ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸတ်း ႁဵတ်းပၢင် လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး (Shan Farmer Network) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ သၽႃဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်။


ပၢင်ၵုမ်လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ လွင်ႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ သၽႃဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်
ပၢင်ၵုမ် လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင် ဝတ်ႉလွႆငိုၼ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 29/3/2015 ထိုင် 30/3/2015 ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင် ၶဝ်သပ်းလႅင်းၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ ဝၢင်းၽႅၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶူဝ်းႁႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်း သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး။  ယွၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ လူင်ၶဝ် ၶဝ်ႈမႃး ၸတ်းႁူင်းၵၢၼ်၊ ၶုတ်းဢဝ်ၶူဝ်းႁႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၺႃးၸၢၵ်ႇလုသုမ်း ယွၼ်ႉမၼ်းၵႃႈႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈသပ်းလႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉ တၢင်းႁၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်သွၼ်။


လိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ ငဝ်းလၢႆးငမ်းယဵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်သင်ယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းသုၼ်ႇလႆႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးသေ လၵ်းမိူင်း 2008 သမ်ႉ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢင်ႈၺႃးၸၢၵ်ႇတုမ်ႉယွၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈ ပိူင်ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးလႄႈပၼ်ႁႃၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး။ လွင်ႈလႆႈၺႃးယိုတ်းတီႈလိၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈ တူင်ႈၼႃး။ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သမ်ႉမီးသင်လၢႆလၢႆ ။ ၸၢင်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တုၵ်းယွၼ်း ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မိူဝ်းၼႃႈ တေႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်သွၼ်သွင်ဝၼ်း ၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး သွင်ၵေႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ထုင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် - ၸၢဝ်းယၢင်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁိမ်းႁွမ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 25 ၵေႃႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႄႈ UNOCHA တေၸတ်း ပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်းဝၼ်းတီႈ 04-05/04/2015 တေမႃးၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (3) ၸုမ်းလႄႈ UNOCHA  ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၸတ်းပၢင် ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်မိူင်း တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ - ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYN)၊ ဢွင်ႈႁဵၼ်းတႃႇၵႅမ်တူဝ်ႁုၼ်ႈယႂ်ႇ “ၶမ်းၵူႇ” KKCSD ၊ ၸုမ်းၵႃႈၸိူင်းတႆးသီတႃ (SETA) ၶဝ်သၢမ်ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုင်သၢင်ႈ။ ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈသမ်ႉ United Nations Office for the Co–ordi nation of Humanitarian Affairs (UNOCHA) ၊  ငဝ်ႈငုၼ်း ၻီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD တင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တၢင်ႉယၢၼ်း ။


ဝၼ်းတီႈ 4/4/2015 ပၢင်သွၼ်ႁဵတ်းတီႈ ပၢင်ႇမႆႉႁုင်း ၵွင်းမူးႁူဝ်မၢင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မၢင်း၊ တွၼ်ႈတႃႇဝၼ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈ ပဵၼ် UNOCHA ၊  ဝၼ်းတီႈ 5/4/2015 သမ်ႉႁဵတ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈတေႃလွၵ်ႇ၊ ဢိူင်ႇလူင် ပူင်း တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼႆႉသမ်ႉ ပႃႊတီႊ ႁူဝ်သိူဝ်ၵမ်ႉၸွႆႈ။


ၸၢႆးပ ၽူႈၶိုင်သၢင်ႈ တႃႇပဵၼ်ပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ - “ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်ၵူၺ်း တေမီးပႃး ပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ သူင်ႇၽွၼ်းလီ ႁႂ်ႈၸိုင်ႈတႆးၵႆယၢၼ်လွင်ႈၶွင်ႈၶမ် ၊ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပဵၼ်တီႈမၢႆ တွင်း ဝၼ်းၵႆယၢၼ်ၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇမႅင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ” - ၼင်ႇၼႆ။


ၸၢႆးပ တၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- “ၶူးသွၼ်ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၶမ်းၵူႇ တေမႃးပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆဢေႃႈ၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မူႇၸႄႈ သမ်ႉ တေမႃးပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ပႂ်ႉပႃး ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးသေ ၸုမ်းၶူးဝၼ်း လႅင်းၶဝ်သမ်ႉ တေမႃးၵႃႈၸိူင်း ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၼႆဢေႃႈ” - ဝႃႈၼႆ။


ပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တင်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၶမ်းၵူႇ(KKCSD) ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ယၢမ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်သွၼ် ၶၢဝ်းပွတ်းတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ။


ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃးတႆး (SFN) တိုၵ်ႉၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃး ၵဵဝ်ႇၵပ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးလႄႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁၵ်ႉသႃၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈပဵၼ်ၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းပၢင်ၵုမ်လူင် ဝူင်ႈၵၢင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း NCCT တင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ UPWC ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း ပဵၼ်ၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း (Roadmap) ။

Photo: Nyo Ohn Myint
ပၢင်ၵုမ်ဝူင်ႈၵၢင် ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း (NCCT) တင်း ၸုမ်းၶိုင်ပွင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPWC) ၼႆႉဝၢႆးသေၸတ်းပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17-18/03/2015 တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ၊ ၶိုၼ်းၸတ်းထႅင်ႈမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 30-31/03/2015 ။  ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30 ၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ယူင်ႉၶၢပ်ႈ တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း (NCA) ။ ဝၼ်းတီႈ 31/03/2015 တေတႄႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈႁူဝ်တီးၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းမူတ်း 7 ၵၼ်၊ မီး 33 ႁူဝ်ၶေႃႈ၊ 86 တွၼ်ႈ။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး (ဝၼ်းတီႈ 31/03/2015)ၼႆႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်း ပဵၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း (Roadmap) ။ ၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ 1.ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း။ 2.တေလႆႈမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ယူင်ႉၶၢပ်ႈ။ 3.တေမီးလွင်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵၢၼ်မိူင်း။ ၽွင်းတိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ တေဢုပ်ႇပႃးလွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း။ 4.တေမီးလွင်ႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ပေႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ 5.တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ 6.တေတၢင်ႇတီႈသၽႃး ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ဢဝ်လွင်ႈႁပ်ႉႁွင်း/မၵ်းမၼ်ႈ။ 7.တေမႃးလူင်းမိုဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ႉဢွၵ်ႇတူဝ် (ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ်မၼ်း) ၵႂႃႇ- ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Pyidaungsu Institute-PI) ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလၢတ်ႈ။

ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်း တေမိူဝ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈ တီႈၵူၼ်းလူင်ၽႂ်မၼ်း၊ ပေႃးတၢင်ႇၼႄၵူၼ်းလူင်ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းလူင်ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၶဝ်တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၸတ်းပၢင်ၵုမ်သုတ်းယွတ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပေႃးဝႃႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် / သုတ်းယွတ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ် တႅပ်းတတ်း။ ပေႃးမႃးတႅပ်းတတ်းယဝ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တေလႆႈမူၼ်ႉမႄးသင်သေပိူင်ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၶဝ်တေတိတ်းတေႃႇၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၼတ်ႉမၢႆ/ၽတ်းဝၼ်းတီႈဢၼ်တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ် တေႃႇပေႃးထိုင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႆႈၼႆႉ လၢႆၾၢႆႇလၢႆၵေႃႉလၢမ်းဝႃႈ တေလႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 2 လိူၼ်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈမၼ်းၼႆႉ လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၵေႃႈမႃးထိုင်သေ ဢၼ်တေၵိုတ်း ယင်ႉၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေမီးၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၸုမ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶဝ်တႄႉတေမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၼႆႉၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း၊ တေမီးၵၢၼ်သပ်းၸႅင်ႈၼႄ ၵၼ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇပွင်ႇၸႂ်၊ ၸွင်ႇတေႁပ်ႉဢမ်ႇႁပ်ႉ၊ ပေႃးဢမ်ႇႁပ်ႉသမ်ႉၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးတီႈလႂ်လၢႆလၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တင်းၼမ်တႄႉမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ယူႇ မီးသင်ၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ၊ ႁႂ်ႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇ- ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ဝူင်ႈၵၢင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း NCCT တင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ UPWC ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈတီႈ 7 ၸတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ။ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ  ၸတ်းမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ (17-18/03/2015) သေ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇ၊ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 30-31/03/2015 ၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17-18/03/2015 ၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ထႅင်ႈ။ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


NCCT တင်း UPWC လႆႈၸႂ်ၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း NCCT တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ UPWC သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၊ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈႁူဝ်တီး ပိူဝ်ႈတႃႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း။


ဝၼ်းတီႈ 30/03/2015 (မိူဝ်ႈဝႃး)ၼႆႉၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း (NCCT) တင်း ၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPWC) ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 7 ထႅင်ႈ၊ ဝၢႆးသေတႄႇပၢင်ၵုမ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/03/2015 ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈသေ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/03/2015 ။ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် လႆႈၸႂ်ၵၼ်ယူင်ႉၶၢပ်ႈ တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း (NCA) ။

ယူင်ႉၶၢပ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း (NCA)ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 7 ၵၼ်၊ 33 တွၼ်ႈ လႄႈ တွၼ်ႈယွႆႈ 86 တွၼ်ႈ။ 7 ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 31/03/2015 (မိူဝ်ႈၼႆႉ) တေတႄႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈႁူဝ်တီးၵႂႃႇ။

ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼၢႆႁူင်သႃ လၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းၾၢႆႇ NCCT တင်း UPWC လႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းၼႆႉ NCCT ယင်းပႆႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ NCCT ယင်းမီးၸုမ်းၽူႈၼမ်းယူႇ၊ ယင်းတေလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ထႅင်ႈသေ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၾၢႆႇၽူႈၼမ်း NCCT မီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၶႂ်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ထႅင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ တေလႆႈဢဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ တူဝ်ၽူႈၼမ်းၶဝ်ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ၾၢႆႇ NCCT ၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ တေၼမ်းဢဝ်မိူဝ်းႁၢႆးငၢၼ်း ၸၼ်ႉၽူႈၼမ်း ၼႂ်း NCCT ထႅင်ႈ၊ ၸင်ႇၵွႆႈတႅပ်းတတ်းသေ ပႃးၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း- ဝႃႈၼႆ။

ဢူးလႃႉမွင်ႇသူၺ်ႇ (MPC) လၢတ်ႈဝႃႈ- ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၵၼ် ယူင်ႉၶၢပ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း တွၼ်ႈၵၼ်လူင် 7 ၵၼ်၊ 33 တွၼ်ႈ လႄႈ တွၼ်ႈယွႆႈယႅမ်းထႅင်ႈ 86 တွၼ်ႈ။ တွၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ တေမိူဝ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၸၼ်ႉၽူႈၼမ်း ၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ပေႃးလႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၸၢင်ႈမႃးၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ဝူင်ႈၵၢင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း NCCT တင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ UPWC ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈတီႈ 7 တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ။ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ  ၸတ်းမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ (17-18/03/2015) သေ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇ၊ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 31/03/2015 ၼႆႉ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ- ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ NDAA-ESS (ၸုမ်းမိူင်းလႃး) ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း NCCT - ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း NCCT တင်း UPWC  ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17-18/03/2015 တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ။ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ- ၽူႈၵမ်ၵပ်းလုမ်း ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Pyidaungsu Institute-PI) ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ယၢမ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ မၢၼ်ႈၼႄး သိုၵ်းတႆးပႂ်ႉယိုဝ်းရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်း၊တူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ မၢၼ်ႈၼႄးသိုၵ်းတႆးယိုဝ်းၶဝ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း။


ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇထႅမ်ႁႅင်း မုင်ႈၼႃႈၸူးၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ
ဝၼ်းတီႈ 30/03/2015 (မိူဝ်ႈဝႃး)ယၢမ်းပွတ်းၼႂ်  ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းၵႂႃႇထႅမ်ႁႅင်း တၢင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ႁိမ်းၵၢတ်ႇၸၢမ်လဝ်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းလီ- ၼႃးသေႃႉ ဢိူင်ႇမိူင်းလီ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽေးဢုပၢတ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတၢႆ၊ ၵႅဝ်ႈ(မၢၼ်ႇ)ၵႃး တႅၵ်ႇလႅဝ်ၵူၺ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉၼႄးဝႃႈ သိုၵ်းတႆးမႃးငွႆးယိုဝ်းၶဝ်လႄႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႃးၶဝ်ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈၵၢတ်ႇၸၢမ်လဝ်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈသေ ၵၢတ်ႇဝၢႆးၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ။


ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ပေႃးၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢပ်ႇၽၢမ်း ၸီႉၼႄးဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းတႆးမႃးယိုဝ်းၶဝ်၊ ၶဝ်ၵႆႉမႃးႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၸိူဝ်းပဵၼ်တႆး- ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိူင်ႈသိုၵ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇၶိူဝ်းယႂ်း။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/03/2015 ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လတ်းသႅၼ်ဝီ မုင်ႈၼႃႈၸူးၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ 34 လမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 22 ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ 32 လမ်း၊ ၵႃးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင် မၢၵ်ႇလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇထႅမ်ႁႅင်း မုင်ႈၼႃႈၸူးၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ
ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 23/03/2015 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မွၵ်ႈ 10 လမ်းသေ ပူၼ်ႉၵႂႃႇတၢင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ။ ရူတ်ႉၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၵႃးၵူၼ်းသိုၵ်း ၸွမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် 4 လမ်း၊ ၼိုင်ႈလမ်း မီးႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 20-30 ၵေႃႉ ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 30/03/2015 (မိူဝ်ႈဝႃး) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မီးၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 10 လမ်း ပႃးၵႃးသိုၵ်းၸွမ်းဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမွၵ်ႈ 4 လမ်း တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၽႅဝ်တၢင်း ၵျွၵ်ႉမႄး - သီႇပေႃႉ မုင်ႈၼႃႈၸူးတၢင်းသႅၼ်ဝီ။ ဝၼ်းတီႈ 31/03/2015 (မိူဝ်ႈၼႆႉ) ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈယၢမ်း 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လတ်းသႅၼ်ဝီးၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉထႅင်ႈ။
သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သိုၵ်းတဢၢင်း တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈလူၺ်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း၊ တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ တွၼ်ႈၾၢႆႇတူၵ်းၶူင်း တေႃႇၼႃႈ ၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇ တင်းၼမ်။ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/03/2015 တင်ႈတႄႇဝၢႆးဝၼ်း ယၢမ်း 15:30 မူင်းတေႃႇထိုင် 16:00 မူင်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇ (ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉမေႃႇ တင်းမိူင်းၸီး) ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်တပ်ႉၵွင် 223 ပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇမၢႆ 5 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ပွတ်းတႃႈမိူင်းငႄး၊ မိူင်းၸီးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တပ်ႉၸုမ်းလူင် တပ်ႉမ 11 ။

ပွတ်းတႃႈမိူင်းငႄး မိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ တွၼ်ႈၾၢႆႇတူၵ်းၶူင်း ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူဝ်းၵၢင်ႉၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇ တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈတေယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ- ၵမ်ႈၽွင်ႈထတ်းသၢင် ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29/03/2015 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ တင်ႈတႄႇယၢမ်း 11:00 မူင်းတေႃႇထိုင် ယၢမ်း 13:45 မူင်း၊ သိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) တပ်ႉၵွင် 335  တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ သိုၵ်းတဢၢင်းတပ်ႉၵွင် 223 မႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၸွႆႈတိုၵ်းလႄႈ လႆႈယိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ပွတ်းၼႃႈလိၼ် တွၼ်ႈၾၢႆႇတူၵ်းၶူင်း ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူဝ်းၵၢင်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတိၵ်းတိၵ်း၊ သိုၵ်းတဢၢင်းၵေႃႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈတင်းသွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၸီး တႃႈမိူင်းငႄး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်။ ၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းႁႆႈၸဝ်ႉ ၵိူင်ႁႆႈ ၸၢတ်ႇႁႆႈ၊ ဢၼ်တေလႆႈၶဝ်ႈၸဝ်ႉ မွၵ်ႈၶၢဝ်းၵၢင်ဝႃႇသႃလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇ၊ မႃးတၢင်းမူႇၸေႈ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႇသၢႆးသေ ၶၢမ်ႈၵႂႃႇတၢင်းဝၼ်းတဵင်ႈ- မိူင်းမၢဝ်းသေ ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ  ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း သေ တီႉလႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူဝ်လိပ်း 3 ၵေႃႉ၊ တူဝ်တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 29.03.2015 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 289 လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၽၢႆႇတူၵ်း "ပလႅတ်ႉဝ" တင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ "ၵျွၵ်ႉတေႃႇ" ပိုၼ်ႉ တီႈတိတ်းဢိူမ်ႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတိၸ်ႉ။


တီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းရၶႅင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - တီႉလႆႈၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ပႃးၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တူဝ်တၢႆ ၵေႃႈ 1 ၵေႃႉ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းရၶႅင်ႇတႄႉ ဢမ်ႇတုမ်ႉသင်ၼႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် Dr.ၺူဝ်ႇထုၼ်းဢွင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း AA (Arakan Army) လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။


"ယွၼ်ႉၽူႈၶဵၼ်ပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈတပ်ႉၵႂႃႇလႄႈ ႁဝ်းၸင်ႇၶဝ်ႈသိမ်းဢဝ်လႆႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတေႉၵေႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးလႄႈ ၸၢင်ႈတေသိုပ်ႇ မီးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈယူႇ" - ဝႃႈၼႆ။


တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမိူဝ်ႈပီ 2008 ၼႂ်းၼႃႈတီႈ KIA ၵုမ်းၵမ်သေ တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းၵေႃႈပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၶၢင်။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႂ်း ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင် ၵၢၼ် ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCCT) ။ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇတႄႉတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း ပႃႊတီႊပူတ်းပွႆႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ (ALP) ပွတ်းလႅၼ်လိၼ် ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ တင်း မိူင်းပင်းၵလႃးတိၸ်ႉ။


ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ၶၢဝ်ႇ BNI (Burma News International) ႁၢႆးငိုၼ်းမိူဝ်ႈပီ 2014 (ပပ်ႉႁၢႆးငၢၼ်း ၽိုၼ်ဢိင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပီ 2014) ၼႆႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ႁႅင်းသိုၵ်း AA မီး 1200 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇၵမ်ႈၼမ် ပိၼ်ႇဢဝ်မႃးတီႈ ( http://www.narinjara.com/burmese/ )


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates