ၽူႈသူၼ်းတုမ် ပႃႇတီႇတႆးလႅင်လႄႈ ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်း ၵေႃၽႄပႃႇတီႇႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ တင်းၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၶႃႈတၢႆ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း ၺႃးၶႃႈတၢႆ 2 ၵေႃႉ- ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇတႆးလႅင် ဢူးထေးဢွင်ႇ လၢတ်ႈ ။


ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ဢိူင်ႇလူင်ၶၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈသၼ်ၶႃၼၼ်ႉ ဢူးမွင်ႇတူဝ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိူၼ်း မိူဝ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/01/2017 ။ ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ထိုင်မႃးထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 18/01/2017 (မိူဝ်ႈဝႃး) ၵေႃႈ ၶူးသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇသိၼ်ႇထုၼ်း ၶႃႉၽူဝ်းလူင်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉမႃးႁွင်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တီႈၼွၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵႂႃႇႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ။


ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၶႃႈတၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မႃးႁွင်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ႁွင်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇသေ ၵႂႃႇႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်တူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁႄ။ ပွင်ႇဝႃႈတီႈဝၢၼ်ႈတီႈသူၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယဝ်ႉ၊ လီၵူဝ်လီၵၢၵ်ႇတႄႉတႄႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈၼွႆႉႁူဝ်သိူဝ်ၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ။


ဢူးဢွင်ႇထေး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇတႆးလႅင် ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ဢူးမွင်ႇတူဝ်းၼႆႉ မၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းပႃႇတီႇတႆးလႅင် မီးသီႇပီယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉပဵၼ်ၽူႈသူၼ်းတုမ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇလူင်ၶၢင်ႉ- ဝႃႈၼႆ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေးဢူးမွင်ႇတူဝ်းၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇလေႊၻီႊ (The Lady news) ဝႃႈ-  ၵူၼ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်းဢူးမွင်ႇတူဝ်းတၢႆၼႆႉ တၼ်းႁၼ်မၼ်းယူႇ၊ ပူၵ်ႉၼႃႈပူၵ်ႉတႃသေ ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၶၢဝ် တူဝ်သုင်သုင်ဝႆႉ- ဝႃႈၼႆ ။


ဢူးမွင်ႇတူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်သႅင်၊ မၼ်းၸၢႆးမီးမေႃႇသႅင်ဝႆႉ၊ ပေႃးဝႃႈပိူၼ်ႈမႃးၶုတ်းသႅင် ၶူၺ်လိၼ်သႅင် ဢၼ်ပိူၼ်ႈၶုတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်မၢၵ်ႇႁိၼ်သႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းႁပ်ႉၵဵပ်းသိုဝ်ႉဢဝ်။ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်လၢႆလိူၼ်ၵေႃႈ မီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမေႃႇသႅင်မၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ။


လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇသိၼ်ႇထုၼ်း ၶႃႉၽူဝ်းလူင်း ၵေႃႉထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၶူးသွၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇၽိတ်ႉ ၽႃၵၢၼ်ႉ၊ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ လွင်ႈဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆတင်းသဵင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈတႄႉ ။


ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆသွင်ၵေႃႉၼႆႉသေ ၵမ်ႈၼမ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်ၶၢင် (KIA) ။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ ဢၼ်ယိုၼ်ယၼ်တႅတ်ႈတေႃး သၢၵ်ႇသေႇလၵ်းထၢၼ်မၼ်း ဢမ်ႇမီးသင်သေၸိူဝ်ႉ သေပိူင်- ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း KIA ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူးလီႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 19/01/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 38.34 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1357.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 197.67 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ) ။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 19/01/2017 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 18/01/2017 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 38.23 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1355.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ  1 ယႅၼ်ႉ = 196.36 ပျႃး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း ပွတ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်၊ တေမိူဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈၶႄႇ၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇတီႈတိၼ်ၾၢႆႇၶႂႃ၊ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/01/2017 ၵၢင်ဝၼ်းယၢမ်း 11:15 မိၼိတ်ႉ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈၺုၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း (လွႆ) ၵူၼ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ တင်းမေးၼၢင်းမၼ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်သေၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း၊ ၸွမ်းတၢင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတီႈႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈၶႄႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တိၼ်မၼ်းၸၢႆးၾၢႆႇၶႂႃ တႄႇဢဝ်တီႈ ၶေႃႈတိၼ်မၼ်းလူင်းၵႂႃႇၸူးၽႃႇတိၼ်မၼ်း တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇယွၵ်းယွႆၵႂႃႇမူတ်း- ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸုမ်းဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်၊ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁိုဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယင်းပႆႇႁူႉ။ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ တေမိူဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းတီႈႁိူၼ်းသေ မိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း- ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ။


ၸၢႆးဢၢႆႈၺုၼ်ႉၼႆႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ တိၼ်မၼ်းၵေႃႈယွၵ်းယွႆၵႂႃႇ၊ မၼ်းၵေႃႈၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းသေ မိူဝ်းၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်း၊ တေၵႂႃႇႁူင်းယႃ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇၽႅဝ်ၵၢင်တၢင်းၵူၺ်း၊ ယွၼ်ႉလိူတ်ႈမၼ်းတူၵ်း လိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇသိုပ်ႇမိူဝ်းလႆႈ၊ မၼ်းလႆႈပွႆႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢင်တၢင်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃ၊ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ မၼ်းၸၢႆးယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉမီးယူႇတီႈ ႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ- ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီ ယႂ်ႇလူင်ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ယႂ်ႇလူင် တႃႇသွင်ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ ။


ဝၼ်းတီႈ 07-08/02/2017 လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ ၸုမ်းတူင်ႉ ၼိုင် တူင်ႇဝူင်း တႆးလၢႆမူႇ လၢႆၸုမ်းလႄႈ တင်းပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 70 ပီ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ လွင်ႈပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်မႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။


ၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တေဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ လွင်ႈပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈလၢၼ်ၸိူဝ်းမႃးၸွမ်းလင်ၼၼ်ႉ ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉၵႂႃႇ တေသပ်းလႅင်းပိုၼ်းပဵၼ်မႃး၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီးပႃးလွင်ႈၵႃႈလွင်ႈဝႅၼ် ၾိင်ႈငႄႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေမီး ပႃး ပၢင်ႁိမ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်” ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပီမႂ်ႇတႆးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တၢင်းပွတ်း ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးပၢင်တိုၵ်း တူၺ်းၼႃႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပဵၼ်ဢၼ် တုၵ်ႉၶယၢပ်ႇ ၶၢၼ်ၸႂ်၊ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၼႄ လွင်ႈပျေႃႇလွင်ႈမူၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 70 ပီ ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈဢွၼ်ႇယိင်း/ၸၢႆး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းတူၵ်းသူး ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး၊ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/01/2017 တႄႇလူင်းတူၵ်းသူးၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၵႂႃႇတေႃႇထိုင် ဝၼ်းပွႆး ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7 ၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းလႄႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃး။ ပီၼႆႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈ တေ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တဵမ် 70 ပီ ယႂ်ႇလူင် ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ တႃႇယုၵ်ႉ မုၼ်း ပၢႆးပၺ်ၺႃၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸေႊလၢၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်သေ တေ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ လွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉ လိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးႁၼ် တီႈဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ ။


ဝၼ်းတီႈ 19/01/2017 ၼႆႉယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး ၸေႊလၢၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉလႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ၊ ပွၵ်ႉၼိူဝ်ၵၢတ်ႇ၊ ၸေႊလၢၼ်ႉ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ တေမီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇပိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ တၢၼ်ႈၶႆႈၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ ။


ၸၢႆးမၢဝ်းဢွၼ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 ၾၢႆႇၵေႃႇမတီႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ 2 ၶေႃႈ။ ၶေႃႈတီႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၼႆႉ တေမီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တေဢုပ်ႇလၢတ်ႈၶႆႈၼႄ လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး၊ ပၢႆးႁူႉႁၼ်၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႆႈႁပ်ႉႁူႉ ႁၼ်ၵႂၢင်ႈတိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ထႅင်ႈၶေႃႈတီႈသွင်သမ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈ မႃးပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်း 3 ၶေႃႈ။  ပူၵ်းပွင်၊ ၵမ်ႉၸွႆႈလႄႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈပူၵ်းပွင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီး တင်းႁူႉတင်းႁၼ်ၼမ်။ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇႁဝ်း ၶႃႈသေ တေၵမ်ႉၸွႆႈ ပၢႆးပၺ်ၺႃ။ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလူင်၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တင်းမူတ်း ပေႃးၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေထိုင်တီႈ။ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝၼ်း မိူဝ်ႈ ၽုၵ်ႈၼႆႉ လႆႈမွၵ်ႇဝႆႉ ၽူႈတေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းမူတ်း 350 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉ လိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးႁၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ၼႆႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆး တေမႃးဢုပ်ႇၶႆႈ ၶူးပူင်သွၼ် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ၊ ႁိုၼ်း (ၵႃယၢင်း)၊ ၸၢႆး ဢူးၶမ်း၊ ႁၢၼ်လဵတ်း၊ ၶုၼ်ယုင်း ၶဵဝ်လႄႈ ၼၢင်းဢေမီ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။


ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉၼႆႉ ဢၼ်လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းမႃး တင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈၵျၢတ်ႉ 200 သႅၼ်ပၢႆ၊ ၶူးတေပူင်သွၼ် ပၼ်မီး 2 ၵေႃႉ၊ တေပူင်သွၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽႃသႃ လၢႆလၢႆၽႃသႃ ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶုတ်းႁၼ်မၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ပၢၼ်သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈ 2ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်း၊ ၶုတ်းလိၼ်ႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃး မၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ပၢၼ်သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈ 2 ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢႆ 2 လႃႈသဵဝ်ႈ ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/01/2017 ၼၼ်ႉ တီႈပွၵ်ႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸႄႈဝဵင်းၶဝ်ၶုတ်းလိၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်းၼႆသေ ၶုတ်းၺႃးမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈ 2 တင်းၼမ်တင်းလၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ ။


ၵူၼ်းပွၵ်ႉၼိုင်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ဢၼ်ၶဝ်ၶုတ်းလႆႈၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈလၢႆႊၽိူဝ်ႊလ် .303 (Rifle .303) ႁၼ်ပဵၼ်ႁႃႈပၢၵ်ႇပၢႆ ၸမ်ႁိမ်းႁူၵ်းပၢၵ်ႇ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢႆ 1 ယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢဝ်ၵႂႃႇမၼ်းၵေႃႈပဵၼ် ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈ ၵျေႃႇၼၢႆႇ၊ ၶဝ်တေဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ထႅင်ႈတႄႉပႆႇႁူႉ- ဝႃႈၼႆ ။


ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၸိူဝ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေမီးထႅင်ႈမေႃႈၶမ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၶဝ်ယင်းၶိုင်ဢၢင်ႈတေၶုတ်းထႅင်ႈယူႇ တီႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ၊ ဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈလီပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပႆႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 18/01/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 38.25 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1349.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 196.82 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ) ။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 18/01/2017 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 17/01/2017 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 38.23 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1355.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ  1 ယႅၼ်ႉ = 196.36 ပျႃး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates