သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်လၢႆတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၸူး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လၢႆတီႈ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉၶမ်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။


သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း Photo: Facebook
တႄႇဝၼ်းတီႈ 19/10/2014 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၸူးတၢင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ မူႇၸႄႈ ၼမ်ႉၶမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လူတ်ႉၵႃး 70 လမ်း၊ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၸူး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း (TNLA) တူင်ႉၼိုင်။ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2014 (မိူဝ်ႈဝႃး) တင်ႈတႄႇ ၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 05:00-05:30 မူင်း သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတဢၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်တပ်ႉၸုမ်း 2 တပ်ႉၵွင် 256  ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶလယ 106 တႂ်ႈတပ်ႉမ 77 ။ သိုၵ်းတဢၢင်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇ RPG သႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈၸူးၼၼ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 2 ၵေႃႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်တိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းတဢၢင်းၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2014 ႁူဝ်ၶမ်ႈယၢမ်း 19:15 မူင်း၊  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 88 တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) တပ်ႉၵွင် 478  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈ 13 လၵ်း၊ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း- ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵၢင်ၶမ်ႈယၢမ်း 21:00 မူင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႂ်ႈတပ်ႉမ 88  တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း တပ်ႉၵွင် 112 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉသီးရီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ တေႃႇထိုင်ႁိမ်းၸမ် 22:00 မူင်း ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ။

လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းလိုပ်ႈလမ်းၵႅတ်ႇ တပ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း- ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းသိုၵ်းတဢၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/10/2014 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:30-18:00 မူင်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း တပ်ႉၵွင် 101 တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလလ 45 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈငေႃႉငႃး တင်းမိူင်းယူႉဢွၼ်ႇ တီႈႁိမ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 38-40တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 38-40 ။ ၽူႈမီး သိလ်ထမ်း သုင် ဢမ်ႇဢၢတ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈမီး သိလ်ထမ်း ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးသိလ်ထမ်း။ ၽူႈမီးသိလ်ထမ်းတႅမ်ႇ ၵူၺ်းဢၢတ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇသိလ်ထမ်း ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသိလ်ထမ်း။ၵၼ် 38

 ၽူႈမီး သိလ်ထမ်း သုင် ဢမ်ႇဢၢတ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈမီး သိလ်ထမ်း
    ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးသိလ်ထမ်း။
    ၽူႈမီးသိလ်ထမ်းတႅမ်ႇ ၵူၺ်းဢၢတ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇသိလ်ထမ်း
    ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသိလ်ထမ်း။

 ၽူႈမီးသိလ်ထမ်းသုင် ဢမ်ႇဢုပ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇၵိူဝ်းမၢင်ႇပိူဝ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ
    ၽူႈမီးသိလ်ထမ်းတႅမ်ႇ ၸၢင်ႈဢုပ်ႇလႄႈ ၵိူဝ်းမၢင်ႇပိူဝ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ
    ၽူႈမီးသိလ်ထမ်း မဵတ်ႈတႃႇယႂ်ႇသုင် ၸၢင်ႈဢုပ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵိူဝ်းမၢင်ႇပိူဝ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ
    ၽူႈမီးသၸ်ႈၸႃႇသုင် ၸၢင်ႈဢုပ်ႇလႄႈ ၵိူဝ်းမၢင်ႇပိူဝ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ
    ၽူႈတိုဝ်းၵမ်ႁိတ်ႈထုင်းၼမ် ၸၢင်ႈဢုပ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်တွပ်ႇႁပ်ႉ
    မၼ်းၸင်ႇၵဵၼ်ၶႅၼ်သိူဝ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ တဵၵ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၸွမ်း။

 ၸင်ႇဝႃႈ ၶၢတ်ႇတဝ်ယဝ်ႉ မီးသိလ်ထမ်း ဢွၵ်ႇမႃး
    ၶၢတ်ႇသိလ်ထမ်းယဝ်ႉ မဵတ်ႈတႃႇဢွၵ်ႇမႃး
    ၶၢတ်ႇမဵတ်ႈတႃႇယဝ်ႉ သၸ်ႈၸႃႇဢွၵ်ႇမႃး
    ၸင်ႇဝႃႈ ၶၢတ်ႇသၸ်ႈၸႃႇယဝ်ႉ ႁိတ်ႈထုင်းဢွၵ်ႇမႃး။

 ႁိတ်ႈထုင်း ပဵၼ်ပိူၵ်ႇၼွၵ်ႈၶွင် လွင်ႈယုမ်ႇယမ်လႄႈ လွင်ႈၶွတ်ႇပၼ်ႈမၼ်ႈလီ (loyalty)
    ပဵၼ်တူဝ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢူၼ်ယုင်ႈ
    ၵေႃႉဢၼ်ဝႃႈ ႁူႉၵွၼ်ႇပိူၼ်ႈ ပဵၼ်မွၵ်ႇၶွင်တဝ်ၵူၺ်းလႄႈ
    ပဵၼ်တူဝ်တႄႇလွင်ႈငိူဝ်ႈငၢဝ်ႈ
    ၸင်ႇဝႃႈ မွၼ်းၵူၼ်း သႂ်ႇၸႂ်လွၼ်ႉမွၼ်းလိူဝ်ပိူၵ်ႇၼွၵ်ႈ ဢဝ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉပႅတ်ႈၼိုင်ႈ။

ၶေႃႈမၢႆတွင်း
လဝ်ႇၸိုဝ်ႇႁၼ်ဝႃႈ ၼွၵ်ႈသေ “တဝ်” (ထမ်း) ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးဝႆႉၼႂ်းလူၵ်ႈႁင်းမၼ်း။ ထုၵ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ မိူၼ်သိလ်ထမ်း၊ မဵတ်ႈတႃႇ၊ သၸ်ႈၸႃႇ၊ ႁိတ်ႈထုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးမီး တဝ် ယဝ်ႉတႄႉ သိလ်ထမ်း မဵတ်ႈတႃႇ သၸ်ႈၸႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈၶူင်ဢွၵ်ႇ။ တိုၼ်းမီးမႃးၸွမ်း တဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈသပ်းယွႆႈ ၵၼ် 38
 တီႈဢၼ်ပႄ “တိူဝ်” ဝႃႈ “သိလ်ထမ်း” ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇႁၼ်ထုၵ်ႇ။ ၶဝ်ဝႃႈ “တိူဝ်” ၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ “ဢူငဝ်း” (power) “ႁႅင်း” ။ တီႈပွင်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇသုတ်းၼႆႉ တေပဵၼ်
တဝ်    ပၵ်းပိူင် သၽႃႇဝလူင် (The law or the way of nature)
တိူဝ်    ဢူငဝ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းဢၼ်လႆႈမႃးလူၺ်ႈ လွင်ႈတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း ပၵ်းပိူင်သၽႃႇဝလူင် (Power that derives from observation of the law or the way of nature)

 ႁႅင်းယႂ်ႇသုတ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈႁဵတ်းသင်။ ပွႆႇပဵၼ်ၸွမ်းသၽႃႇဝ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းမီးတိူဝ် ႁႅင်းယႂ်ႇသုတ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈႁဵတ်းသင်သေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈၸွမ်းၼင်ႇ လူဝ်ႇပဵၼ်။ (No action, yet nothing is left undone)

ၵၼ် 39

 ၸဵမ်မိုၼ်ႉသိုၼ်းၵွၼ်ႇ မီးၸိူဝ်းထိုင်သုတ်းယွတ်ႈ ပဵၼ်ၼိုင်ႈလဵဝ်
    ၾႃႉ ပဵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈပၢင်ႇသႂ်
    လိၼ် ပဵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈၼိမ်သဝ်း
    ၶုၼ်ၽီ ပဵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးဢူၽုင်းမုၼ်ငဝ်း
    ႁူၺ်ႈၵႄႈလွႆ ပဵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးၶွၼ်ႇ
    သတ်းတင်းလၢႆပဵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽႄႈတိူၼ်း
    ၶုၼ်မိူင်း ပဵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ တႂ်ႈၾႃႉလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈတဵင်ႈထမ်း (Justice)

  ၾႃႉ ဢမ်ႇပၢင်ႇသႂ် တၵ်းတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈ (တႅၵ်ႇယၢႆႈ)
    လိၼ် ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း တၵ်းၵူၼ်ႇ
    ၶုၼ်ၽီ ဢမ်ႇမီးဢူၽုင်း တၵ်းဝွတ်ႈဝၢႆး
    ႁူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ တၵ်းႁဵဝ်ႇၸွပ်ႈ
    သတ်းတင်းလၢႆ ဢမ်ႇၽႄႈတိူၼ်း တၵ်းမူၺ်ႉ
    ၶုၼ်မိူင်း ဢမ်ႇတဵင်ႈထမ်း တၵ်းလူႉ။

 ၸင်ႇဝႃႈ လွင်ႈဝႆႉတူဝ်တႅမ်ႇ ပဵၼ်ငဝ်ႈလွင်ႈယိင်ႈယႂ်ႇ
    သုင် တၵ်းလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈၼိူဝ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈ တႅမ်ႇ
    ၶုၼ်မိူင်း ၶဝ်ၸင်ႇႁဵၵ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈ “ၵေႃႉႁၢမ်းတီႈပိုင်ႈဢိင်” ပဵၼ် “လုၵ်ႈတိၼ်ႇၾႃႉ”
    ၶေးၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈႁူႉတူဝ်ဝႃႈ ဝႆႉတူဝ်တႅမ်ႇ ပဵၼ်ငဝ်ႈတႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။

 ၸင်ႇဝႃႈ ၽူႈလူင်ႉပွင်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလေႃႉၼမ်
    ၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးလေႃႉပဵၼ်ၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်
    ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁိူဝ်ႈယူႇမိူၼ်သႅင်ၶဵဝ်
    ၵူၺ်းၶႂ်ႈယူႇတႅတ်ႈငၢႆႈ မိူၼ်ၵွၼ်ႈႁိၼ်။

ၵၼ် 40

 ပွၵ်ႈဝၢႆႇလင် ပဵၼ်ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶွင်တဝ်
    ၵၢၼ်ယွမ်းတေႃႇ ပဵၼ်လၢႆးတိုဝ်းၵမ်ၶွင်တဝ်။

 ၵူႈသမ်ႇသိင်ႇတႂ်ႈၾႃႉ လုၵ်ႉတီႈ မီး ပဵၼ်မႃး
    မီး ၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီး ပဵၼ်မႃး။

ၶေႃႈတီႈပွင်ႇ
သၽႃႇဝမိူင်းၶူင်းၵၢင် လီၸႃႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ လီၼႃႇယဝ်ႉၸႃႉမႃး။ ၸႃႉၼႃႇယဝ်ႉလီမႃး။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶဵင်ႈတေႃႇသၽႃႇဝ ၶတ်းတေႃႇသၽႃႇဝ ဢမ်ႇထုၵ်ႇတင်း သဵၼ်ႈတၢင်းတဝ်။ တေလႆႈယွမ်းတေႃႇသၽႃႇဝသေ ၶိုင်ပွင်ၵႂႃႇၸူး တီႈႁဝ်းလူဝ်ႇၽႅဝ်။
ဢမ်ႇမီး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈဝၢင်ႈပဝ်ႇ။ ဝၢင်ႈပဝ်ႇၼၼ်ႉ မီးဢဵၼ်ႁႅင်းတိုတ်ႉၸၼ် မိူၼ်ႁိူၼ်းပဝ်ႇ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸီႉၼႄးဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းတဢၢင်း။


ဝၼ်းတီႈ 20/10/2014 ပွတ်းၼႂ်ဢွၼ်ဝၼ်း ယၢမ်း 11 မူင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 88 ၼႄးဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA) ၼႆသေ ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ႁွင်ႉဢဝ်ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇသေ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်း လူင်းႁိူၼ်း၊ သွၵ်ႈတဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ ႁိူၼ်းၼိုင်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထတ်းထၢမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈသေ မႃးသွၵ်ႈ တဝ်ႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ၊ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉႁိူၼ်းၼိုင်ႈ၊ ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်ၶူဝ်းသင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ပၢႆၵွင်ႈၶဝ်သႄႇတမ် ၶူဝ်းၶွင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး ႁၢဝ်ႈႁၢႆႉ၊ လွင်ႈလၢတ်ႈတၢင်းၸႃၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈလီ- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးသွၵ်ႈတဝ်ၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2014 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၵမ်းၼိုင်ႈ၊ 9 မူင်းၵမ်းၼိုင်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉမႂ်ႇတီႈ ႁူဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉ ၸၵ်းၸုမ်း မႃးလေႃႇတိုၵ်း 2 ၵမ်း။ ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ တပ်ႉမ 88 ၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႆႉပဵၼ်သိုၵ်းတဢၢင်းမႃးယိုဝ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းၸၢဝ်း တဢၢင်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ ၸင်ႇဝႃႈမႃးငွႆးယိုဝ်းၶဝ်လႆႈ- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈၸၢဝ်းတဢၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ႁဝ်းၶႃႈတေၵႂႃႇဢဝ်ၵွင်ႈတီႈလႂ်၊ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁဵတ်းမၢၵ်ႇ၊ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပုတ်ႉထၽႃသႃ၊ ယႃႇဝႃႈဢႃႇယုသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းလူးၵွၼ်ႇ၊ တေႃႈ ၶူဝ် ႁၢဝ်းၶူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈယင်းဢမ်ႇယႃႉလႅဝ်- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇၼႆႉ တိတ်းၸပ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တွၼ်ႈတၢင်းၸၢၼ်း၊ လင်ႁိူၼ်းမီးမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လင်ႁိူၼ်း ၸၢဝ်းတဢၢင်း မီး 7 လင်။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၼၢင်းပႅင်း မေးၼၢင်းမေႃၵႂၢမ်းလူင်ၸၢႆးမူး သဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်ၼၢင်းပႅင်း မေးၼၢင်းမေႃတႅမ်ႈ/ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၸၢႆးမူး (သဵင်ႈၵမ်) လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်၊ မီးၵၢၼ်တင်ႈ ပၢင်ၸႃႇပၼ ႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ်တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၼၢင်းပႅင်း တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ

ၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 19/10/2014 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်း ႁိုဝ် ၼႂ်ဝၼ်းတီႈ 20/10/2014 (မိူဝ်ႈၼႆႉ) ယၢမ်း 01:00 မူင်း၊ ၼၢင်းပႅင်းဢႃႇယု 52 ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း မေႃၵႂၢမ်းလူင်ၸၢႆးမူး (ၵေႃႉသဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ 26/12/1994) သဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃလူင် ၼၶွၼ်ႊၽိင်ႊ (ပႃႇငႄႉ) ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တၢင်းလုၵ်ႈတဝ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လႄႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ႁူမ်ႈတႆးၵေႃႉတႆးသေႈ လႆႈၼမ်းဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မႃးဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇသေ ၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ ႁႅၼ်းတၢၼ်းႁဵတ်းတၢင်းလီပၼ်ၸွမ်းၾိင်ႈပုတ်ႉထသႃသၼႃ။ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းသဝ်တီႈ 25/10/2014 တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈသၼ်တိထမ်း- ၼႆယဝ်ႉ။


ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉၼၢင်းပႅင်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း(မရဵင်ႊ)သေ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၼၶွၼ်ႊၽိင်ႊ (ပႃႇငႄႉ)  ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။

ဢိင်ၼိူဝ်မေႃၵႂၢမ်းလူင်ၸၢႆးမူးယၢမ်ႈပဵၼ်မေႃသွၼ်/ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇ၊ ပဵၼ်ၶူးလူင် (ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ်ပူတ်းပွႆႇမိူင်းတေႃႉ မိူင်းထႃး တင်ႈတႄႇမွၵ်ႈပီ 1985-1991)သေ မီးဝႆႉလုၵ်ႈၼွင်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းၼမ်ၵေႃႈ တၢင်းၼိုင်ႈ၊ သမ်ႉပဵၼ်မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း ပိူင်လူင်မၼ်းၾၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၵေႃႈတၢင်းၼိုင်ႈ၊ မီးၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၼမ်လႄႈ ဢၼ်ၼၢင်းပႅင်း မေးၼၢင်းၸၢႆမူး သဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇၼႆႉၵေႃႈ မီးပီႈၼွင်ႉတႆးတၢင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ)၊ ၵဵင်းမႆႇ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင်၊ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွမ်းတၢၼ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ႁူမ်ႈၸွမ်း တင်းၼမ်။
မိူဝ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၼမ်းဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၼၢင်းပႅင်း လုၵ်ႉႁူင်းယႃ မႃးတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ
ၼၢင်းပႅင်းၼႆႉၸိုဝ်ႈပေႃႈလုင်းယၼ်ႇၼ၊ ၸိုဝ်ႈမႄႈပႃႈလဵၵ်ႉ။ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်းမေႃၵႂၢမ်းလူင်ၸၢႆးမူး (မေႃသွၼ်ႁူၺ်ႈ ၸွႆး)၊ မီးလုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ- 1. ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်းၵိူတ်ႇပီ 1984 ။ 2.ၸၢႆးၸိူင်းမၢႆၵိူတ်ႇပီ 1990 ။ 3. ၼၢင်းသႅင်ဢိုၼ်မိူင်း ၵိူတ်ႇပီ 1993 ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼၢင်းပႅင်း ပဵၼ်ၵူႈႁူမ်ႈတုၵ်ႉႁူမ်ႈသိူဝ်း (ၸႃႉႁူမ်ႈၶီ-လီႁူမ်ႈၸၢမ်ႇ) ၸွမ်းၸၢႆးမူးမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး တေႃႇပေႃးထိုင် ၶဝ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်း၊ ထိုင်တီႈၸၢႆးမူး ပေႃးတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းႁွင်ႉမၢၵ်ႇဝႃႈ "ပႅင်း" ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
လုၵ်ႈၼွင်ႉ / လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶူးၸၢႆးမူး ဢဝ်ဝတ်ႉထုငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉလၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ႁွမ်းတၢၼ်းမႃး မွပ်ႈပၼ်တီႈလုၵ်ႈလၢင်း ၼၢင်းပႅင်း


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


SSPP/SSA တင်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ UPWC ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (UPWC) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ႁႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ ပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ႉတီႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၵတ်းယဵၼ် ဢၼ်မီးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်သွင်ၾၢႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။


ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (UPWC) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ
ဝၼ်းတီႈ 18/10/2014 ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPWC) ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ႁပ်ႉႁူပ်ႉထူပ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ။ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈမီး ဢူးတဵင်းၸေႃႇဢွၼ်ႁူဝ်၊ မီးၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ယမၶ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇၸူဝ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယလၶ (ၶူဝ်လမ်) ၸွမ်ႁၢၼ်ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇၼၢႆႇ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆၵေႃႉ၊ ပႃးၸဵမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈလႅၼ်လိၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ဢွင်ႇတူႇ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်။

“ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၼၼ်ႉ သွင်ၾၢႆႇလီႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ႉတီႈ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တေလူတ်းလႆႈပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ သမ်ႉထႅင်ႈ ထၢမ်ဝႃႈတေၶႂ်ႈ ပၵ်းလုမ်းတီႈလႂ်ထႅင်ႈ ၼႆဝႃႇ၊ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇတွပ်ႇသင်”- ၽူႈမီးၸၼ်ႉဝၢၼ်ႈႁႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၽွင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်သွင်ၾၢႆႇ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း လၢႆလမ်းလူတ်ႉ မုင်ႈၸူးပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ထႅင်ႈ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၼႆႉ တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်း ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ဝႆႉ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈမႃးၸမ်ထိုင် 3 ပီယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ပွႆးလွင်ႈၵိူဝ်းမိုတ်ႈၸမ်ၸႂ် မိူင်းၵျပၼ်ႊ တင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းပၢင်ပွႆး ၵိူဝ်းမိုတ်ႈၸမ်ၸႂ် မိူင်းၵျပၼ်ႊ တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ၊ မီးၵၢၼ်ၼႄ ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး ၶူဝ်းတႆး၊ မေႃႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2014 တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ ဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျဵဝ်ႇ မီးၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ၵိူဝ်းမိုတ်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵျပၼ်ႊ-မိူင်းမၢၼ်ႈ မၢႆတွင်း 60 ပီ။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈတီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၸတ်းႁဵတ်း၊ မေးၼၢင်းၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျပၼ်ႊ (သျိၼ်းၸူဝ်းဢႃးပေး) ၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ တင်းမူတ်း မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵင်ပၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးၼႆႉ ဢဝ်ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးလွင်ႈတႆး ပဵၼ်ပိူင်လူင်သေ ၸတ်းၼႄၼႂ်းပၢင်ပွႆး၊ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးၵႃႈၼူၵ်ႉ ၵႃႈတူဝ်း၊ ႁႆႇၵွင်ႁႆႇမွင်း၊ ပၢင်ၼႄတၢင်းႁၢင်ႈလီသိူဝ်ႈၶူဝ်းတႆး (Fashion show) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇတၢင်း ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၼႄၾိင်ႈငႄႈသင်ၼႂ်းပၢင်ပွႆး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၼၢင်းမေႇသုၺ်ႉ မႃးႁွင်ႉၵႂၢမ်း လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ၸႂ်ပၼ်ၵူၺ်း။

ၵူၼ်းၶဝ်ႈတူဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းႁႆႇၵွင်ႁႆႇမွင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူတ်ႉၶၢႆ တႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းၵုတ်ႈ၊ ၵူၼ်းၵႃႈၼူၵ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ- ၵူၼ်းတႆး ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းၵျပၼ်ႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 36-37တဝ်တိူဝ်ၵျိင်း ပပ်ႉဝႃႈလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈဢူငဝ်း ၵၼ် 36-37 ။ တေၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ဢဝ်ၽႄႇဝႆႉၵွၼ်ႇ တေဢဝ်ႁူတ်း ပွႆႇယိုတ်ႈဝႆႉၵွၼ်ႇ  တေဢဝ်သင်ႁၢႆ ႁႂ်ႈမၼ်းတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၵွၼ်ႇ တေဢဝ်သုတ်းၵွႆ ႁႂ်ႈမၼ်းတႄႇငဝ်ႈသေၵွၼ်ႇ ၼႆႉပဵၼ်ပၢႆးႁူႉ ဢၼ်လိုၵ်ႉလမ်ႇ။ (ပိၼ်ႇၵမ်းသွင်)


ၵၼ် 36

 တေၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ဢဝ်ၽႄႇဝႆႉၵွၼ်ႇ
    တေဢဝ်ႁူတ်း ပွႆႇယိုတ်ႈဝႆႉၵွၼ်ႇ
    တေဢဝ်သင်ႁၢႆ ႁႂ်ႈမၼ်းတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၵွၼ်ႇ
    တေဢဝ်သုတ်းၵွႆ ႁႂ်ႈမၼ်းတႄႇငဝ်ႈသေၵွၼ်ႇ
    ၼႆႉပဵၼ်ပၢႆးႁူႉဢၼ်လိုၵ်ႉလမ်ႇ။

 ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႉၵႅၼ်ႇၶႅင်လႆႈ
    ပႃဢမ်ႇၸၢင်ႈလွတ်ႈတိုင်းလိုၵ်ႉ
    ၸင်ႇဝႃႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၽၢႆလႅမ်ၼၼ်ႉ
    ဢမ်ႇတၢပ်ႈဢဝ်မႃးၼႄပိူၼ်ႈ။
ၶေႃႈမၢႆတွင်း

1.ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် လဝ်ႇၸိုဝ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ။ ဢမ်ႇဢဝ်ၶႅင်ပေႉၶႅင်။ ဢမ်ႇဢဝ်ႁႅင်းပေႉႁႅင်း။ ပဵၼ်လၢႆးဢူၼ်ႈပေႉၶႅင်၊ ဢွၼ်ႇပေႉၵႅၼ်ႇ။ မၼ်းငၢႆးၼင်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်ပုတ်ႉထ ၼင်ႇၼႆ။

2.ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ ပေႃးထိုင်ၸိၵ်း တၵ်းလႆႈလူင်း။ ပေႃးႁႅင်းပူၼ်ႉယဝ်ႉ တၵ်းလႆႈႁႅင်းဢွၼ်ႇ။

ၵၼ် 37

 တဝ်ယူႇယိုၼ်းလႆႈလူၺ်ႈ ဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈမီးသဵင်
    ၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးသင် ဢၼ်မၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသင်ဝႆႉ
    သင်ၶုၼ်မိူင်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းလႆႈ
    ၵူႈသမ်ႇသိင်ႇ တၵ်းယႂ်ႇမႃႈၵႃႈသုင်။


 မိူဝ်ႈယႂ်ႇမႃႈၵႃႈသုင်မႃး ၶဝ်တေၶႂ်ႈပွင်ၶႂ်ႈသၢင်ႈ
    ၵဝ်တေၵွမ်ႇၸႂ်ၶဝ်လူၺ်ႈ တဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၺ်းတႅတ်ႈငၢႆႈ
    မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸႂ်ယၢၵ်ႇ ၸႂ်ၶႂ်ႈတေယဵၼ်ၵႂႃႇ
    ဢမ်ႇမီး ၸႂ်ယၢၵ်ႇၸႂ်ၶႂ်ႈ ပိူၼ်ႈဝႃႈၼိမ်သဝ်း
    လုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ တေၼွၼ်းႁူၼ်းၵႂႃႇႁင်းမၼ်း။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates