ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် တုၵ်းယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်ၺႃးတေႃႈၵႅတ်ႉသ်လတ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼွင်ၶဵဝ် တုၵ်းယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၾင်တေႃႈၵႅတ်ႉသ်တင်းၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းရၶႅင်ႇသေ လတ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႅမ်ႈ လိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် တီႈလုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁႂ်ႈၸွႆႈၶပ်းၶိုင် တုၵ်းယွၼ်းပၼ် ။


ဝၼ်းတီႈ 22/09/2016 ယၢမ်း 11:00 မူင်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း 7 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းတႅၵ်ႈၼႃႈလိၼ် ဢၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၾင်တေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉသ်တင်းၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် လတ်းၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၶိုင်တုၵ်းယွၼ်း  ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းတီႈလိၼ် ။


ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း 7 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢမ်၊ ဝၢၼ်ႈၼူၵ်ႉၵလေး ၼႂ်းဢိူင်ႇၼူၵ်ႉၵလေး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။


ၸၢႆးဢွင်ႇလုၼ်ႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း ၵူၼ်းၸမ် ၸႂ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လႅၼ်ၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်း မိူင်းၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းသင်။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းသမ်ႉ တေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉသ်တင်းၼမ်ႉမၼ်း မဵၼ်ၼႆႉ ပႃးၵႂႃႇၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁႆႈၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉ၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်တေႃႈလဵဝ် ၶဝ်ၸင်ႇမႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼေတီႈၶႃႈ ႁဝ်းဝႃႈၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်း ။ ႁဵတ်းၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၸင်ႇၵႂႃႇထၢမ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ ။


တေႃႈလဵဝ် တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉၼွင်ၶဵဝ် ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ၸိူဝ်းၺႃး တေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉသ်တင်း တေႃႈလွတ်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်  လတ်းၼၼ်ႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း သင်သေ ဢိတ်းၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီး ။


ၵူၺ်းၵႃႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉဝႃႈ သူင်ႇလူင်းမႃးပၼ် ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 29/08/2011  ယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၽႅဝ်ႁွတ်ႈၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်  ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်း မိူင်း 7 ၵေႃႉ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်  တီႈလုမ်းႁူဝ်သိူဝ်လႄႈၸင်ႇလႆႈ ၶိုင်ၸွႆႈဝႃႈၼႆ ။


ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၼႂ်းမိုဝ်း  ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၶုၼ် ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉ - ဝႃႈၼႆ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ - လႆႈၵႂႃႇဢုပ်ႇ ၵၼ်တင်းၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၸိူဝ်းႁပ်ႉငိုၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ   မီးလၢႆလၢႆၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ယိပ်းငိုၼ်းၼႆႉဝႆႉလႄႈ တေၶိုၼ်းၵုမ်ၵၼ်တႃႇၵႄႈလိတ်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ ။


 တေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉသ်တင်းတေႃႈလွတ်ႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်ၼႆႉလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇလတ်း တိူင်းမၵူၺ်း၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇလႄႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်းမိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်ႇဢူႈ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ သေသူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ။


 ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢၼ်ၺႃးတေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉသ်တင်းၼမ်ႉမၼ်း လတ်းၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉၺႃးလတ်းတူင်ႈၼႃးၵႂႃႇတင်းၶိုင်ႈၵေႃႈမီး၊ မၢင်ၵေႃႉၺႃး 9 -10 လွၵ်း၊ မၢင်ၵေႃႉၺႃး 2-3 လွၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇၼူၵ်ႉၵလေး ၸဝ်ႈတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး  7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ် 1) လုင်းၸဵင်ႇဝိၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမေႃႇ    2) လုင်းတိၼ်ႇၺုၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼူၵ်ႉၵလေး   3) လုင်းၵျေႃႇသူၺ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢမ်  4) လုင်း ဢူင်းၵျေႃႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢမ်  5) လုင်းႁၢၼ်ႇၺုၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢမ်   6) လုင်းသၢင်ႇဢူး ဝၢၼ်ႈ ၵုင်းၸၢမ်   7)  လုင်းထုၼ်းၵျီႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢမ်  ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၶဝ် 7 ၵေႃႉၼႆႉ  ၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵေႃႈမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉတေလႆႈတုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈမီး ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈတၵ်းသဵင်ၸွမ်းၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။


လိူဝ်ၼၼ်ႉ သူၼ်ၸိူဝ်းမီးတေႃႈၵႅတ်ႉသ်ၾင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတႃႈတီႈယင်း တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းဝႆႉဝႃႈ  တေဢမ်ႇလႆႈၸုတ်ႇၽဝ်ႁႆႈ၊  တေဢမ်ႇလႆႈၶုတ်းထႆလိုၵ်ႉဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 10 ၵေႃႉပၢႆၺႃး ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းတီႈလိၼ်လိၼ်မိူင်းထႆး-မလေႊသျိူဝ်ႊ ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/09/2016 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းပီႈ ၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈတီႈဢိူင်ႇပႃႊၻင်ႊ ပေႊသႃႊ ၸႄႈဝဵင်း သႃႊၻဝ်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈသူင်ႊၶလႃႊ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မလေႊသျိူဝ်ႊ။ တီႉၺွပ်းလႆႈၽူႈၸၢႆး 12 ၵေႃႉ လႄႈၼၢင်းယိင်း 6 ၵေႃႉ။


ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၺႃးသူင်ႇၵႂႃႇတီႈၸႄႈဝဵင်းသၻဝ်ႊ ပိူဝ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဝႃႈၼႆ ။


ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/09/2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး 7 ၵေႃႉ တီႈဢိူင်ႇသမ်ႊၼၵ်ႊၶၢမ် ၸႄႈဝဵင်းသႃႊၻဝ်ႊ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၼႆႉသေသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ- တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 1/10/2015 – 31/08/2016 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းပတ်း ပိုၼ်ႉၸိုင်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၺႃး ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ တင်းမူတ်း2,944 ၵေႃႉလႄႈ ပေႃႈ/မႄႈလဵင်ႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈ 481ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ဝဵင်းပၢင်လူင် ပိုတ်ႇပၢႆႉမႂ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း မီးလိၵ်ႈတႆးၼမ်းၼႃႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈပိုတ်ႇပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ဢဝ်ၽႃသႃလိၵ်ႈတႆး ၼမ်းၼႃႈ ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/09/2016 ယူႇတီႈၸုမ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇပၢႆႉမႂ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း။ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်- ၼႆယဝ်ႉ ။


ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸၢႆးသုၼ်ယုၵ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ လႆႈၶေႃႈပူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသေ ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈၶတ်းၸႂ် သႂ်ႇႁႅင်းသေႁဵတ်းမႃး။ ဢၼ်ႁဵတ်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်သေႁဵတ်းၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ မိူင်းတႆး၊ ႁဝ်းႁဵတ်းတၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ- ဝႃႈၼႆ ။


ပၢႆႉမႂ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၼႆႉ တႅမ်ႈဝႆႉ 3 ၽႃသႃ၊ တႆး မၢၼ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ တႄႇႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/06/2016 သေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်၊ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ်သႂ်ႇငိုၼ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး။ တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈတင်းမူတ်း 79 သႅၼ် ။


ၸၢႆးသုၼ်ယုၵ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- ပေႃးႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးၵေႃႈ လိၵ်ႈတႆးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ႁဝ်းၶႃႈယုမ်ႇယမ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ မိူင်းတႆးတင်းလိၵ်ႈတႆးၼႆႉ မၼ်းယၢၼ်ၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းယူႇၼႂ်းသိုင်ႇတိူင်းမိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႃးၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်။ ၽႃသႃဢင်းၵိတ်ႉၼႆၵေႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈၸႂ်ႉၵၼ်တင်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ပေႃးတၢင်ႇၶိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇမိူင်းၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈသႂ်ႇတင်း 3 ၽႃသႃ ။


ပၢႆႉဢၼ်ႁဵတ်းယူႇၵူႈဝဵင်းဝဵင်းၼႆႉ မိူင်းတႆးၼႆၵေႃႈ လႆႈႁၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈ မီးတၢင်းႁူမ်ၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉတႄႉ။ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတင်းသဵင်ႈၼႆၵေႃႈ မိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်း၊ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈႁဝ်း၊ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီယုၵ်ႉယွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်း ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်း။ ႁဝ်းပဵၼ်တႆး ႁဝ်းထုၵ်ႇလီမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈတႆး ၵွပ်ႈမၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း။ ပေႃးလိၵ်ႈႁၢႆၵေႃႈၶိူဝ်းတၢႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လိၵ်ႈၵေႃႈယႃႇႁႂ်ႈတၢႆၶိူဝ်းတေဢမ်ႇတၢႆၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီမေႃၸႂ်ႉၵၼ်။ ယႃႇထၢင်ႇလဵၵ်ႉၶိုၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ- ဝႃႈၼႆ ။


ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ယူႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။


တင်ႈတႄႇၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူၼ်ႊ 2016 ၼႆႉမႃး ၸွမ်းၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸၢႆးသူမ်ၶျၢႆး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼုၺၢတ်ႈပၼ် တႅမ်ႈပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ဢွၵ်ႇဝဵင်း ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽႃသႃလိၵ်ႈလၢႆးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆလႄႈ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးမႃး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 25/09/2016 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 35.79 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1240.39 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 185.94ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ) ။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 25/09/2016 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 24/09/2016 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 35.52 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1235.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ  1 ယႅၼ်ႉ = 185.43 ပျႃး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သုၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလႄႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈတႆးဢၼ်မႂ်ႇ တေပိုတ်ႇတီႈၼႂ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးသုၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလႄႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈတႆးဢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ တေပိုတ်ႇတူဝ်ၼႂ်းဝၼ်းၸၼ်ၼႃႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၽူႈၶဝ်ၶွမ်ႊမတီႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ။

ၶူးၸၢႆးၶမ်းမိူင်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် သုၼ်ႁဵၼ်ႁူႉလႄႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈတႆး  Photo: SHAN
ၶူးၸၢႆးၶမ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵမ်ၵပ်း/ၸတ်းၵၢၼ် သုၼ်ႁဵၼ်ႁူႉလႄႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈတႆး (New center for Tai Studies) လၢတ်ႈဝႃႈ- တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း သုၼ်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ႁိတ်ႈႁွႆးတႆး ပိုၼ်းတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်သုၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃး ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


သုၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလႄႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈတႆးၼႆႉ တေၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇသုၼ် ဝၼ်းတီႈ 26/09/2016 ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဢွင်ႈတီႈ လုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းပႆႇမီး။ မိူၼ်ၼင်ႇႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈလၢႆးလႂ်၊ ႁႅင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ်၊ တႃႇတေႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးဢေႇတႄႉတႄႉ- ၶူးၸၢႆးၶမ်းမိူင်း လၢတ်ႈ ။


ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၶူးၸၢႆးၶမ်းမိူင်း ၵေႃႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတႆးၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်သုၼ်ၼႆႉသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇ ။


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းတႆး ၵူၼ်းၵူႈတီႈၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈႁူႉဝႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပိုတ်ႇသုၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈတႆးယဝ်ႉ။ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသုၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလႄႈ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတႆးၼႆႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပိုၼ်ၽႄႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ (News letter)ၽႃသႃဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၼိုင်ႈပီလႂ် 2 ပွၵ်ႈ၊ တေပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းပေႃးတေႁူႉလႄႈသူၼ်ၸႂ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတႆးလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး- ဝႃႈၼႆ ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သုၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈတႆးၼႆႉ တေႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် (Seminar) လႄႈႁဵတ်းၽိုၼ်ပပ်ႉ လိၵ်ႈလၢႆးဢွၵ်ႇပႃး ။


ၶူးၸၢႆးၶမ်းမိူင်း ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- ယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ပၼ်တၢင်း ႁၼ်ထိုင်လႄႈ ၸီႉၸမ်ႈမႃး၊ ယဝ်ႉၵေႃႈမႃးၸွႆႈၵၼ်ပူၵ်းပွင် ၼင်ႇႁိုဝ်သုၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလႄႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈတႆးၼႆႉ ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/09/2016 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 35.79 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1240.39 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 185.94ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ) ။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 24/09/2016 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 23/09/2016 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 35.52 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1235.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ  1 ယႅၼ်ႉ = 185.43 ပျႃး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး Shan CBOs တေသၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် လွင်ႈမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး Shan CBOs ၼွၵ်ႈမိူင်း/ၼႂ်းမိူင်း တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်း ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ လႄႈ သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် လွင်ႈမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်သၽႃဝ ၵိုၵ်းပိုၼ်းမိူင်း တႆးမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ။


ဝၼ်းတီႈ 28/09/2016 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး  ၼွၵ်ႈမိူင်း/ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇလႄႈ သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် လွင်ႈမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း တေလႆႈႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တေၵေႃႇ သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈ ၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ။ ဢၼ်တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်။ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၸတ်းႁဵတ်း 3 တီႈ ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵၢၼ်ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇလႄႈ သၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် မႄႈၼမ်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူင်းတႆး တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း ၵဵင်းတွင်း ၵဵင်းၶမ်း၊ ၵဵင်းလူမ်းတင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼႆႉ မီးမႄႈၼမ်ႉပၢင်၊ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ ပဵၼ်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉႁၢင်ႈလီ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်၊ သင်ဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆတႄႉၸိုင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းပွတ်း တွၼ်ႈၼႆႉ တေၸူမ် တႂ်ႈၼမ်ႉတင်းမူတ်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႉ ၼိုင်တူင်ႇဝူင်း တႆးႁဝ်း ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ၸွမ်းသေ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း” ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေဢၢၼ်းႁဵတ်း ၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉပၢင်၊ မႄႈၼမ်ႉတူႈလႄႈ ၼမ်ႉၶူင်း၊ သင်ဝႃႈ ၶဝ်သၢင်ႈတၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆႉၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူဝ်ႈပီ 1996-1998 ႁူဝ်ၵူၼ်း 3 သႅၼ်ပၢႆ၊ မၢင်ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈမီး၊ မၢင်ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇယူႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်၊  ၼႂ်းမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်တေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၸိုင် တေဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ။  ၵွပ်ႈၼၼ် တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇၸွမ်းတင်းၼမ်သေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇလႄႈ လွင်ႈတေသၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် မႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ  တေၸတ်း ႁဵတ်းသၢမ်တီႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်။ မိူၼ် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ဢေႃႊၶျၵိတ်ႊ(ORHID HOTEL)၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00-12:30 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း၊ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသမ်ႉ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 06:00-09:00 မူင်း၊ တီႈတူၼ်ႈတီးသမ်ႉ ႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00-12:30 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လႆႈႁဵတ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ထီးဝီး Thai PBS  တေသၢႆၼႄငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၼႂ်း TV ၶိုၼ်း ၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ် TV ၿၢၼ်ႉရဝ်း (TV บ้านเรา)၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 01:30 မူင်းလႄႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ထီးဝီး DVB ၵေႃႈ တေသၢႆၼႄ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃးၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ  ၼွၵ်ႈမိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်း ၾၢႆႇတႆး၊ ၾၢႆႇထႆး၊ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇဢင်းၵိတ်ႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။


ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 08/09/2016 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၽႅၼ်ၵၢၼ်လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢူးသူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း လႃႈသဵဝ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆတီႈ ၼွင်ၽႃ (ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼွင်ၽႃ)တင်း ၾၢႆမၢၼ်ႈတွင်း သွင်ဢၼ်ၼႆႉ တေႃႈလဵဝ်ၵိုတ်းယင်ႉ လိုဝ်ႈဝႆႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။


ၾၢႆၼွင်ၽႃၼႆႉ တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 1200 မႄႊၵဝတ်ႊ၊ ၾၢႆမၢၼ်ႈတွင်းသမ်ႉ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉတေဢွၵ်ႇ 200 မႄႊၵဝတ်ႊ၊ ၾၢႆတင်းသွင်ဢၼ် ၼႆႉ ယူႇဝႆႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates