ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထိုင်ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထိုင် ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ႁၢမ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ႁၢမ်ႈၽိတ်းမေႃး ႁဵတ်းႁၢႆႉတီႈၵၼ်၊ ႁၢမ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ။


ဝၼ်းတီႈ 25/09/2014  ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင် လုၵ်ႈတပ်ႉ ဢိၵ်ႇၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ။ ႁၢမ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ႁၢမ်ႈၸႂ်ႉၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွင်မီးၶူမ်းတေႃႇၵၼ်၊ ႁၢမ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈပူင်သင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တင်းသဵင်ႈ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် (သူႇ/သမ်း/ ၵိၼ်/ၶၢႆ) လၵ်ႉလွမ်တေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။

ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ပေႃးမီးလွင်ႈႁၼ်ထိုင် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်သေ ၵိူတ်ႇၵၢၼ်ၽိတ်းၽႅၵ်ႇထဵင်မေႃးၵၼ်ၸိုင် တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈမိုဝ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၽႃႉ/ လႅဝ်း/ မိတ်ႈ/ ႁွၵ်ႇလၢပ်ႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆ/ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း ႁဵတ်းတီႈၵၼ်။ တေလႆႈဢဝ်လၢႆး ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ သိုဝ်ႈသႂ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မၢႆမီႈမီးဝႆႉ။

သင်ဝႃႈမီးမႃးလွင်ႈ ဢမ်ႇၸွမ်းၶေႃႈပူင်/ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ/ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ၊ လူၼ်ႉလိူဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆၸိုင် ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ် SSPP/SSA တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ တူတ်ႈ (တၢမ်ႇ) ၼၵ်းၼႃ- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းပွႆး ဢွၵ်ႇဝႃႇ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈၼႂ်း ၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ တေသိုပ်ႇၸတ်းတီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ မီးၵၢၼ်လူႇတၢၼ်းၶဵင်ႇတၢင်ႇပုတ်ႈ တူၼ်ႈပႅၵ်ႇလႄႈ ၼူၵ်ႉတူဝ်း ဢိၵ်ႇ တၢင်းၵႃႈယိူင်းၵူႈပီ။

ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ဢွၵ်းထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ႁိုဝ် လိူၼ် 11 မူၼ်း သႃသၼႃ 2557 ပီၼႆႉၵေႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်တေၸတ်းပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸွမ်းၼင်ႇၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး။

ၵူၺ်းၵႃႈပီၼႆႉသမ်ႉတိတ်းၸပ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၶူးၿႃးၸဝ်ႈၸၼ်ထရင်ႊသီ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 3 ၵႂႃႇၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းႁႅၼ်းပွႆးလႄႈ သိုပ်ႇၸႆးတႃဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းသိုပ်ႇၸႆးတႃလူင်ယဝ်ႉ ယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈၼႂ်း ဝၼ်း တီႈ  05/10/2014 ဝၢႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ၵေႃႈ တေသိုပ်ႇပဵၼ်ပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ၼႂ်းဝၼ်းးတီႈ 7-8/10/2014 ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ - 01/10/2014 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 30 ပီ ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း တီႈဝတ်ႉရွင်ႉမဵၼ်းၸႄႈဝဵင်း လွႆသၵဵတ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်တၢင်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸိူၼ်းဝွၵ်ႇမႃးလႄႈ လႆႈႁဵတ်းၼိူဝ်ႉသူမ်ႈဢုၼ်ႇၵႂႃႇၸႃႇၵႃႉ ႁူမ်ႈတၢၼ်းၸွမ်း။

03/10/2014 ၶၢဝ်းယၢမ်း 18.00 မူင်းသမ်ႉ ၸုမ်း IT တႆး တေႁူပ်ႉထူပ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၵၼ် ဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇတေလူင်းၾွၼ်ႉ
တႆး ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ။
04/10/2014     ၶၢဝ်းယၢမ်း 14.00 မူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းတၢၼ်း ၸႃႇၵ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ တူၼ်ၸဝ်ႈၶူးၿႃး ၸၼ်ထရင်ႊသီ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5
05/10/2014 ၶၢဝ်းယၢမ်း 08.00 မူင်းတေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈၼႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼႂ်းဝတ်ႉ
ၵူႇတဝ်ႈ ၸႃႇၵ တၢင်းၵိၼ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၶူးၿႃးၸၼ်တရင်ႊသီ  ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ။မီးၶဵင်ႇတၢင်းၵႃႈဝႅၼ်လႄႈ
ယွၼ်းဝွၵ်ႇၸိူၼ်းပႃး ပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈမူႇ ၵူႇၸုမ်းမႃးၼႄတၢင်းၵႃႈဝႅၼ်ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးၿႃး

06-07/10/2014 ယၢမ်း 09.00 ၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းတူၼ်ႈပႅၵ်ႇလႄႈၶဵင်ႇတၢင်ပုတ်ႈ တီႈၼႂ်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈလုင်းၸၢမ်ႇထုၼ်း
ပူႇပၢၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တေပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ၼမ်းႁဵတ်း။

07/10/2014 ယၢမ်း 19.00 မူင်း မီးပၢင်ပွႆးတၢင်းၵႃႈဝႅၼ်ၼူၵ်ႉ/တူဝ်းလႄႈတၢင်းၵႃႈယိူင်း လၢႆမူႇမၢႆၸုမ်း
08/10/2014 ယၢမ်း 08.30 မူင်း ၶိုၼ်ႈဝတ်ႉ တၢၼ်းတူၼ်ႈပႅၵ်ႇ ၶဵင်ႇတၢင်ႇပုတ်ႈ ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ  2557
ၵၢင်ဝၼ်း - ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ တင်းၸုမ်း IT တႆး တေလူင်းပၼ်ၾွၼ်ႉတႆး ၼႂ်းၾူၼ်ႊမိုဝ်းထိုဝ်
ၵၢင်ၶမ်ႈ    - တႆးၾႆးတဵၼ်းလဵပ်ႈဝတ်ႉ(ဝဵၼ်းတဵၼ်း) တူၼ်ၸဝ်ႈၶူးၿႃးၸုတ်ႇတႆႈတူၼ်ႈပႅၵ်ႇ ပၢင်ၵႃႈၼူၵ်ႉ/တူဝ်း
တၢင်းၵႃႈယိူင်း ၸၢႆးယိင်းၼုမ်ႇတႆး ၵဵင်းမႆႇလၢႆၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈ တေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ၊ ယူႇတီႈ SSPP/SSA တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇ ၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/09/2014 ဝႃႈ- ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ- ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶဵၼ်တေႃႇ ၵူၼ်းႁဝ်း၊ ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းလၢႆ၊ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉမူင်ႈမႅင်း (HIV/AIDS) ၽႄႈတိူၼ်းတေႃႇၶိူဝ်းၵူၼ်းႁဝ်း/  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း/ ယႃႉၼႃႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း။

ၵွပ်ႈၼႆ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တေၵူတ်ႇထတ်း ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵႂႃႇ။ တေႁူမ်ႈႁွမ်း သၢၼ်မိုဝ်းတင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈသေ တိုၵ်းတေႃးၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ပေႃးတေႁၢင်ႇယၢၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ တေတိုၵ်းတေႃးၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ။ ၸုမ်း/ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူဝ်းလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ယူႇၼၼ်ႉ ၵႃႈၼင်ႇပဵၼ်လႆႈ တေႁူမ်ႈႁွမ်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵႂႃႇ။

ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်တေႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းတင်းလၢႆ ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၵူၺ်းပႆႇပေႃး၊ ပဵၼ်ၶဵၼ်တေႃႇၸိုင်ႈမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်းသူႇ/ သမ်း/ ၵိၼ်/ ၶၢႆ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈထုၵ်ႇတၢင်းဢဝ်လိူင်ႈ ၼၵ်းၼႃ။ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးႁူႉႁၼ်ၽူႈၸိူဝ်းသူႇ/ သမ်း/ ၵိၼ်/ ၶၢႆ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ယူႇသေ ႁူမ်ႇတူမ်းဝႆႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်တီႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉႁၢမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိုင် ပေႃးႁူႉႁၼ် တေလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ၸွမ်းမၢႆမီႈဢမ်ႇႁၢင်ႉ- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတႃႈၽႃသွင်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး ထွၼ်ဢွၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတီႈတႃႈၽႃသွင်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း၊ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးထွၼ်ဢွၵ်ႇ၊ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုၵ်းတႆး၊ ၵွပ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။


သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတီႈၼိုင်ႈ
ဝၼ်းတီႈ 29¬/09/2014 ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မႃးပၵ်း တီႈတႃႈၽႃသွင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈတိုင်းတႅၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ပၵ်းယူႇတီႈတီႈတႃႈၽႃသွင်ႇ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈတႅမ်ႈဝႃႈ- တီႈတႃႈၽႃသွင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ SSA ဝၢၼ်ႈႁႆးၶဝ်ႈမႃးယူႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/08/2014 ၼႆႉၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယူႇမႃးၸဵမ်လႂ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုၵ်းတႆးမႃးပၵ်းယူႇတီႈၼႆႈ၊ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ် ၵိတ်ႇၶႂၢင်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ၊ ႁႂ်ႈ SSA ဝၢၼ်ႈႁႆးထွၼ် ဢွၵ်ႇပၼ်-ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၼႆႉဢမ်ႇသႂ်ႇၸိုဝ်ႈတပ်ႉ၊ တႅမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၼႆႉ မၼ်းသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။ လိၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅမ်ႈပၼ်ၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႅမ်ႈ၊ မၼ်းပဵၼ်လၢႆးလႅၼ် ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၼ်း- ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်ၵူၺ်းပႆႇပေႃး သမ်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဝႃႈဢမ်ႇႁပ်ႉသိုၵ်းတႆး။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉႁႅင်းသိုၵ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးမႂ်ႇၵေႃႈမီးထႅင်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇ ႁိမ်းႁွမ်းတႃႈၽႃသွင်ႇၵေႃႈလိူင်း၊ ဝူတ်ႈၽႃႈတူင်ႇ/ ထွတ်ႇၵူၼ်ၶဝ်ၼႄၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ်၊ တင်ႈၸႂ်ယဵဝ်ႈတေႃႇၼႃႈ ၽူႈယိင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇတီႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇမႃးယူႇၵိၼ်ယၢပ်ႇ- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် (2014) ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (SHRF) လၢတ်ႈဝႃႈ- ဝၼ်းထီႉ 26/08/2014 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မွၵ်ႈ 300 ပၢႆ လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၽႃသွင်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းပႃး လွင်ႈသၢႆႈတႅၼ်း ၵႃႈႁိူၼ်းၶဝ်လုလႅဝ် ဢိၵ်ႇ ၶူဝ်းသူၼ်ၶူဝ်းႁိူၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး။

လၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/06/2014 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်/ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၽႃသွင်ႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူဝ်ႁႄ ပၢႆႈၵႂႃႇသဝ်းပိုင်ႈဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း တီႈဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ မွၵ်ႈ 300 ပၢႆ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မႃးပၵ်းသဝ်းထင်ယူႇဝႆႉၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၽႃသွင်ႇလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၽႃသွင်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 500 ပၢႆ ယႃႉတဝ်ဢဝ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး မၢၵ်ႇတဝ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ - ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်တုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယွၼ်း ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း လွင်ႈလူႉ သုမ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ တီႈသူၼ်/ႁႆႈ/ၼႃး မိူၼ်ၼင်ႇသူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ်၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တင်းၵႂၢင်ႈတႃႇ 422.5 ဢေႇၵႃႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းႁႅမ်ၵိၼ် ဝူဝ်းၵႂၢႆး မူ ၵႆႇ ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႆႉ လႆႈသူင်ႇထိုင်ပႃး ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း သီႇတိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇပႃးၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တႆးၵူႈၸုမ်း- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး ၶိုၼ်ႈလွႆသၢမ်သိပ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း တင်းမူတ်းႁူၵ်းပၢၵ်ႇပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈ လွႆသၢမ်သိပ်း ပူၵ်းတုင်း ၸၢတ်ႈတႆး၊ မွၵ်ႇလၢတ်ႈငဝ်းလၢႆးၸိုင်ႈတႆး။ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်း ႁၢင်ႇၵႆယႃႈမဝ်းၵမ်။


Photo: Sai Zin Min Aye Facebook
ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်း 13 ၸႄႈဝဵင်း  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူတ်း 600 ၵေႃႉပၢႆ ႁူပ်ႉထူပ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ ဝၼ်းတီႈ 27/09/2014  ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသၢမ်သိပ်း လုၵ်ႈဢၼ်သုင်သုတ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်း/တၢင်ႇတုင်းၸၢတ်ႈတႆး ၼိူဝ်ၸိၵ်းလွႆသေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် မိူင်းတႆးႁဝ်းပဵၼ်သင်ယူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွႆသၢမ်သိပ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈၸမ်တၢင်းလူင်လႄႈ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈၸဝ်ႉ သေ လူင်းၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပႆၶိုၼ်ႈ လွႆသၢမ်သိပ်းၼႆႉ ဢၢၼ်းၶိုၼ်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 21/09/2014 ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လုမ်ႈၾႃႉ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇမၢႆတွင်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသူးႁႂ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၵတ်းယဵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် သမ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ ၽွင်းၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇတေၶိုၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 27 တႅၼ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: Sai Zin Min Aye Facebook
ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Network) ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ မိူဝ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလွႆလဵင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်လွႆသုင်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၵမ်းတီႈ 2 တီႈလွႆၶိူဝ်းၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ်လွႆဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး၊ ၵမ်းတီႈ 3 ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွႆဢၼ်ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းတႆးႁဝ်း၊ ပေႃးဝႃႈ လွႆသၢမ်သိပ်းၼႆ ဢိင်ၼိူဝ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း တႅမ်ႈႁွင်ႉမၢၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းၼမ်။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလႆႈယူႇသဝ်းၼႂ်းၵႄႈ ၶၢင် လႄႈ ပလွင်ႈ (တဢၢင်း) မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈၸႂ်လဵၵ်ႉ၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈဢမ်ႇပေႃး မီးႁႅင်းၸႂ် တႃႇတေတူင်ႉတိုၼ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈလိူၵ်ႈလွႆသၢမ်သိပ်း။ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမေႃဝႆႉၵႃႈၶၼ် သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ၊ ႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈဢွၵ်ႇမႃႇဢွၵ်ႇႁႅင်းၼႆႉသေ ႁၢင်ႇၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်- ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။


Photo: Sai Zin Min Aye Facebook
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း သင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ် ၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းဢိင်ၼိူဝ် ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်း ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈ ၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၶမ်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇ။


ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇမိူင်းႁႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း (ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP)ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/09/2014 သေ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၶုတ်းႁႄႈ ၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းယဝ်ႉ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်း။

မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈတၢင်းပၢၵ်ႇတင်းသဵင်ဝႃႈ- လၢတ်ႈတီႈလုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဝႃႈ - ပေႃးဢမ်ႇပႃး ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၼႆႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၶမ်း/ တေႃႉတၢင်ႇႁႄႈၶမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းသဵင်ႈ၊ ၽႂ်တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈဢၼုၺၢတ်ႈ ၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၶမ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၶမ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵိုတ်းဝႆႉသေတႃႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးလူတ်ႉၵႃး ဢွၼ်ႇ ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းႁႄႈၶဝ် တိုၵ်ႉၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးယူႇ- ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်း ၸၢႆးသၢႆသႅင်ဝၼ်း လၢတ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 05/09/2014 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းယင်းလၢတ်ႈ ဝႃႈ- ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၶမ်းၵမ်းလဵဝ်။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် သိုပ်ႇၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၶမ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတေၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ၼႃႈတေၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယင်းလႆႈ တၢင်ႇလိၵ်ႈဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ 3-4 လွင်ႈ။ တုၵ်းယွၼ်း 1.ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၶုတ်းႁႄႈယူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၼ်တင်းမူတ်း။ 2. ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် မႄးပၼ်ၶိုၼ်းၼမ်ႉသီးလီး ဢၼ်လူႉၵွႆ ဢၼ်တၼ်ၵႂႃႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶုတ်းႁႄႈ၊ ႁႂ်ႈမႄးၶုတ်းပၼ်ၶိုၼ်းလီလီ။ 3.ႁႂ်ႈပၼ် ငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်း တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လိၼ် သူၼ်/ႁႆႈ/ၼႃး လူႉၵွႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ႁႂ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းငိုၼ်း သၢႆႈတႅၼ်းတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။ 4.လိၼ်သူၼ် ႁႆႈ ၼႃး ဢၼ်လူႉၵွႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႄးၵိူင်ပၼ်ၶိုၼ်း တေႃႇထိုင် ပေႃးၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႆႈၶိုၼ်းလီလီ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၸိူဝ်းမႃးၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၶမ်းယူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ GSM ၊ ငူၺ်ႇၵပႃႇၵျေႃႇ၊ ၼိတ်ႉတိတ်ႉဢႃႊသျႃႊ၊ မျၢၼ်ႇမႃႉမျႃးဢူး၊ ၸဵင်ႇပတေႇတႃႇ၊ ၸွမ်ငိုၼ်းၶမ်း၊ ပၢၼ်းတဵတ်ႉၸႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊယွႆႈယႅမ်းထႅင်ႈ။

ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မၢင်ၶွမ်ႊပၼီႊ လႆႈပႃႊမိတ်ႊ (ဢၼုၺၢတ်ႈ) တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ၊ မၢင်ၶွမ်ႊပၼီႊၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶုတ်းမႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပႃႊမိတ်ႊဝႆႉ တေႃႇထိုင်ပီ 2021 -  လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇဝိၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


Shan CBOs သၢၼ်ၶတ်း ၵူၼ်းလူင်တႆး ဢၼ်တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ သၢၼ်ၶတ်းၵူၼ်းလူင်တႆး 2 ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ 2 တပ်ႉသိုၵ်း တေႁူပ်ႉ ထူပ်းဢုပ်ႇၵၼ် တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ  ဢၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ် ယွင်ႁူၺ်ႈ ၸတ်းၶိုင်ပၼ်။ မႅၼ်ႈတင်း ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းၵေႃႈ တေမႃးထူပ်းယၢင်း KNU လႄႈတင်း ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း မႃးၸွမ်း။


ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး (Shan CBOs) တီႈၵဵင်းမႆႇ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်
ဢိင်လူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ဝၼ်းတီႈ 26/09/2014 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 18.00 မူင်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး (Shan CBOs) တီႈၵဵင်းမႆႇ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ ၸီႉၸႅင်ႈပွင်ႇလႅင်းႁၢႆးငၢၼ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၶွင်ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းတႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းမႃး။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇထိုင်ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ် ၽူႈၼမ်းတႆး ဢၼ်မီးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) လၵ်းလၵ်းမၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း၊ ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSRC/SSA) ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (သႅင်ၵႅဝ်ႉ) ၸဝ်ႈၵၢႆႇၾႃႉၶဝ် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈၸႂ်ဝႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵမ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၵေႃႉၸတ်းပၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽႅၼ်မၢၼ်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ၸင်ႇပဵၼ်ၵေႃႉတေမႃးပိုတ်ႇပၢင်/ႁပ်းပၢင်ပၼ်လႄႈဝႃႈ - “ၵၢၼ်တႆးၼႆႉ ပေႃးမၢၼ်ႈဢမ်ႇမႃးႁဵတ်းပၼ် ႁဝ်းႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈႁႃႉ” ၼႆသေ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး (Shan CBOs) တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸင်ႇဢဝ်သဵင် သူၼ်ႇယႂ်ႇသေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်းသၢၼ်ၶတ်း။


ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/09/2014 ၼၼ်ႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး (Shan CBOs) တီႈၵဵင်းမႆႇ 7-8 ၵေႃႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ၽူႈၼမ်းတႆး တေမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တေ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ဢိၵ်ႇတင်းတေႁူပ်ႉထူပ်းၶူးဝႃးဢႃးၸၢၼ်ၶဝ် ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇသေ ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ဢူပ်ႇၶႆႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၽွင်းပၢႆလိူၼ်ၼႆႉ ဢိၵ်ႇတင်း တေႁူပ်ႉထူပ်း (Shan CBOs) ၼႆလႄႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၵေႃႈ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း တေႁပ်ႉတွၼ်ႈၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ယွၼ်းငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈတႃႇၼၵမ်ႉၸွႆႈဝႆႉ၊ တၢင်းၸဝ်ႈတႃႇၼမၼ်းၵေႃႈ ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်တေၸွႆႈပၼ် ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း တေမႃးထူပ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉ သမ်ႉပႆႇတၼ်းလႄႈ ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းၵေႃႈ သမ်ႉပႆႇပဵၼ်မႃး၊ ၸင်ႇလႆႈၶၢႆႉဝၼ်း မႃးၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 19/09/2014 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ဝူင်း ၵူၼ်းတႆး (Shan CBOs) 4-5 ၵေႃႉ ၶိုၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵူၼ်းလူင်တႆး တေမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢိၵ်ႇတင်း မႃးၵဵင်းမႆႇၵေႃႈ ၸုမ်း (Shan CBOs) တေဢမ်ႇႁပ်ႉတွၼ်ႈၼႆသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈၸူး ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC ဢၼ်ၸုမ်း (SNLD, SSPP, SSAN) ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ။
လိုၼ်းသုတ်း ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/09/2014 ၼႆႉ (Shan CBOs) ၵဵင်းမႆႇ ၶိုၼ်းတႅပ်းတတ်းဝႃႈ သၢၼ်ၶတ်းၵူၼ်းလူင် SNLD, SNDP, SSPP, SSRC တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵမ်းၼႆႉလႄႈ မႃးၵဵင်းမႆႇၵေႃႈတေဢမ်ႇႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၼႆသေ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးၸုမ်းၸိူဝ်း တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ ၵူႈၸုမ်း။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၸၢႆးၼုတ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ - ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး (Shan CBOs) ၵဵင်းမႆႇ တေႁပ်ႉဢမ်ႇႁပ်ႉၵေႃႈလီ ၵၢၼ်ႁဝ်း ႁဝ်းတၵ်းတေႁဵတ်း။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉႁူႉ ၶေႃႈမုလ်း ဢမ်ႇထၢမ် ဢမ်ႇထွမ်ႇလွင်ႈတၢင်းသေ ၶႂ်ႈမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၼႃႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵေႃႈ ႁဝ်းတေဢမ်ႇဝႃႈ သင်၊ ၼႆႉပဵၼ်ၻီႊမွၵ်းၶရေႊသီႊလူး။ ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵူၺ်း လိူဝ်သေတႆးယဝ်ႉ ပၼ်ႁႃၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းယူႇၸွမ်းၵၼ်ၵေႃႈ ယႂ်ႇလူင်မႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလူး - ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၸွပ်ႇထၢမ်လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းသေႁူႉမႃးတႄႉ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းလူင် ႁူဝ်ၼႃႈ ပႃႇတီႇတႆးလႄႈ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်သီႇၸုမ်းသီႇၾၢႆႇၵမ်းၼႆႉ မီးတၢင်းဢဵၼ်းဢၢၼ်းဝႆႉႁိုင် ယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်း၊ ၵမ်းၼႆႉ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈဢူးဢွင်ႇမိၼ်းၵေႃႈ တေမႃးထူပ်းၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလႄႈ ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းၵေႃႈ သမ်ႉလႆႈယိုၼ်ႈလဝ်ႈ တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉ၊ ၸင်ႇၸွမ်းဢူးဢွင်ႇမိၼ်းမႃး ပိူဝ်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၵူတ်းမၢႆ (မၢႆမီႈ) ၶေႃႈ 17/1 သေဝၵ်ႉ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းသၢင်ႇထုၵ်။ ဢၼ်ဝႃႈ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း တေမႃးပိုတ်ႇပၢင်/ႁပ်းပၢင်ပၼ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈႁူႉတႄႉ ပေႃးမႃးထိုင်မိူင်းၵွၵ်ႇယဝ်ႉ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းၵေႃႈ တေၵႂႃႇထူပ်းယင်းၽိူၵ်ႇ၊ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇပၢင်/ႁပ်းပၢင်ပၼ် ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းလူင်တႆးၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵိူဝ်းၵုမ် ႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၶႂ်ႈၽႃႇထႅၵ်ႇၸႅၵ်ႇယွႆႈပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၵဝ်မိူင်းမႂ်း ႁူမ်ႈတင်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ မီးၵၢၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၽဵင်ႇပဵင်းမၼ်ႈၵိုမ်း။ ပေႃးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ ဢူးဢွင်ႇ မိၼ်း တင်း ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းၸွမ်းၵၼ်။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈတင်းၸဝ်ႈၵၢႆႇၾႃႉ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၸဝ်ႈ တေၶိုၼ်ႈပွတ်းၼိူဝ်သေ ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈသူႇၸႂ်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈတင်း ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ တွင်ႈထၢမ်လွင်ႈ လီ/ၸႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးယိူင်းဢၢၼ်းႁူပ်ႉထူပ်း Shan CBOs ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ပိူဝ်ႈလႅၵ်ႈပိၼ်ႇတၢင်းႁူႉလႄႈၼႃႈၵၢၼ် တႃငၢၼ်းၵၼ် - ဢဵၼ်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼႆ။

 
ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး (Shan CBOs) လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ဢၼ်ၵူၼ်း လူင်တႆး တေႁူပ်ႉၵၼ်ၵမ်းၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉဢူးဢွင်ႇမိၼ်း တေပဵၼ်ၵေႃႉမႃးပိုတ်ႇပၢင်/ဢိုတ်းႁပ်းပၢင် ပၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ႁိုဝ် မၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈၼႃႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး တႆးထုၵ်ႇလႆႈႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း - ဝႃႈၼႆသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇႁပ်ႉတွၼ်ႈ တေဢမ်ႇႁူပ်ႉထူပ်း၊ ၽႂ်ၵႂႃႇထူပ်းၵေႃႈ ပဵၼ်လိူင်ႈ သူၼ်ႇတူဝ်ၵူၺ်း-ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates