ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ ၵၢတ်ႇလူင်လႄႈ လၢႆလၢႆပွၵ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈၼမ်ႉၼွင်ယၢင်း ယိုင်ႈလူၼ်ႉၾင်ႇ ၼွင်းထူမ်ႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင်လႄႈ ၸွမ်းပွၵ်ႉမူႇဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်။


ဝၼ်းတီႈ 28/06/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼမ်ႉၼွင် ယၢင်း ဢၼ်မီးတင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇ ဝၢၼ်ႈၵဵင်းၶုမ်ႇ လႆလူင်းၸွမ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ လၢႆလၢႆပွၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉ ႁွင်ႈၼမ်ႉတၼ် မီးယုၵ်းယၵ်းၶမ် လူၼ်ႉၾင်ႇ ၼွင်းထူမ်ႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ၵဵင်းတုင်၊ ဝၢၼ်ႈသေး တၢၼ်းဢွၼ်ႇ ၊ ၵဵင်းလၢၼ်းလႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။


ၸၢႆးလူင် ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၼမ်ႉၼွင်ယၢင်းလႆလူင်းမႃးၼႆႉမၼ်းလႆယူႇတႃႇသေႇ။  လႆလူင်းမႃး တၢင်းၵၢတ်ႇလူင် ဢွၵ်ႇမႃး တၢင်းဝၢၼ်ႈသေးတၢၼ်းဢွၼ်ႇ လူင်းမႃးတင်း ဝၢၼ်ႈၵဵင်းလၢၼ်း ၸင်ႇဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈယၢင်းၵူင်း။ တေႃႈလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ်  ၾူၼ်ၵေႃႈသမ်ႉတူၵ်းႁႅင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၵၢတ်ႇသမ်ႉ ပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်း သႂ်ႇၼႂ်းႁွင်ႈ၊ ပႅတ်ႈဝုၺ်ႇပႅတ်ႈမိူဝ်သေ ႁွင်ႈၼမ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈတၼ်ၵႂႃႇ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼမ်ႉၸင်ႇလႆ လူၼ်ႉၾင်ႇဢွၵ်ႇမႃး” ဝႃႈၼႆ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ႁႂ်ႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်းပဵၼ်တီႈ ပဵၼ်တၢင်း၊ ပေႃးပႅတ်ႈဝူၺ်ႇ၊ မိူင်းတေႁၢင်ႈၸႃႉ၊ ၼမ်ႉတေထူမ်ႈတိၵ်းတိၵ်း ဝႃႈၼႆ။


ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ဢမ်ႇလၢင်းႁွင်ႈ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းလႄႈ လႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။


ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်း လူင်းႁႆႈလူင်းၼႃးလႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မၢင်တီႈသမ်ႉဢမ်ႇမီးၼမ်ႉ တႃႇတေၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၼႂ်းဝဵင်းသမ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈ။


ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ သၢႆတၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်တၢၼ်ႇ/ ၼွင်ၶွၼ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈ တူင်ႈသီႇ၊ ဝၢၼ်ႈပၢဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ ၸဝ်ႈၼႃးမၢင်ၵေႃႉ ယင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၼႃး ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၼမ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။


တၢင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ 2-3 ဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်းဢိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ- မိူင်းမၢၼ်ႈတွၼ်ႈၼိူဝ်လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၾူၼ်တေတူၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ 2 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၽူႈတႅၼ်းၵဝ်ႇမိူင်းၽူးၵဵတ်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈပိုတ်ႇ ပၼ်တႃႇႁႅင်း ၵၢၼ်လႆႈႁဵတ်းဝတ်းမႂ်ႇၽူႈတႅၼ်းၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇပရႃႊၶျႃႊထီႊပတ်ႊ မိူင်းၽူးၵဵတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၵ်းပိူင်ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇပီ 2017လႄႈ ပိုတ်ႇပၼ်တႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်လႆႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်မႂ်ႇ ။


ဝၼ်းတီႈ 28/06/2017 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸၢႆးရေႊဝတ်ႊ ဢႃႊရီႊရွပ်ႊ ၽူႈ တႅၼ်းၵဝ်ႇ မိူင်းၽူးၵဵတ်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်းဢူဝ်းၶျႃႊ ယွၼ်းႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ႁႂ်ႈထတ်းသၢင်ပၼ် ပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ လွင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇပေႃႈလဵင်ႉ၊ၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပီ 2017 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo: Social Media
မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ - “ ယွၼ်ႉဝႃႈပၵ်းပိူင်ၼႆႉ မၼ်းဢွၵ်ႇမႃးႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ တူတ်ႈတၢမ်ႇမၼ်းၵေႃႈၼၵ်း ၼႃႇ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးလွၵ်းၵၢတ်ႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းထႆးဢမ်ႇလီ ယွၼ်ႉမၢႆမီႈမႂ်ႇၼႆႉသေ လီမႆႈ ၸႂ်ဝႃႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်းၵၢၼ်၊ ႁူင်းငၢၼ်း၊ ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ (တွင်ႈတဵဝ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ ပိုတ်ႇလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းဝႂ်ၵူၼ်းမႂ်ႇထႅင်ႈသေၵမ်း  ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိတ်းမၢႆမီႈ ” ဝႃႈၼႆ။


ဝၢႆးသေမီးပၵ်းပိူင်မႂ်ႇပီ 2017 ဢွၵ်ႇမႃး ဢၼ်ဝႃႈ - ၽူႈလႂ်ၽႂ်ႁပ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမီး ဝတ်းဝႂ်၊ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိတ်းတီႈ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၼႆၸိုင် မီးတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း 400,000 – 800, 000 ၿၢတ်ႇ တေႃႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈလဵင်ႉ/ မႄႈ လဵင်ႉလႄႈႁႅင်းၵၢၼ် ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်းၸႂ် ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၼ်ႈ၊ၶႅမ်ႊၿေႃႊတီႊယႃႊ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ယဝ်ႉ - ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး သီႇၵေႃႉ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် တီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ George W Bush မိူင်း USAတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈပၢင်သွၼ်  လွင်ႈပၢႆးယုၵ်ႉမုၼ်းလႄႈ ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် တီႈမိူင်း ဢမေႊရိႊၵႃႊ ပိူဝ်ႈဢဝ်တၢင်းႁူႉၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်းမႃးပူၵ်းပွင်မိူင်းတႆး။ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ George W Bush မိူင်းဢမေႊရိႊၵႃႊ။


ပီ 2017 ၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး သီႇၵေႃႉ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၊ ၸၢႆးသႅင်မၢဝ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ပၢႆးပၺ်ၺႃၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၼၢင်းၶမ်းယိင်းၼွင်ႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၼၢင်းသူႉမုၼ်ႇဢွင်ႇ ၾၢႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းလႄႈ ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် Liberty and Leadership Forum တီႈ George W Bush Institute, Dallas, Texas, USA။


လဵပ်ႈႁဵၼ်းလၢႆလွင်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ  1. ၵၢၼ်မိူင်း Political philosophy၊ 2.  တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ Democracy၊3. လွင်ႈၾႅတ်ႊ တရႄႊ Federalism ၊ 4. လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ Economic freedom ၊  5. လွင်ႈၸမ်ၸႂ်သိုၵ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်း Civil military relationship ၊ 6. ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ် Negotiations ၊ 7. ၵၢၼ် ဝၢင်းၽႅၼ် Strategy planning ၊ 8.  ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ Com munication ၊ 9.ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁွပ်ႈတူဝ်  Pluralism 10. ၵၢၼ် ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း Leadership၊ 11. ၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ လွင်ႈၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ Problem solving transformation ၸိူဝ်းၼႆႉ လဵပ်ႈႁႅၼ်းၶၢဝ်း တၢင်း 200 ၸူဝ်ႈမူင်း ။ ပၢင်ပၼ်ဝႂ်ၸုမ်ႈၶႅပ်းၽူႈယဝ်ႉ ပၢင်သွၼ် ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/06/2017။


ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ မီးၵႃႈၶၼ်တႄႉၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်တႅပ်းတတ်း ၊ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ လွင်ႈႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း ဢၼ်ၵိုၵ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇဢၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်မႃးၶိုင်ႈပွင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈ ” ဝႃႈၼႆ။


ၸၢႆးသႅင်မၢဝ်း  လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈႁဝ်းလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း၊ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ႁဝ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းလီၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်  လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်မိူင်း၊ သႂ်ႇၸႂ်ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ၺႃယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၸင်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ယူႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၵတ်းယဵၼ် ” ဝႃႈၼႆ။


ၼၢင်းၶမ်းယိင်းၼွင်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “  တႃႇၶိူဝ်းတႆး မိူင်းတႆး မိူဝ်းၼႃႈ တေတူၵ်းတႅမ်ႇႁႃႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႆႉ မီးၼႂ်းမိုဝ်း ႁဝ်းယဝ်ႉ တႃႇတေပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇလႆႈမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ  ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၼမ် ပေႃးမီးတိုဝ်ႉတၢင်းမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်သေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။


ၼၢင်းသူႉမုၼ်ႇဢွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ၶႃႈႁဝ်းတႅၼ်းတၢင်တႆးၼႂ်းမိူင်းၶၢင် သေမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ တႆးၼႂ်းမိူင်းၶၢင် လႆႈသုၼ်ႇလႆႈလဵၵ်ႉဢေႇၼႃႇ ဢၼ်လႆႈမႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄပၼ်တီႈၼႆႈၼႆႉၵေႃႈၸူမ်းသိူဝ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ” ဝႃႈၼႆ။


ၶူင်းၵၢၼ် Liberty and Leadership Forum ၼႆႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း US ၵေႃႉၵဝ်ႇ George W Bush တႄႇၵေႃႇ တင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီ 2015 မီးယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်လီမိူဝ်းၼႃႈ။ ၸုပ်ႈၼႆႉပဵၼ်ၸုပ်ႈတီႈ3  ပီၼႆႉ 2017 မီး ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆး၊ ယၢင်း၊ ၶျၢင်း၊ မွၼ်း၊မၢၼ်ႈ၊ တဢၢင်း၊ ၸိူဝ်းၼႆႉယိုၼ်ႈတၢင်ႇတႃႇတေၶဝ်ႈႁဵၼ်း 100 ပၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်ၽၢၼ်ႇ ၶတ်းလိူၵ်ႈဢဝ်မီး 20 ပၢႆဝႃႈၼႆ။ တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ George W Bush လႄႈမေးၼၢင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပၼ်ၸုမ်ႈၶႅပ်းဝႂ်ၽူႈၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၢင် သွၼ်ယဝ်ႉတူဝ်လီငၢမ်း။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈယေးငိုၼ်းၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ပပ်ႉယေးငိုၼ်းဢၼ်ၺႃးယိုတ်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းၶၢႆ ၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ယိုတ်းပပ်ႉယေးငိုၼ်းဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/06/2017 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ဢဵၼ်ႁႅင်း 200 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူၶဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။


ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 23/06/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းၶၢႆ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်း မူၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇယေးငိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇၶႄႇ ယိုတ်းပပ်ႉ ယေးငိုၼ်း။ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းပပ်ႉယေးငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်း။


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈယေးငိုၼ်းၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမိူင်းၶႄႇတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ တေၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၵွၼ်ႇ၊ တေပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ဝႆးဝႆးယူႇ” ဝႃႈၼႆ။


ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပွတ်းတွၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ တေပႃးလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈယေးငိုၼ်း ၸင်ႇလႆႈယိုတ်းပပ်ႉၼႆ ၽွင်းတၢင်လူင်မိူင်းၶႄႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/06/2017 ။


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈမိူင်းၶႄႇ တင်းသွင်မိူင်းဢၼ်ၺႃးယိုတ်းပပ်ႉ ယေးငိုၼ်း မီးမွၵ်ႈ 5000 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၺႃးယိုတ်းပပ်ႉယေးငိုၼ်း ဢၼ်လႆႈႁူႉသၢႆမၢႆတႅတ်ႈတေႃး မီး 130 ပၢႆသေ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉမၢၵ်ႇၶဝ်ႈ တဝ်ႈ ၼမ်ႉၶၢဝ်းလႂ် ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉသၢႆမၢႆ ယင်းတိုၵ်ႉမီးတင်းၼမ်။ ငိုၼ်းတင်းသဵင်ႈ (ၾၢႆႇၵူၼ်းၵႃႉမိူင်းမၢၼ်ႈ) ဢၼ်ၺႃးယိုတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 4 သႅၼ်လၢၼ်ႉပျႃး ဝႃႈၼႆ။


ဝၢႆးလင် 1988 မႃးၼႆႉ လွင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 28/06/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 40.20 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1366.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 200.86 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 28/06/2017 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 27/06/2017 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 40.11 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1361.00  ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 199.07 ပျႃး။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 3 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႉၺွပ်းတီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင်၊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ (ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ) ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 3 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် ဝူင်ႈၵၢင်သီႇပေႃႉ-ၼမ်ႉသၼ်ႇ။


ပၢင်ၵုမ် EMC ဝၼ်းတီႈ 27/06/2017 တင်းသဵင်ႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေတႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင်ယိုၼ်ႈၸူးတီႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ၊ ႁႂ်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ထၢင်ႇႁၢင်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ၊ ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈၵႂႃႇထိုင်ပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။


ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူင်းပွႆႇသဵင် DVB ဢူးတူဝ်းၸေႃႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- "ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၻီႊဝီႊၿီႊသွင်ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢီႇရႃႇဝၻီႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ၺႃးတီႉၺွပ်း။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဢဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈလႂ် ယင်းပႆႇႁူႉ၊ ၶၢဝ်ႇၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ သူင်ႇပၼ်တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵပ်းသိုပ်ႇတေႃႇတပ်ႉပလိၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈသမ်ႉဝႃႈ မီးၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ ၵပ်းတေႃႇပလိၵ်ႈၼမ်ႉသၼ်ႇသမ်ႉဝႃႈ မီးလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်တင်းသၢမ်ၵေႃႉမီးတီႈလႂ်တႄႉတႄႉယင်းပႆႇႁူႉ"-ဝႃႈၼႆ။


ၼၢႆႇၵသေႃးမုၼ်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း BNI လၢတ်ႈဝႃႈ-"လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်ႇႁၢႆႉၸႃႉ၊ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊထွႆလင်ၶိုၼ်း"-ဝႃႈၼႆ။


ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ (ၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ) 3 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢူးဢေးၼၢႆႇ၊ ဢူးပျေႉၽူင်းၼၢႆႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ DVB ။ ဢူးတဵင်းၸေႃႇသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇဢီႇရႃႇဝၻီႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇၵေႃႉဢၼ်ၸွမ်းသူင်ႇၶဝ် တင်းမူတ်းႁူမ်ႈ 7 ၵေႃႉ။


ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ ၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇသေ ၺႃးတီႉ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢိင်ဢၢင်ႈဝႃႈ ၶဝ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း- ၼႆယဝ်ႉ။


ပၢင်ၵုမ်လူင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (Ethnic Media Conference-EMC) ၼႆႉ  ၵမ်းထူၼ်ႈ 5  ၸတ်းႁဵတ်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 26-28/06/2017 ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း။ ႁူဝ်ၶေႃႈပၢင်ၵုမ်သႂ်ႇဝႆႉဝႃႈ- "တႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၽွင်းယၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ"။ တႃႇပွင်ပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်လူင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်း BNI ပဵၼ်ၵဝ်ႉၵၼ်းသေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇယၢင်းလႅင် ၵၼ်ႇတရဝၻီႇထၢႆႊမ် ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ပဵၼ်မႃး။


ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (EMC) ၼႆႉ  ပွၵ်ႈၵမ်း 1  ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းမေႃႇလမႅင်ႇ (မိူင်းမွၼ်း)ၼႂ်းပီ 2013 ။ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၸတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းပီ 2014။ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၸတ်းတီႈဝဵင်းႁႃးၶႃး ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ပီ 2015 ။ ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၸတ်းတီႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႂ်းပီ 2016 သေ ၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ၼႆႉ ၸတ်းတီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပႃၸူႈမူမ်ႇထူဝ်ႇၽူးၽိူၵ်ႇထမ်းမၻႃး ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ၶႂ်ႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ယူႇၸွမ်း ၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင်သင်မႃးဝိပ်ႇႁႅတ်ႉ ၵမ်ၵိၼ်းလႄႈ ၶႂ်ႈပဵၼ် “ၸွမ်းၸႂ်” ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈယူႇ ၶႂ်ႈၵိၼ် ၶႂ်ႈၼွၼ်း ၶႂ်ႈၵႂႃႇ ၶႂ်ႈႁဵတ်း ၼင်ႇၵႃႈၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၵူႈသမ်ႇ သႅၼ်ပိူင်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇဝႃႈမီးၵႂၢမ်းတၵ်ႉတိူၼ်ၸႂ် လူၺ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈလီ ပေႃႈမႄႈၺႃတိပီႈၼွင်ႉ ၶူးၿႃး ဢႃးၸၢၼ် (သြႃႇသမႃး - ဆရာသမား) တႆးၵေႃႉတႆးသႄႈၵေႃႈလီ တၵ်းဢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ "ၶတ်းၸႂ်"  လႄႈႁႂ်ႈႁူႉႁၢင်ႈႁူႉတူဝ်ယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၼင်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်ၽရႃႉပုတ်ႉထၸဝ်ႈ သတိ ဝိရိယ ပၺ်ၺႃ သမထိ ဢၼ်တိုဝ်းၵမ်ၾင်ၵႅမ်းတူဝ်ၵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၽြႃး ၽရႃႉပုတ်ႉထၸဝ်ႈ။


ၵွပ်ႈၼၼ် လၢႆလၢႆၵေႃႉ လိူဝ်သေၶႂ်ႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ယင်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းၸွမ်း ပၢႆးဝူၼ်ႉ လၢႆးႁဵတ်း တူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ။ ပိူင်လူင်မၼ်းတၵ်းလႆႈမီးငိုၼ်း မီးဢမ်းၼၢၸ်ႈ။ ပေႃးမီးငိုၼ်းပၼ်လႆႈ၊ ပေႃးမီးဢမ်းၼၢၸ်ႈ ပိူၼ်ႈၸင်ႇ တေႁဵတ်းၸွမ်းဢၼ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇဝႃႈ“ၽိူဝ်ႇတေပဵၼ်ႁၢင်ငိူၵ်ႈ တႃႉပဵၼ်ႁူဝ်တိူၵ်ႇလိူၼ်” ၼႆ-  ၼႂ်းၸႂ်ၽူႈလမ်ႇမၢၵ်ႈ၊ ၽူႈမၢင်ႇသုင်ၶဝ် ဢမ်ႇဝႃႈ တၢင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၵေႃႈလီ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈလီ မၢင်ၸိူဝ်းတေမီးပၢႆးဝူၼ်ႉၼင်ႇၼႆ။ လိူဝ်သေဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢၼ်မီးၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈယူႇလူၺ်ႈ သိလ်တဵင်ႈထမ်း ၼိူဝ်ၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ် ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ႁိုဝ် ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၾၢႆႇလႂ်ၾၢႆႇၼိုင်ႈ။


လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈလႅတ်းလႅၼ်ႇၶဝ်၊ ၽူႈဢၼ်မီးပၢႆးဝူၼ်ႉ သႅၼ်းဢၼ်ယူႇတႅဝ်းၼႃႈၶဝ် မီးပၢႆးဝူၼ်ႉၼင်ႇၼႆၵူႈၵေႃႉ။ ဢၼ်တေဢွၼ်ပႃးဢဝ်ၾုင်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၵႂႃႇႁွတ်ႈ တီႈလီ တီႈၸႃႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶွင်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် ထုၵ်ႇလႆႈထတ်းထွင်လီသေ လိူၵ်ႈမႅၼ်ႈၽူႈၼမ်းလီ ပေႃးလိူၵ်ႈ ၽိတ်းၵေႃႈ ပႃးၵၼ်ၽိတ်းတင်းမူတ်း။ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉမီးပိုၼ်း တွၼ်ႈဢၼ်လီႁဵၼ်းႁူႉတင်းၼမ်သေတႃႉ ငဝ်းလၢႆး ဝၼ်းၼႆႉ ဢၼ်မိူၼ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈတိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇမီးယူႇၽွင်ႈ။


ၽွင်းပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် လၢႆၾၢႆႇၵေႃႈ မုင်ႈၼႃႈတေႃႇသူႈ ၽူႈၶဵၼ်ဢၼ်ပဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၾၢႆႇလဵဝ် တၢင်းလဵဝ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၢင်းသုၵျီႇ(ပၢၼ်ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ) သမ်ႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ သုၵျီႇၵူၺ်း ဢၼ်လႆႈတိုၵ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း(ပိူဝ်ႈပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇလႄႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ)၊ ၾၢႆႇတၢင်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈၵေႃႈ (ၶေႃႈဢၢင်ႈ - “ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်” - ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဝၢင်းၶိူင်ႈ)။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တၢင်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ၵေႃႈ ပၼ်ႁႃၶိူဝ်းၵူၼ်း(ၸၢဝ်းၶိူဝ်း)ၶႂ်ႈလႆႈၸႄႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃး ထႅင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁိူတ်ႇဢမ်ႇႁႅင်ႈ ပေႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ်ဢမ်ႇတိုၵ်းၵၼ်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတိုၵ်း၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈပၢႆႈယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း။


ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ် ႁိမ်ၵၼ်ပဵၼ်ယႂ်ႇၵူၺ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼႆႉ “ၽႂ်ၵေႃႈၶႂ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်တိူၵ်ႇလိူၼ် လီလိူဝ်ပဵၼ် ႁၢင်ငိူၵ်ႈ”။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ မိူၼ်“ပႃၸူႈမုတ်းၶဝ်ႈၵွၼ်ႈထူဝ်ႇၽူးၽိူၵ်ႇ”(ပိူၼ်ႈဢဝ်ပႃၸူႈ သႂ်ႇၼမ်ႉၼႂ်းမေႃႈယဝ်ႉ ယုၵ်ႉတၢင်ႇတင်ႈၼိူဝ်တဝ်ၾႆး ပေႃးၼမ်ႉဢုၼ်ႇမႃး ဢဝ်ထူဝ်ႇၽူးၽိူၵ်ႇပွႆႇလူင်းၼႂ်းမေႃႈ၊ မိူဝ်ႈၼမ်ႉလိူတ်ႇမႆႈမႃး တိၵ်းတိၵ်း ပႃၸူႈၵေႃႈလႅၼ်ႈမုတ်းႁူဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်းၵွၼ်ႈထူဝ်ႇၽူးၽိူၵ်ႇ ဢၼ်ပွႆႇလူင်းမေႃႈ ၵွပ်ႈၼႂ်းမၼ်းတိုၵ်ႉယဵၼ် လိုၼ်းသုတ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၽၵ်းဝၢၼ်ထူဝ်ႇၽူးၽိူၵ်ႇမူမ်ႇပႃႈၸူႈ)။


လူၺ်ႈႁဵတ်ႇလႄႈၽူလ်သင်ၵေႃႈလီ ပေႃးယင်းတိုၵ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ႁူဝ်တိူၵ်ႇလိူၼ်လီလိူဝ်ပဵၼ်ႁၢင်ငိူၵ်ႈ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ  ပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်း တပ်ႉသိုၵ်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးတင်းလၢႆ ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းတႄႉ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး  တိုၼ်းဢမ်ႇၵိူတ်ႇ ပဵၼ်မႃးလႆႈ ယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းတေပဵၼ် "ပႃၸူႈမူမ်ႇထူဝ်ႇၽူးၽိူၵ်ႇ" ၽၵ်းဝၢၼ်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇၵမ်းမေႃႈ ၵမ်းမေႃႈဢမ်ႇႁၢင်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates