ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈႁၵ်ႉသႃသၼႃၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၶူးသွၼ်တႃႇသွၼ်လိၵ်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မဝၼ်းတီႈ 24-30/06/2016 ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်းၸုမ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်း ၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ တီႈဝတ်ႉၸေႃးတိၵႃႇရူင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်လူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးမေႃသွၼ်း 240 ပၢႆ ၊ သင်ၶၸဝ်ႈ 12 တူၼ် ၊ ၸဝ်ႈၶၢဝ် 2 ၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ။


ၶူးပူင်သွၼ်မီး14 ၵေႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶူးထမ်မသီရိ ၊ ၸဝ်ႈၶူးပၼ်တိတ ၊ မေႃသွၼ်ၸၢႆးလႃႉဢွင်ႇ ၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၊ ၼၢင်းမူဝ်သႅင်ၶိူဝ်း ၊ ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း၊ ၸၢႆးလၢဝ်ၶိူဝ်း ၊ ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း ၊ ၸၢႆးယီႈသႅင် ၊ ၼၢင်ႁွမ်လႅင်း၊ ၸၢႆးလႃႉၸူဝ်း ၊ ၸၢႆးလိူၼ်ငိုၼ်းၸိုၼ်ႈ ၊ ၸၢႆးၼွႆႉ ၊ ၸၢႆးသၢႆၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ပူင်သွၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉႁွပ်ႈတူဝ် ၊ လၢႆးၶႆႈဢပုမ်ႇ ၊ လၢႆးပူင်သွၼ် ၊ လၢႆးလဵၼ်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈ Game၊၊ လွင်ႈ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း Constitution 2008 ၊ လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်Edcation System ၊ လၢႆးၸတ်းဝၢင်းႁွင်ႈႁဵၼ်း Classroom Management ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ယိူင်းဢၢၼ်းၼင်ႇႁိုဝ်မေႃသွၼ်ၵူႈၵေႃႉ ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တဵမ်ထူၼ်ႈသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းပူၵ်းပွင်မူႇ ဝၢၼ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ ။
ၸုမ်းပွင်ပဵၼ်ပၢင်သွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမေႃသွၼ်ၼမ်ၼမ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈၵႂႃႇပူၵ်းပွင်ၼႂ်းဢိူင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပေႃးတေမီးပၺ်ႇၺႃႇၶိုတ်းၸၼ်ႉပဵင်းပိူၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃႈ  ႁႂ်ႈပေႃႈလႆႈႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈ ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ မီးသိၼ်ထမ်းၸပ်းတူဝ်  ပေႃးယႂ်ႇမႃးႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် တီႈပိုင်ႈတီႈဢိင် ” ဝႃႈၼႆ ။


ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်မႃးလဵင်ႉလူၼႂ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉတႄႉပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၵုၼ်လူင်၊ၸုမ်းသင်ၶ ၼႃႇယၵ ၊ ၸုမ်းၼၢင်းဢေမႆႇ ၊ ၸုမ်းၼၢင်းသႅင်ႁွမ် (ငူၺ်ႇပၢၼ်းပိၼ်ႇ) ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ထမ်မၵုၼ်ႁႆး (ၸၢၼ်း) ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း ၊ ပွၵ်ႉၼွင်ဝူဝ်၊ ၸုမ်းၵေႃႇမိူင်းၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းမႃးမိူဝ်ႈပီ 2014 တီႈၵျွင်းတေႃႇၵၢင် ဝဵင်း မီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း 135 ၵေႃႉ ၊ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 မိူဝ်ႈပီ 2015 တီႈဝတ်ႉၸေႇယသုၶ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း 150 ၵေႃႉ ၊ 2016 ပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈတီႈ 3 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးလၢႆမူႇၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်း တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ UNဝၼ်းတီႈ 26/06/2016 ၼၢင်းယၼ်ႊႁီႊလီႊ တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ UN ႁွတ်ႈၽႅဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁူပ်ႉထူပ်း လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႈတႆး ၵေႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၶႆႈၼႄငဝ်းလၢႆးမိူင်းတႆး ။


ဝၼ်းတီႈ 26/06/2016 ယၢမ်း 09:30-10:30 မူင်း ၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYN) တင်း ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်း တင်ႇလၢတ်ႈၼႄႇ လွင်ႈငဝ်းလၢႆး ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် လႄႈ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈ Golden Hill Hotel ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ။

Photo: Ying Lao Tai 
ၼၢင်းသႅင်လၢဝ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYN) လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYN) ႁဝ်းၶႃႈသေ လႆႈတင်ႇလၢတ်ႈၼႄ 1. လွင်ႈဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇပၢင် တိုၵ်းၸိူဝ်းပဵၼ် ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၊ မိူင်းဝီး လႄႈၵူႈတီႈတီႈ ၊ လွင်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉသုမ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ။ 2. လွင်ႈပၢႆႉလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၼ်ႁႃယူႇယၢမ်းလဵဝ် ၊ 3. တင်ႇၼႄလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈပီႈၼွင်ႉလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ယူႇတီႈ တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ Ms Yanhee Lee ထၢမ်ဝႃႈ - “ ယူႇတီႈမၼ်းၼၢင်းတေၸွႆႈသင်လႆႈ ဝႃႈၼႆ ။ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း TYN လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈပၼ်ႁႅင်းဢီးတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈတီႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းလုမ်ႈၾႃႉ” ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၵေႃႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈမေႃမႃး ႁူမ်ႈၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ၼမ် ” ဝႃႈၼႆ ။


ၸၢႆးထမ်းဢၢႆႈ ၽူႈတင်တူဝ် ၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ  ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လူင်ႉလႅင်းၼႄၵူၼ်းမိူင်း / ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ၊ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း တင်းပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ႁူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ယႂ်ႇဢၼ်လူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း” ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ႁူင်းၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင် ဢၼ်မႃးပၵ်း တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၾၢႆၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေဢမ်ႇဝႃႈ၊ မိူင်းတႆးသေဢမ်ႇဝႃႈ ၊ တေႃႈလဵဝ် ပႆႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မၼ်းငမ်းယဵၼ် တႄႉယဝ်ႉၼႆၸိုင်  မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၸင်ႇမႃးထတ်းသၢင်ႈၶိုၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၶိုၼ်းသေ ထုၵ်ႇႁဵတ်းၸင်ႇၵွႆႈႁဵတ်း လႆႈတင်ႇလၢတ်ႈၼႄၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်း ၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း UN ၼၢင်းယၼ်ႊႁီႊလီႊ (Ms. Yanghee Lee) မွၵ်ႇၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYN) တင်း ၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ႁူမ်ႈပႃး ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးထႅင်ႈလၢႆၸုမ်း ၸုမ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ၊ ၸုမ်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ၼႆယဝ်ႉ ။


ယူႇတီႈၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႆႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၶဝ်ႈ 4 ၵေႃႉ ၊ ၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိုင်းတႆး 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ ။
ပူၼ်ႉမႃး 21/06/2016 ၼၢင်းယၼ်ႊႁီႊလီႊ(Ms. Yanghee Lee) တူဝ်တႅၼ်း ၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း UN ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး တီႈတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/06/2016 ၶၢဝ်းတၢင်း 12 ဝၼ်း ၼၢင်းယၼ်ႊႁီႊလီႊ(Ms. Yanghee Lee)ၼႆႉ တေသိုပ်ႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၼႂ်းမၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆၸုမ်း ဝႃႈၼႆ ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်တိုၵ်းတေႃးယႃႈမဝ်းၵမ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း 13 ဢိူင်ႇ 4 ၸႄႈဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁႃ လၢႆးတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် ႁၼ်တၢင်းဢွၵ်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ် 3 ၶေႃႈ ။


ဝၼ်းတီႈ 25/06/2016 သင်ၶၸဝ်ႈ ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်တႃႇႁႃလၢႆးတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉသၢမ်သၼ် ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ သၼ်လွႆသၼဵၼ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ သင်ၶၸဝ်ႈ ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဢိူင်ႇလႄႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း365 ၼႂ်း 13 ဢိူင်ႇ 4 ၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်လူင် ၊ လၢႆးၶႃႈ၊မိူင်းၵိုင်လႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ။
ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် 3 ၶေႃႈ - 1. ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇလႂ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉတေလႆႈၵုမ်း ၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ။


2.  သင်ဝႃႈမီးၽႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၸိုင်တေဢဝ် သူင်ႇပၼ် ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၽူႈမီးဢမ်းၼၢတ်ႈၶဝ်သင်ယင်းဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸိုင်တေလိုပ်ႈႁေႃးဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ။ 3. ၾၢႆႇသင်ၶၸဝ်ႈ တေပွၼ်းထမ်းသင်ႇသွၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပၼ်တၢင်းႁူႉၽွၼ်းၸႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်သေတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈတၵ်ႉၵႃႇၵႆ ယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ။
ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်မ ၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ် ဝႃႈၼႆႉမၼ်းႁဵတ်းႁၢႆႉ ၽဝၸၢတ်ႈ ပၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႃႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉ ၊ မၼ်းပဵၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်ဢၼ်ၽူႈ ၶဵၼ်ႁဝ်း ယိုဝ်းႁဝ်းယူႇၵူႈဝၼ်းလူၺ်ႈတီႈႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉတူဝ် ၽေးႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆႉၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝ ၼ်း ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ယၢမ်းလဵဝ်ၵႃႈၶၼ်ယႃႈမဝ်းၵေႃႈထုၵ်ႇ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈဢၼ်ၸဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇလႄႇပၼ်ပၢင်ပွၼ်ႈထမ်းတြႃးတိုၵ်းတေႃးယႃႈမဝ်းၵမ် ယိူင်းဢၢၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပေႃး တေႁူႉၽွၼ်းၸႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆယဝ်ႉ” ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 /06/2016 သင်ၶၸဝ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်မ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ၊ ၸဝ်ႈၶူးၸေႃး တိၵႃႉ ဝတ်ႉၵုင်းတီး မိူင်းၵိုင် ၊ ၸဝ်ႈၶူးဢေႃးၸေႇယ ဝတ်ႉၵျွင်းၶမ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းတႆး  ၼၢင်းသႅင်လူႇ လႄႈ ၼၢင်းၶမ်းယူင်ႇႁူမ်ႈၵႂႃႇပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈပၢႆးယူႇလီတီႈႁွင်ႈၵုမ်းၶင် ပၢင်သဝ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းမူတ်း 36 ၵေႃႉ ႁပ်ႉႁူႉထွမ်ႇ ဢဝ်ထမ်းလီၵႂၢမ်းၵႃႈ ။


ပၢင်ပွၼ်ႈထမ်းတိုၵ်းတေႃးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူမ်ႈၵၼ်သေၸတ်းႁဵတ်းမႃးလၢႆတီႈလၢႆတၢင်းမိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်ႉယၢၼ်း ၊ ထုင်ႉပူင်း ၊ သီႇသႅင်ႇ ၊ ပၢင်လူင် ၊ မိူင်းၼွင် ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၼမ်ႉၸၢင် ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင် ၊ လွႆလႅမ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်း တႆး (SWAN) ၵေႃႈ ၵႂႃႇပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈပၢႆးယူႇလီၸွမ်း ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYN) တင်း ၸုမ်း “ ၶမ်းၵူႇ”  လွင်ႈႁဵၼ်းတႃႇၵႅမ်တူဝ်ႁုၼ်ႈယႂ်ႇ (Kham Ku Central) ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၾိုၵ်းလိူမ်ႉ ၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တင်းမူတ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 40 ပၢႆ ။

Photo: Tai Youth Nework/ Ying Lao Tai/ Kham Ku Central 
ဝၼ်းတီႈ 26-28/06/2016 ယၢမ်း 09:00-16:00 မူင်း ၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး( TYN) တင်း ၸုမ်းၶမ်းၵူႇ (Kham Ku Central) ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် တႃႇ 3 ဝၼ်း  တႃႇပူင်သွၼ် ၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ယုၵ်ႇမုၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ  ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼင်ႇၵၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၊ ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မေႃႁၵ်ႉႁွမ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ/ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်တီႈ ႁူင်းႁေႃသႅၼ်မူဝ်ၶၢဝ် ၊ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ။


ၼၢင်းသႅင်လၢဝ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYN) လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးႁဝ်း မီးတၢင်းႁူႉၼမ် တၢင်းႁၼ်ၵႂၢင်ႈ ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼင်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈမေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ် ၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၊ ႁႂ်ႈမေႃပူၵ်းပွင်ပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶိုၼ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် မေႃႁၵ်ႉႁွမ် ၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်းႁဝ်းၶိုၼ်း ”  ဝႃႈၼႆ ။


တီႈပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼၼ်ႉ ၽူႈပူင်သွၼ်ပၼ် ပဵၼ်ၶူးၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁွင်ႈႁဵၼ်း “ ၶမ်းၵူႇ” (Kham Ku Central) ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ််ဝီ ၊ ၸႄႈဢူ ၼႆယဝ်ႉ ။


ဝၼ်းတီႈ 05/06/2016 ပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်း တီႈသႅၼ်ဝီယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 29/12/2015 သမ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈၼ်ႂ်းၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်ႉပိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆးသေ လႆႈပၼ်ပၢင်သွၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆ ၸႄႈဝဵင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း တူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ၵုမ်ၵၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ဢၼ် ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ။

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း တူဝ်ႈမိူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢပ်ၵုမ်ၵၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ
ဝၼ်းတီႈ 24-25/06/2016 ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း တူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ၵုမ်ၵၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်းႁေႃႊလီႊၻေႊဢိၼ်ႊ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် (ပွၵ်ႈ 2) ၊ လွင်ႈတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ၊ လွင်ႈတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၊ တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၽူႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႅဝ်ပၢင် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) ပူးၸိၼ်ႇၵျူင်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။


“ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈယိပ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းယူႇ ၊ တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းမီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉဝႆႉယူႇ ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းလၢႆၼႆႉ ထုၵ်ႇလႆႈၽွမ်ႉၵၼ် ၊ ထုၵ်ႇလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵွင်ႉသၢၼ်တင်းပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇ ၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်း လွင်ႈၶိုၼ်းလီၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉ - ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မူႇတူးသေးၽူဝ်း ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။


ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း တူဝ်ႈမိူင်း (NCA)ဝႆႉသေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ၵုမ်ၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO) ၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) ၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) ၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ (DKBA) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႊသီႊငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC) ၊ ပႃႊတီႊပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ALP) ၸိူဝ်းၼႆႉ ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 27/06/2016 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 33.35 ပျႃး ၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ (US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1181.50 ပျႃး ၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 181.73 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ) ။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 27/06/2016 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 26/06/2016 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 32.848 ပျႃး ၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ (US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1179.0 ပျႃး ၊ ငိုၼ်းၶႄႇ  1 ယႅၼ်ႉ = 178.93 ပျႃး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 26/06/2016 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 33.2694 ပျႃး ၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ (US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1174.51 ပျႃး ၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 179.67 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ) ။

ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 26/06/2016 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 25/06/2016 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 32.848 ပျႃး ၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ (US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1179.0 ပျႃး ၊ ငိုၼ်းၶႄႇ  1 ယႅၼ်ႉ = 178.93 ပျႃး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates