ၽိုၼ်ႉလူၵၢၼ်ၼပ်ႉ ဝၼ်းလိူၼ်းပီတႆး လၢႆးလႂ်ထုၵ်ႇပီမႂ်ႇတႆး 2110 လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 11/12/2015 ႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် 12/12/2015 ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီတႆး 2110 ဢၼ်တေထိုင်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ (ၸိုင်ႈထႆး) ဢိၵ်ႇတင်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇသၢင်ႈသဝ်းထင် ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၸိုင်ႈထႆးၼႆၸိုင် လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 11/12/2015 ။


ၵူၺ်းၵႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်း ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ႉ လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 12/12/2015 (ပေႃးတူၺ်းပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ တေမိူၼ်ၼၼ်) ။


မၼ်းပိူင်ႈၵၼ် 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းမိူင်းထႆး တင်း မိူင်းတႆး လႄႈပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းမၢၼ်ႈ မႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တူၺ်း တေလႆႈႁၼ်တီႈဢၼ် ပိူင်ႈၵၼ် ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းပီ 2015 ၼႆႉလိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း ပဵၼ်လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ၊ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းပီ 2015 ၼႆႉ လိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း ပဵၼ် လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 15 ၶမ်ႈ ။


ပေႃးတူၺ်းၶိုၼ်းပၵ်းယဵမ်းဝၼ်း မၢၼ်ႈ လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းပီ 2014 ပူၼ်ႉမႃး တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ လိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း မႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ၊ သမ်ႉသိုပ်ႇႁူၼ်လင်တူၺ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းပီ 2013 ၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ် လိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း မႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ။


ပေႃးမႃးၶပ်ႉတၢမ်းၵၼ်တူၺ်းၼႆ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

ပီ 2013 လိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း မႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ( မိူၼ်ၵၼ်တင်း ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၸိုင်ႈထႆး )

ပီ 2014 လိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း မႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ( မိူၼ်ၵၼ်တင်း ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၸိုင်ႈထႆး )

ပီ 2015 လိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း မႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 15 ၶမ်ႈ ( ပိူင်ႈၵၼ်တင်း ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၸိုင်ႈထႆး 1 ဝၼ်း )


ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈငိၼ်းၵႂၢမ်း ၵူၼ်းထဝ်ႈဝႃႈ လိူၼ်ၵူပ်ႉလပ်းၵိၵ်ႈ ၊ လိူၼ်ၵိၵ်ႈလပ်းၵူပ်ႉ ၼႆလႄႈ  ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ပီ 2015 ၼႆႉလိူၼ်ၸဵတ်းသမ်ႉလပ်းၵိၵ်ႈ ပဵၼ် လပ်း 15 ၶမ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်လၢႆးၼပ်ႉတႆး ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် တင်းပီႈၼွင်ႉထႆး ၵႂႃႇယဝ်ႉ ။


ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸဵမ်ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈႁပ်ႉၸဵင်မႅၼ်ႈ ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းပိုင်ႈၸဝ်ႈပၢႆးႁူႉၶူးမေႃ ဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇ လွင်ႈပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ တင်းသဵင်ႈဢွၵ်ႇမႃးပိုတ်ႇ ငိူၼ်ႈငဝ်ႈပိူင်ပဵၼ်ဢၼ် ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈပၼ် ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းလုၵ်ႈလၢၼ်လိၼ်လဵၼ် ပေႃးလႆႈလူင်ႉလႅင်းပွင်ႇပိုင်ႈသေၵမ်း တုၵ်းယွၼ်းၼင်ႇၼႆ ။


တီႈႁပ်ႉတၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈ

e-mail: seangtai@gmail.com

facebook : Tai Culture Chiangmai


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်သင်ႇ ၶၸဝ်ႈ ၊ သိုၵ်း ၊ ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်း ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 500 ၵေႃႉပၢႆ ။


ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 03/10/2015 ၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆးဢိူင်ႇသီထွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းၵႃႇတီႈဝတ်ႉ (ၵျွင်း) လူင်ြသႃႇၸဝ်ႈၵွင်းႁုင်းဢိူင်ႇသီထွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸူမ်းၶိူဝ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁွင်ႈလုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တိုၼ်းထုၵ်ႇလီသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ တိၵ်းတိၵ်းသင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸူမ်းသိူဝ်းတႃႇၸွႆးထႅမ်ယူႇ ။ ၾၢႆႇတပ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈတိုၼ်းတေသိုပ်ႇၵႂၢတ်ႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇ ” - ဝႃႈၼႆ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လႆႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ 10 ၵေႃႉပၢႆၵူၼ်းၸပ်းယႃႈ 5-6 ၵေႃႉသေ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် မွၵ်ႈငိုၼ်းႁူဝ်သိပ်းသႅၼ် ၼႆယဝ်ႉ ။

ၼၢင်းမွၼ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇသီထွတ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ယႃႈမဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးတႃႇ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်းတႄႉတႄႉ ၊ ယွၼ်ႉၽေးၶဵၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉသေ မီးလိၼ်လႆႈၶၢႆၽၢတ်ႇ ၊ မီးႁိူၼ်းယေးလႆႈယၢၼ်ၽၢတ်ႇ ၊ တႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵေႃႈလူင်လိုမ်းယွၼ်ႉၸပ်းတိတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ” - ဝႃႈၼႆ ။

ၸၢႆးၵႃႇလိင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇသီထွတ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဝူၼ်ႉတႃႇလုၵ်ႈလၢၼ် သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၊ တပ်ႉသိုၵ်းတင်းသဵင်ႈသေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉယူႇ ” - ဝႃႈၼႆ ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိူင်ႇသီထွတ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 25/3/2015 ၼၼ်ႉ ၵေႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၊ ပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈတီႈ 2 သေ မိူဝ်ႈၼႃႈမႃးၵေႃႈ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်း လူင်းႁႃသဵင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ်လႆႈၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်လႆႈ၊ ဝၢႆးသေ ႁႄႉႁၢမ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈၽၢၵ်ႇလိူၼ် ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 01/10/2015 ၼႆႉ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်လူင်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈငဝ်းလၢႆး လႄႈ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၶွင်ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။


1. ၸွမ်းၼင်ႇ ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/09/2015 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈငၢဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ် RCSS သေ လၢႆႈႁၢမ်ႈၸုမ်းပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတေလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် RCSS ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသပ်းၸႅင်ႈ ပၼ်ၶိုၼ်း လွင်ႈငဝ်းလၢႆးမႃးၼင်ႇၼႆ ။


2. ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (ဝဵင်းၶူဝ်လမ်) လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ၸွမ်ႁၢၼ် ဝိၼ်းမိၼ်းထုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/09/2015 ယၢမ်း 09:30 မူင်း ၊  တီႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၶတ်းၸႂ်ၵုမ်းၵမ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS ထႅင်ႈ ၊ သွင်ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ် ယႃႇႁႂ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် လႄႈ ပႂ်ႉပႃး လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၵတ်းၵတ်း ယဵၼ်ယဵၼ် ။


3. ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ၸွမ်ႁၢၼ် ဝိၼ်းမိၼ်းထုၼ်း လႆႈလၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸွမ်းၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ဢၼ်လၢတ်ႈၼႆႉသေ တင်ႈတႄႇဝၼ်းဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 01/10/2015 ၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းပႃႊတီႊလႄႈသင် ၊ သုၼ်ႇတူဝ် ပုၵ်ႉၵလ ၽူႈတေလူင်းသူၼ်းတုမ် ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈသင် တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ပွင်ႇလႅင်းတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS သေ လူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်းတုမ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵႂႃႇလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၶိုၼ်း ယူႇၼႆ ၸင်ႇလႆႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွင်ႇလႅင်းသပ်းၸႅင်ႈ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးပၼ်ၶိုၼ်း ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ တၢင်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇ တွင်ႈထၢမ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးလႃႉ တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း RCSS/SSA ယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း တွင်ႈထၢမ် ပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇၶိုၼ်း ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/09/2015 ယူႇတီႈ RCSS/SSA လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ လမ်းယိုဝ်း RCSS/SSA သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၊ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸွမ်းငႃးသိုၵ်း ၊ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းပွႆႇသႂ်ႇ တီႈမူႇၾုင်ၵူၼ်းယူႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ။ ဢိင်ၼိူဝ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ RCSS/SSA ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾၢင်ႉတိူၼ်ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ႁူၺ်းသူၼ်းႁႃသဵင် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း - ၼႆယဝ်ႉ ။


ဢၼ် RCSS/SSA ႁၢမ်ႈပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် လူင်းႁႃသဵင်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်း 16 ပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၼွင်ၶဵဝ် ၊ သီႇပေႃႉ ၊ မိူင်းၵိုင် ၊ လၢႆးၶႃႈ ၊ ပၢင်လူင် ၊ ၵေးသီး ၊ မိူင်းၼၢႆး ၊ လၢင်းၶိူဝ်း ၊ မွၵ်ႇမႆႇ ၊ မိူင်းယွၼ်း (ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း) ၊ ၵုၼ်ႁဵင် ၊ မိူင်းတူၼ် ၊ မိူင်းယွင်း (ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သွင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵူၺ်းပႆႇပေႃး ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (12/02/2015) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 68 ပီၼၼ်ႉၵေႃႈ တူဝ်ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ၵႂႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ဝႃႈတေႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႈ လွင်ႈၶိုၼ်းလီၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


RCSS/SSA ၼႆႉ ယင်းလႆႈထုၵ်ႇတၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း ၸီႉၼႄးဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၸမ်ၸႂ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလိူဝ်တၢင်ႇၸုမ်း ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ  မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းယၢင်း KNU, DKBA, KNU/KNLA-PC တင်း RCSS/SSA လႆႈၸႂ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16/08/2015 ၼၼ်ႉ RCSS/SSA ယင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ၸုမ်းသႅၼ်းၽူႈၼမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း SDပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၊ တႅပ်းတတ်းပူတ်း ယႃႉပႅတ်ႈ ၸုမ်းသႅၼ်းၽူႈၼမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း (SD) ။ ယွၼ်ႉ 7 ၸုမ်း တူၵ်းလူင်းဝႃႈ တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ။


ပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 28-30/09/2015 (ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း) ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၵၼ် လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းၵိုတ်း SD (EAO’SDCN) ၵမ်ႈၽွင်ႈ တူၵ်းလူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ယဝ်ႉလႄႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ SD ၼႆႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼႆႉ တေၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း (NCCT) ၵႂႃႇ - ၼႆယဝ်ႉ ။


ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်း (Park Hotel) ၵဵင်းမႆႇသေ မီးလုၵ်ႈၸုမ်း SD 17 ၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။ ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NDAA) ၸုမ်းမိူင်းလႃး 2 ၸုမ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၊ တင်းမူတ်းမီး 19 ၸုမ်း။ တူဝ်တႅၼ်း 19 ၸုမ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 71 ၵေႃႉ ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (WLB) ၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း 6 ၵေႃႉ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - ဢိင်ၼိူဝ်လုၵ်ႈၸုမ်းတႃႇ 7 ၸုမ်း တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေၵႂႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၶွင် SD ၵေႃႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇဝႃႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈသေ တေဢဝ် NCCT ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇၵူၺ်း - ဝႃႈၼႆ ။


ၸုမ်းၸိူဝ်းတေၵႂႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 7 ၸုမ်းၼၼ်ႉ 1. ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ။ 2. တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ပိူဝ်ႈၽွၼ်းလီ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ (DKBA) ။ 3. တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU/KNLA-PC) 4. တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) ။ 5. ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO) ။ 6. ပႃႊတီႊပူတ်းပွႆႇရၶႅင်ႇ (ALP) ။ 6. တႅမ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတၵ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ႁူဝ်ပဝ်ႈ SD ၼေႃႇၸီႇၽူဝ်းလႃႇၸဵင်ႇၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်း KNU ။ ပေႃးဝႃႈ KNU ၵႂႃႇၵေႃႈ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းႁင်းမၼ်းၵူၺ်း ။  ဢၼ်ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ SD ပူးသျိၼ်ႇၵျူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၼႂ်း CNF ။ ၵွပ်ႈၼၼ် SD ၼႆႉ ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ဢၼ်တေႁဵတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသင်ယဝ်ႉ ၊ တေလႆႈဝႃႈ ဢႃယုမၼ်း မူတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵမ်းၼႆႉယဝ်ႉ ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တၢင်းၼႃႈ တေသိုပ်ႇၸႂ်ႉၸုမ်း NCCT ၵႂႃႇၵူၺ်း - ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵေႃႈ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ ။


ပၢင်ၵုမ်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ - ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်း Big-5 [(ၸုမ်းၶၢင်လွတ်ႈလႅဝ်း KIO/KIA ၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၊ ပႃႊတီႊမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (MNSP) ၊ ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းလႅင် (KNPP) ၊ ပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)] ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ။ ပၼ်ႁႃလွင်ႈသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ။ လွင်ႈယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (Framework) ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ။ လွင်ႈၸုမ်းၵႂႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈ ၸုမ်းဢမ်ႇလူင်း တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈ ။


ပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းတေႃႇထိုင် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၊ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 6 ၶေႃႈ ။ ၼႂ်း 6 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ပႃးလွင်ႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်တေၵႂႃႇလူင်း လၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈ ၶဝ်တူဝ်ႈတၼ်းသေၵႂႃႇ ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလူင်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်သေ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ပေႃးၵေႃႇတင်ႈလႆႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႉ ၾႅတ်ႊၻရႄႊၵႂႃႇ - ၼႆယဝ်ႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃပူၵ်းပွင်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တၢင်ႇပၢႆႉ တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃပူၵ်းပွင်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တေၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ သုၼ်ႇတူဝ် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် လူင်းႁႃသဵင် တၢင်ႇပၢႆႉဝႆႉလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈသၢပ်ႇဝဵင်း ။


ဢိင်ၼိူဝ် ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် (ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း) ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃပူၵ်းပွင်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး (Shan Agricultural Development-SAD) တေၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ သုၼ်ႇတူဝ် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၊ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 28/09/2015 မႃးၼႆႉလႆႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် လိူၵ်ႈတင်ႈ ။ ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ တင်းလိူၼ်ၵေႃႈ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသေ သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၵႂႃႇ - ၼႆယဝ်ႉ ။


“ ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ တေယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်သေ ၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇတီႈလၢင်းၶိူဝ်း ၊ တီႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပႆႇပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈသေ ပႆႇလႆႈလူင်းၵႂႃႇႁႃသဵင် ။ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈတႄႉ တီႈတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇပေႃးမီးၽူႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လႆႈလူင်းႁူၺ်းသူၼ်း ႁႃသဵင် ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၵမ်ႈၼမ် ၊ လႆႈႁႃထၢၼ်သဵင်ဝႆႉတၢင်းၼႂ်းဝဵင်းၵူၺ်း ”- ဝႃႈၼႆ ။


ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ႁိုဝ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်းၼႆႉ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ယၢမ်ႈႁွင်ႉၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ။ မီးၵၢၼ်ၼႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉတၢင်းမေႃလၢႆးႁဵတ်း ၾုၼ်ႇ (မျေႇဢေႃးၸႃႇ) သၽႃႇဝ ၊ လၢႆးၽုၵ်ႇတူၼ်ႈၵႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၸပ်း ၊ ယႃႇႁႂ်ႈမီးမူင်ႈမႅင်း မႃးၸပ်းမႃးၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ - လွင်ႈတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းလူင် ပိူဝ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၊ တႃႇတေယူႇၼႂ်းသၽႃးသေ တုၵ်းယွၼ်းပၼ်သုၼ်ႇလႆႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ။ ၶႃႈႁဝ်းတိုၵ်ႉႁႃတၢင်ႇပၢႆႉၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ။ ဢၼ်တၢင်ႇပၢႆႉၵႂႃႇၼႆႉ တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း 1 ဢၼ် ၊ တီႈၶူဝ်ဝၢၼ်ႈလူင် 1 ဢၼ် ၊ တီႈၶူဝ်ႁူၺ်ႈလိုၵ်ႉ 1 ဢၼ် ၊ တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ 1 ဢၼ် ၊ တီႈဝၢၼ်ႈတဵင်း 1 ဢၼ် တင်းမူတ်းမီး 5 ဢၼ် ။ ပေႃးပဵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းတႄႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇ ၊ တွၼ်ႈတႃႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸူၵ်းၼႂ်းထွင်းဢွၵ်ႇတင်းမူတ်း - ဝႃႈၼႆ ။


ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ႁိုဝ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်းၼႆႉ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈၼႄတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၊ တႃႇတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ဝႆႉၵၢၼ်မိူင်းပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇၵူၺ်း ။ တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၼႆႉ ၶဝ်လိုမ်းဝႆႉ ။ ၶႃႈႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လႆႈယူႇလီၵိၼ်လီၵေႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် မႃးႁင်းၵူၺ်းမၼ်း ။  သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသၽႃးတႄႉ တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းႁဝ်း တေမီးၽွၼ်းလီတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ - ဝႃႈၼႆ ။


တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပႃႊတီႊၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ မီးပႃႊတီႊယႂ်ႇ 4 ဢၼ် 1.ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၊ 2.ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၊ 3.ပႃႊတီႊသၢင်ႇသီႈ (USDP) ၊ 4.ပႃႊတီႊၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်ႈၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလိူၵ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၼၼ်ႉ တူဝ်ၵဝ်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပႃးလႄႈလႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ႁင်းၵူၺ်း ဢၢၼ်းပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ။

သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းတႆး သူင်ႇပွၵ်ႈၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆး ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းသေ တၢင်ႇလူတ်ႉသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူင်းတႆး တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2015 ။


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆး 6 ၵေႃႉ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈလႅၼ်လိၼ် ၾၢႆႇထႆးတိတ်းၸပ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၊ တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၸႄႈ တွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်ၺႃးၺွပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် (ၽၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇ) ဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈၼႆယဝ်ႉ ။


ႁႅင်းၵၢၼ် 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ် (1) လုင်းၽေႃးၵႃႉ (မိူင်းလၢႆးၶႃႈ) ၊ (2) ၸၢႆးသူႉၸိင်ႇတႃႇ (မိူင်းၼၢႆး) ၊ (3) ၸၢႆးတေႇယ (မိူင်းၼၢႆး) ၊ ထႅင်ႈသၢမ်ႉၵေႃႉဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ - ဝႃႈၼႆ ။


ၸၢႆးၽေႃးၵလၢတ်ႈဝႃႈ  - “ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးပေႃးဝႃႈမီးငိုၼ်းၶမ်းပေႃးၸႂ်ႉ ၊ မီးတီႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ၵုမ်ႇထူၼ်ႈယူႇၸိုင် ဢမ်ႇတၢပ်ႈမႃးၵေႃႈလီယဝ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇမေႃၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ၼႆႉ မၼ်းယူႇယၢပ်ႇၼႃႇတုၵ်ႉၶၼႃႇ ” ဝႃႈၼႆ ။


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ - “ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် တေမိူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ တေၵႂႃႇၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ ငိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၵၢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ယၢပ်ႇၸႂ်တႄႉၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈၼႆႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆးမ တ်ႉတႃ 63 တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ သင်ၽႂ်ဢဝ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈၸွႆႈထႅမ် ၊ ပၼ်တီႈယူႇသဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈၸိူဝ်ၼႆႉ တေမီးတူတ်ႈတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 10 ပီမႆငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 100,000 ဝၢတ်ႇၼႆယဝ်ႉ ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ဝူၼ်ႉၵႂင်ယူႇႁႃႉ တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႆႉ ပႃႊတီႊ ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 8/11/2015 တင်းမူတ်း မီးယူႇ 29 ပႃႇတီႇ ။ ၼွၵ်ႈသေ ပႃႊတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပဵၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ် ၶိုၼ်းၶႅင်ႇၵၼ် ။


မၢင်ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်း ပႃႊတီႊသၢင်ႇသီႈ ၊ မၢင်ၸိူဝ်းယူႇတီႈ ပႃႊတီႊၼူၵ်ႉယုင်း ၊ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ယူႇၼႂ်း ပႃႊတီႊဢၼ်တၢင်တူဝ်တႆး သေ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ။ ပေႃးယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးသေ ဝူၼ်ႉၵေႃႈ တေၵႂင်ၸွမ်းတႄႉယူႇ ။


မိူၼ်ႇၼၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းမီးၸိုဝ်ႈသဵင်သေ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇသၽႃးသၢမ်ထၢၼ်ႈ ပွတ်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ႁိုဝ် ၸၢႆးလိူၼ် ပႃႊတီႊႁူဝ်သိူဝ် (သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3) ၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၼၢင်းၵဵင်ၽွင်းတိပ်ႉ ပႃႊတီႊသၢင်ႇသီႈ (သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3) ၊ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း ပႃႊတီႊသၢင်ႇသီႈ (သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း) ၊ ၸၢႆးမျိၼ်ႉမွင်ႇ ပႃႊတီႊၼူၵ်ႉယုင်း (သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 2 ) - ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တႆးသဵင်ႈသဵင်ႈ ။ သမ်ႉမီးၸိုဝ်ႈသဵင် ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ။


ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်း (ၸၢႆးလိူၼ်) ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈပိုၼ်ႉပွႆႇ ပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်း တင်းၼမ် ဢမ်ႇၶၢင်းႁိူဝ်ႉၶၢင်းမွႆႈ ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁူႉၸၵ်းမၵ်းၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈလွႆ သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ၵမ်ႉထႅမ်ပႃႇထိူၼ်ႇၶဵဝ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ သၢၼ်ၶတ်း ဢၼ်ဢမ်ႇထမ်းတြႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယႃႉပႃႇထိူၼ်ႇပႃႇၶိူဝ်း ၊ ၶုတ်းႁႄႈ ၶုတ်းမိူင် တဵင်ၽၢႆ ။


ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းယႃ “ ယူႇလီၶႃႈ ” ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းသေ ၶဝ်ႈၼႂ်း ပႃႊတီႊသၢင်ႇသီႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2010 သေ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမႃး တင်ႈတႄႇ 2011 – 2015 ယၢမ်းလဵဝ် ။


ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၼၢင်းၵဵင်ၽွင်းတိပ်ႉ ၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ် ပဵၼ်မေႃယႃ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ဢိင်ၼိူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ သေ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်း ပႃႊတီႊသၢင်ႈသီႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2010 (ဢမ်ႇပေႉ) ၊ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇထႅင်ႈ ႁွပ်ႈသွင် (ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015) ၵမ်းၼႆႉ ။


ၸၢႆးမိၼ်ႉမွင်ႇသမ်ႉ ပဵၼ် Lawyer ၽူႈတၢင်ၼႃႈ ၾၢႆႇပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ မီးၸိုဝ်ႈမီးသဵင် ၊ ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၺႃးသူင်ႇၵႂႃႇၵုမ်းၶင် ၼႂ်းၶွၵ်ႈလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈႁူႉၸၵ်းၼမ် ။ တိုၼ်းယူႇၾၢႆႇ ပႃႊတီႊၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်ၼၢင်းဢွင်ႇ သၢၼ်းသုၵျီႇဢွၼ်ႁူဝ်မႃး တင်ႈတႄႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 1990 ။


ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼေႃႈၽူႈတႅၼ်းသီႇၵေႃႉ ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တႆးမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ။ ပႃႊတီႊ လႄႈ လွၵ်းၸုၵ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ။ လိူဝ်သေ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း တင်း ၼၢင်းၵဵင်ၽွင်းတိပ်ႉ ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းဢမ်ႇလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ တေဝူၼ်ႉၵႂင်တႄႉယူႇ ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေတွတ်ႈၶႅပ်းပၼ်ၽႂ် ။


ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ၵူၼ်းယူႇမိူင်းတႆးၵမ်ႈပႃႈၼမ် ၊ တႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၽႂ်ၵေႃႈတူၺ်း ၽွၼ်းလီ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈလီလႆႈပဵၼ် ပဵၼ်ဢွၼ်တၢင်း ။ ပီႈၼွင်ႉတႆး လႄႈ ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းတႆး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ တူၺ်းၽွၼ်းလီၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽႂ်မၼ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ ။


ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ထဵင်ၵၼ် ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယဝ်ႉ ။ ယွၼ်ႉႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႃႇသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈပေႃးဝႃႈ တႆး ၼႆႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်သေပွၵ်ႈလႄႈ တေၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းပၼ် ပႃႊတီႊတၢင်ႇဢၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ ၼႆၵေႃႈမီး ။ ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ။


ၵိုင်ႇလီ ပိုတ်ႇႁူ ပိုတ်ႇတႃ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈသေ ယွမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်း လဵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ။


ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႄႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၼီႈၵေႃႉထုၵ်ႇပၼ် ဢမ်ႇပၼ် ၊ ၼီႈ ၵေႃႉထုၵ်ႇလႆႈဢမ်ႇလႆႈ လႄႈ ပၼ်ႁႃ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸင်ႇၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃး တင်ႈတႄႇ 1947 မႃးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ။ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၊ ပတ်ႉၶႅပ်းလႅၼ်းၶႃ ၼႄၵၢင်ၸႂ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇပဵၼ် မႃး ။ ယွၼ်ႉၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ --- ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ထုၵ်ႇလီ မိုၼ်းတႃ ပိုတ်ႇၸႂ် ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ။


ပႃႊတီႊတႆးၼမ်ၼႃႇလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉၵႂင် ၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၼၼ် ပဵၼ်ၼႆ ၼႆသေ ဢဝ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇပၼ်ပိူၼ်ႈ ၊ ယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူၼ်ၼမ်ႉထွၵ်ႇသၢႆး ။


လၢႆးတူၺ်းၵူၼ်းသေလိူၵ်ႈ တူၺ်းၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၵေႃႉႁဝ်းတေ တွတ်ႈၶႅပ်းပၼ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေႁတ်း လၢတ်ႈႁတ်းၸႃ ၸွင်ႇတေပဵၼ်ၵေႃႉတၢင်တႅၼ်းႁဝ်းသေ ၵႂႃႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းပၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်။ ၸွင်ႇမၼ်းတေ ယွမ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈတၢႆတၢင်ႁဝ်းလႆႈ ။


လၢႆးတူၺ်းပႃႇတီႇသေလိူၵ်ႈသမ်ႉ ပိုၼ်းပႃႊတီႊ ဢၼ်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၵေႃႉႁဝ်း တေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် (ၶႅပ်းမႄး) ပၼ် ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃး ၸွင်ႇမီးပိုၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႃး ၸွင်ႇ ပႃႊတီႊၼႆႉ ႁတ်း လၢတ်ႈႁတ်းၸႃမႃး ၊  ယိူင်းဢၢၼ်း ၊ လွၵ်းၸုၵ်း၊ ၼႃႈၵၢၼ် ပႃႊတီႊ ဢၼ်ႁဝ်းတေ တွတ်ႈၶႅပ်းပၼ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈႁဵတ်းသင်မႃး ။


တူၺ်းတင်းပႃႊတီႊ တူၺ်းတင်းၵူၼ်း ၵေႃႉႁဝ်းတေလိူၵ်ႈပဵၼ် ၽူႈတႅၼ်းတၢင်ႁဝ်း ၊ ၵေႃႉတေၵႂႃႇယူႇၼႂ်းသၽႃး သေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်းပၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈလူႉသုမ်းမႃးၼၼ်ႉသေၵမ်း ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates