ၵဵင်းတွင်း တေၸတ်းဝၼ်း ၶုၼ်သၢမ်လေႃး – ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 1002 ပီပီႈၼွင်ႉၵဵင်းတွင်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇပိုၼ်းၸိူင်းႁၵ်ႉ ၶုၼ်သၢမ်လေႃး ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 1002 ပီ တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။


ဝၼ်းတီႈ 27-30/01/2017 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၵဵင်းတွင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇပိုၼ်း “ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉတႆး” ၶုၼ်သၢမ် လေႃး လႄႈၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 1,002 ပီ ဢွင်ႈတီႈဝၢင်းႁေႃၶုၼ်သၢမ်လေႃး တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ။


ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ၸတ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းတႃႇၼတၢင်းလီၼႃးမုၼ် ၸႅၵ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူလ် ၸူးထိုင်ဝိၺၢၼ်ႇ ၶႂၼ်ငဝ်း ၶုၼ်သၢမ်လေႃး လႄႈ ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ။ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈၸမ်တီႈၵႆလႆႈမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ႁႂ်ႈမၢဝ်ႇသၢဝ်တႆးမေႃႁၵ်ႉၵၼ် မၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃ ၊ ႁႂ်ႈႁၵ်ႉၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃး လႄႈ ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ – ၼၢင်းဢေးဢွင်ႇ လုၵ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်ႈ  လၢတ်ႈၼႄတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ ။


“ ပၢင်ပွႆးၼႆႉၵေႃႈတေမီးႁႅၼ်းတၢၼ်း၊မူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် တၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈထုင်းၸိူဝ်ၼႆႉ၊ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ တႄႉဢမ်ႇ လႆႈႁွင်ႉမွၵ်ႇ သေတႃႉ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းဢၼ် မႃးလူၺ်ႈ ၼမ်ႉၸႂ် ၶဝ်ၵေႃႈလႅပ်ႈတေမီးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၽႂ်တေ မႃးၽွင်ႈၼႆ တႄႉပႆႇႁူႉ” ၼႆ ၼၢင်းဢေးဢွင်ႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈ ။


ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ၵမ်ႈၼမ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပေႃးၸတ်းပၢင်ပွႆးၸိူင်ႉၼႆၸိုင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းတေ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်မႃး ၼႆ။ ၼၢင်းၶမ်းဝႂ် ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ-
“ ၸူဝ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶုၼ်သၢမ်လေႃး + ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ မႃးၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈၵတ်းယဵၼ်မႃး ယူႇငၢႆႈလူမ် ၸႂ်မႃး ပေႃးႁဝ်းယုမ်ႇယုမ်ႇယမ် ယမ်သေၵႂႃႇတိူင်ႇၵၢဝ်ႇၸိုင် ယိူင်းဢၢၼ်းၸၢင်ႈၸဵဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ် မၢဝ်ႇ သၢဝ်ၵႂႃႇ ယွၼ်းသူးၵေႃႈတေႁၵ်ႉပႅင်းၵၼ် ” ဝႃႈၼႆ ။


ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယုၵ်ႉပဵၼ် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း မိူဝ်ႈပီ 2010 ။


ပိုၼ်းၶုၼ်သၢမ်လေႃး ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ ၼႆႉ ၶူး သ ၶ ႁ ႁိုဝ် ၸၢႆးသႅင်ၸိုၼ်ႈ ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ(သဵင်ႈၵမ်) ယၢမ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်း လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တႅမ်ႈဝႆႉ ၼၼ်ႉ လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ၊ ပဵၼ်ဝၼ်း ၶုၼ်သၢမ်လေႃး + ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ ၊ ဢဝ်ႁဵတ်း ဝၼ်းတၢင်း ႁၵ်ႉတႆး ၵေႃႈလႆႈ ။ ၶိူဝ်းတႆးဢမ်ႇတၢပ်ႈလူ ယိူင်ႈႁဵတ်းၸွမ်း ၾိင်ႈထုင်းဝၼ်း တၢင်း ႁၵ်ႉ ၶွင်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း (ဝၼ်းဝႃးလဵၼ်းထႆႊ) ဢၼ်မႅၼ်ႈ ဝၼ်း လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 14 ဝၼ်း ၵူႈပီၼၼ်ႉ – ၼႆယဝ်ႉ ။


ပိုၼ်းၸိူင်းၶုၼ်သၢမ်လေႃးၵဵင်းတွင်း ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇလိုဝ်းလင် ၽႄႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ႁူဝ်ၼိုင်ႈၼႂ်းဢပုမ်ႇတႆးတင်းသဵင်ႈ ။ ယႂ်းႁိုၼ် ၽိုၼ်ပပ်ႉၶုၼ်သၢမ်လေႃးၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ယၢမ်ႈတွၼ်ႉငိၼ်းဝႃႈ ၶူးမေႃလိၵ်ႈ တႆး ၼၢင်းၶမ်းၵူႇ (လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ်) ပဵၼ်ၵေႃႉတႅမ်ႈဝႆႉ ။ ပဵၼ်ပိုၼ်းၸိူင်းတၢင်းႁၵ်ႉသဝ်ႈမွင်ၽူဝ်မၢဝ်ႇမေး သၢဝ်မိူင်းၼိူဝ်မိူင်းတႂ်ႈ တၢႆၽၢတ်ႇၵၼ် ၊ သမ်ႉလႆႈ ႁၼ်ပႃး လွင်ႈယူႇ သဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၊ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး တႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ပူၼ်ႉမႃး 4-5 ပၢၵ်ႇပီမိူင်း ။


ၸိူင်းတၢင်းႁၵ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်မဵတ်ႉတႃထမ်း ၊ ၵေႃႉမီးမဵတ်ႉတႃထမ်း ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾိင်ႈၵူၼ်း ၵတ်း ယဵၼ် ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် ၾိုၵ်းသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇပၼ်ၵူၼ်း တင်းလၢႆလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽွၼ်းလီ ၸွႆႈၵၼ် ၼႂ်းၾိင်ႈၵူၼ်းတီႈလႂ် ဢွင်ႈၼၼ်ႉ ။


ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁႅင်းၸႂ်ပဵၼ်ဢမ်းၼၢၸ်ႈ ၊ ဢမ်းၼၢၸ်ႈသမ်ႉမႃးတီႈသတ်ႉထႃး ၊ သတ်ႉထႃးသမ်ႉ ၵိုၵ်းပႃးၸႂ်ႁၵ်ႉ မဵတ်ႉတႃ – ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉၼႂ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆ ၶူး သၶႁ ယၢမ်ႈတႅမ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ သႅၼ်ဝီၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်ၵူတ်ႇ ထတ်း ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ တီႈၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ။

Photo : Sai Om Leng Wan
ဝၼ်းတီႈ 18/01/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း ယူႇတီႈၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ဢူးတႅတ်ႉထုၼ်းဢွင်ႇ ယိုၼ်ႈမွၵ်ႈမႃးသေ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵႂႃႇလဵပ်ႈ ႁဵၼ်း ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉလႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ တီႈၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ။


ၸၢႆးဢွမ်လႅင်းဝၼ်း ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၵႅမ်ၽူႈၸတ်း ၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း။ မၼ်းၸၢႆး သပ်းလႅင်းၼႄ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်လၵ်ႉ ၵႃႉမႆႉ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၶႂၢင်ႈ တြႃးမၢၼ်ႈမႅၼ်ႈ ဢၼ်တေသူင်ႇၶၢႆၸူး မိူင်းၶႄႇလႄႈသင်၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်တေတေႃႉၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်း မၢၼ်ႈၼႆႉ လႄႈသင် ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ပေႃးတေလူတ်းလူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈမႃးတင်ႈ ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တီႈၼႆႈ ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ တီႈၵဵတ်ႉၼႆႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်တီႈ ၵူတ်ႇထတ်းမႃးယူႇ - ဢူးတႅတ်ႉထုၼ်းဢွင်ႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈၼၼ်ဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပေႃးယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းဝႃႈၸိုင် ယွၼ်ႉပိုတ်ႇၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ၼႆႉမႃးၶိုၼ်းသေ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူတ်ႉတိတ်းၼမ်၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်းလူတ်ႉ ၵႃးၵႂႃႇမႃးၼမ်” ဝႃႈၼႆ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပိုတ်ႇၵဵတ်ႉတီႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် 40 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း၊ သၢၼ်ၶတ်း တၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉပၼ်လွင်ႈတေ ပိုတ်ႇၵဵတ်ႉၼႆႉ ၵိုင်ႇလီပိုတ်ႇ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီပိုတ်ႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၽွၼ်းလီၵူၼ်းမိူင်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။


ၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/01/2017။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပီ 2010-2015 ၼၼ်ႉ လၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပူတ်း /ယုၵ်ႉ လိူၵ်ႈပႅတ်ႈလၢႆတီႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးတင်းလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸီႉသႂ်ႇႁႂ်ႈ SSPP/SSA ထွၼ်ဢွၵ်ႇတပ်ႉ ႁိမ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ သွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၶိုၼ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP/SSA တပ်ႉၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇဝႃႈ တဵင်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလိုၼ်းသုတ်း၊ ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈပၼ်။  ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်- ၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ ။


ဝၢႆးလင်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ၶူဝ်လမ်) တင်းတူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)  ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် (ၶူဝ်ၶမ်း)ယဝ်ႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၽိူမ်ႉထႅမ်မႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ လၢႆလၢႆတပ်ႉၵွင်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ 19/01/2017 ၸီႉသင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး SSPP/SSA ထွၼ်ဢွၵ်ႇတပ်ႉပၢင်သဝ်းၼမ်ႉၼႅပ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၸူမ် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၸွႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ။


လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵေႃႉၸီႉသင်ႇ။ ၸီႉသင်ႇပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ငိူင်ႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပၼ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်သေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပႃးဢဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးၸူးဝဵင်းမိူင်းသူႈ - ၼႆယဝ်ႉ ။


ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶၢဝ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ပေႃးဢဝ်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉ ၾၢႆႇ SSPP/SSA လႆႈၸႂ် ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ သိုၵ်းၶဝ်တိုၼ်းတေတိုၼ်းၶဝ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငိူင်ႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉႁႂ်ႈတပ်ႉ SSPP/SSA ဢၼ်မီးႁိမ်းၼၼ်ႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းဝူင်ႈၵၢင်သွင်ၾၢႆႇၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး၊ ပေႃးပဵၼ်လၢႆးၼႆႉတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းတိုၼ်းတေၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈဢမ်ႇႁၢင်ႉ- ဝႃႈၼႆ ။


မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼွၵ်ႈၼိူဝ်သေသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉမတေႃႇ ဢၼ်မီးဝႆႉၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼႆႉ ဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃး ၽိူမ်ႉထႅမ်ထႅင်ႈ ပဵၼ်တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ ၶူဝ်လမ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉ 151 မိူင်းၸၢင်၊ တပ်ႉ 150 ၵႃလိ၊ တပ်ႉ 524 ၵုၼ်ႁဵင် လႄႈတင်းတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ 2 တပ်ႉၵွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃး မီးယူႇႁိမ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ ။


ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ဢၼ်မီးတႂ်ႈတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ တၢင်ႉယၢၼ်းၵုမ်းၵမ် မိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉၶလယ 33 ၊ ၶလယ 66 ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၵၢဝ် မႃးတၢင်းၼမ်ႉလဝ်း ဢိူမ်ႈမႃးတၢင်းပွတ်းလွႆၸေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉဢူးတဵင်းၸေႃႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်း ယႃႇပေၸႂ်ႉႁႂ်ႈသိုၵ်းမႃးႁဵတ်းတၢင်း။ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈသိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသိူဝ်ႇ၊ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသိူဝ်ႇတႄႉ မၼ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းသမ်ႉဢမ်ႇၽွမ်ႉ။ ၵွပ်ႈၶႂ်ႈဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၶပ်းၶိုင်သေမႃးႁူပ်ႉဢူးတဵင်းၸေႃႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေၵႂႃႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယႃႇပျေႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယႃႇပျေႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉႁူပ်ႉထူပ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆ လႆႈလူင်းၵႂႃႇႁူပ်ႉဢူးတဵင်းၸေႃႇ။ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တၵ်းလႆႈဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈ၊ ပေႃးဝႃႈဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသေၵႄႈလိတ်ႈတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တေတုၵ်ႉၶၸွမ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းသိူဝ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ- ဝႃႈၼႆ ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/01/2017 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ယလၶ ၶူဝ်လမ် တေမႃးမိူင်းၼွင်၊ တေသိုပ်ႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇလဵပ်ႈတူၺ်း တၢင်းတႃႈၵွင်းမူး ၼမ်ႉပၢင်၊ လၢတ်ႈဝႃႈတေႁူပ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA တီႈမိူင်းၼွင် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵႂႃႇပႂ်ႉႁူပ်ႉယူႇၵေႃႈ ၾၢႆႇၽူႈၵွၼ်းတိူင်းဢမ်ႇမႃးႁူပ်ႉသေ သွင်ၾၢႆႇဢမ်ႇလႆႈႁူပ်ႉၵၼ်- ၼႆယဝ်ႉ ။


ၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ပူႇလွႆလၢႆးယွတ်ႈ မိူင်းသူႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈယႃႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း၊ ႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇမုင်ႈၸူး ၼႃႈလိၼ်ဝႃႉၵုမ်းၵမ်၊ ၶႂ်ႈၶိုင်ႈႁႂ်ႈၼႃႈၵၢၼ်သွင်လွင်ႈသွင်တၢင်းယဝ်ႉၸွမ်းၵၼ် ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ- ဝႃႈၼႆ ။


မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ပီ 2015 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ မိူင်းသူႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းသူႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းႁိမ်းသႅၼ် ဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႃႇ 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈတင်းၵေးသီး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၽူႈသူၼ်းတုမ် ပႃႇတီႇတႆးလႅင်လႄႈ ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်း ၵေႃၽႄပႃႇတီႇႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ တင်းၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၶႃႈတၢႆ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း ၺႃးၶႃႈတၢႆ 2 ၵေႃႉ- ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇတႆးလႅင် ဢူးထေးဢွင်ႇ လၢတ်ႈ ။


ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ဢိူင်ႇလူင်ၶၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈသၼ်ၶႃၼၼ်ႉ ဢူးမွင်ႇတူဝ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိူၼ်း မိူဝ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/01/2017 ။ ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ထိုင်မႃးထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 18/01/2017 (မိူဝ်ႈဝႃး) ၵေႃႈ ၶူးသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇသိၼ်ႇထုၼ်း ၶႃႉၽူဝ်းလူင်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉမႃးႁွင်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တီႈၼွၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵႂႃႇႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ။


ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၶႃႈတၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မႃးႁွင်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ႁွင်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇသေ ၵႂႃႇႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်တူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁႄ။ ပွင်ႇဝႃႈတီႈဝၢၼ်ႈတီႈသူၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယဝ်ႉ၊ လီၵူဝ်လီၵၢၵ်ႇတႄႉတႄႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈၼွႆႉႁူဝ်သိူဝ်ၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ။


ဢူးဢွင်ႇထေး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇတႆးလႅင် ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ဢူးမွင်ႇတူဝ်းၼႆႉ မၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းပႃႇတီႇတႆးလႅင် မီးသီႇပီယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉပဵၼ်ၽူႈသူၼ်းတုမ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇလူင်ၶၢင်ႉ- ဝႃႈၼႆ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေးဢူးမွင်ႇတူဝ်းၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇလေႊၻီႊ (The Lady news) ဝႃႈ-  ၵူၼ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်းဢူးမွင်ႇတူဝ်းတၢႆၼႆႉ တၼ်းႁၼ်မၼ်းယူႇ၊ ပူၵ်ႉၼႃႈပူၵ်ႉတႃသေ ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၶၢဝ် တူဝ်သုင်သုင်ဝႆႉ- ဝႃႈၼႆ ။


ဢူးမွင်ႇတူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်သႅင်၊ မၼ်းၸၢႆးမီးမေႃႇသႅင်ဝႆႉ၊ ပေႃးဝႃႈပိူၼ်ႈမႃးၶုတ်းသႅင် ၶူၺ်လိၼ်သႅင် ဢၼ်ပိူၼ်ႈၶုတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်မၢၵ်ႇႁိၼ်သႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းႁပ်ႉၵဵပ်းသိုဝ်ႉဢဝ်။ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်လၢႆလိူၼ်ၵေႃႈ မီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမေႃႇသႅင်မၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ။


လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇသိၼ်ႇထုၼ်း ၶႃႉၽူဝ်းလူင်း ၵေႃႉထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၶူးသွၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇၽိတ်ႉ ၽႃၵၢၼ်ႉ၊ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ လွင်ႈဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆတင်းသဵင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈတႄႉ ။


ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆသွင်ၵေႃႉၼႆႉသေ ၵမ်ႈၼမ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်ၶၢင် (KIA) ။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ ဢၼ်ယိုၼ်ယၼ်တႅတ်ႈတေႃး သၢၵ်ႇသေႇလၵ်းထၢၼ်မၼ်း ဢမ်ႇမီးသင်သေၸိူဝ်ႉ သေပိူင်- ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း KIA ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူးလီႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 19/01/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 38.34 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1357.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 197.67 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ) ။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 19/01/2017 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 18/01/2017 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 38.23 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1355.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ  1 ယႅၼ်ႉ = 196.36 ပျႃး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း ပွတ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်၊ တေမိူဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈၶႄႇ၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇတီႈတိၼ်ၾၢႆႇၶႂႃ၊ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/01/2017 ၵၢင်ဝၼ်းယၢမ်း 11:15 မိၼိတ်ႉ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈၺုၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း (လွႆ) ၵူၼ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ တင်းမေးၼၢင်းမၼ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်သေၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း၊ ၸွမ်းတၢင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတီႈႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈၶႄႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တိၼ်မၼ်းၸၢႆးၾၢႆႇၶႂႃ တႄႇဢဝ်တီႈ ၶေႃႈတိၼ်မၼ်းလူင်းၵႂႃႇၸူးၽႃႇတိၼ်မၼ်း တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇယွၵ်းယွႆၵႂႃႇမူတ်း- ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸုမ်းဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်၊ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁိုဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယင်းပႆႇႁူႉ။ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ တေမိူဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းတီႈႁိူၼ်းသေ မိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း- ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ။


ၸၢႆးဢၢႆႈၺုၼ်ႉၼႆႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ တိၼ်မၼ်းၵေႃႈယွၵ်းယွႆၵႂႃႇ၊ မၼ်းၵေႃႈၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းသေ မိူဝ်းၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်း၊ တေၵႂႃႇႁူင်းယႃ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇၽႅဝ်ၵၢင်တၢင်းၵူၺ်း၊ ယွၼ်ႉလိူတ်ႈမၼ်းတူၵ်း လိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇသိုပ်ႇမိူဝ်းလႆႈ၊ မၼ်းလႆႈပွႆႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢင်တၢင်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃ၊ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ မၼ်းၸၢႆးယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉမီးယူႇတီႈ ႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ- ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီ ယႂ်ႇလူင်ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ယႂ်ႇလူင် တႃႇသွင်ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ ။


ဝၼ်းတီႈ 07-08/02/2017 လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ ၸုမ်းတူင်ႉ ၼိုင် တူင်ႇဝူင်း တႆးလၢႆမူႇ လၢႆၸုမ်းလႄႈ တင်းပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 70 ပီ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ လွင်ႈပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်မႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။


ၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တေဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ လွင်ႈပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈလၢၼ်ၸိူဝ်းမႃးၸွမ်းလင်ၼၼ်ႉ ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉၵႂႃႇ တေသပ်းလႅင်းပိုၼ်းပဵၼ်မႃး၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီးပႃးလွင်ႈၵႃႈလွင်ႈဝႅၼ် ၾိင်ႈငႄႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေမီး ပႃး ပၢင်ႁိမ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်” ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပီမႂ်ႇတႆးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တၢင်းပွတ်း ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးပၢင်တိုၵ်း တူၺ်းၼႃႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပဵၼ်ဢၼ် တုၵ်ႉၶယၢပ်ႇ ၶၢၼ်ၸႂ်၊ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၼႄ လွင်ႈပျေႃႇလွင်ႈမူၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 70 ပီ ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈဢွၼ်ႇယိင်း/ၸၢႆး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းတူၵ်းသူး ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး၊ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/01/2017 တႄႇလူင်းတူၵ်းသူးၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၵႂႃႇတေႃႇထိုင် ဝၼ်းပွႆး ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7 ၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းလႄႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃး။ ပီၼႆႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈ တေ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တဵမ် 70 ပီ ယႂ်ႇလူင် ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates