ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 09/12/2016 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 37.24 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1327.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 192.27 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ) ။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 09/12/2016 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 08/01/2016 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 36.71 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1310.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ  1 ယႅၼ်ႉ = 188.89 ပျႃး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပီႈၼွင်ႉတႆးႁိမ်းၸမ်500 ၵေႃႉဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၵႃရဝ ၼပ်ႉယမ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇႁေႃၶမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁိမ်းၸမ် 500 ၵေႃႉဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၵႃရဝၼပ်ႉယမ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈမုၼ် ယႂ်ႇႁေႃၶမ်းထႆး ၼႂ်းဝၢင်းႁေႃၶမ်းလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး ။

Photo By - Seng Sai
ဝၼ်းတီႈ09/12/2016 ပီႈၼွင်ႉတႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်သဝ်းထင်ယူႇလၢႆတီႈမိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၊ၵဵင်းမႆႇ၊ ရယွင်းလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းမိူင်းၵွၵ်ႇႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 24 ၸုမ်း ႁႅင်းၵူၼ်း ႁိမ်း500 ၵေႃႉပၢႆ ၵႂႃႇၵႃ ရဝၼပ်ႉယမ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇႁေႃၶမ်း တီႈဝၢင်းႁေႃၶမ်း (သၼၢမ်လူင်) မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။


ၸၢႆးသၢႆၶူင်း တီႈၵိူဝ်းၵုမ် မူလၼိထိၽရႃႉထမ်းသႅင် ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ- “ဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်တႄႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆးသီလမ် သေမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵေႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈတႄႉတႄႉ ႁဝ်းလႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်း ႁေႃဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈၵွၼ်ႇ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈၵၢၼ်တီႈႁဝ်းၶႃႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ဢဝ်ၵၼ်ဝႃႈပႃးၵၼ်ပဵၼ် ၼႆႉမၼ်းလမ်ႇလွင်ႈလႄႈ မီးဢူၽုင်းတႄႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈယင်း ၸႃႇၵႃႉလဵင်ႉလူတၢင်းၵိၼ် တႆးပႃး” ဝႃႈၼႆ ။


မိူဝ်ႈပီ 2512 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း ယင်းႁွတ်ႈထိုင်ဢႅဝ်ႇ ယဵမ်ႈသူႇၸႂ်း ပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ဢိူင်ႇတႃႈတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး လႄႈဝဵင်းမိူင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ။


မၼ်းၸဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ် ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇသဝ်း တေႃႇပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် မီးၼမ်ႉ မီးၾႆးၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ။ သၢင်ႈပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ပိူဝ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်တႆးလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ယူႇသဝ်းၸွမ်းႁူၺ်ႈၸွမ်းလွႆ ။


ၸၢႆးသၢႆၶူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ - “ဢၼ်ၸဝ်ႈသူႇၸႂ်း ပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် သေၸွႆႈ ထႅမ်ယုၵ်ႉမုၼ်း ပၼ်ဢွင်ႈတီႈယူႇသဝ်း ပူၵ်းတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်း ပေႃးလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ ၵုင်ႇမုၼ် ႁႃတီႈသုတ်းသဵင်ႈဢမ်ႇလႆႈ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း တူၼ်ႈတီႈ 9 ၼႆႉမီးၵုင်ႇမုၼ် ၼိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင်ႉတႆးတႄႉတႄႉၶႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ ။


ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽူးမိၽူလ်း ဢၻုလ်းယၻဵတ်ႇ ၼွၼ်းၽႄးသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 13/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:52 မူင်း၊ တီႈႁူင်းယႃလူင်သီရိရၢတ်ႉ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး။ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 89 ပီ၊ ဢႃယုၽိသိၵ်ႈၶိုၼ်ႈႁၢင်ႈၸၢမ်ႇ ႁေႃ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း လႆႈ 70 ပီ ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သင်ၶၸဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄးပဵၼ်ၵျွၵ်းမႄးသင်ၶၸဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း တီႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းပၢႆႉ ႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်ၸိုဝ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပဵၼ်ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႆသင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ။


ဝၼ်းတီႈ 08/12/2016 သင်ၶၸဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈ ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၼႆသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် တီႈလုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။


ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉမီးဝႆႉဝႃႈ ပိုၼ်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ မိူဝ်းၼႃႈယႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းပေႃး တေတႅမ်ႈၽိတ်းၼၼ်ႉ တီႈဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းဝႃႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉႁႂ်ႈပိၼ်ႇတႅမ်ႈပဵၼ် ၵျွၵ်းမႄး  ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈဝဵင်းဢၼ်မီးပိုၼ်းမႃးၼၼ်ႉၵႂႃႇ - ဝႃႈၼႆ ။


ၸဝ်ႈသေႃး သင်ၶၸဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ- “လွင်ႈၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်မႃးႁိုင်ယဝ်ႉ ဝႃႈတေ ၶႂ်ႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈပွင်ႇ ၶႂ်ႈပိၼ်ႇပဵၼ်ၵျွၵ်းမႄး ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းမီးပိုၼ်းမၼ်းမႃး လွင်ႈဝႃႈၶုၼ်သၢမ်လေႃးမႄးၶိုၼ်းၶိူင်ႇဝူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇမီးၸိုဝ်ႈမႃးဝႃႈ ၵျွၵ်းမႄးၼႆ” ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပိုၼ်းတႆး ၶုၼ်ယုင်းၶဵဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ “တေႁဵတ်းသင် တႅပ်းတတ်းသင်ၵေႃႈ ၵိုင်ႇလီၶူၼ်ႉၶႂႃႉလီလီ ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ မေႃလိၵ်ႈလုင်းၶုၼ်မႁႃႇတႅမ်ႈဝႆႉၵေႃႈမီးယူႇ ။ လုင်းၶုၼ် မႁႃႇတႄႉတႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉ “ပိုၼ်းၶူးမေႃတႆးႁူၵ်းၸဝ်ႈ”ၼႃႈလိၵ်ႈ19ၼၼ်ႉဝႃႈ “ၵွင်းမၢၵ်ႇႁိၼ် လမ်ၼႆႉပဵၼ်ၵႂၢမ်း တႆးၸိုဝ်ႈသဵင်တႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၵျွၵ်ႉမႄး “ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆယဝ်ႉ ။


သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ - ၶုၼ်သၢမ်လေႃးၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်း ပႆႇထူပ်းၵၼ်တင်း ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ မိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈယၢမ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉဝူဝ်းတၢင်ႇ၊ ဢဝ်ဝူဝ်းတၢင်ႇ သေႁွတ်ႈ ၽႅဝ်ထိုင်ပွတ်းႁွင်ႇ ယဝ်ႉလႆႈၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈလုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးမၼ်း ၶၢမ်ႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႇဝူဝ်းၶၢတ်ႇ ၵႂႃႇသေတူဝ်မၼ်း ၸဝ်ႈၵေႃႉၵျွၵ်း လူင်းသေမႄး ၶိူင်ႇဝူဝ်းမၼ်းလႄႈ ၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉဝႃႈ “ၵျွၵ်းမႄး” ဝႃႈၼႆ ။


ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပိုၼ်းတႆး တင်းလၢႆတႄႉတႅမ်ႈဝႃႈ ၸိူင်းႁၵ်ႉ - ၶုၼ်သၢမ်လေႃး ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ(ဢူးပဵမ်ႇ) ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈပိုၼ်း ပဵၼ်ဢပုမ်ႇတၢၼ်ႇတႃႇရီႇ - ၸိူင်းႁၵ်ႉဝူၼ်ႉသၢင်ႈလၢတ်ႈၸပ်း သူပ်းပၢၵ်ႇသေယုမ်ႇ ယမ်ၵၼ်မႃးၵူၺ်းဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းပလွင်ႈ/ၶၢင်/တႆး ပၼ်ႁၼ်ထိုင် လွင်ႈၽသႃးၸႄႈမိူင်းတႆး တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉလွင်ႈၽသႃးၸႄႈမိူင်းတႆး တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တွင်ႈထၢမ်သေ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းပလွင်ႈ/ ၶၢင်/ တႆး တွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်တၢင်း ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပေႃးမၵ်းမၼ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၵေႃႈ ၵိုင်ႇလီႁွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ။


(ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လူၺ်းၶျႄႇရီႇ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းပလွင်ႈ ၵေႃႉၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၾၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ် လွင်ႈပေႃႇလသီႇ ၼႂ်းၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (WLB) တွပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။)


ထၢမ်- ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ? ။


တွပ်ႇ-ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉ တီႈၸုမ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉၼိူဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢၼ်ဝႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပဝ်ႈမၢႆသေႁဵတ်းႁၢႆႉယူႇ၊ ပိုတ်းယိုဝ်းယူႇမိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်း isis ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ တေလႆႈၵႂႃႇၸႂ်ႉၼိူဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ။


ထၢမ်-ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၵိုင်ႇထုၵ်ႇလီႁွင်ႉဝႃႈၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁႃႉ? ။


တွပ်ႇ-ၸုမ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းႁဵတ်းႁၢႆႉ ႁဵတ်းမိူၵ်ႈလိူင်းၼႆယူႇ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇဢႃႇၼႃႇမၼ်းတေမၼ်ႈၵိုမ်းၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈမၼ်းတိုၼ်းတေႁဵတ်း၊ မၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄဢႃႇၼႃႇတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း။ ပေႃးမႃးတူၺ်းတင်ႈတႄႇပီ 1962 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ တီႉၺွပ်းၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸီႉၼႄးဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ၸူၼ်ၼႆသေ ၶႃႈႁႅမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉ၊ ပေႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ၊ ႁိမ်ၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်၊ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈ၊ ဢဝ်ၶိူင်ႈဝိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းယူႇသဝ်း။ ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းပဵၼ်တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶဝ်၊ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပီ 1988 ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇတၢင်းတပ်ႉမတေႃႇ ယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း။ မိူဝ်ႈပီ 2007 သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈၶဝ်ၼပ်ႉထိုဝ်ၵိူဝ်းလီ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်ယင်းတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇတဵၵ်းတဵင်ပေႃႉထုပ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်း တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸုမ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ။


ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈဝႆႉၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ပဝ်ႈမၢႆသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉပိုတ်းယိုဝ်း သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈၸၢင်ႈဝႃႈႁင်းၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉလႆႈယူႇ။ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးႁဵတ်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈလိူင်းၸိူင်းၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းတိုၼ်းဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်း ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉတိၵ်းတိၵ်း ။


ထၢမ်- ၵၢၼ်တီႈၼႄးသေၸုမ်းၸုမ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇႁႃႉ။ လွၵ်းလၢႆးဢၼ်လီသုတ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်? ။


တွပ်ႇ-ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈတင်ႈၸိုဝ်ႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဝႃႈပဵၼ် ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ လၢႆးတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉလႆႈ။ ဢၼ်ယႃႉႁႂ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လူႉၵွႆယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။ လွင်ႈၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ဝႆးဝႆး၊ မူႇၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်းၼႆၸိုင် မိူင်းမၢၼ်ႈတၵ်းတေလႆႈငမ်းယဵၼ် ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး ဢမ်ႇႁၢင်ႉဢမ်ႇၵၢတ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ ။


မုၼ်းၼေႇရီႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၶၢင် မိူင်းထႆး၊ ၵေႃႉၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၾၢႆႇပေႃႇလသီႇ ၼႂ်းၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (WLB) တွပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။


ထၢမ်- ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ? ။


တွပ်ႇ-ၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇတူၺ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ ဢဝ်ၵူႈလွၵ်းၵူႈလၢႆးသေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆႉ ၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ။


ထၢမ်-ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၵိုင်ႇထုၵ်ႇလီႁွင်ႉဝႃႈၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁႃႉ? ။


တွပ်ႇ-ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉ တေႁွင်ႉၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈႁၼ်တႄႉ ဢၼ်ပဵၼ်သၢႆသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ ၶဝ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈလႂ်ၵေႃႈ ၼၢင်းယိင်းတီႈၼၼ်ႈၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼၼ်ႈၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ၊ ၶဝ်ႁွတ်ႈဝၢၼ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၺႃးယိုဝ်း၊ လွင်ႈဝႃႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႃႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈႁႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်။ တေႃႇၼင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေ ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ ယင်းဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း၊ ယိုဝ်းယဝ်ႉဢမ်ႇပၼ်ဢဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မႃးတင်းၼမ်၊ ၵွပ်ႈၼၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈလူႉတၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃး ။


လွင်ႈၽဝ်ပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ် ၽဝ်ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ ၽဝ်ၵျွင်းၽြႃးၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ ဢၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁူဝ်ႉႁႄႉၵင်ႈၽေးတႃႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ ဢၼ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပႃးၸဵမ်ၼၢင်းယိင်း ၵႂႃႇႁၢပ်ႇၶျေႃးၶဝ်၊ ၵၼ်ႉၸၼ်ၶိုၼ်းၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁၢပ်ႇၶျေႃးၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ ဢၼ်ႁဵတ်းၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းမူတ်း။ ဢၼ်ဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ၊ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးၵႂႃႇမူတ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းယူႇ လႄႈသင်၊ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈပိူင်တိုဝ်းၵမ်သိုၵ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ဢၼ်ဝႆႉပဝ်ႈမၢႆတီႈၵူၼ်းမိူင်းသေ လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းႁၢႆႉၵဝ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ်ဢမ်ႇလႆႈ၊ ပေႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈၵေႃႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈတေၶႃႈႁႅမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ။


ထၢမ်- ၵၢၼ်တီႈၼႄးသေၸုမ်းၸုမ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇႁႃႉ။ လွၵ်းလၢႆးဢၼ်လီသုတ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်? ။


တွပ်ႇ-တွၼ်ႈတႃႇတေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ တၵ်းလႆႈသိုဝ်ႈသႂ်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ တၵ်းတေလႆႈထွမ်ႇသဵင်ၵူၼ်းမိူင်း သဵင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ တၵ်းတေလႆႈ ၶပ်းၶိုင်ႁဵတ်းပၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမီးယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်တေလႆႈယွမ်းႁပ်ႉ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ၊ တၵ်းတေလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်း။ ထုၵ်ႇလႆႈၼပ်ႉယမ်ၵၼ်၊ ၼပ်ႉယမ်သုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ တႃႇတေပဵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း၊ တေလႆႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်သေ လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ။


(ယိင်းႁၢၼ်ၾႃႉ၊ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ၵေႃႉၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၾၢႆႇပေႃႇလသီႇ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။)


ထၢမ်- ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ? ။


တွပ်ႇ- ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇဝႆႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပိူင်လူင်၊ ဢဝ်ၵူႈလၢႆးလၢႆးသေ မႃးပေႉၵိၼ်တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသင်၊ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းပူၼ်ႉပႅၼ်လိူဝ်ႁႅင်း ။


ထၢမ်-ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၵိုင်ႇထုၵ်ႇလီႁွင်ႉဝႃႈၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁႃႉ? ။


တွပ်ႇ-ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ပႃးၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းၶၢင် တဢၢင်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်သၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း သၽႃးႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပေႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ  လွင်ႈတေမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉႁႃႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁႃႉ။ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းသမ်ႉ မႃးတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈထႅင်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈသၢၼ်ၶတ်း၊ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ။


ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းမႃး။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိုၼ်း ပိုၼ်းၼႆၵေႃႈ မၼ်းမီးလၵ်းထၢၼ် (သၢၵ်ႈသေႇ)မၼ်းယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႉၵိၼ် တဵၵ်းတဵင် ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸႂ်ႉႁၢပ်ႇၶျေႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းမႃး၊ လႆႈႁဵတ်းၶႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပီမၼ်း 60 ပၢႆယဝ်ႉ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းၶႃႈသေမႃးယႃႉၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း။ ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဝႃႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉႁႃႉ ။


ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႃႈယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်းၼႆတႄႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း၊ လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပေႉၵိၼ်ၶိုၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးမႃးသေပွၵ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁဝ်း ဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆၸိုင် ဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပေႉၵိၼ်တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီႁွင်ႉၶဝ်ဝႃႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉႁႃႉ? ။


ထၢမ်- ၵၢၼ်တီႈၼႄးသေၸုမ်းၸုမ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇႁႃႉ။ လွၵ်းလၢႆးဢၼ်လီသုတ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်? ။


တွပ်ႇ-ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း (လၵ်းမိူင်း) 2008 သေ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ဢၼ်ၶဝ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇမၵ်းမၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ။ ဢၼ်ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ တေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်၊ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ။


ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ဝႄႈ ဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။ ဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင်၊ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်၊ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ လွင်ႈသၢင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်းလီၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ တႃႇတေႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ႁဵတ်းလွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်း၊ တႃႇၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၸိူဝ်းၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈဢဝ်လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၸင်ႇၸၢင်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ။      


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင် ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉမိုၼ်ႇပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈမိူင်းမၢဝ်းလူင် ဢွၼ်ၽွမ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2111 ၼီႈ ၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉလူင်ႁူင်ႁၢင်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ။

Photo Sao Den Dai
တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 04-06/12/2016 ယူႇတီႈၸုမ်းတႆးမိူင်းမၢဝ်း မူႇၸုမ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင် ပဵၼ်ငဝ်ႈပဵၼ်ၵၼ်းသေ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထဝ်ႈၼုမ်ႇသၢမ်ပၢၼ် သၢၼ် မိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းပွႆးႁူမ်ၸူမ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2111 ၼီႈ တီႈႁိမ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ။


ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတိုၼ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလုမ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈၼႄ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႈႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းလႆႈမီးတီႈပွင်ႇ၊ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ၊ မီးၽွၼ်းလီတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉ၊ ပွႆးၵမ်းၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပွႆးၵႃႈ၊ ပွႆးမူၼ်ႈ၊ မၼ်းပဵၼ် ပွႆးဢၼ်ဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ပီမႂ်ႇတႆးႁဝ်းလၢႆလၢႆယဝ်ႉ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ၊ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ ” ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2111 ၼီႈ တီႈမိူင်းမၢဝ်းသမ်ႉ မီးၶပ်းမၢႆ  ႁပ်ႉပၢင်းဢဝ် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸဝ်ႈ တူၼ်ၶူးတိုၼ်းတႆး (သတ်ႉထမ်ႇမၸေႃးတိၵထၸ) ဝတ်ႉလူင်ႁေႃၶမ်းမိူင်းမၢဝ်းလႄႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဝၼ်ႇၼိတ(ၵမ်ႇမထႃႇၸႃႇရိယ) ဝတ်ႉၵျွင်းသႅင် မိူင်းၶွၼ် မႃးပွၼ်ႈထမ်းမဵတ်ႉတႃႇ တြႃး ၼႂ်းပွႆးပီ မႂ်ႇတႆး တႃႇသွင် ၶမ်ႈ၊ ပဵၼ်တၢင်းႁူႉမႂ်ႇ လွင်ႈပွႆးပီမႂ်ႇလႄႈ လွင်ႈတႆး၊ လွင်ႈထမ်ႇမ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈမၵ်းမၢႆပၼ်ၸုမ်ႈ ၽူႈၵတ်ႉၵႃႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး သွင်ၸဝ်ႈ။ ပဵၼ်ၸဝ်ႈ တူၼ်ၶူးသုၶမ်း(မႁႃႇၵမ်ႇမထႃႇ ၸႃႇရိယ M.A) လႄႈ လုင်းၸၢႆးပၢၼ်း မိူင်းမၢဝ်း။ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းလုမ်းတႆး မိူင်းမၢဝ်း ၸၢႆးသၢမ်မွင်ႇလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈမူႇၸုမ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင် ၸၢႆးၸၢမ်ႇသႃႇ လၢတ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းတႆး၊ ပိုၼ်းပီမႂ်ႇတႆးလႄႈ လွင်ႈႁူႉတၢင်း ႁၼ် လွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။


ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈၽိတ်ႈႁပ်ႉထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ လၢႆလၢႆတီႈ၊ လၢႆလၢႆမိူင်း ဢၼ်လႆႈလုၵ်ႉတီႈမိူင်းမၢဝ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 7-8 ပၢၵ်ႇပီၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉႁၼ်၊ ၶႆႈၼႄပိုၼ်းၵၼ် တီႈပွႆးပီမႂ်ႇတႆး မိူင်းမၢဝ်း ။


မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး ၼႂ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး မိူင်းမၢဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ - မိူဝ်ႈႁူဝ်ၼႃႈတေပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆး ၸဝ်ႈလၢႆးၶႅၼ်ႉၶဝ် ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆး၊ တိုဝ်းၵုပ်းလူင်၊ ပႃးထူင်တႆး၊ ႁွႆႈလႅဝ်းႁၢမ်းငၢႆးလႄႈ ၵမ်ၶွၼ်ႉၶႅၼ်ႉသေ လႆႈႁပ်ႉပၢင်းႁၢမ်ဢဝ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈႁေႃသႅင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၶဝ်ႈပွႆးမႃးဢွၼ်တၢင်း။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၵမ်းၼႆႉ ယင်းဝႆႉလၢႆးလွင်ႈၵႃႈလၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇ၊ လိူဝ်သေၵႃႈၼႄတီႈၼိူဝ်ၶဵင်ႇယဝ်ႉ ယင်းႁဵတ်းပၼ်ထႅင်ႈ ၶဵင်ႇတႃႇၵႃႈလၢႆးၶႅၼ်ႉၶေႃၶေႃ ၽႂ်မေႃၽႂ်ၵတ်ႉ မႃးဝတ်ႉမႃးၵႃႈ ၵူႈမၢၼ်ႈၵူႈမိူင်း ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉမိူင်းတိင်၊ ၵိုင်ႇမ၊ ၵဵင်းၵူႈ၊ မိူင်းလႅမ်း၊ မူႇၸႄႈ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸုမ်းမေႃ သွၼ်တႆးလႅင်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽေႃးထိ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶွၼ်၊ မိူင်းတီး၊ မိူင်းဝၼ်းလႄႈ မိူင်းလႃႈ ၵေႃႈမႃးၵႃႈ ။


တီႈပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ လႆႈယေႃးႁပ်ႉဢဝ်သင်ၶၸဝ်ႈ(300) တူၼ် ႁူမ်ႈသုတ်ႇမုၼ်း မင်ၵလႃ ပီမႂ်ႇ၊ တၢၼ်းဢႃးႁၢရ် ၶဝ်ႈၽၵ်း(ၽဵၼ်း) သင်ၶၸဝ်ႈ။ ၼႂ်းပွႆးၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်း တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ တႆး (1000) ၽိုၼ်လႄႈ လႆႈပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် (1000) လုၵ်ႈ/ႁူၺ်ႇ။ သမ်ႉမီးပႃးလွင်ႈလဵၼ်ႈတင်းသိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶိုၼ်ႈသဝ်ၶႄႉၶႅင်ႇၵၼ်၊ ယိုဝ်းၵၢင်ႇၶႄႉၵၼ်၊ တွႆႇၵွင်တွႆႇမွင်း၊ တေႃႇၶၢင်ႇ၊ တိုတ်ႉၸိူၵ်ႈ/ ၸၼ်ၸိူၵ်ႈ၊ ၸၢမ်းႁႅင်းတိၼ်ႁႅင်းမိုဝ်းၵၼ် တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ် ။


ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ မီးၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ႈယႂ်ႇတင်းၼမ် မႃးပၼ်ႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးဢၢႆႈၵိုင်ႇ၊ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း၊ ၸၢႆးၶုၼ်ၼုမ်ႇ မိူင်းလႅမ်း၊ ၸၢႆးသၢႆၾူၼ်၊ ၸၢႆးသၢမ်ထွၼ်း၊ ၼၢင်းယေႈၾၢင်၊ ၼၢင်းသႅင်ဢွၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်း၊ မူႇၸႄႈ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မိူင်းမၢဝ်းလႄႈ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸင်ႇလႆႈတင်ႈပဵၼ်မူႇၸုမ်းလဵဝ် ဢၼ်တၢင်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ ၸုမ်းသင်ၶ တႆး ထုင်ႉမၢဝ်း” သေ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး မိူင်းမၢဝ်း ပီ 2111 ၼီႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ် ဢဝ် ပီႈၼွင်ႉတီႈၵႆ မိူၼ် မိူင်းတိင်၊ မိူင်းလႅမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းယဵမ်ႈတူၺ်း ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း မိူၼ် ၼင်ႇ ႁေႃၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉလႄႈ လွႆၸဝ်ႈဢုမ်ႈတိင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉဢိင်ၼိူဝ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈသေ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ် ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးတင်းသဵင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ။ ၾၢႆႇႁၼ်လီသဵင်ၼမ်ပေႉၵႂႃႇလႄႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 05/12/2016 သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 06/12/2016 ဢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢူးဢွင်ႇတူႇ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးဝႃႈ- လီၽွမ်ႉၵၼ်မၵ်းမၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်းႁိုင်၊ ထဵင်ၵၼ်တင်းႁိုင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢ င်ၸႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉမီး 45 ၶႅပ်း။ ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်မီး 63 ၶႅပ်း၊ ဢၼ်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇသဵင်သမ်ႉမီး 7 ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်ၾၢႆႇၵမ်ႉထႅမ်လႆႈ 63 ၶႅပ်းသေပေႉၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ ။


ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 07/12/2016 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) လၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လႄႈလွင်ႈၵဵပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ တီႈသၽႃးႁူမ်ႈတုမ်။ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၸိုဝ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ။ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆသေ မီးၵူၼ်းသၢၼ်ၶတ်းတင်းၼမ်။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၾၢႆႇပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႈ သုမ်းၵၢၼ်ႉၵႂႃႇပႅတ်ႈ၊ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁူဝ်ၶေႃႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈၽႅဝ်မႃးတီႈသၽႃးမိူင်းတႆးသေ မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ တီႈသၽႃးမိူင်းတႆးၼႆႉသမ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ၼမ်လႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 63 ၶႅပ်းသေလႆႈပေႉၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးတင်းမူတ်းမီး 135 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ ဢမ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်မီး 20 ၵေႃႉပၢႆ-ဝႃႈၼႆ ။


ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉမတေႃႇလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွတ်းႁွင်ႇ (ၸုမ်းၶၢင် KIA ၊ ၸုမ်းတဢၢင်း TNLA ၊ ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ AA) ၶဝ် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၾၢႆႇပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸင်ႇၶႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇတေတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/12/2016 ။


ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၸိုဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃး။ လိူဝ်သေဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ ယင်းၸၢင်ႈ တေသုၵ်ႉယုင်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ။ ၽိူဝ်ႇတေမၵ်းမၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁႃလၢႆးတၢင်းဢၼ်လီသုတ်းသေ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႆးဝႆး- ဝႃႈၼႆ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ပဵၼ်ပႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ- ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈသေ မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉပေႃးၼႆၸိုင် မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးသုၵ်ႉယုင်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ တီႈတႄႉမၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၢင်ၸုမ်းသမ်ႉတိုၵ်ႉၵိုတ်းယိုဝ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇ၊ မၢင်ၸုမ်းသမ်ႉ တိုၵ်ႉထုၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းယူႇ၊ လွင်ႈၼႆႉမၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇၵိုတ်းယိုဝ်း ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ။


လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ႁႂ်ႈၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးမႃးၸွမ်းၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးမႃးၸွမ်းလႄႈ ၸင်ႇမီးပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၸိူင်ႉၼင်ႇဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵူၺ်း၊ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမတေႃႇ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆးတၢင်းတႃႇတေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ မၼ်းပဵၼ်ၾၢႆႇပေႉပုၼ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၺ်းလႄႈ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပၼ်ႁႃသုၵ်ႉသၵ်ႉယုင်ႈယၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတႃႇသေႇ- ဝႃႈၼႆ ။


တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA) ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇယူႇၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁၢမ်ႈႁႄႉဝႆႉ ပႆႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈမႃး လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း တူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ၼႆၵေႃႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းယူႇၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယင်းပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပႃးတင်းၸုမ်းရၶႅင်ႇ (AA) ။


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉၵေႃႈ ၾၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၶဝ်ၶိုင်ပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၾၢႆႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ႁႂ်ႈသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇလႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၶုၼ်မိင် မိူင်းၶႄႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈတၢင်းၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် (KIA) တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးလႄႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉသေ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်တီႈပီႈၼွင်ႉ လွႆတႆးလႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ၊ ႁႃႁွမ်ၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် ၶိူင်ႈၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်း ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/12/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ပၵ်း မူႇၸုမ်းဝႆႉၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းၸိုင်ႈထႆး၊ လႆႈၸတ်းပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉသွႆ ၸိူဝ်းၵဵပ်းလႆႈတီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လမ်းပုၼ်း လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း၊ တီႈဝတ်ႉၻွၼ်းၸၼ် (ၻွၼ်းၵျၼ်ႇ) ဢိူင်ႇတႃႈသႃလႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၵဵင်းမႆႇ ။


ၶူဝ်းၶွင်တင်းမူတ်းၼႆႉ လႆႈတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇပွတ်းလႅၼ်လိၼ်သေ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07/12/2016 ၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉပွတ်းလႅၼ်လိၼ် တီႈလွႆတႆးလႅင်းၵႂႃႇယဝ်ႉလီငၢမ်း။ ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆႉယွၼ်းႁပ်ႉတၢၼ်း (လူႇၶၢမ်ႇ)ၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈၶွင်ႁွင်၊ ၶွင်ၸႂ်ႉသွႆ မႃးတီႈပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်းမီး ၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ။


“ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ဝၢႆးလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉယဝ်ႉ တေဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇၵႆၵၢတ်ႇၵႆသႃး၊ ၵူၼ်းတူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် ၸိူဝ်းယူႇဝႆႉပွတ်းလႅၼ်လိၼ်။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈတင်းၼမ် ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉလႄႈ ပႃးၸဵမ်တီႈႁူင်းယႃၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၽူႈလႂ်ၽႂ်တၼ်းၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈသေၵမ်း”- ၸၢႆးၽူင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈ ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ ။


“ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပေႃးဝႃႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ မီးသူပ်းမီးပၢၵ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈလၢႆလၢႆ၊ ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၾၢႆႇ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း”- ၸၢႆးၽူင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈ ။


ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸၢတ်ႈၼႆႉ တင်ႈတႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2016 ၼႆႉမႃး ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 2 ၵူႈလိူၼ် လႆႈၼမ်းဢဝ် ၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းႁႃႁပ်ႉတၢၼ်းလႆႈတီႈပီႈၼွင်ႉၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ႁွမ်းတၢၼ်းပၼ်ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈ တီႈသင်ၶၸဝ်ႈဝတ်ႉၻွၼ်းၸၼ် (ၻွၼ်းၵျၼ်ႇ)ယဝ်ႉ တေႃႉသူင်ႇတၢင်ႇလူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်၊ ပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 11 ယဝ်ႉ- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ ။


ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇႁႃယွၼ်းႁပ်ႉတၢၼ်း (လူႇၶၢမ်ႇ) သပ်းလႅင်းတိုၼ်းသူၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း၊ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း၊ ၸၢင်ႉၶဵၼ်ႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လမ်းပုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ဢမ်ႇဝႃႈသုၼ်ႇတူဝ်/ မုၵ်ႉၸုမ်း။ ၶူဝ်းၶွင်ၵမ်ႈၼမ်ႁပ်ႉဢဝ် မိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၵိူဝ်၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉ၊ ၽွင်ဝၢၼ်၊ ႁူဝ်မီႇၽိူၵ်ႇ မီႇလႅင်၊ ပႃဢႅပ်ႇ၊ ၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇ (မႃးမႃႉ)၊ ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈၶဝ်ႈသွႆးႁႅင်ႈ၊ ပႃးၸဵမ်ၼမ်ႉၼူမ်းဢႅပ်ႇ ၼမ်ႉသူမ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ။ ပေႃးလႆႈငိုၼ်းတွင်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢဝ်မႃးသိုဝ်ႉ ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်- ၼႆယဝ်ႉ ။


ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈ ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸၢတ်ႈ လၢတ်ႈၼႄတၢင်းယိူင်းဢၢင်းဝႃႈ- 1.ပိူဝ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းယူႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၵႆၵၢတ်ႇၵႆဝဵင်း ၶၢၼ်ၸႂ်လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႉယႅမ်ႉ။ 2.ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈမီး သဵၼ်ႈမၢႆငိုၼ်းၵၢင်သေ ႁႂ်ႈမီးငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး။ 3.ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးပိုတ်ႇလႆႈႁူင်းႁဵၼ်း သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝတ်ႉၻွၼ်းၵျၼ်ႇ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ-ဝႃႈၼႆ ။


ပိူဝ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတီႈၵႆ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶႂ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းဝတ်ႉထုငိုၼ်းတွင်းမႃးၼၼ်ႉ ၵွင်တိုၼ်း ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ တေပိုတ်ႇဝႆႉပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆယေးငိုၼ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၽူႈၵူၼ်းလီၵေႃႉလႂ် ၶႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းႁွမ်းလူႇႁွမ်းတၢၼ်း လႄႈၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈတႅတ်ႈတေႃးၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇတွင်ႈထၢမ် လႆႈတီႈ ၸၢႆးၽူင်း တီႈမၢႆၾူၼ်ႊ 084 376 8361 ။

ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး လႆႈၸႂ်ၵၼ်ႁူမ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇတင်ႈမႃး ၽွင်းႁူဝ်ပီ 2016 ၼႆႉ။ ဝၢႆးသေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ လႆႈႁႃၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် ၵိၼ်ၶွင်ၸႂ်ႉ ႁႅင်းငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်မႃး။ ပေႃးပဵၼ်ငိုၼ်းတွင်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢဝ်သိုဝ်ႉ ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် လုၵ်ႈၸုမ်းမီးဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 400-500 ၵေႃႉ၊ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း၊ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး၊ ၸၢင်ႉၶဵၼ်ႉ လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း ။


ပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉၵေႃႈ ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸၢတ်ႈၼႆႉ ယင်းႁဵတ်းသိူဝ်ႈ တွၵ်ႇၸုမ်ႈၸိုဝ်ႈမူႇၸုမ်းသေ တမ်းဝၢင်းၶၢႆ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ် သမ်ႉပေႃးလႆႈၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈ ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸၢတ်ႈလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇမူႇၸုမ်းပေႃးလႆႈၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်း ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ- ၼႆယဝ်ႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates