သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ထတ်းထၢမ် ၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွတ်းမိူင်းမိတ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶၢင် ထတ်းထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွၵ်းလူင် ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ။ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈၵူၼ်ႈဝၢၼ်ႈၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းထိူၼ်ႇ။


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/10/2014 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင် 276 တင်း 223 ႁႅင်းၵူၼ်း 30 ပၢႆ၊ ဢမ်ႇၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း၊ ပႃးၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵႂႃႇဝႅတ်ႉဝၢၼ်ႈလွၵ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၵုမ်းၵုမ် ထတ်းထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉ။ ၸီႉၼႄးမၢပ်ႇၽၢမ်းဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ/ လဵင်ႉၶဝ်ႈသိုၵ်းထိူၼ်ႇ။

ၸၢႆးၵျေႃႇလႃႉၵႂႃႇ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၼႂ်းတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ၊ ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉၵေႃႈ ၽႂ်ပႆႇႁူႉၸွမ်း၊ မၢပ်ႇၽၢမ်းဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသိုၵ်းထိူၼ်ႇ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်းထူပ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ထူပ်း။ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၸၢႆးမျၢတ်ႉထုၼ်း ၵေႃႈထုၵ်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇထတ်းထၢမ်ၼႂ်း တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၸၢႆးထုၼ်းငူၺ်ႇသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၸိူၵ်ႈမတ်ႉမိုဝ်း ႁွင်ႉၵႂႃႇထတ်းထၢမ် ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ။ ၸၢႆးၵျေႃႇမိၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇပေႃႉႁႅမ် တီႈၼႃႈ။ လုင်းလႃႉ တင်း ပႃႈလႃႉ ထုၵ်ႇမၢပ်ႇၽၢမ်းဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉသေပွႆႇၶိုၼ်း။


ဝၢၼ်ႈလွၵ်းလူင် ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင်ၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ၊ ပေႃးလုၵ်ႉဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵႂႃႇၼႃႈ တၢင်းၸၢၼ်း တေလတ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၵူင်း၊ ဝၢၼ်ႈဢႃႇသၢၼ်ႇသေ ၶၢမ်ႈၼမ်ႉမွင်းၵေႃႈ ထိုင်ဝၢၼ်ႈလွၵ်းလူင်။

ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ငႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 4 လုၵ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပွတ်းဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ၊ မီးၵၢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွၵ်းလူင်၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႂႃႇႁႆႈ ၵႂႃႇၼႃး။

တပ်ႉသိုၵ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် (KIA) ၊ တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း (TNLA) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSAA/SSA) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သၢမ်တပ်ႉၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ တပ်ႉႁူမ်ႈ တုမ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ပေႃးမီးၵူၼ်းမႃးတႅပ်းမႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းၵိၼ်ၶွၼ်ႇမႆႉသေ ပၼ်ၵူၼ်း ၵႃႉၶဝ် တေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇ။ ၸူဝ်ႈမီးသိုၵ်း တပ်ႉႁူမ်ႈတုမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် ပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉႁူမ်ႈတုမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၵဵပ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းၵိၼ်ၶွၼ်ႇမႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶႂၢၵ်ႇၼၢမ်ၵိတ်ႇၶႂၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်/ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇလႆႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ- ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၼၢင်းဝႃႇၼူႉ တုၵ်းယွၼ်းမၢၼ်ႈလူတ်းငိုၼ်း ၸႂ်ႉၸၢႆႇ တႃႇၵၢၼ်သိုၵ်းၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း (ၵုၼ်ႁဵင်) ၼၢင်းဝႃႇၼု တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃး ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းငိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း၊ ဢဝ်မႃးၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇတီႈ ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။


ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တွင်ႈထၢမ် ၼၢင်းဝႃႇၼု လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းယၼ်ႇသိုၵ်း
ဢိင်ၼိူဝ်ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ (တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ) တုၵ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ (Budget) ထႅင်ႈတႃႇ 100 လၢၼ်ႉသေ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2014 (မိူဝ်ႈဝႃး) ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း (ၵုၼ်ႁဵင်) ၼၢင်းဝႃႇၼူႉ ၼမ်းဢဝ်လိူင်ႈၼႆႉ တၢင်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇ လူတ်းယွမ်းငိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်းသေ ဢဝ်ၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇတီႈ ႁူဝ်ၶေႃႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။

ၼၢင်းဝႃႇၼု လၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃးၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးတူၺ်းၼႂ်း လၵ်းၵၢၼ် 3 ပိူင်ၼၼ်ႉ (ဢယေးတူင်းပႃး)ၼၼ်ႉၵေႃႈ 1.ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယႃႇႁႂ်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈ။ 2.လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယႃႇႁႂ်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈ။ 3. ဢႃႇၼႃႇၸိၵ်းၸွမ် ၸိုင်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်တေဢဝ်ငိုၼ်း 100 လၢၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်း ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ပေႃးဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ဢႃႇၼႃႇၸိၵ်းၸွမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ဢႃႇၼႃႇၸိၵ်းၸွမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇမၼ်ႈၵိုမ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ် ငိုၼ်း 100 လၢၼ်ႉၼႆႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၼၢင်းဝႃႇၼု လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ငိုၼ်းတွင်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ပေႃးမီးငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵွၼ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶဝ် ထုၵ်ႇလီၸွႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၸွႆႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေဝူၼ်ႉသေ ၸၢင်ႈၸွႆႈမႃး။ လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ယွၼ်းမႃးငိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼမ်လူင်လၢင်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၸႂ်လဵၵ်ႉၸႂ်ၼွႆႉ၊ ငိုၼ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈၽႄမႅင်ႇၾၢႆႇ ႁူဝ်ၶေႃႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၼၢင်းဝႃႇၼု ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- ငိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၸဵတ်းလိူၼ်ၼၼ်ႉ 4 ပုၼ်ႈ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉၸၢႆႇၵႂႃႇ 1 ပုၼ်ႈၵူၺ်း၊ ယင်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇ 3 ပုၼ်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ မႃးယွၼ်းထႅင်ႈ 100 လၢၼ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈၽွင်းတႅၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ လၢမ်းလႆႈဝႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းတေႁၢင်ႈ/ယၼ်ႇသိုၵ်း တေႃႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း- ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်တႆႈၾႆး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 151 ဢၼ်ပၵ်းတီႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးလင် သိပ်းမူင်း ၵၢင်ၶိုၼ်း၊ ၽႂ်တၵ်းဢမ်ႇလႆႈတႆႈၾႆးၵႂႃႇမႃး၊ ပေႃးႁၼ်တေယိုဝ်း။


သဵၼ်ႈတၢင်း လုၵ်ႉၵႃလိၵႂႃႇမိူင်းၸၢင်
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/10/2014  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶလယ 151 ၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽႄ ၶုၼ်သိုၵ်းတဵင်းၸဵင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵႃလိ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႉလိုၵ်ႉသေ ၸီႉသင်ႇဝႃႈ - ၵၢင်ၶိုၼ်း ဝၢႆးလင် 10 မူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၽႂ်တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈတႆႈၾႆး ၵႂႃႇမႃး၊ ပေႃးဝႃႈတႆးၾႆးၵႂႃႇမႃးလႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်း တေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၶိင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼႆႉ မႃးတူၵ်းပုၼ်ႈ ၽွၼ်းတီႈၼႆႈ ပႆႇပေႃးႁိုင်၊ မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈ 14-15 လုၵ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၵေႃႈ ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပေႃးဝႃႈသိပ်းမူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတႂ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ်၊ မိူဝ်ႈသိုၼ်း ၼႆႉသမ်ႉ မႃးလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈတႆႈၾႆး။ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ႁႆႈ ၵိၼ်သူၼ်၊ ပေႃးဝႃႈ သူၼ် ႁႆႈ ၼႃးႁဝ်းၵႆ မၼ်းလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းလိုၵ်း၊ လႆႈႁုင်မိုဝ်ႉၵႅင်ၵိၼ်လိုၵ်း၊ မၢင်ပွၵ်ႈ မီးလွင်ႈယူႇ ဢမ်ႇလီ၊ မီးလွင်ႈၵိၼ်လူႇလူႉတၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်၊ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူႇယၢပ်ႇ ၵိၼ်ယၢပ်ႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶလယ 151 မႃးပၵ်းတီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးႁိမ်း 2 ပီ၊ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈၼၢင်းဝႃႇၼု ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း (ၵုၼ်ႁဵင်)သေ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈထွၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ 5-6 ဝၼ်းၵူၺ်း မႃးယူႇၶိုၼ်း။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ-  ၼႂ်းဝႃႇၼႂ်းၵမ်ဝၼ်းသိလ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ယူႇႁဵတ်းၼႆယဝ်ႉ၊ တၢၵ်ႇသိူဝ်ႈ ၶူဝ်းသိုၵ်းၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး၊ ပိုတ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းမေႃးပၼ်း၊ မၼ်းဢမ်ႇၵိုင်ႇလႅပ်ႈၼႂ်းလိၼ်သႃသၼႃ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸိူဝ်းမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၶဝ် ၶႅၼ်းတေႃႈလၢတ်ႈပၼ်လွင်ႈၼႆႉၽွင်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ၸမ်ၼႃႈလိၼ်ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ၵႃလိ (ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တပ်ႉၸုမ်း 7 တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်မႃး) ။ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ၵႃလိ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ တေယၢပ်ႇ၊ ၸၢင်ႈတုမ်ႉလေႃႇၺႃးၵၼ်- ၼႆယူႇ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ တင်ႈတႄႇၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ (2014)မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 524 တင်း ၶလယ 246  တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းၵေးၼမ်ႉပၢင်၊ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်တေႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ၸွမ်းသၢပ်ႇၶၢင်ႈၵေးၼမ်ႉပၢင် ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇပွင်ႇတၢင်း မိူင်းၸၢင် မိူင်းသူႈ တႃႈသၢမ်ပူး ၸိူဝ်းၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ဝၢၼ်ႈႁႆး ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢုပ်ႇလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မၢၼ်ႈၼႄႉၼမ်းဝႆႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ် ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ႉတီႈ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၵတ်းယဵၼ် ၼိမ်သဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇလူတ်းယွမ်း ပၢင်တိုၵ်း။


ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (UPWC) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ
ဝၼ်းတီႈ 29/10/2014 (မိူဝ်ႈၼႆႉ) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် 6-7 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇဝဵင်းလူင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ပိူဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPWC) တၢင်ႇယိုၼ်ႈၼႄႉၼမ်း ဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/10/2014 ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 (UPWC) ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ႁပ်ႉႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈမီး ဢူးတဵင်းၸေႃႇဢွၼ်ႁူဝ်၊ မီးၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ယမၶ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇၸူဝ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယလၶ (ၶူဝ်လမ်) ၸွမ်ႁၢၼ်ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇၼၢႆႇ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆၵေႃႉ၊ ပႃးၸဵမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈလႅၼ်လိၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ဢွင်ႇတူႇ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်။

တီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဢူးတဵင်းၸေႃႇ တၢင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၼၼ်ႉ သွင်ၾၢႆႇလီႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ႉတီႈ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း- ဝႃႈၼႆ။ ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တေၸၢင်ႈလူတ်းလႆႈပၢင်တိုၵ်း။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဢူးတဵင်းၸေႃႇ ယင်းထၢမ်ဝႃႈ တေၶႂ်ႈပၵ်းလုမ်းတီႈလႂ်ထႅင်ႈ- ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်း (SSPP/SSA) ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇပွၵ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/10/2014 လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁႆး ၵႂႃႇလိုဝ်ႈယင်ႉ ၼွၼ်းတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 29 မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)ၼႆႉ တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်း ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ဝႆႉ တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/01/2012  ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈမႃးၸမ်ထိုင် 3 ပီယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵိုတ်းယိုဝ်း ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်မႃးယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇပွၵ်ႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 44-46တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဢူငဝ်း ၵၼ် 44-46 ။ ၸိုဝ်ႈသဵင်တင်းတူဝ်ၶိင်း ဢၼ်လႂ် ၸမ်ၸႂ်လိူဝ် ? တူဝ်ၶိင်းတင်းၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်လႂ် မီးၵႃႈၶၼ်လိူဝ် ? လႆႈတင်းလူႉ ဢၼ်လႂ် ၸဵပ်းသႅပ်ႇလိူဝ် ? ။


ၵၼ် 44

 ၸိုဝ်ႈသဵင်တင်းတူဝ်ၶိင်း ဢၼ်လႂ်ၸမ်ၸႂ်လိူဝ် ?
    တူဝ်ၶိင်းတင်းၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်လႂ်မီးၵႃႈၶၼ်လိူဝ် ?
    လႆႈတင်းလူႉ ဢၼ်လႂ်ၸဵပ်းသႅပ်ႇလိူဝ် ? ။

 ယိင်ႈႁၵ်ႉၼမ် ယိင်ႈလႆႈၸၢႆႇၵႃႈၼမ်
    ယိင်းၵဵပ်းႁွမ်ၼမ် ယိင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင်။

 ႁူႉၸၵ်းပဵင်းပေႃး ယႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလိူဝ်
    ႁူႉၸၵ်းၵိုတ်းယင်ႉ ယႃႇပဵၼ်ၶဵၼ်တေႃႇၽႂ်
    ပဵၼ်လၢႆးယူႇယိုၼ်းယၢဝ်း။

ၵၼ် 45

 ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ မိူၼ်ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ
    ၵူၺ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းပေႃးဢမ်ႇသုတ်းသဵင်ႈ
    တဵမ်ပိၵ်း မိူၼ်ႁၢင်ႈပဝ်ႇ
    ၵူၺ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းပေႃးဢမ်ႇမူတ်းၵဵင်ႈ။

 သိုဝ်ႈလူင်မိူၼ်ၵူတ်ႉ
    ၵတ်ႉလူင် မိူၼ်ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈ
    မေႃလၢတ်ႈလူင် မိူၼ်ၵၵ်းၵႂ်။

 ဢွၵ်ႇႁႅင်းပေႉၵတ်း
    ယူႇၼိမ်ပေႉမႆႈ
    ငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်လၵ်းၸဵင်တႂ်ႈၾႃႉ။

ၵၼ် 46

 မိူဝ်ႈတဝ်ယူႇတႂ်ႈၾႃႉ မႃႉပွႆႇၽုၼ်ႇပုၺ်ၼႂ်းတူင်ႈ
    မိူဝ်ႈတဝ်ဢမ်ႇယူႇတႂ်ႈၾႃႉ မႃႉၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼႂ်းပၢင်သိုၵ်း။

 ဢမ်ႇမီးၶဵၼ် ပဵင်းလွင်ႈဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းပဵင်းပေႃး
    ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း ပဵင်းလွင်ႈၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်။

 ၸင်ႇဝႃႈ ႁူႉၸၵ်းပဵင်းပေႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵင်းပေႃး ယိုၼ်းယၢဝ်း။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


မိူဝ်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ထုၵ်ႇလီဢဝ်ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၼမ်ႉတွၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈ ႁႂ်ႈၼႅတ်ႈတၵ်း။ ပေႃးၼမ်ႉယွမ်းလူင်း ၸၢင်ႈလႆႈၵူမ်ႈၵွမ်းသေတၵ်း၊ သမ်ႉလႆႈၼမ်ႉယၢပ်ႇ။


ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၻႆႊရႅၵ်ႊ မိတ်ႊၶျႄႊလ် ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇတီႈမျိတ်ႉၵျီးၼႃးသေ ၵႂႃႇဢုပ်ႇၸုမ်းၶၢင် KIO ၶဝ်၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၽူႈႁၢမ်းႁႅၵ်းတီႈယူႇၼႂ်းမိူင်း (IDP) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၢႆးမႃးၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မႆႈၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်ၶွၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းၼမ် ယူႇတီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸဵဝ်းပဵၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႆးဝႆး- ၼႆယူႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈႁၼ်ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ တူင်ႉၼိုင်မႃးၼမ်။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/10/2014 မၼ်းၸဝ်ႈ မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈၵဵင်းမႆႇ၊ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ဢႅၼ်ႇပၢၼ်းလႃႉ၊ ၶုၼ်ဢူၵ်ႉၵႃႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ- မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဝ်းတိုၵ်ႉမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလီယူႇ၊ ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈၸဵဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်တင်းမၢၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၸဵဝ်းႁဵတ်းဝႆးဝႆး၊ ၵွပ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း ဢေႇမႃးတိၵ်းတိၵ်း၊ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းတိုၵ်ႉမီးယူႇၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈၸဵဝ်းႁဵတ်း ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ယူႇတီႈ ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ တူင်ႉၼိုင်ႁူၺ်းသူၼ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လၢႆၾၢႆႇၵေႃႈႁၼ်ထိုင် ထတ်းသၢင်ဝႃႈ- ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမႄႊရိၵႃႊ ဢူဝ်ႊၿႃႊမႃႊ တေမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 12/11/2014 ၼႆႉလႄႈဢမႄႊရိၵၼ်ႊၶဝ် ၸင်ႇၵႂႃႇႁႃမိပ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ် ၸုမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉၼွၵ်ႈႁၼ်ၼႂ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈမႃးမိပ်ႇ၊ မႃးႁူၺ်းသူၼ်းၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊၶဝ် ၼပ်ႉသွၼ်ႇႁၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးတိုဝ်ႉမီးတၢင်းယူႇ၊ ပေႃးလဵၼ်ႈၽၢႆႉ မီးမိုဝ်းၼိူဝ်မိုဝ်းတႂ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်မိုဝ်းၼိူဝ်ယူႇ၊ မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပဵၼ်မိုဝ်းၼိူဝ် မီးၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇၼႆႉ ထုၵ်ႇလႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၸဵဝ်းႁဵတ်း၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းတေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။

လွင်ႈတိုၵ်ႉပဵၼ်မိုဝ်းၾၢႆႇၼိူဝ်ယူႇၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမႃးၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် ဢမ်ႇၶႅပ်ႉလႅပ်ႈ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်သိုဝ်ႈသႂ်သေပဵၼ်မႃး၊ ဢဝ်ႁႅင်းတဵၵ်းပိူၼ်ႈသေပဵၼ်မႃးၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ် လွင်ႈဝႃႈတူဝ်မၼ်း ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းထမ်းတြႃး ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးဢေႇယူႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းထမ်းလႄႈ မၼ်းၸင်ႇၵွႆႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းယိုတ်း ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆမိတ်ႉသူင်ႇ၊ ဢၼုၺၢတ်ႈ ပၼ်ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၶႂ်ႈတႅမ်ႈသင်တႅမ်ႈလႆႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉ လၢႆဝၢၼ်ႈလၢႆမိူင်းၵေႃႈ ၵေႃႈပၼ်ႁႅင်း၊  လႆႈဝႃႈလွင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းထမ်း မၼ်းၵေႃႈမီးၼမ်မႃး။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၶိူဝ်း တိုၵ်ႉသဵတ်ႈၵႃႈသဵတ်ႈႁူဝ်လႆႈယူႇ၊ ပေႃးႁိုင်မႃး မၼ်းတေဢမ်ႇ သဵတ်ႈလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်တင်းမၢၼ်ႈ၊ လွင်ႈၼႆႉ  ဢမ်ႇပွင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်းသေပိူင် သမ်ႉႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။

ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်တူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပႂ်ႉပီ 2015 ၊ မီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမႂ်ႇသေ မီးမႃးၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈႁဵတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးလူၺ်ႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်သိုဝ်ႈသႂ် ၸွမ်းလွၵ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႇၼၼ်ႉ တႃႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေသဵတ်ႈၵႃႈ သဵတ်ႈႁူဝ်လႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေငၢႆႈ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ- 1.တဵင်းၸဵင်ႇၼႆႉ မၼ်းယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်သိုၵ်းယူႇ၊ ပဵၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းလိူၵ်ႈမႃး။ ၵွပ်ႈၾၢႆႇသိုၵ်း လိူၵ်ႈမႃးလႄႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးဢႃႇၼႃႇ (ဢမ်းၼၢၸ်ႈ) ၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈ မၼ်းယင်းတိုၵ်ႉမီး ဢေႃးၸႃႇ ၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းယူႇ၊ မိူဝ်ႈတဵင်းၸဵင်ႇတိုၵ်ႉလၢတ်ႈလႆႈယူႇၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီၸဵဝ်းဢဝ်။ ၵေႃႉဢၼ်ၶိုၼ်ႈ မႃးမႂ်ႇၼႆႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း၊ ဢမ်ႇမီးဢႃႇၼႃႇၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်း၊ ဢမ်ႇမီးဢေႃးၸႃႇၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင် မၼ်းတေဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်လႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ထုၵ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈပဵၼ်ထမ်း၊ မၼ်းၵေႃႈႁႃလွင်ႈပဵၼ်ထမ်းလႄႈ မၼ်းၸင်ႇၵွႆႈမႃးႁႃတူၵ်းလူင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈသိုဝ်ႈသႂ်သေၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈမၼ်းမီးလွင်ႈပဵၼ်ထမ်းဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ တႃႇမၼ်းတေမႃးယွမ်းတေႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးဢေႇ၊ တၢင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊၶဝ် ၼပ်ႉသွၼ်ႇႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပီႈၼွင်ႉတႆးလမ် တၢႆယဝ်ႉၵႂႃႇလႂ် ?ပီႈၼွင်ႉတႆးလမ် (ဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ယၢမ်းလဵဝ်) မီးတၢင်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လၢႆႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၶႂၼ် (ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း) လႆႈၵႂႃႇ ၸႂ်ႉႁိူဝ်း ၶၢမ်ႈတႃႈၼမ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈႁွတ်ႈထိုင် တီႈမိူင်းၽီ တီႈလီ တီႈမူၼ်ႈသိူဝ်း။ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈဢႅၵ်ႉၵသေၼ လႅင်းတႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ် (MA) မႁိၻူလ်း မိူင်းထႆး၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉႁဵၼ်းယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်လၼ်ႊတၼ်ႊ ႁူင်းႁဵၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈ ဢႃႇၾရိၵ (School of Oriental and African Studies-SOAS) လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄတီႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ASEASUK 2014 Conference ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပရႆႇတၼ်ႇ (Brighton) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/09/2014 ။ မၼ်းၸဝ်ႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈပႃးတၢင်ႇလွင်ႈတၢင်ႇပိူင်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ် ပဵၼ်လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ပီႈၼွင်ႉတႆးလမ်ဝႃႈ တၢႆယဝ်ႉၵႂႃႇတီႈလႂ်။

လွင်ႈၼႆႉ ဢၢင်ႈဢိင်တီႈ သုမိတ်ႉ ပိတိၽတ်း (ၵူၼ်းထႆး၊ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉမိူဝ်ႈပီ 1980)။ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ တၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ၶႂၼ်ႁဝ်း ၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈတၢတ်ႇၽီၾႆး တီႈမိူင်းၾႃႉ။ ပေႃးၽႅဝ်တီႈတၢတ်ႇၽီၾႆးယဝ်ႉ တေမီးၶုၼ်ၽီဢဝ်ႁိူဝ်းမႃးႁပ်ႉ၊ တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးဝႆႉ (ငိုၼ်းၶမ်း) ၵႃႈႁိူဝ်း၊ ပေႃးမီးၵႃႈႁိူဝ်းၸင်ႇ ၶုၼ်ၽီၼၼ်ႉၸင်ႇႁပ်ႉၵႂႃႇ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁပ်ႉၵႂႃႇတီႈမႄႈၼမ်ႉတႃႈၵၢႆး၊ လုၵ်ႉတီႈမႄႈၼမ်ႉတႃႈၵၢႆး သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈထိုင်မႄႈၼမ်ႉၵဵင်း၊ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈမိူင်းလိူၼ်ၽၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်တီႈၶုၼ်ၽီၶဝ်ယူႇ (ၵႂၢမ်းတႆးလမ် ႁွင်ႉၶုၼ်ၽီဝႃႈ ထႅၼ်)- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ သမ်ႉငၢႆးၵၼ်တင်း ဢပုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵရိၵ်ႉ (Greek) မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ။ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵရိၵ်ႇၶဝ်ၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပေႃးၶဝ်တၢႆယဝ်ႉ မီးၶုၼ်ၽီမႃးႁပ်ႉၶႂၼ်ၶဝ်၊ ၶုၼ်ၽီၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈၶျႄရွၼ်ႊ (Charon) တီႈၼႆႈၵေႃႈ တေလႆႈမီးငိုၼ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇမႅင်ႇငိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶုၼ်ၽီႁပ်ႉၵႂႃႇထိုင် တီႈမႄႈၼမ်ႉမွင် (Acheron) ၊  သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ထိုင်တီႈမႄႈၼမ်ႉတုၵ်ႉၸႂ် (Cocytus) ၊ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၽႅဝ်ထႅင်ႈ တီႈမိူင်းႁေႊတိတ်ႊသ် (Hades) မိူင်းၽီ (ႁေႊတိတ်ႊသ် ၸိုဝ်ႈၶွင်ၶုၼ်ၽီလူင်) - ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates