မိူင်းထႆးၺႃးၸၢၵ်ႇယွၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် ၼမ်သုတ်းထႆးထုၵ်ႇလႆႈႁူႉ လွင်ႈမၢၼ်ႈလိူဝ်တၢင်ႇၶိူဝ်းတၢင်ႇမိူင်း၊ ၵွပ်ႈဢၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်တႂ်ႈပဵၼ်ၼိူဝ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီး လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉမိူင်းထႆးၼမ်လိူဝ် တၢင်ႇမိူင်း၊ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်လၢတ်ႈ။ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18-19/12/2014 မီးၵၢၼ်ၸတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ပိုၼ်ႉႁူႉတၢင်းမေႃ (တၢင်းႁူႉၼမ်-တၢင်းႁၼ်ၵႂၢင်ႈ) တႃႇပီ 2014 ၊ ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ “လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈထႆး-မၢၼ်ႈ ၼႂ်းၶွပ်ႇတူင်ႇဝူင်းဢႃႊသျႅၼ်ႊ” (Thai-Myanmar Studies in ASEAN Community) တီႈတိူၵ်ႈလူင်ဢေးၵႃးထသရူတ်ႉ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼရေးသူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၽိတ်ႉသၼုလူၵ်ႉ ၸိုင်ႈထႆး။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် လႆႈႁပ်ႉဝွၵ်ႇၸိူၼ်း ၵႂႃႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ “ပၼ်ႁႃလႄႈတၢင်းဢွၵ်ႇ လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ”- ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဝႃႈ- မိူင်းထႆးၼႆႉ ယူႇၸမ်မိူင်းမၢၼ်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ထႆးထုၵ်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈမၢၼ်ႈလိူဝ်တၢင်ႇၶိူဝ်းလူးၵွၼ်ႇ။ ၵွပ်ႈသင်ၸၢဝ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၾရင်ႇၶဝ်သမ်ႉႁူႉလွင်ႈမၢၼ်ႈလိူဝ်ထႆး၊ ဢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်တႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်ယူႇတၢင်းသဵင်ႈၼႆႉ ဢၼ်လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇပဵၼ်မိူင်းထႆး၊ ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း၊ လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း၊ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်- ဝႃႈၼႆ။

ဢႃးၸၢၼ် (ဢၸႃရိယ) ၻူလ်းလယၽၢၵ်ႉ ပရီးၶျႃးရတ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဝႃႈ- မၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႆႉမၢပ်ႇၼႄးတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ ၸႅၵ်ႇသေၽွင်းငမ်း Divide and Rule ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူင်းတႆးၼႆႉ ပွႆႇၽွင်းငမ်းႁင်းၵူၺ်း၊ မိူင်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၽွင်းငမ်းတင်းပိုၵ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈလူင်းတိုၼ်းငိုၼ်းၼမ်တီႈမိူင်းတႆး၊ ၵွပ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈလူင်းတိုၼ်းၼမ်လႄႈ ၸင်ႇပွႆႇၽွင်းငမ်းဝႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်မႃးပၢင်ပွႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိုၼ်ႉႁူႉတၢင်းမေႃပွၵ်ႈၼႆႉ မူလၼိထိ ၶူင်းၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပိုၼ်းလႄႈၾၢႆႇပၢႆးၵူၼ်း၊ မူလၼိထိတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊမိူင်းထႆး၊ ၶွမ်ႊပၼီႊတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ မေႃႊတိူဝ်ႊ မိူင်းထႆး၊ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼရေးသူၼ် လႄႈ လၢႆလၢႆမူႇၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပဵၼ်မႃး- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၢႆလၢႆၸုမ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ တီႈႁူင်းႁႅမ်းထႃးလိၼ်း ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ဝၼ်းတီႈ 18  လိူၼ်ၻီႊသဵမ်ႊၿိူဝ်ႊ  ပဵၼ်ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ  International Migrant Day 2014  ။  ဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ႈၻီႊသဵမ်ႊၿိူဝ်ႊ2014 ၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း  MAP ၊ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ WSA ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း HRDF ၊ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းတႆး  SWAN ၊ ၶိူဝ်းၶၢႆႇၵၢၼ်ၶၢႆႉဢွင်ႈတီႈလုမ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶူင် MMN ၊ ၸုမ်းႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWF ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ တီႈႁူင်းႁႅမ်းထႃးလိၼ်း ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။


မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၊ပၵၼ်သင်ၶူမ်း  (ၵၢၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းၵွင် ၵၢင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း) ၊ ၾၢႆႇမၢႆမီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 160 ၵေႃႉ။ 
ပီႈထွင်းၶမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈပၼ်တၢင်းႁူႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈလႆႈတႅမ်ႈ လိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ 3 ၶေႃႈ -
1. ႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်လွင်ႈၸိူဝ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းပၼ်ၼၢႆးၸၢင်ႈ (ပေႃႈလဵင်ႉ) ၊ လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လုတ်ႈႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊
2. ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၸိူဝ်းႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ်ႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼင်ႇတမ်းဝၢင်းဝႆႉ။
3.ႁႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတဵမ်ထူၼ်ႈ။

ဢၼ်တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၶွမ်ႊမတီႊ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသမ်ႉ-

1-    ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈပၼ် ဢၼ်ႁူမ်ႇငမ်းႁႄႉၵင်ႈပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႆႈလီငၢမ်း။
2-    ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးပၼ်ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ တႃႇၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်း ၵွင်ၵၢင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (ပၵၼ်သင်ၶူမ်း) ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵိုင်ႇလႆႈႁပ်ႉ - ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ ပႃလိ တူၼ်ႈတီး မီးၽူႈ လူင်ႉလႅၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ ပႃႇလိ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ မီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၼႂ်းသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။ မီးပၢင်ၵုမ် ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ ပႃလိ၊ ႁေႃးထမ်း လွင်ႈသတိပတ်ႉထၢၼ်၊ ပိုတ်ႇႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းပုတ်ႉထ လႄႈ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ပၢင်ပွႆး ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊၼႆႉ- ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီးမိူင်းသီရိလင်းၵႃ မွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ။ မိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ 3 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၼီႊပေႃႊလ် မႃး 4 ၵေႃႉ၊ မိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊ 2-3 ၵေႃႉ၊ မိူင်းဢွတ်ႊသထြေႊလီႊယိူဝ်ႊ 1 ၵေႃႉ၊ မိူင်းထႆး 40 ၵေႃႉပၢႆ၊ မိူင်းမလေႊသျိူဝ်ႊ 1 ၵေႃႉ။  ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ ပႃႇလိၼႆႉ တင်းမူတ်း 60 ပၢႆ။ ဢၼ်လႆႈဝွၵ်ႇၸိူၼ်း (ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ)လႄႈသင်၊ ဢမ်ႇလႆႈဝွၵ်ႇၸိူၼ်းလႄႈသင်၊ ဢၼ်လုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး မီး 9 မိူင်း၊ တႃႇ 16 ၸၼ်ႉၸွမ်- ၼႆယဝ်ႉ။

ၶပ်းမၢႆပၢင်ၵုမ် ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 17/12/2014 တၢမ်းၶမ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 19:00-21:00 မူင်း၊ မီးပၢင်ႁေႃးထမ်း/တြႃး။

ပၢင်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ
ဝၼ်းတီႈ 18/12/2014 ။ ၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 07:00-08:00 မူင်း၊ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း/ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ၊ တင်းမူတ်း 25 တူၼ်ႈ၊ ၼႂ်းတူၼ်ႈမႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ်၊ တူၼ်ႈမွၵ်ႇသပေႇ၊ တူၼ်ႈမႆႉၵမ်ႉၵေႃႇ 3 သႅၼ်းၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးလင် 08:00 မူင်း ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊပႃလိ၊ မီးသင်ၶလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး၊ မိူဝ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၼႆႉ မီးၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200-300 ၵေႃႉ။ ၵေႃႉမႃးပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းသင်ၶၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈသြႃးပၺ်ၺႃၼၼ်တ ။ ၾၢႆႇၵူၼ်းႁိူၼ်း မီးၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ၊ ႁူဝ်ၼႃႈပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လႄႈၽွင်းလူင် ဢၼ်ၸပ်းၸွမ်းႁွမ်းပႆ ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်လူလိၵ်ႈပႃလိ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းပႃလိ
ယၢမ်း 09:30-10:00 မူင်း၊ ပိုတ်ႇႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း။ ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းၼႆႉ မီး 2 တွၼ်ႈ။ ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:30-12:00 ၊ တွၼ်ႈၼိုင်ႈ- ပဵၼ်ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း ၽူႈၼမ်းသႃသၼႃ ထေရဝႃတ ၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈၼႂ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ တွၼ်ႈသွင်- ပိုတ်ႇႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ၼလၼ်ႇတ လႄႈ ၾိင်ႈပၢႆးမွၼ်းပုတ်ႉထ (ၸႄႈမိူင်းတီႇႁဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ)- ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်း 12:00 မူင်း မီးပၢင်လမ်ႁူဝ် (ၵၼ်ႇတေႃး) ၸဝ်ႈၶူးဝႃး တူၼ်ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး လႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းပၼ်ပၺ်ၺႃ တႃႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ထမ်မသႃမိ၊ တင်းမူတ်းတေမီး 19 တူၼ်- ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:00-17:00 မူင်း၊ မီးပၢင်လူလိၵ်ႈပႃလိ၊  လၢတ်ႈၵႂၢမ်းပႃလိ တင်းမူတ်း။ ပေႃးဝႃႈ မီးလွင်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်ၵေႃႈ တေမီးၵၢၼ်လၢတ်ႈသပ်းလႅင်း ၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈၸွမ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊပႃလိ
ၶၢဝ်းယၢမ်း 18:30-20:30 မူင်း၊ မီးပၢင်ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်၊ လွင်ႈသတိပတ်ႉထၢၼ်လႄႈပၢႆးသၢႆႈ၊ ၵေႃႉမႃးပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ပဵၼ်ပႃႇမွၵ်ႉၶ မိူင်းဢွတ်ႊသထြေႊလီႊယိူဝ်ႊ။ ပၢင်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ယၢမ်း 20:30-19:00 မူင်း၊ မီးတၢင်းၵႃႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း၊ ၵႃႈၼူၵ်ႉၵႃႈတူဝ်း၊ တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 19/12/2014 ၊ တင်ႈတႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00-15:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း၊ မီးပၢင်လူလိၵ်ႈ ပႃလိ၊ ဢွင်ႈတီႈ ထမ်မရူင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈမႁႃမျၢတ်ႈမုၼိ။ ဝၢႆးဢိုတ်းပၢင်ပွႆးယဝ်ႉ မီးပႃးပၢင် ယိုၼ်ႈမွပ်ႈၽိုၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃးထႅင်ႈ။

ၵၢင်ၶမ်ႈယၢမ်း 18:30-20:30 မူင်း၊ မီးပၢင် မီးပၢင်ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်၊ လွင်ႈသတိပတ်ႉထၢၼ်လႄႈပၢႆးသၢႆႈ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ၽူႈဢၼ်မႃးပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉတၢင်းမေႃ ပဵၼ်ၸၢဝ်းမလေႊသျိူဝ်ႊ။ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ မီးတၢင်းၵႃႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း၊ တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉၵႃႈတူဝ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 20/12/2014 ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ/ တူၺ်းထိုင်လူလွမ်ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ တေဢွၼ်ဢဝ်ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ။ သင်ၶၸဝ်ႈသမ်ႉ ၸႅၵ်ႇဝႆႉ 2 ၸုမ်း၊ ၸုမ်းၼိုင်ႈ တေယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇၸွမ်း ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ၊ ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ တေယေႃးတူဝ် မိူဝ်းၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း/ၼႂ်းမိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

ပိူဝ်ႈတႃႇ ပွင်ပဵၼ်မႃးပၢင်ပွႆး ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊပႃလိ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တီႈဝတ်ႉဝေလုဝၼ် ပွၵ်ႉဝႃးပျႃးၼႆႉ ၾၢႆႇတႅင်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈမွၵ်ႇမႂ်၊ ၶပ်ႉၽိူၼ်ၶပ်ႉတင်ႇ၊ ပဵၼ်ဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း။ ၶွမ်ႊမတီႊ ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပဵၼ်လုင်းၸၢႆးပၢၼ်းဢွင်ႇ။

ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းသင်ၶၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်းသေ တူင်ႉၼိုင်ၶိုင်ပွင်မႃး- ၼႆယဝ်ႉ။
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႄးပဵၼ်သိုၵ်းတႆး ဢဝ်ႁၢႆလၢႆတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းလိူၼ် 11 မူၼ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 77 ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်းႁုင်း ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ဢဝ်ႁၢႆလၢႆဝႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉထုၵ်ႇ တီႉၺွပ်းဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း (ဝၼ်းတီႈ 08/10/2014) ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈလုင်းထွၼ်း ဢႃႇယု 54 ၊ မီးလုၵ်ႈလၢင်း 3 ၵေႃႉ၊ ၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်း မီး 11 ၶူပ်ႇ။ ၼႂ်းဝၼ်း ဝၼ်းလိူၼ် 11 မူၼ်း/ဢွၵ်ႇဝႃႈၼၼ်ႉ လုင်းထွၼ်း ၵႂႃႇပိတ်းမၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇသေ တေမႃးလူႇတၢၼ်း တီႈဝတ်ႉ၊ ၽွင်းမၼ်းၵႂႃႇသေတိုၵ်ႉပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၸွမ်းတၢင်းယူႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းထူင်ၼႂ်းထွင်းမၼ်းသမ်ႉ မီးပႃးၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ။ ထူပ်းၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 77 ၸွမ်းတၢင်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈထူင်ထွင်းမၼ်း။ ပေႃးဝႃႈႁၼ်မႅၼ်ႈၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းထိူၼ်ႇယဝ်ႉ မတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉသေလၢၵ်ႈၵႂႃႇ။ တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃးႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇႁၢႆလၢႆဝႆႉ၊ ပႆႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးလုင်းထွၼ်း ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတင်းႁိူၼ်း တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၶႆႈႁႃၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်၊ ၵႂႃႇထၢမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈဢမ်ႇႁူႉ ၼႆတိၵ်းတိၵ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- သိုၵ်းတႆးတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သမ်ႉပေႃးတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ တီႈတႄႉမၼ်း ဢၼ်သိုၵ်းတႆး မႃးပၼ်ဝႆႉၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ လူတ်းယွၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်၊ လွင်ႈတွၵ်ႉတႅၵ်ႉၵၼ်၊ လွင်ႈတေႃႇၼႃႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်း။ ပေႃးလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လူတ်းယွမ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် တေယူႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ်။ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ယိပ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၸိူင်ႉၼႆသေ ၸီႉၼႄးဝႃႈပဵၼ်တၢင်းၽိတ်းၼႆႉတႄႉ ပၼ်ႁႃၵေႃႈတေယႂ်ႇ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းၼႆႉပေႃးၺႃးၵၼ်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈ၊ ပေႃးၺႃးၵၼ်ၵေႃႈ လေႃႇၵၼ် တိုၵ်းၵၼ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ/ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်/ ၵူဝ်ႁႄတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇ ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်သေ မႆႈၸႂ်ၸွမ်းလုင်းထွၼ်း ၵေႃႉဢၼ်လႆႈႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈတၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ် တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လုင်းထွၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႈလၢင်းမၼ်းၵေႃႈပႆႇပေႉတူဝ်၊ မေးၼၢင်းမၼ်းၵေႃႈ တႃႇတေၵွၼ်းၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႈယၢပ်ႇ၊ တၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလုင်းထွၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၸႂ်သေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလၢႆၾၢႆႇလၢႆပႃႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သေၵမ်း- ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ၊ တၢင်းပွတ်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ ဝၢႆးသေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၸဵတ်းႁၢတ်ႇယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထဵတ်ႈထၢမ်/ ၵူတ်းထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဝဵင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးတေလုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၼႆ ယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးလုၵ်ႉဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ မႃးၼႂ်းဝဵင်းတႄႉငၢႆႈယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းပွၵ်ႈယေး၊ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်- ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေၵႂႃႇတၢင်းတႃႈသူပ်းပၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ထဵတ်ႈထၢမ်ႁႅင်းတႄႉတႄႉ၊ ၵူတ်ႇထတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်/ တူၺ်းၼႃႈ/ ထူၵ်းၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈထႆး-မၢၼ်ႈ ၼႂ်းၶွပ်ႇတူင်ႇဝူင်း ဢႃႊသျႅၼ်ႊၽူႈယႂ်ႇတႆး လႆႈၵႂႃႇသပ်းလႅင်းလွင်ႈ “ပၼ်ႁႃလႄႈ တၢင်းဢွၵ်ႇ လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ” ဢၼ်ထႆးၸတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ႁူဝ်ၶေႃႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈထႆး-မၢၼ်ႈ ၼႂ်းၶွပ်ႇတူင်ႇဝူင်း ဢႃႊသျႅၼ်ႊ တီႈၸႄႈတွၼ်ႈ ၽိတ်ႉသၼုလူၵ်ႉ။


ဝၼ်းသုၵ်းတီႈ 19/12/2014 (မိူဝ်ႈၼႆႉ) တင်ႈတႄႇယၢမ်း 10:30-12:30 မူင်း၊ မီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်၊ ၽူႈတႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းၸၢဝ်းမွၼ်း၊ ဢႃးၸၢၼ်သူမ်ရိတ်ႊ လိုဝ်းၶျႆး၊ ဢႃးၸၢၼ် မေႃးရၵူတ်ႇဝူင်း ၽူးမိၽလပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် လႆႈႁပ်ႉဝွၵ်ႇၸိူၼ်း ၵႂႃႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ “ပၼ်ႁႃလႄႈတၢင်းဢွၵ်ႇ လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ”- ၼႆယဝ်ႉ။

ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်မႃးပၢင်ပွႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိုၼ်ႉႁူႉတၢင်းမေႃပွၵ်ႈၼႆႉ မူလၼိထိ ၶူင်းၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပိုၼ်းလႄႈၾၢႆႇပၢႆးၵူၼ်း၊ မူလၼိထိတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊမိူင်းထႆး၊ ၶွမ်ႊပၼီႊတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ မေႃႊတိူဝ်ႊ မိူင်းထႆး၊ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼရေးသူၼ် လႄႈ လၢႆလၢႆမူႇၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပဵၼ်မႃး- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ် ပႃႇလိ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဝၼ်းပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ် ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ ပႃႇလိ လႄႈ ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း တီႉဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်။ဝၼ်းတီႈ 18/12/2014 ၼႆႈ မီးပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ် ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ ပႃႇလိ လႄႈ ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း တီႉဝတ်ႉ/ၵျွင်းဝေလုဝၼ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ မႃးပိုတ်ႇပၼ်ပၢင်ပွႆး။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ။ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊပႃႊတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၊ တူဝ်တႅၼ်း ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ။ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ လႄႈ ၸဝ်ႈသင်ၶ ဢိၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ တေလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/12/2014 ၊ ပေႃးထိုင်မႃးတိုဝ်ႉတၢင်းပီ 2014 သုတ်းသဵင်ႈ လႄႈ ပီမႂ်ႇ 2015 ၶဝ်ႈမႃးထိုင်ၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လႆႈၸႂ်ၵၼ်၊ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၸွမ်တွင်း သေ ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၶိုင်သၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၾိုၵ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်။ ၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇသမ်ႉ တေလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ တႃႇဢွၼ်ၼမ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ တႄႇၼႂ်းပီ 2015 ။

ယွၼ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လႆႈဝွၵ်ႇၸိူၼ်းလုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၵူႈၵေႃႉလႄႈ မီးသုၼ်ႇလႆႈ လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇၼမ်းပႃးဢဝ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလီသေဢွၼ်တွၼ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ- ၼႆယဝ်ႉ။ (ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း တူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉ)
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates