ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးႁၼ် တီႈမိူင်းလဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးႁၼ် တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၼမ်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း၊ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉထွမ်ႇ/ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတင်းၼမ်လၢႆ ။


ဝၼ်းတီႈ 27/07/2016 တင်ႈတႄႇယၢမ်း13:00-16:00 မူင်းပၢႆ၊ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်းလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၽြႃးလူင်ၵေႃးတမ ထၢတ်ႈၸွမ်ၸႅင်ႈၵမ်မထၢၼ်းႁူဝ်ၼမ်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးဝုၼ်းမီး မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးဝုၼ်းမီး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ဝႃႈ- “ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ တႄႇဢဝ်ပၢၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈမႃး ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးမႃး ၸွမ်းလိၵ်ႈထမ်မတြႃးၵၼ်မႃး။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈသွၼ်ပႃးလိၵ်းထမ်မတြႃးၸွမ်းယူႇ”- ဝႃႈၼႆ ။


ၶူးပူင်သွၼ်လုင်းၸၢႆးၾႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၸိူဝ်းပဵၼ်ဢွၼ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတင်းသဵင်ႈ ထုၵ်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ၼမ်၊ မိူဝ်ႈၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ၸဵမ်ပၢၼ်ပေႃႈပၢၼ်မႄႈႁဝ်းမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃးလႆႈယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်ၵၼ်မႃး။ လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ ႁဝ်းၵႂႃႇတီႈလႂ်ၵေႃႈၶၢဝ်းယၢမ်းမီးဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁႃၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်း ၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇပပ်ႉၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်း။ သင်ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူင်ႉၸၢင်ႈမေႃၶႃႉၸိုဝ်ႈၶၢႆသဵင်ၵၼ်၊ ပေႃးပဵၼ်ပပ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးၼႆတႄႉ ဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်း၊ တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ၵေႃႈမီးၼႂ်းမၼ်းဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ ။


ႁိုၼ်း(ၵႃယၢင်း) လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1947 ၼၼ်ႉမႃး၊ ယွၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇပိုၼ်း ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈလႅၼ်ႁဝ်းမႃး။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပိူၼ်ႈမႃးၶုတ်းၶမ်းတီႈလွႆၶမ်းလူင် တီႈတႃႈလိူဝ်ႇမိူင်းလဵၼ်းၼႆႉ။ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈထၢတ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉၼႆႉတူၺ်းၸိုင် မၼ်းတေႃႇၼႃႈၵၼ်ဝႆႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိုၼ်းၸိုင် ၼႂ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉပႆႇမီးသင်။ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးၶုတ်းဢဝ်ၶမ်း။ ပိူၼ်ႈၶုတ်းဢဝ်ၶမ်းသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉၶီႈလိၼ်ၶီႈငႂ်ႈဢၼ်မႃးထူမ်ၼႃး/ႁႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉလူင် တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉမီးသုၼ်ႇႁၢမ်းဝႆႉယူႇ”- ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈၼႆႉ မီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇမီးတၢင်းႁူႉၶဝ် မႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈၼႄ မိူၼ်ၶူးပူင်သွၼ်ၸၢႆးၾႃႈ၊ ၶူးႁိုၼ်း(ၵႃယၢင်း)လႄႈ ၶုၼ်ယုင်းၶဵဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ပီ 2016 ၼႆႉ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်တီႈ 26/07/2016 ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈဝတ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ဝၼ်းတီႈ27/07/2016 တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၽြႃးလူင်ၵေႃးတမ ထၢတ်ႈၸွမ်ၸႅင်ႈၵမ်မထၢၼ်းႁူဝ်ၼမ်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း၊ ဝၼ်းတီႈ 28/07/2016 ပဵၼ်တီႈဝတ်ႉပႃႇဝူင်း ဢိူင်ႇမၢၵ်ႇယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ 29-31/07/2016 သမ်ႉတေသိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းတီႈ မိူင်းၽျၢၵ်ႈလႄႈၵဵင်းတုင်။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 06/08/2016 သမ်ႉတေၸတ်းႁဵတ်း တီႈၵႃလိ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း- ၼႆယဝ်ႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 30/07/2016 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 33.97 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1182.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 178.09 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ) ။
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈသူႇၸႂ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢူးလိၼ်းထုတ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းသူႇၸႂ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမိုတ်ႈၵိုဝ်းႁူႉၸၵ်း တင်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ။


ဝၼ်းတီႈ 27/07/2016 ယၢမ်း09:00 မူင်းပၢႆ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢူးလိၼ်းထုတ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းႁူႉၸၵ်း ပီႈၼွင်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူင်းႁေႃ (မဵဝ်ႉတေႃႇၶၢၼ်းမ) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ၊ မီးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၼမ်လၢႆ ။


ၼၢင်းမူၼ်းတုၺ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ယူႇတီႈၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊလိၼ်းထုတ်ႉ ဢၼ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်းသူႇၸႂ်းၵူၼ်းမိူင်း သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄ ၼႂ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ၽႂ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈတီႈၾၢႆႇသင်လၢႆလၢႆ။ ယူႇတီႈၸွမ်ၽွင်းလူင် လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်တိုၵ်ႉပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးၵူၺ်းလႄႈ ပႆႇႁဵတ်းၵၢၼ်သင်လႆႈလီလီ” -ဝႃႈၼႆ ။


ၸၢႆးလူင် ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၽွင်းလူင် လၢတ်ႈဝႃႈ- “ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းၵဵင်းတုင် မိူၼ်ၼင်ၾႆးၾႃႉ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း၊ ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ၼမ်ႉၸႂ်ႉ၊ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ- ဝႃႈၼႆ ။


ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊလိၼ်းထုတ်ႉ မႃးသူႇၸႂ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 24-27/07/2016 ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၵဵင်းတုင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ- ဝႃႈၼႆ ။


တွၵ်ႊတိူဝ်ႊလိၼ်းထုတ်ႉၼႆႉ ၸႃႇတိတီႈၵိူတ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ပဵၼ်မေႃယႃ ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ထိုင် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ။ ၶိုၼ်ႈၶူၺ်ပီႈၼွင်ႉတႆးဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်။ ဢိင်ၼိူဝ်မၼ်းၸၢႆးပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၼၼ်ႉသေ လႆႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းတႆး။ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းယုၵ်ႇတၢင်ႇမၼ်းၸၢႆး ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ဝႆႉ ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 2016 – 2020 ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 29/07/2016 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 33.98 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1185.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 178.19 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ) ။
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ၵုမ်မၢႆႇၵျႃႇယၢၼ်ႇ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇလႆႈယူႇတႂ်ႈ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်းပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇတင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊလ် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈယူႇတႂ်ႈ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်မၢႆႇၵျႃႇယၢၼ်ႇ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇ ။


ပၢင်ၵုမ်လူင် ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/07/2016 (မိူဝ်ႈဝႃး)ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႈတုမ် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (UNFC) တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း တူဝ်ႈမိူင်း (NCA)ၼႆႉ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊလ် ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈမႃး ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးပႃး။ ၵွပ်ႈၼၼ် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၼႆႉသေ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်- ၼႆယဝ်ႉ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း (လၵ်းမိူင်း) ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တႃႇတေၵႅတ်ႇၵင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈၸႂ်ဝႆႉတင်းမူတ်း 10 ၶေႃႈ၊ ၼႂ်းသိပ်း ၶေႃႈၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၶေႃႈလႂ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ- ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။


ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တမ်းဝၢင်းဝႆႉဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း 4 ဝၼ်းၵူၺ်းသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလႄႈ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO) ၶုၼ်ႇမိၼ်ႉထုၼ်း လၢတ်ႈ ။


ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈသင်ၵၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊလ်ၼႆႉတႄႉ တၵ်းတေလႆႈဢဝ် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ ပဵၼ်ငဝ်ႈငႃႇပိုၼ်ႉထၢၼ်မၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းမၼ်းၼမ်လိူဝ်လႄႈ လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်- ၶုၼ်ႇမိၼ်ႉထုၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ။


ပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈမၢႆႇၵျႃႇယၢၼ်ႇ ၼႃႈလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်လွတ်ႈလႅဝ်း ၵုမ်းၵမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တႃႇတေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း (လၵ်းမိူင်း) ဢၼ်ဢမ်ႇပႃးလွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉတင်းမူတ်း 8 ၶေႃႈ- ၼႆယဝ်ႉ ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၽူႈၼမ်းၸုမ်းဝႃႉလႄႈ ၸုမ်းမိူင်းလႃး တေၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ၸုမ်းဝႃႉ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 2 တင်း ၽူႈၼမ်းၸုမ်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း သၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ။

ၽူႈၼမ်းၸုမ်းဝႃႉပၢင်သၢင်း ပဝ်းယဵဝ်ႇသျႅင်၊ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လႄႈ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းမိူင်းလႃး ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း
ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆသေ ဝၼ်းတီႈ 28/07/2016 ပွတ်းၼႂ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ပဝ်းယဵဝ်ႇသျႅင် ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) တင်းမေးၼၢင်း ဢိၵ်ႇ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တူဝ်တႅၼ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ၊ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ (NDAA-ESS) ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း တင်းမေးၼၢင်း ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ ၶူင်ႇႁိူဝ်းဝိၼ်ၵဵင်းတုင်၊ သိုပ်ႇၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်- ၼႆယဝ်ႉ ။


ၽူမီးၸၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၶီႇၵႃးရူတ်ႉတူႈ သေဢွၵ်ႇမႃး၊ မႃးၶိုၼ်ႈႁိူဝ်းဝိၼ်တီႈၵဵင်းတုင် (ႁိူဝ်းဝိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ)သေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ။ ပိူင်လူင်တႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၵူၺ်း၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပဵၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းဢိတ်းဢွတ်း- ဝႃႈၼႆ ။


ၶၢဝ်းတၢင်းပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် တပ်ႉသိုၵ်း 2 ၸုမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၶဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ ယၢမ်းလဵဝ်- ဝႃႈၼႆ ။


ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်၊ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းသေ ၶဝ်ႈမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း။ ယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼႆသေ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုပ်ႇတၢမ်လၢမ်းမႃး ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇၶၢတ်ႇ ။


မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (UNFC) ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ဢႅၼ်ႇပၢၼ်းလႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ၊ ဢုပ်ႇၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဢႅၼ်ႇပၢၼ်းလႃႉ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇဝႃႈ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်ၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈ တေႁႂ်ႈမႃးၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ယူႇႁိုဝ်၊ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ- တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈပဵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထမ်းမၻႃး၊ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း။ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်၊ သမ်ႉမီးသုၼ်ႇလႆႈ ၽဵင်ႇပဵင်းယူႇတႄႉ ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶႂ်ႈမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်။ ဢၼ်လီသုတ်းတႄႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းသေ ၸင်ႇၵွႆႈမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ လီသုတ်းယဝ်ႉ- ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တွပ်ႇၶိုၼ်းၽူႈၼမ်းၶဝ် ၼင်ႇၼႆ ။


ၸုမ်းဝႃႉ (UWSA) တင်းၸုမ်းမိူင်းလႃး (NDAA-ESS) ၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းသိုၵ်း ၵၼ်တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီ 1989 ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ထိုင်မႃးပီ 2011 ၵေႃႈ မႃးၵိုတ်းတိုၵ်းတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇထႅင်ႈသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႆႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈလႆႈယူႇ ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ၵုမ်လူင် မၢႆႇၵျႃႇယၢၼ်ႇ တင်ႈၸုမ်းၶိုၼ်းမႄးထတ်းထွင် ၽိုၼ်ယုၵ်းယၢင်ႇ ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်းပၢင်လူင်ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၸတ်းတီႈမၢႆႇၵျႃႇယၢၼ်ႇ ၼႃႈလိၼ်ၸုမ်းၶၢင်လွတ်ႈလႅဝ်း ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တင်း ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢဝ်းၸုမ်းပၢႆ။ လႆႈၸႂ်ႈတင်ႈၸုမ်းၶိုၼ်းမႄးထတ်းထွင် ၽိုၼ်ယုၵ်းယၢင်ႇ ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်းပၢင်လူင် ။


တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (WLB) ယိင်းႁၢၼ်ၾႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈမၢႆႇၵျႃႇယၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ - ဝၼ်းတီႈ 26/07/2016 ပိူင်လူင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ငဝ်ႈငႃႇပိုၼ်ႉထၢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊလ်၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸႄႈမိူင်း၊ ၶိုၼ်းထတ်းထွင်ၶိုၼ်း ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2005 ၊ ၶႂ်ႈထႅမ်ထွၼ်သင် ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် 2 လွင်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၼမ်းဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ။


ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇမႄးထတ်းထွင်ၶိုၼ်း ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ လၵ်းၵၢၼ် 8 ၶေႃႈ၊ ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၾႅတ်ႊၻရႄႊလ် (ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်းပၢင်လူင်)ၼႆႉ ၶိုၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ်ၵူၼ်းထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶိၼ်ႇမွင်ႇ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ၊ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊသလၢႆႊ လျႅင်ႇမူင်း ၸုမ်းၶျၢင်း၊ ဢူးၸေႃႇတၢၼ်း NBF ၊ ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ UNA ၊ ပတူဝ်ႇမၢၼ်းမၢၼ်း KNU  တေထတ်းထွင်ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ- ယိင်းႁၢၼ်ၾႃႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။


ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ 1.ၸုမ်းရၶႅင်ႇ (AA) ၊ 2.တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) ၊ 3.ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ (ALP) ၊ 4.ၸုမ်းရၶႅင်ႇ (ANC) ။ 5.တႅဝ်းႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) ၊ 6.တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ (DKBA) ။ 7.ၸုမ်းၶၢင်လွတ်ႈလႅဝ်း (KIO) ။ 8. ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် (KNPP) ။ 9.ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ။ 10.တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC) ၊ 11.ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လႃးႁူႇ (LDU) ။ 12.ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) ၊ 13.တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NDAA) မိူင်းလႃး၊ 14. ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပၢင်ဢူဝ်း (PNLO) ၊ 15.ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၊ 16.ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၊ 17.ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ (WNO) ။ 18.ၸုမ်းယၢင်း (KPC) ၊ 19.ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNA) ။ 20.ၸုမ်း NBF ၊ 21.ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (WLB) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁူမ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းၸုမ်းၼၢင်းယိင်း တင်းမူတ်းမီး 21 ၸုမ်း၊ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 17 ၸုမ်း- ၼႆယဝ်ႉ ။


ပၢင်ၵုမ်လူင်ပွၵ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီး 4 ၸုမ်း- 1.တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၊ 2.တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း (TNLA) ၊ 3.ၸုမ်းၼႃႇၵ ၊ 4.တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (MNDAA) ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ - ၼႆယဝ်ႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates