ၊ ပွၵ်ႉပၢင်ႇမိူင်းသႃ၊ ဝၢႆးမႃးႁွင်ႉပီးတွင်ႇယတ်ႉၵွတ်ႉ။ တီႈၼႆႈပီႈၼွင်ႉတႆးတင်းပီႈၼွင်ႉတႆးသႃ ယူႇသဝ်း \ၵိၼ်သၢင်ႈ ၶႂ်ႈၽႃႇၶိုင်ႈၵၼ်။

ထၢမ်- ဢၼ်တင်ႈဝႆႉၸိုဝ်ႈတႆးၸွင်ႇမီးၶႃႈ။

တွပ်ႇ- မီးၶႃႈဢေႃႈ၊ ပေႃႈမႄႈတင်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸၢႆးႁိၼ်ပဝ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ၊ ၶိူဝ်းႁိူၼ်းႁိၼ်ႁွင်ႉၸွမ်းၶိူဝ်း ႁွင်ႉၸၢႆးႁိၼ်ပဝ်းၼႆၶႃႈ။ ၸိုဝ်ႈပေႃႈႁွင်ႉၸၢႆးၸိၼ်ႉပဝ်း၊ ၸိုဝ်ႈမႄႈႁွင်ႉဝႃႈၼၢင်းဢေယိင်း။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်ႉသၢႆတၢင်း မိူင်းဝၼ်း။

ထၢမ်- လွင်ႈဢၼ်လဵၼ်ႈမႃႇလဵၼ်ႈႁႅင်းႁႂ်ႈပေႃးမင်ႈပေႃးၵႅၼ်ႇၼႆႉ ပီႈၸၢႆးၶိတ်ႉငူၺ်ႇႁဝ်းတႄႇမႃးမိူဝ်ႈလႂ်၊ ႁဵတ်းႁိုဝ်သူၼ်ၸႂ်မႃးၶႃႈ။

တွပ်ႇ- မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇႁၼ်ပိူၼ်ႈလဵၼ်ႈသေ ၾိုၵ်းလဵၼ်ႈၸွမ်း၊ တႄႇလဵၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီ 1997 ။

ထၢမ်- တင်ႈတႄႇၶဝ်ႈမႃးထိုင်ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶႄႉၶႅင်ႇလွင်ႈမႃႇၶႅင်ႁႅင်းၵိုမ်းၼႆႉ ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း၊ ဢၼ်လႆႈတေႃႇသူႈမႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ- မိူဝ်ႈတႄႇလဵၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸဵပ်းတင်းတူဝ်တင်းၶိင်း၊ ဢဝ်ယႃႈယႃလုပ်ႈလုပ်ႈတႃးတႃး။ ပေႃးႁၼ်ပိူၼ်ႈ မီးမႃႇမီးႁႅင်း သမ်ႉၶွႆပိူၼ်ႈလႄႈယွမ်း/ၶၢမ်ႇလဵၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း၊ လဵၼ်ႈမႃးလႆႈ 2 ပီ၊ ပီ 1999 ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇတီႈမိူင်းၵုတ်ႈ၊ ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ၊ လႆႈထီႉ 3 ၊ဝၢႆးမႃးလႆႈထီႉ 1-2-3 လၢႆလၢႆပၢင်။မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶႆႈၶဵင်ႇမႃးတင်းမူတ်း 31 ပၢင်။

ထၢမ်-31 ပၢင်ၼႆႉဢၼ်ပေႉသေလႆႈသူး (ရၢင်းဝလ်း) လၢႆပၢင်၊ဢၼ်ၵၢၼ်ႉပိူၼ်ႈ မီးလၢႆပၢင်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ဢၼ်ၵၢၼ်ႉပိူၼ်ႈၼမ်ၼမ်မီး 3-4 ပၢင်၊ဝၢႆးမႃးၶႄႉၶဵင်ႇပေႉပိူၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ယူႇၶႃႈ။ ၽွင်းတႄႇလဵၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၼၵ်းမီးမွၵ်ႈ 135 ပွင်ႇ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်မီး 150 ပၢႆ။

ထၢမ်- မိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇတီႈမိူင်းၵုတ်ႈၵေႃႈလီ၊ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသေၶႄႉၶဵင်ႇ၊ လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၼႆႉ လူးလၢတ်ႈပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ဝၢႆးသေၶႃႈႁဝ်းဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉသေ ၸင်ႇၾိုၵ်းမႃးၵူၺ်း၊ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇၶဵင်ႇၸၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၶႃႈ။ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်းၾၢႆႇၵႃႇယပလၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းႁၢင်ႈလီ၊ ဢဵၼ်ၼိူဝ်ႉႁဝ်းသၢႆလိူတ်ႈႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၽူၵ်ႈလီႁၼ်လီ။ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶႄႉၶဵင်ႇတၢင်းႁၢင်ႈလီတူဝ်ၶိင်းၵူၺ်း။ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈၵႃႇယပလၼႆႉ ပေႃးၸမ်ပွႆးၶႄႉၶဵင်ႇယဝ်ႉလဵၼ်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ ပေႃးၵႆပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ လွင်ႈတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉၵေႃႈလႆႈတူၺ်းတူၺ်းသေၵိၼ်။ ပေႃးဝႃႈၸမ်ဝၼ်းၶႄႉၶဵင်ႇယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၶႆဢၼ်မၼ်း၊ ဢၼ်ဝၢၼ်ဢၼ်ၸဵမ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈလူတ်းယွမ်းၵိၼ်။ လႆႈၵိၼ်ပၼ်ၶႆႇၵႆႇတူမ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇသုၵ်းတႄႉတႄႉၼၼ်ႉ။

ထၢမ်- ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းသူၼ်ၸႂ် ပႃးဝႃႇသၼႃႇတေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းၼၼ်ႉ ပေႃးလုၵ်ႉမႃးလွင်ႈၶွင်ၵိၼ်ၶွင်ယႅမ်ႉ၊ လွင်ႈၾိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉလၢတ်ႈၼႄပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ၵၢင်ၶိုၼ်းမႃးတူမ်ႈၶႆႇဝႆႉသေ ပေႃးၵၢင်ၼႂ်မႃးတွၵ်းၵိၼ်ၶႆႇမွၵ်ႈ 4 လုၵ်ႈ၊ မွၼ်းမၼ်းဢမ်ႇၵိၼ်၊ၵိၼ်ဢၼ်ၶၢဝ်မၼ်းၵူၺ်း။ ၵိၼ်ပၼ်ၵူၺ်ႈၶဝ်ႁိုဝ်ႉ၊ ထူဝ်ႇၽူးဢုၼ်ႇတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢမ်- လွင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၽၵ်းၶႃႈလူး။

တွပ်ႇ-ပေႃးၸမ်ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇမႃးလႆႈၵိၼ်ပၼ်ၼိူဝ်ႉၵမ်ႈၼမ်၊ ၶဝ်ႈလႆႈလူတ်းယွမ်းၵိၼ်။ လႆႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉတူမ်ႈပႃတူမ်ႈၶဝ်၊ဢမ်ႇသႂ်ႇၵိူဝ်။ ပေႃးၵႆၶၢဝ်းယၢမ်းပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇၵိၼ်ၼိူဝ်ႉလႅင် (ၼိူဝ်ႉဝူဝ်း) ၵမ်ႈၼမ်၊ ပေႃးၸမ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၶႄႉၶႅင်ႇမႃးလွႆးလွႆးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းမႄးၵိၼ်ပၼ်မိူၼ်ၼင်ႇၼိူဝ်ႉၵႆႇၶဝ်ပႃၶဝ်။ ဢၼ်လီသေပိူၼ်ႈပဵၼ်ၼိူဝ်ႉပႃၶႃႈ။

ထၢမ်-ဢၼ်ၾိုၵ်းမႃးၼႆႉၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်းပၼ်ႁႅင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။ ဢၼ်ဝႃႈၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်းဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈလႆႈတႃ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်းၵႆႉဝႃႈႁင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမီးၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ- ပေႃႈႁဝ်းလႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ၊ လဵၼ်ႈမိူဝ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းၵူၺ်း။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၼွင်ႉယိင်းၶႃႈႁဝ်းၵႆႉဝႃႈ ပီႈၸၢႆးႁဝ်းၵုမ်ႇလဵၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၵၢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးႁဵတ်းလီလီဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈထိုင်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈဢိုတ်းႁဵၼ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇသွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ပီမၢင်လႂ်ဢမ်ႇပေႃးလႆႈယူႇႁိူၼ်းလီလီ။ ၶူႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႆႉတႄႇမိူဝ်ႈပီ 2001 ၊ 2008-09 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢမ်- ယူႇတီႈႁဵတ်းၾၢႆႇလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉပိုတ်ႇဝႆႉတီႈၾိုၵ်းလဵၼ်ႈႁႅင်းႁႃလၢႆးလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ- မိူဝ်ႈလဵဝ်ငဝ်းလၢႆးၶႅမ်ႉမႃးယူႇၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ ၶဝ်သူၼ်ၸႂ်ပၢႆးယူႇလီ၊တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵိၼ်/ လဵၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၾိုၵ်းမီးတင်းၼမ်။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈပိူၼ်ႈမႃးႁွင်ႉသေၵႂႃႇသွၼ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ၊ လႆႈငိုၼ်းလိူၼ်တီႈၶဝ်သေ ၶိုၼ်ႈမႃးလွႆးလွႆး။

ထၢမ်- ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းတၢင်းလင်ၵေႃႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၸွမ်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်းၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉႁဝ်း မႃးလႆႈယူႇၶႃႈၼေႃႈ။

တွပ်ႇ- ပဵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼႆသေ လဵင်ႉလုၵ်ႈလဵင်ႉမေးၵေႃႈမီးတင်းၼမ်ယူႇၶႃႈ။

ထၢမ်- သင်ဝႃႈယူႇတီႈၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉ၊ သမ်ႉၶႂ်ႈၾိုၵ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁၢင်ႈလီ ပိူဝ်ႈတႃႇမႃႇၶႅင်ႁႅင်းၵိုမ်းၼႆ ပေႃးႁဝ်းမႃးၾိုၵ်းၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈၸၢႆႇႁႅင်းငိုၼ်းတွင်းၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ၶူင်းၵၢၼ်မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ဢၼ်ဢေႇတီႈသုတ်းၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ၊ ဢၼ်ၼမ်သေပိူၼ်ႈ မၢင်တီႈမီးၼိုင်ႈလိူၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇၵွၼ်ႇၶႃႈ။

ထၢမ်- ဢၼ်တေၶဵင်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ဢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉၼႂ်းပီ 2014-15 မီးပၢင်ပွႆးသင်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ဢၼ်ၸမ်သေပိူၼ်ႈမီးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၼႆႉ၊ ပေႃးမွၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/10/2014 မႃးတေၵႂႃႇတီႈမျိတ်ႉၵျီးၼႃးမိူင်းၶၢင်။ လွင်ႈၼႆႉၼႂ်းတိူင်းမၼ်းတလေး (ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ) တေလိူၵ်ႈ။ တေလိူၵ်ႈတီႈမိူင်းၵုတ်ႈၼႆႉသေ ပေႃးဝႃႈၶႃႈႁဝ်းပေႉပိူၼ်ႈၼႆၶဝ်တေႁွင်ႉသေၸင်ႇသူင်ႇၵႂႃႇမျိတ်ႉၵျီးၼႃး၊ ပေႃးဢမ်ႇပေႉပိူၼ်ႈၵေႃႈၶိုၼ်းမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တိူင်းမၼ်းတလေးႁဝ်းတေပေႉပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇပၼ်ၼႂ်းၼမ်ႉၼၵ်း 65 ၵီႊလူဝ်ႊၼႆၶႃႈ။

ထၢမ်- ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈၶဵင်ႇသေပေႉပိူၼ်ႈမႃးဢၼ်သုင်တီႈသုတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆးသင်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ပဵၼ်ပွႆးၼႂ်းမၼ်းတလေးဢၼ်ဝႃႈသူၺ်ႇမၢၼ်းမွင်ႇ။ ပွႆးၼႆႉၶႃႈလႆႈ 3 ပီထပ်းၵၼ်ပီ 2011-12-13 ။ၼႂ်းပိုၼ်းသူၺ်ႇမၢၼ်းမွင်ႇၼႆႉ ဢၼ်လႆႈထပ်းၵၼ် 3 ပီၸိူင်ႉၼႆဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉၶႃႈ။ ပွႆးၼႆႉပဵၼ်ၼႂ်းတိူင်းမၼ်းတလေးၵူၺ်း၊ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းတႄႉယၢမ်ႈၵႂႃႇၶႄႉၶဵင်ႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈသေလႆႈထီႉ 3 မႃးၶႃႈဢေႃႈ၊ပီ 2013 ၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉတၢင်တူဝ်မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ လႆႈမႃး။

ထၢမ်-ၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ပီႈၸၢႆးႁဝ်းၶႃႈ၊ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးမိူင်းၵုတ်ႈၼႆႉပိူၼ်ႈၵေႃႈဝႃႈပဵၼ်မိူင်းတႆးႁဝ်းယူႇ။ တူၵ်းတႂ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈသေ တေလႆႈဝႃႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းတႆးႁဝ်းၵႂႃႇၵေႃႈမီး 100 ပီပၢႆယဝ်ႉ၊ လွင်ႈၼႂ်းၸႂ်ၼႂ်းၶေႃးၸၢႆးႁိၼ်ပဝ်း ႁဝ်းလူး၊ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပဵၼ်တႆးသေ သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၶႄႉၶဵင်ႇပၼ်တႃႇမိူင်းတႆး၊ သမ်ႉလႆႈၶႄႉၶဵင်ႇပၼ်တႃႇတိူင်းမၼ်းတလေးၼႆႉ ၼႂ်းၸႂ်ၼႂ်းၶေႃးမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉၶႂ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇတႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်း။ မိူင်းၵုတ်ႈသမ်ႉပႃးၵႂႃႇၼႂ်းတိူင်းမၼ်းတလေးသေ ၵႃႈလႆႈၶႄႉၶဵင်ႇၼႂ်းတိူင်းမၼ်းတလေး၊ ၸူးၵၢင်ၸႂ်တႄႉၶႂ်ႈတၢင်တူဝ်မိူင်းတႆးသေၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇၵူႈတီႈယူႇၶႃႈ။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၵႂႃႇႁၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းတႆးသမ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈတႆး၊ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉပဵၼ်မၢၼ်ႈ၊ တႆးႁဝ်းၼႆႉ (ၵူၼ်းလဵၼ်ႈႁႅင်း) ဢေႇဝႃႈဢေႇၶႃႈ။

ထၢမ်- ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇမႃးသေ ဢၼ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တီႈသုတ်း ၸွင်ႇမီးၶႃႈ။ ဢၼ်ႁၢၼ်ႉၸႂ်တီႈသုတ်း သမ်ႉပဵၼ်တီႈလႂ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ဢၼ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ ဢၼ်ႁၢၼ်ႉၸႂ်တီႈသုတ်းတႄႉပဵၼ်ပီ 2013 ၊လႆႈသူး (ရၢင်းဝလ်း) သၢမ်ပီထပ်းၵၼ်ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ႁၢၼ်ႉၸႂ်/ ၸူမ်းသိူဝ်းသေပိူၼ်ႈၶႃႈ။ ဢၼ်လႆႈၶႄႉမႃးၼႆႉပဵၼ်မၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉပဵၼ်ရၶႅင်ႇ၊ ၶၢင်၊ ၶျၢင်း။ ၶၢင်ၶဝ်ၵေႃႈၶႂ်ႈမိူၼ်တႆးႁဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၶၢင်ၵေႃႈမီးဢေႇၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်- ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉပႃးၸဵမ်ၼႂ်းတႆးႁဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်ၵူၼ်းလဵၼ်ႈႁႅင်းၼႆႉ လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းမီးသင်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ-တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈတႄႉ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးမၢဝ်ႇတႆးႁဝ်းၼႆ သမ်ႉၵိၼ်လဝ်ႈၵိၼ်ယႃႈၵမ်ႈၼမ်၊ၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းႁႅင်း၊ သမ်ႉသူင်ႇတၢင်းၵျေႃႇတၢင်းမူၼ်ႈ။ ၵႂႃႇတီႈလႂ်ၵေႃႈလူဝ်ႇပႃးလဝ်ႈၵွၼ်ႇ၊ ပေႃးဢမ်ႇပႃးလဝ်ႈဢမ်ႇမူၼ်ႈပၢင်ဢမ်ႇမူၼ်း။ ၵူၼ်းလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၼႆႉ လဝ်ႈၼႆႉဝႄႈလႆႈၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈလီၵႃႈၼၼ်ႉ၊ ဢမ်ႇၵိၼ်လႃးလႃးတႄႉဢမ်ႇဝႃႈၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။

ထၢမ်- ဢၼ်ၶႂ်ႈထၢမ်ပီႈၸၢႆးႁဝ်းၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းတႄႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်းၵေႃႈလီ၊ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၵေႃႈလီ၊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇထၢမ်မႅၼ်ႈသေ ဢၼ်ပီႈၸၢႆးႁဝ်းၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ပိုင်ႈသင်ႇလၢတ်ႈထိုင်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ-ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းယႃႇပေယူႇလွၵ်ႇယူႇလၢႆ၊ ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈႁႂ်ႈၾိုၵ်းမႃႇၾိုၵ်းႁႅင်း။ ပိူင်ၼိုင်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယႃႈၼႆႉႁႂ်ႈၶဝ်ယွမ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၵေႃႈၶိုၼ်ႈသင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်မႃးလွႆးလွႆးယဝ်ႉ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ၼမ်သေ ႁႂ်ႈမၼ်းၸၼ်ႉသုင်သေၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းသိုဝ်ႇ DVB တေပူတ်းလၢႆးၵၢၼ် ပွႆႇသဵင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုဝ်ႇ DVB တေပူတ်းလၢႆးၵၢၼ်ပွႆႇသဵင် တၢင်းရေႊၻီႊဢူဝ်ႊလႄႈ လၢႆးၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈပွႆႇဢွၵ်ႇမႃး တီႈမိူင်းၼေႃႊဝေႊယ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်း 20 ပီ။ ဢိင်ဢၢင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼ လႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶိုတ်းၵၢပ်ႈမႃး။


ဝွၵ်း ယွၼ်းသူင်ႇသင်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ပိုၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်း ၾဵတ်ႊၿုၵ်ႊၶ်
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းဢင်းၵၢၼ် တီႈ 26/08/2014 ၸုမ်းသိုဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (Democratic Voice of Burma- DVB) ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ တင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ တႅပ်းတတ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးတၼ်းၶိုတ်းငဝ်းလၢႆးၵၢပ်ႈပၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶူင်းၵၢၼ် ရေႊၻီႊဢူဝ်ႊ(Radio Program) ဢၼ်ႁႅင်းထွမ်ႇၵူၼ်း ႁိုဝ် ၵူၼ်းဢၼ်ထွမ်ႇမၼ်းယွမ်းဢေႇလူင်းၼၼ်ႉ သမ်ႉ တေပူတ်းၶူင်းၵၢၼ်မၼ်းၽွင်ႈၵေႃႈမီးၼႆလႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလၢႆးၵၢၼ် ပွႆႇသဵင်တၢင်းရေႊၻီႊဢူဝ်ႊ (Radio)  ဢၼ်မီး ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈလၢႆးၵၢၼ်ရေႊၻီႊဢူဝ်ႊ ႁူမ်ႈတင်းလၢႆးၵၼ်ပွႆႇသဵင််ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်းၶိုတ်းၵၢပ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း သူင်တူၺ်းၵၢၼ်ပွႆႇသဵင်ဢၼ်ၵိုၵ်းႁၢင်ႈ ႁိုဝ် ႁၢင်ႈႁဵင် (TV) ၵေႃႈတၢင်းၼိုင်ႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈယင်ႇသဵင် ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တၢင်း BBC ၊ ဢိရႃဝၻီႇ ၶဝ်ထတ်းတူၺ်း ႁၼ်ဝႃႈၵူၼ်းထွမ်ႇ ၵၢၼ်ပွႆႇသဵင် DVB ဢေႇလိူဝ်ၸုမ်းသိုဝ်ႇတၢင်ႇဢၼ် ၵေႃႈတၢင်းၼိုင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် ၸဝ်ႈတႃႇတ ၽူႈၸွႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်း လွင်ႈပွႆႇသဵင် တၢင်းရေႊၻီႊဢူဝ်ႊ (Radio) ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၼိုင်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢူးဢေးၶျၢၼ်းၼၢႆႇ ႁူဝ်ၼႃႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင်ၸုမ်းသိုဝ်ႇ DVB ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းၵၢၼ်ပွႆႇသဵင် တင်းသဵင်ႈၼႆႉ ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်း သိုဝ်ႇတၢင်ႇဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇၶူင်းၵၢၼ် ထီႊဝီႊ (TV) ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပိူင်ႈၵၼ်ၼမ်။ ၵၢၼ်ပွႆႇသဵင်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈတင်းမူတ်း 25% ။  ႁူင်းပွႆႇသဵင် BBC, RFA, VOA ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၼ်းထွမ်ႇ % မၼ်းၼမ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ DVB ၼႆႉ ၵူၼ်းထွမ်ႇမၼ်း မီးမွၵ်ႈ 2% ၵူၺ်း။ ၸူးၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၵွပ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႉဢွၼ်တႄႇ ႁဵတ်းမႃးလႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်သမ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈ  DVB ၼႆႉ ၸုၵ်းပေႉတူဝ်ပေႉၶိင်းႁုင်းၵူၺ်း၊ တေလႆႈ ႁဵတ်းၶၢဝ်ႇ SMS သူင်ႇၸွမ်းၶိူင်ႈၾူၼ်ႊမိုဝ်းထိုဝ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် တဵၵ်းတူဝ် * သေ ႁႂ်ႈထွမ်ႇၶၢဝ်ႇလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၸုၵ်းပေႉတူဝ်လႆႈႁင်းၵူၺ်းၼႆႉ ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတၢင်း ႁူင်းပွႆႇႁၢင်ႈသဵင် ထီႊဝီႊ (TV) ၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းၵႂႃႇ။ သင်ဝႃႈ သူၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈၶၢႆႉၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၶူင်ၵၢၼ် TV ၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုဝ်ႇ DVB ဢၼ်ၵုမ်းယိပ်းၾၢႆႇပွႆႇသဵင် / ရေႊၻီႊဢူဝ်ႊၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမီး 4 ၵေႃႉ၊ တီႈလုမ်းၵဵင်းမႆႇ မီး 8 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ် 2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ရေႊၻီႊဢူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေထုၵ်ႇပူတ်း ၵၢၼ်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေၶဝ်ႈႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၾၢႆႇ ထီႊဝီႊ (TV  program) ဢၼ် DVD ပွႆႇယူႇ 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ၼႂ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယင်းပႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းသဝ်ၼႃႈ (ဝၼ်းတီႈ 30/08/2014)ၼႆႉ၊  တေယိုၼ်ႈယွၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈသိုပ်ႇပွႆႇသဵင်ရေႊၻီႊဢူဝ်ႊၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပေႃးထိုင်ပီ 2015 မႃး ႁူင်းပွႆႇသဵင် တေပဵၼ်သဵင် ပၼ်တၢင်းႁူႉ တိုၵ်းသူၼ်းတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၼ်း၊ ပေႃးပူတ်းပႅတ်ႈၵေႃႈ တႃႇတေထႅမ်ၸွႆႈပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈ မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသင်- ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးမွၼ်းၶိူဝ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပွႆႇသဵင်ၾၢႆႇတႆး DVB ႁိုဝ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈၼမ် ႁူႉၸၵ်းဝႃႈ သဵင်တႆးၼေႃႊဝေႊယ် (ၼေႃႊဝူၺ်ႊ) လၢတ်ႈဝႃႈ- လၢႆးဢၼ်ၶဝ်ယင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း (Survey) ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈၶိုတ်းပၢၼ်သေ ၶဝ်ႈထိုင်လႆႈတီႈဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးၵၢပ်ႈပၢၼ် ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးလႄႈ ဢၼ်ႁဝ်းဢဝ်သဵင်ၶၢဝ်ႇ (ပႃးႁၢင်ႈထၢႆႇ) တၢင်ႇၼိူဝ်ၾဵတ်ႊၿုၵ်ႊၶ် (Facebook) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ၵူၼ်းထွမ်ႇမၼ်းၼမ်၊ ပေႃးၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵေႃႈ ၵဝ်သျႄႊမႂ်း-မႂ်းသျႄးၵဝ်သေ ၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ ၽႄႈၵႂႃႇ ၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၾႆးၾႃႉ/ ဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ တူၺ်းထီႊဝီႊ၊ ဢမ်ႇမီးႁူႉလွင်ႈၾဵတ်ႊၶ်ၿုၵ်ႉ၊ ဢမ်ႇႁူၸၵ်း ဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႉ လိူဝ်သေရေႊၻီႊဢူဝ်ႊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၸႂ်ယႂ်ႇသင်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ မိူင်းယၢင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမုင်ႈမွင်းထွမ်ႇရေႊၻီႊဢူဝ်ႊ တၢင်းႁူင်းပွႆႇသဵင်ၵူၺ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပွႆႇသဵင်ၾၢႆႇတႆး DVB ၸၢႆးမွၼ်းၶိူဝ်း ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပွႆႇသဵင်ၾၢႆႇတႆး ၸွမ်း DVB တင်ႈတႄႇ 1996  လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် မႃးတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 18 ပီပၢႆသေ တေထုၵ်ႇပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈ ၼႂ်းပၢႆလိူၼ် ဢွၵ်ႇထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊသဵင်ႈၼႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ သူၼ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႈယိၼ်းသေလၢႆလူင်လၢင် ဢိၵ်ႇတင်းၸႂ်လဵၵ်ႉၶေႃးၶူမ် တႅၼ်းပီႈၼွင်ႉၽူႈထွမ်ႇယိၼ်းသဵင်ၾၢႆႇတႆး ၸိူဝ်းၵႆႉလႆႈလၵ်ႉသွပ်ႉသႅပ်ႉႁွင်ႉၵၼ်မႃးပႂ်ႉ ငွမ်ငႅမ်ထွမ်ႇ ၽွင်းၸမ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပွႆႇသဵင်ၾၢႆႇတႆးဝၼ်းပုတ်ႉတေမႃး မိူဝ်ႈပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈႁိပ်ႇငႅၼ်းႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈ ႁုၵ်းႁၢႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼၼ်ႉ ၸူဝ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်းတႃ။

ၸၢႆးမွၼ်းၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ သဵင်တႆးၼေႃႊဝေႊယ် ႁိုဝ် သဵင်တႆး DVB ၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၵိင်ႇၵၢၼ်ႈ ဢၼ်ၽႄငွၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃးတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ သူၼ်ႇၼိုင်ႈၵူၺ်းလႄႈ ၼမ်ႉမိုၵ်ႉဢၼ်တေသိုပ်ႇတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁႅင်ႈ လွတ်ႇၶေႃးတႃႇသႅၼ်ႇ ၶၢၼ်ႁဵၵ်ႈႁွင်ႉ သဵင်ပွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တၵ်းတေဢမ်ႇယဵၼ် တိုၼ်းတေပႂ်ႉတွႆႇႁွၵ်ႈ ပူၵ်းလိုပ်ႈၶဵၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸူဝ်ႈလူမ်းထူၺ်ႈတိုၵ်ႉမီးပႆႇသဵင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းတေသိုပ်ႇသၢႆၸႂ် ပဵၼ်သဵင်တႆးမိူင်းလွႆၵႂႃႇ - ဝႃႈၼႆ။

သဵင်တႆး DVB ၼႆႉ ၼိုင်ႈဝူင်ႈဢွၵ်ႇသဵင်ၼိုင်ႈဝၼ်း သွင်ပွၵ်ႈ (ၵၢင်ၼႂ် 06.45 မူင်းလႄႈ 21.45 မူင်း ၵၢင်ၶိုၼ်း၊ ၵူႈဝၼ်းပုတ်ႉ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈတၢင်းႁိုင် 15 မိၼိတ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


မိူင်းမၢဝ်း ၸတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸုမ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ မိူင်းမၢဝ်း လႄႈ ထမ်မၸၵ်ၵ မိူင်းမၢဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ဝၼ်းပုတ်ႉ တီႈ 27/08/2014 (မိူဝ်ႈဝႃး) လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ၊ တင်ႈတႄႇယၢမ်း 9 မူင်း တေႃႇထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ (ယၢမ်းမိူင်းၶႄႇ) ၸုမ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ မိူင်းမၢဝ်း လႄႈ ထမ်မၸၵ်ၵ မိူင်းမၢဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ” ဢွင်ႈတီႈသႅင်ႇ/ ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း ၼမ်ႉမၢဝ်းသႂ် ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း၊ ဢၼ်မီးႁိမ်းသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉမၢဝ်း။ မီးပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 400 ပၢႆ၊ သင်ၶၸဝ်ႈ မီး 30 တူၼ်ပၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ။


ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ မီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၸဝ်ႈပၢႆးမေႃတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်တၢင်း ႁူႉ မီး 5 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ။ ၸဝ်ႈတိုၼ်းတႆး သတ်ႉထမ်မတတ်ႉသ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း ပုတ်ႉထသႃသၼႃ မိူင်းမၢဝ်း။ ၸဝ်ႈမုၼိၼ်ႇတ ႁူဝ်ပဝ်ႈလုမ်းပုတ်ႉထမိူင်းမၢဝ်း။ လုင်းၸၢႆးပၢၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းတႆး မိူင်းမၢဝ်း။ ၶူးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး မေႃသွၼ်လုင်းၸၢႆးၾႃႈ၊ ၶူးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး လုင်းၸၢႆးဢူးၶမ်း- ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တီႈမိူင်းမၢဝ်း
ယိူင်းဢၢၼ်း ၸတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းတႆးဢမ်ႇမီးလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း တႆး၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး ပေႃးမီးတၢင်းႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၵႂႃႇထႅင်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထွၼ် သိုၵ်းဢွၵ်ႇတႃႈၽႃသွင်ႇၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ၊ ယူႇတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႆး ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ထိုင်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈတႃႈၽႃသွင်ႇ။


သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတီႈၼိုင်ႈ
ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (SHRF) လၢတ်ႈဝႃႈ- ဝၼ်းထီႉ 26/08/2014 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မွၵ်ႈ 300 ပၢႆ လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ တီႈ ဝၢၼ်ႈၽႃသွင်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းပႃး လွင်ႈသၢႆႈတႅၼ်း ၵႃႈႁိူၼ်းၶဝ်လုလႅဝ် ဢိၵ်ႇ ၶူဝ်းသူၼ်ၶူဝ်းႁိူၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ (2014) ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 3000 ပၢႆ ထႅမ်ႁႅင်းၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လႄႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) သေ ယႃႉလုပႅတ်ႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/06/2014 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်/ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽႃသွင်ႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူဝ်ႁႄ ပၢႆႈၵႂႃႇသဝ်းပိုင်ႈဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း တီႈဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ မွၵ်ႈ 300 ပၢႆ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မႃးပၵ်းသဝ်းထင်ယူႇဝႆႉၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၽႃသွင်ႇလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၽႃသွင်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 500 ပၢႆ ယႃႉတဝ်ဢဝ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး မၢၵ်ႇတဝ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ - ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 07/08/72014 ၼႆႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး သူင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၵျွၼ်ႇ ၶႄႊရီႊ ဢၼ်ပဵၼ် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ၊ ၽွင်းမၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းယူႇၼႆႉ လၢတ်ႈပၼ်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းမၼ်းၸဝ်ႈ မႃးယဵမ်ႈယူႇၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယူႇ။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8-9/08/2014 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈၽႃသွင်ႇ မွၵ်ႈ 4 လၵ်း။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 22/08/2014 ၼႆႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃသွင်ႇ မွၵ်ႈ 6 လၵ်း။ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ  ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွၼ်ႈထဝ်ႇၵႂႃႇမႃး သွၵ်ႈတဝ်ႁႃသိုၵ်းတႆးလႄႈ လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုဝ်းသႂ်ႇတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းတႆး- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် လႆႈမႃးပိုင်ႈဢိင်တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ၊ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတၢင်ႇတီႈ မႃးလူႇတၢၼ်းတွၼ်ႈပၼ်သေ  ယူႇၵႂႃႇဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ် ႁဵတ်းၼႃး ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉႁူမၼ်းၼူၵ်ႇသေ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉမၼ်းလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉ ထုပ်ႉ ပိတ်ႉ ပၼ်ပေႃးၶႂ်ႈ လိုမ်းတူဝ်- ၼႆယူႇ။

တီႈၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယွၼ်း ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း လွင်ႈလူႉသုမ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ တီႈသူၼ်/ႁႆႈ/ၼႃး မိူၼ်ၼင်ႇ သူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ်၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တင်းၵႂၢင်ႈတႃႇ 422.5 ဢေႇၵႃႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းႁႅမ်ၵိၼ် ဝူဝ်းၵႂၢႆး မူ ၵႆႇ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈတင်းၼမ်- ၼႆယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တႃႈၽႃသွင်ႇၼႆႉ လႆႈသူင်ႇထိုင်ပႃး ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း သီႇတိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇပႃးၸုမ်း ပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်း တႆးၵူႈၸုမ်း- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates