ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း NCA မီးၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႆႈၵႂႃႇထိုင်တီႈဝဵင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ၶွပ်ႈတဵမ်ပီသေ မီးၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းလွင်ႈ NCA ၊ လွင်ႈဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၵိုတ်းတိုၵ်းမႃးၼႆႉ ၽွၼ်းလီမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၽွၼ်းၸႃႉ ဢၼ်တုမ်ႉယွၼ်ႈသမ်ႉမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ ။


ထၢမ်-မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းတင်ႈတႄႇမွၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 10-18/10/2016 ၼႆႉ ၸဝ်ႈႁဝ်းဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ တၢင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႅၼ်းတေႃႈႁုပ်ႈယေႃႈလၢတ်ႈပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ? ။


တွပ်ႇ-ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ဢၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼႆႉ မီး 2 လွင်ႈ။ လွင်ႈၼိုင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉ ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉ NCA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ်၊ တေမီးၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၼွၵ်ႈသေၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆးဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA ၼႆႉ ႁဝ်းၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ၼိူဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းႁဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းမႃးမိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉ၊ ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းမႃးမီးဢီႈသင်လၢႆလၢႆ၊ ႁဝ်းဢွင်ႇမႃးမီး ဢီႈသင်လၢႆလၢႆ၊ ဢွင်ႇမႃးယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်၊ ဢမ်ႇဢွင်ႇမႃးယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်၊ ႁဝ်းသမ်ႉတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ႁဝ်းၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈၸွမ်း ။


ထၢမ်-ပေႃးတူၺ်းဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ် NCA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ်ပီၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လၢႆၾၢႆႇ၊ ၸဝ်ႈႁဝ်းၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ ပႃးၸဵမ်တူဝ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၵေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ႁၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၶၢဝ်ႇၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈႁဝ်းသေ ၾၢႆႇၽူႈၼမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈလီ၊ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈလီ ထတ်းသၢင်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ? ။


တွပ်ႇ-ပေႃးတူၺ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 ၊ ဢွၼ်တၢင်းဝၼ်းတေၸတ်း ပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ တူဝ်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလႄႈ တင်းၾၢႆႇၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၶဝ်ၵေႃႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်။ ဢိင်ၼိူဝ်ဢၼ်ၶဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ။


လုၵ်ႉတီႈၶဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်သေ မၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၶဝ်လူဝ်ႇလၢတ်ႈၸႃၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈမၼ်းမီးလွင်ႈ ၸဵပ်းၸႂ်ၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈပူၼ်ႉလွင်ႈၸဵပ်းၸႂ်၊ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းတေဢမ်ႇပဵၼ် ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉၶိုင်သေ ဝၢင်းၽႅၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ ပေႃးဢဝ်လၢႆၾၢႆႇဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇလၢတ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ၶွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်၊ မူႇၸုမ်းသေလၢတ်ႈ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ။


ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းထွမ်ႇတူၺ်းတီႈ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်းလၢတ်ႈၸိုင် ၶေႃႈၵႂၢမ်းမၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈတႄႉ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ- မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈယင်း ၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် လၵ်းၵၢၼ် ဢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်တၢၼ်းသူၺ်ႇ။ ၵွပ်ႈသင်ဝႃႈလႆႈၸိူင်ႉၼႆ ပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ တိုၼ်းတေလႆႈၸုၵ်းၼိူဝ် 2008 ၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ မၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။


ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ- ပေႃးႁဝ်းတူၺ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ၸႄႈမိူင်းလႂ်ၸႄႈမိူင်းၼၼ်ႉ၊ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းတႆး ၼႆၵေႃႈ တႆးဢမ်ႇတဵမ် 50% ၊ မီး 39% ။ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းၶၢင်ၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵျိင်းၽေႃးၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 17% ၵူၺ်း၊ မၢၼ်ႈမီး 29% ၊ တႆးမီး 23% ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ တေလႆႈဝႃႈမၼ်းပၼ်သတိ၊ ၸိူဝ်းသူပဵၼ်တႆးၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းဢၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး။ မိူင်းၶၢင် ၶႅၼ်းၼႃးလူႇၵွၼ်ႇ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် မီးဢေႇလိူဝ်တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူးၵွၼ်ႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဢၼ်သူၸဝ်ႈတေၶိုၼ်ႈၶၼ်မၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈမၼ်း။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေယွမ်းတေႃႇသူၼႆ တေဢမ်ႇပေႃးမီး၊ လႅပ်ႈပွင်ႇၸိူင်ႉၼၼ် ။


ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ပေႃးႁဝ်းထွမ်ႇတူၺ်း ဢၼ်လၢတ်ႈၵႂႃႇတင်း 2 ၾၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း လႄႈသင်၊ ယူႇတီႈၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလႄႈသင်၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇၶႂ်ႈဝႆႉႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်၊ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵႂႃႇဝႆးဝႆး။ မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ 3 ပီတေႃႇ 5 ပီ၊ ၶဝ်ၶႂ်ႈလႅပ်ႈႁဵတ်း ၵႂႃႇၸွမ်းၸိူင်ႉၼၼ် ။


ငဝ်းလၢႆးတႃႇတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇၵေႃႈ မီးဝႆႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ 1.ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉသဵင် ၵမ်ႉထႅမ် တီႈၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉတင်းမိူင်း၊ မၼ်းတေဢဝ်ႁႅင်းၼႆႉ။ 2. မၼ်းသမ်ႉလႆႈႁပ်ႉသဵင်ၵမ်ႉထႅမ်တီႈလုမ်ႈၾႃႉ၊ မၼ်းၵေႃႈတေဢဝ်ႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းလူဝ်ႇလႆႈမႃးထတ်းသၢင်ဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းပေႉပုၼ်ႈၼိူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမီးသင်၊ ဢၼ်ႁဝ်းၵၢၼ်ႉပုၼ်ႈၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉမီးသင်၊ ဢၼ်ႁဝ်းၸၢင်ႈသဵတ်ႈၵႃႈသဵတ်ႈႁူဝ် တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမီးသင်၊ ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈၶႆႈၸႂ် ။


မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈတၢင်းမုင်ႈမွင်းမူတ်းသဵင်ႈပႅတ်ႈတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ တိုဝ်ႉတၢင်းမၼ်းၵေႃႈ မီးဝႆႉၽွင်ႈယူႇ။ ၵွပ်ႈသင်လႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇလွၵ်းပိူင်ၾႅတ်ႊၻရႄႊလ်၊ ဢၼ်လၢတ်ႈယူႇၼႆႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ၵူၺ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ်ယင်းပႆႇပွင်ႇၸႂ်။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ၶဝ်ဝႆႉ သုင်သုတ်းၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပေႃးဝႃႈၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇဝႃႈၼႆတႄႉ တင်းၼမ်ၵေႃႈတႃႇတေထဵင်ၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမီး ။


ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၼၢင်းၵေႃႈသမ်ႉပၼ်ၵတိဝႆႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ႁဝ်းတေတင်ႈမိူင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ ၾႅတ်ႊၻရႄႊလ်။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႉထႅမ်သေ တေဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၼႆႉ မီးလိူဝ်ပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ယင်းပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းလီၸႂ်ႉ။ ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသမ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းလႆႈႁပ်ႉသဵင်တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈ၊ သဵင်ၵမ်ႉထႅမ်တီႈလုမ်ႈၾႃႉၾၢႆႇၼိုင်ႈ။ ပေႃးမၼ်းၼၢင်းဝႃႈ သူၸဝ်ႈယွၼ်းမႃးၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ (100)ၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈႁဝ်းတေပၼ်လႆႈႁႃႈသိပ်း (50) ၵူၺ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ တႃႇတေထဵင်ၼႆႉ မၼ်းၶႂ်ႈယၢပ်ႇ ။


(ၶႅၼ်းတေႃႈပႂ်ႉသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇထႅင်ႈတွၼ်ႈ 2)


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်း2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸႄႈၵူၼ်း2ၵေႃႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 /10/2016 တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။


ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တီႈ ပွၵ်ႉမႂ်ႇ ဢိူင်ႇၸႄႈ လၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸႄႈ ။ မၢၵ်ႇပွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇသူၼ်သေ ၵႂႃႇႁၼ်လႄႈ ၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႈၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈ သိုၵ်းပိူဝ်ႈတႃႇ မႃးၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ” ။


ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉတႄႉပဵၼ်   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 1ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်ၶႄၾႆး1ၵေႃႉ ၸၢႆးယီႈသွင်းၶမ်း ၵူၼ်းၶႄၾႆး ၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃၾၢႆႇသၢႆႉ။
ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈဝႃႈၼႆႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 5 ၵမ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ်တႅၵ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ  လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢၼ် ၶဝ်မႃးၽဵဝ်ႈ သေဢမ်ႇတႅၵ်ႇ မီးထႅင်ႈ3 လုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ  မၢၵ်ႇသႅၼ်းဢၼ်တႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈၵၢင်ဝႆႉ ”။


မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ Myanmar times ၵေႃႈယၢမ်းႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/08/2016 တီႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸႄႈ မီး ၵူၼ်းဢဝ်မၢၵ်ႇပွမ်းမႃးဝိုတ်ႉသႂ်ႇၼႃႈယေးငိုၼ်း (Bank) မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈၶဝ် ၼႄးဝႃႈ  ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ။


ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းမိူဝ်ႈ 25/11/2015  ဝႃႈတင်ႈတႄႇပီ 1999 -2014  ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မီး 3745 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမီး  396 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း3145 ၵေႃႉ-  ဝႃႈၼႆ ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 21/10/2016 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 36.59 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1280.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 189.54 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ) ။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 21/10/2016 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 20/10/2016 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 36.48 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1272.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ  1 ယႅၼ်ႉ = 188.78 ပျႃး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ESSDDP ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ESSDDP ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၼႂ်းၵဵင်းတုင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁႃတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ။

Photo: Sai Lat Mike
ဝၼ်းတီႈ 18/10/2016 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 05:00-08:00 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်းပႃႇ တီႇၵွင်ၸႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၵဵင်းတုင် မိူၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၊ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်၊ ၸုမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵဵင်းတုင်၊ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႂ်ႈသႂ်ႇႁႅင်းတူင်ႉၼိုင်။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လုမ်းပႃႇတီႇ ၵွင်ၸႆး ၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း တေႁတ်းတူင်ႉၼိုင်၊ မေႃပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ၾိုၵ်းပၼ်ႁႂ်ႈၶဝ် မေႃၵၢၼ်မိူင်း ႁူႉၵၢၼ်မိူင်း၊ မေႃၶဝ်ႈၵႄႈၵူၼ်းတင်းၼမ်၊  ႁႂ်ႈပေႃးမီးၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမႃး သင်ဝႃႈႁဝ်းၵူၼ်း ထဝ်ႈဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်မႃးပုတ်ႈ တႅၼ်းတၢင်ႁဝ်းၵႂႃႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထၢမ်တူၺ်းၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းဢီႈသင်တႄႉတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ်သမ်ႉမီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ လုင်းၸၢႆးႁွင်ၶမ်း၊ ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း၊ လုင်းၸၢႆးယီႈတိပ်ႉ၊ လုင်းၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် လႄႈ ၶူးပူင်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵဵင်းတုင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။


ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈသမ်ႉ မိူၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ လုၵ်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ ၵဵင်းတုင်၊ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYO ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်သေ ၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS/SSA ၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵွင်ၸႆးၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းမူတ်း ႁိမ်း 100 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈပၢင်တၢင်းလီ ယိူင်းၸူးပၼ်ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းမိူင်းထႆးသင်ၶၸဝ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် တေသၼႃ (ႁေႃး)ထမ်း ယွၼ်းသူးတိူင်ႇထိုင် ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး ။

Photo By - Shiridhamma Wieng Inn
ဝၼ်းတီႈ 20/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢင်းလီ ယိူင်းၸူးၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး သႂ်ႇၸိုဝ်ႈ ပၢင်ြတႃးဝႃႈ “ ထမ်းတႃႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း 10 ပိူင်” ။ ပၢင်တၢင်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင် ဝိၺၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းထႆး သင်ၶၸဝ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 1,000 ၵေႃႉ ။


ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်မ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ  - “ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈသွၼ် ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းဢၼ်ဝႃႈ- လူဝ်ႇမေႃႁၵ်ႉႁူမ်ၸူမ်းပႅင်းၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ယိုၼ်ႈမႅင်ႇၵၼ် မီးၼမ်ႉၸႂ်လီ တေႃႇၵၼ် ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် ဢမ်ႇႁၵ်ႉၵၼ် ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၸိုင် ဢၼ်တေတုၵ်ႉၶ ၶၢၼ်ၸႂ် တူၵ်းၽၢၼ် တႄႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ”- ဝႃႈၼႆ ။


ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး ၽူးမိၽူလ်း ဢၻုလ်းယၻဵတ်ႇ  ၼင်ႈႁေႃ 70 ပီ ပၢႆ၊ ဢႃယုၸဝ်ႈ 89 ပီၼၼ်ႉ ၼွၼ်းၽႄး သဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:52 မူင်း၊ တီႈႁူင်းယႃသီရိရၢတ်ႉ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး။ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈတေဝႆႉ တီႈဢေႇသုတ်း ပီၼိုင်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း30 ဝၼ်းတေလူတ်းတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လူင်းၶိုင်ႈသဝ်သေ ၼႄလွင်ႈသဝ်ႈမွင်၊ ႁၢမ်ႈႁဵတ်းပွႆးၵျေႃႇပွႆးမူၼ်ႈ - ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


Dr.ၸဝ်ႈၶူးထမ်မ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ မိူင်းဢိၼ်ႊၵလႅၼ်ႊ တေပွၼ်ႈထမ်းတြႃး တီႈတႃႈၵုင်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇသႃသၼႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွၼ်ႈထမ်း တီႈဝဵင်းတႃႈ ၵုင်ႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး Dr. ၶမ်းမၢႆထမ်မသႃမိ တေယေႃးမုၼ်ပွၼ်ႈထမ်း - ဝႃႈၼႆ ။


ဝၼ်းတီႈ 01/11/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 07 မူင်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇသႃသၼႃ တေဢွၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွၼ်ႈထမ်းတြႃး တေပၢင်းဢဝ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr.ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ယေႃးမုၼ်မႃး ပွၼ်ႈထမ်း ၼိူဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ - “ၼဵၼ်မူၼ်ႈသိူဝ်းမီးတီႈလႂ်” ( Where is the switch ? ) တီႈ ၸမ်ပျူႇသီႇရီႉ ပွၵ်ႉတတႃးလေး ၸႄႈဝဵင်း မယၢၼ်းၵူင်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။


ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးထမ်မသႃမိၼႆႉ 1. လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပဵၼ်ၻွၵ်းတိူဝ်ႊၼႂ်းသင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်လဵဝ်၊ ဢၼ်ယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ဢွၵ်ႊၾိူတ်ႊသ် (Oxford) မိူင်းဢိၼ်ႊၵလႅၼ်ႊ ။ 2.ပဵၼ်လုၵ်ႈ ၸုမ်းသုၼ်ၵၢင် ဢွၵ်ႊၾိူတ်ႊၾၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပုတ်ႉထသႃသၼႃ (Fellow, Oxford Center for Buddhist Studies) ။ 3.ပဵၼ်ၾၢႆႇပုတ်ႉထသႃသၼႃ ဢွၵ်ႊၾိူတ်ႊ (Buddhish chaplain, Oxford) ဢၼ်ပေႃးမီး လွင်ႈၵိူတ်ႇလွင်ႈတၢႆ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁႃပိုင်ႈ ဢိင်မၼ်းၸဝ်ႈ ။


ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇဝူင်းပုတ်ႉထ သႃသၼႃၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း (Executive Secretary International Association of Buddhist Universities-ESIABU) ဢၼ်ၸဝ်ႈ တူၼ်ၶူးလူင် ၽြႃႉထမ်းမၵူဝ်းသႃၵျၢၼ်း မိူင်းထႆး ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ။


မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2014 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ထမ်မသႃမိ ဢွၼ်ႁူဝ်သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸွမ်ၽွင်း လူင်မိူင်းတႆး ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတင်းလၢႆသေ ပူၵ်းတင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ  တွၵ်ႇသဝ်ႁိၼ်ပၵ်းလၵ်းသဝ်ဢဵၵ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းဝိၼ် တိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းတဢၢင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပဵၼ်ထမ်းလွင်ႈတပ်ႉမတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းဝိၼ်သိုၵ်း တိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA) ၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢပၢၵ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) လၢတ်ႈဝႃႈ- ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ် တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပဵၼ်ထမ်း ။


“လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ  မၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းလဵဝ်ၵၼ် ပီႈၼွင်ႉၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇပၼ်ႁႃတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇတႄႉ မၼ်းၵႂႃႇပၢႆႉၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပေႃးဢမ်ႇၵိုတ်းလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းတေၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇမီး။ ပဵၼ်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း သမ်ႉၸႂ်ႉပႃးႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈတြႃး- ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၸၢႆးလဵၵ်ႉ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ။


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ဝၼ်းတီႈ 16/10/2016 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇ တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃႇလႅင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းဝိၼ်မႅင်းမီႈ (Huskie) 3 လမ်း ၶဝ်ႈယိုဝ်းၸွႆႈတီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢင်တိုၵ်း ။


တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA) ၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ပွတ်းတွၼ်ႈ မီးၸုမ်းဢူၺ်းလီ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA တင်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၸွမ်းၵၼ် ။


တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႆႉဝႃႈ- သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင် တၵ်းလႆႈယွမ်းဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပိူင်လဵဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း တင်းၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ဢမ်ႇႁပ်ႉ ၶေႃႈယိုၼ်ႈယွၼ်းၼႆႉလႄႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ဢၼ်ၸတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ (2016)ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates