လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းထႆးတီႉလႆႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ2ၵေႃႉလႄႈ ယႃႈမႃႉသႅၼ်မဵတ်ႉသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးလၢႆလၢႆတီႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းထႆးၵႅတ်ႇဝႅတ်ႉၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး-တႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးသေ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းတေႃႉယႃႈတၢႆ2ၵေႃႉ လွတ်ႈ2ၵေႃႉ သိုၵ်းထႆး ယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉသႅၼ်မဵတ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။


Photo By - Mae Sai News
မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/03/2017 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MaeSaiNews ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇဝႅတ်ႉႁွပ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၽႃမီ မူႇတီႈ 6 ဢိူင်ႇဝဵင်းၽၢင်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး ။


ၽွင်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸၢႆး 4ၵေႃႉ ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈတေပဵၼ်ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႄတူဝ် ယွၼ်းၵူတ်ႇထတ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇ 4ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူတ်ႇထတ်းသေဢမ်ႇၵႃး ယိုဝ်းသႂ်ႇသိုၵ်းထႆးဢွၼ်တၢင်းလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းႁိုင်မွၵ်ႈ10မိၼိတ်ႉ။


သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Nationtv.tv တႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်း4ၵေႃႉ လၵ်ႉတေႃႉယႃႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (မၢၼ်ႈ)မႃး ။ ဝၢႆးသေပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ သိုၵ်းထႆးထတ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ2ၵေႃႉ ယႃႈၼိုင်ႈသႅၼ်မဵတ်ႉ။ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈထႅင်ႈ2ၵေႃႉတႄႉ ပၢႆႈပူၼ်ႉၵႂႃႇလႄႈ ၾၢႆႇထႆးလႆႈ ၵပ်းသၢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်လၢႆၾၢႆႇသေ ၸွမ်းႁႃတူဝ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸဝ်ႈၸၢင်း 2 တူၼ် လႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 1 တူၼ် ၸူမ်ၼမ်ႉ သုတ်းမုၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၼမ်ႉႁူးလိူတ်ႇ ဢိူင်ႇတိုဝ်ႉၸၢင်ႉ ယၼ်ၵႆ ဝဵင်း 15 လၵ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢင်း 2 တူၼ် တင်း ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 1 တူၼ် ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉသေ ၸူမ်ၼမ်ႉ သဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တင်း သၢမ်တူၼ်။


ဝၼ်းတီႈ 25/3/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢင်းဝႃႇယႃႇမ ၊ ၸဝ်ႈၸၢင်းၵႃႇလိင်ႇတ ၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇထုၼ်း ၶဝ် 3 ၸဝ်ႈ ဝတ်ႉဝႃႇသူဝ်ႇ (ၵျွင်းမိူင်းယႆ) ၼၼ်ႉ  ၶဝ်ၸဝ်ႈၸူဝ်းၵၼ်ၵႂုႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉ တီႈၼမ်ႉႁူးလိူတ်ႇ (ႁွင်ႉ) ၵူတ်ႉတွင်ႉလေႃး တီႈၼမ်ႉလၼ်းလႄႈၼမ်ႉလွင်း လႆမႃးၶဝ်ႈၸူးၵၼ်။ ယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းႁႃၽၵ်း ၵႂႃႇႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တီႈႁိမ်းႁၢတ်ႇ သူပ်းၼမ်ႉလၼ်း။


ၸဝ်ႈတူၼ်ႈၶူး ဝတ်ႉၼႃးလၼ်ႇ - ပႃႇၵၢင်း ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉတၢင်းလီ သုၽၶဝ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ- “ပေႃးတူၺ်းတႄႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢၢပ်ႇၼမ်ႉသေ ၵႂႃႇယူႇၼိူဝ်တၢင်ႉၼမ်ႉတူၵ်း ဝႅၼ်တူၵ်း။ လဵၼ်ႈၼမ်ႉသေၸူမ်။ ၸဝ်ႈၸၢင်းသွင်တူၼ်သမ်ႉ လႅပ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ ဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ပႃးၵၼ်ၸူမ်တၢႆ ၸိူင်ႉၼၼ်” - ဝႃႈၼႆ။


ၶၢပ်ႈတူဝ် ၶဝ်ၸဝ်ႈတင်းသၢမ် တႄႉ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၽဝ်ၾႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/3/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း၊ ဝၼ်းတီႈ 27/3/2017 တင်ႈတႄႇယၢမ်း 10 မူင်းတေႃႇထိုင် 12 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼိမၼ်တၼဢဝ် သင်ၶၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆဝတ်ႉသေ (ၺၢပ်ႈၵမ်ႉၽဝႃႇ) မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလီ တီႈဢၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉ သေ လႆႈလူႉသဵင်ႈ သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။


ႁိမ်းႁွမ်းတီႈဢၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၸဝ်ႈၸၢင်း 3 တူၼ် ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၼမ်ႉလင်း တင်း ၼမ်ႉလွင်းၶွႆၵၼ် တီႈဢၼ်တင်းၼမ်ႁူႉဝႃႈ ၵူတ်ႉတွင်းလေႃး ၼမ်ႉႁူးလိူတ်ႇ (ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ) - ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈပႂ်ႉၼမ်ႉပႂ်ႉတီႈ ႁၢႆႉ(ၽီႁၢႆႉ) ၊ ၵူၼ်းၵႂႃႇပွႆႇပႃ၊ ႁႃပႃ လမ်ၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉတၢႆ - ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပႃႇတီႇ NLD တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပူတ်းယႃႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈဢၼ်ပႃႇတီႇ NLD တၢင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပူတ်းယႃႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တီႈၼႂ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇၵုမ်တႅပ်းတတ်းသေ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇပူတ်းယႃႉ- ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ လၢတ်ႈ။


ၼႂ်းဢိူင်ႇ 3 ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵျွင်း၊ ၼွင်ဢႅပ်း၊ မေႃႇမႄႈ ဢၼ်ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မီး 4 ႁဵင်ပၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD တၢင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈပူတ်းယႃႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ။ ဢိင်ဢၢင်ႈဝႃႈ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပဵင်းပေႃး တႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၼမ်းဢဝ်မႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ တႅပ်းတတ်းယဝ်ႉ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ဢမ်ႇပူတ်းယႃႉယဝ်ႉ၊ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ။


ဢူးတၢၼ်းတိၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် လၢတ်ႈဝႃႈ- ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပူတ်းယႃႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 3 ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးၶပ်းမၢႆဝႆႉဝႃႈတေၶၢႆႉႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵႂႃႇဝႆႉတီႈဢၼ်ၸမ်ဝဵင်းၼၼ်ႉ။ ၾၢႆႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈတေၶၢႆႉႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၼၼ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တေဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလီႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ 3 ဢိူင်ႇၼႆႉ တေၶၢႆႉႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ ပေႃးငဝ်းလၢႆးမၼ်းဢမ်ႇလီတေၶၢႆႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ၊ ၵွပ်ႈပႆႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း၊ ႁႂ်ႈတမ်းဝၢင်းၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႆႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၵွႆႈၶၢႆႉ-ဝႃႈၼႆ။


ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၼၼ်ႉ တေၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉသေတႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၾၢႆႇၸမ်ၸႂ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း လၢတ်ႈဝႃႈ- တေဢမ်ႇပၼ်ႁၢင်ႇၵႆတင်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈလူင်လိူဝ်သေ 4 လၵ်း။


ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ- ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်း ဢၼ်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶၢႆႉႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၼႆႉ ယင်းၶႅၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်၊ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ယင်းယဵၼ်ဝႆႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉတေလႆႈႁိူဝ်ႉလႆႈယၢပ်ႇသေ ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ႁၢင်ႇယၢၼ်တင်းဝၢၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ 4-5 လၵ်းၼၼ်ႉ မၼ်းယၢပ်ႇၸႂ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလႂ်လႂ်မႃးၵေႃႈ ပေႃးၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ်ပႃးၸႂ်ၵႃႈႁိုဝ်၊ တေလႆႈတိုၵ်းသူၼ်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်၊ လႅပ်ႈပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၼႆႉဝႆႉယူႇ-ဝႃႈၼႆ။


လွင်ႈဢၼ်ပႃႇတီႇ NLD တၢင်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းသူႈဝႃႈ ႁႂ်ႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၼႂ်း 3 ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။


ၾၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ ထိုင်မႃးပီ 2017 ၼႆႉၵေႃႈ လွင်ႈတေဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ လႆႈတွင်ႈထၢမ်တူၺ်းၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ဝႃႈ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေႁဵတ်းႁိုဝ်လီၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းလူင်ဢိူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈမႃးပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈလုမ်း ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၶဝ်မႃးလၢတ်ႈၼႄတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶဝ်ဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈၼႂ်း 3 ဢိူင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပူတ်းယႃႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈဢဝ်မိူဝ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇပူတ်းယႃႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဢိူင်ႇ 3 ဢိူင်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မီး 4 ႁဵင်ပၢႆ၊ မီး 10% ၶွင်ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ။ ၸင်ႇဝႃႈလီပိုတ်ႇႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း ႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း- ဝႃႈၼႆ။


လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ပႃႇတီႇ NLD တၢင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပူတ်းယႃႉ၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၼႂ်း 3 ဢိူင်ႇၼႆၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ႁၼ်ဝႃႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵုမ်းၵမ်။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ- SSPP/SSA ၼႆႉ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဢၼ် SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းပႃႇတီႇလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးဝႃႈလူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ၊ ႁႂ်ႈၸႅင်ႈလၢတ်ႈသေ မႃးသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်လႆႈမႃးၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉ SSPP/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၼင်ႇၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 25/03/2017 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 39.53 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1366.00 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 198.54 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 25/03/2017 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 24/03/2017 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 39.55 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1362.00  ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ  1 ယႅၼ်ႉ = 197.88 ပျႃး။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


လွင်ႈပႃႇတီႇ NLD တၢင်ႇလိၵ်ႈႁႂ်ႈပူတ်းယႃႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 3 ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ လိူင်ႈမၼ်းထိုင်တီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ပႃႇတီႇ NLD တၢင်ႇလိၵ်ႈႁႂ်ႈပူတ်းယႃႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ဢမ်ႇတႅပ်းတတ်းလႆႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ တေလႆႈၵႂႃႇတႅပ်းတတ်းတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ။


ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ တႃႇသၢမ်ဢိူင်ႇ (ဝၢၼ်ႈလွႆ၊ မေႃႇမႄႈ၊ ၵုၼ်ၵျွင်း)ၼႆႉ ပႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႊၸီႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NLD) ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပဵင်းပေႃး တႃႇႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆသေတၢင်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈပူတ်းယႃႉ (ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ) ၵၢၼ်ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းလၢႆ ပႃးၸဵမ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလီပူတ်းယႃႉ၊ ထုၵ်ႇလီၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း- ၼႆယဝ်ႉ။


ဝၼ်းတီႈ 23/03/2017 (မိူဝ်ႈဝႃး) ပွတ်းၼႂ်ၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉမိူင်းတႆး၊ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ လႄႈတင်းၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း ႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈလုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၼၢင်းၶမ်းယိၼ်ႇဢွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေလူႉသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူႈတီႈၼႆႉ တိုၼ်းထုၵ်ႇလီလႆႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၶတ်းသၢင်ႈတႃႇဢွင်ႇပေႉၵူၺ်း၊ မၼ်းပဵၼ်ပႃးပိူဝ်ႈတႃႇၸွမ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ၊ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းတီႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈႁဵတ်းသေတီႈယဝ်ႉ၊ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၵေႃႈ ဢၼ်တိူဝ်ႉႁႅင်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ- ဝႃႈၼႆ။


ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၸၢႆးလိၼ်းမျၢတ်ႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈဢၼ်တေပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇသၢမ်ဢိူင်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်လီ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႆႉတႅၵ်ႇလႅင်း တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ-ဝႃႈၼႆ။


ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈလႆႈမၢင်ဝၢၼ်ႈၵေႃႈ တေမီး၊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၶဝ်ႈလႆႈမၢင်ဝၢၼ်ႈၵေႃႈတေမီး၊ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢီႈသင်ၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်တေဢမ်ႇႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ဝႃႈ ဢိူင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ၊ ဢိူင်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ လွင်ႈဢၼ် NLD တၢင်ႇလိၵ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉဝၢၼ်ႈၸၼ်ႉဢိူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းယူႇ- ၼၢင်းၶမ်းယိၼ်ႇဢွင်ႇလၢတ်ႈ။


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းတူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်မႃးၵေႃႈပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈမီးမႃး။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ထုၵ်ႇလီလုၵ်ႉဢဝ်တီႈ ၼႃႈလိၼ်လမ်သေ ပဵၼ်မႃးၼႃႈလိၼ်ၶွၼ်ႇ၊ လုၵ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ၶွၼ်ႇသေပဵၼ်မႃးၼႃႈလိၼ်ၶၢဝ်၊ လီလႆႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢၼ်ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းသေဢၼ်ဢၼ် မႃးဢၢင်ႈဢိင်ဝႃႈ - ဢိူင်ႇၼၼ်ႉဢိူင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇလီႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ထုၵ်ႇလီပူတ်းယႃႉ၊ ဢမ်ႇလီတင်ႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။


ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- ႁဝ်းၶႃႈတေပေႉဢမ်ႇပေႉၼၼ်ႉ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း၊ ႁဝ်းၵႂႃႇသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၶဝ်ဢမ်ႇမႃးထွမ်ႇၼႆၵေႃႈ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ဝႃႈၵူၺ်း၊ ၶဝ်ႁုမ်သူင်ပႃႇတီႇဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈလိူၵ်ႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈတူၺ်းပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီ တႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။ ပိူင်လူင်မၼ်း ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ပၢႆးယူႇလီႁႂ်ႈပေႃးၶိုၼ်ႈသင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႃႇတေလူင်းႁႃသဵင်ၼႆႉ မီးတေႃႇထိုင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉသဵင်ႈၵူၺ်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈၵိုတ်းၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ။ တႃႇတေပူတ်းယႃႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁူင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ယၢပ်ႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းသေ လွင်ႈၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေလႆႈတႅပ်းတတ်းပၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ-ဝႃႈၼႆ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢႆးၵျေႃႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉမိူဝ်ႈပီ 2015 ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း၊ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ သမ်ႉမႃးဝႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇ၊ ဢၼ်ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူင်ႉၼင်ႇပိူၼ်ႈတၢင်ႇတီႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။


မိူဝ်ႈဝူင်ႈတီႈ 2 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း မႃးႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းသူႈသေ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းတူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ၊ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈမၢင်တီႈၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈပႃးပလိၵ်ႈ/သိုၵ်း၊ တေဢဝ်တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ တေဢဝ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵႂႃႇတင်ႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းသေ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။


လွင်ႈၼႆႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉသေတႃႉ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇ NLD သွင်ၵေႃႉ သမ်ႉမႃး တၢင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈလွႆ၊ မေႃႇမႄႈ၊ ၵုၼ်ၵျွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ် SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပဵင်းပေႃးတႃႇႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ႁႂ်ႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆသေ ၸင်ႇမီးမႃးပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ။


ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႅၵ်ႇလႅင်းၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီၼႆႉဝႃႈ ပႃႇတီႇဢၼ်လူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ဝႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်။ ပေႃးလူင်းႁႃသဵင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇတီႈ SSPP/SSA ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ SSPP/SSA ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇ တႃႇတေယႃႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးသေပွၵ်ႈ၊ မိူဝ်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNDP) လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး။ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း တီႈပၢင်ႁႃသဵင် 400 ပၢႆ-ၼႆယဝ်ႉ။


ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်း 3 ဢိူင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈလွႆ၊ မႄႈမေႃႈ၊ ၵုၼ်ၵျွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၵေးသီးတႄႉ လႆႈလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်လႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ယင်းလူင်းႁႃသဵင်ပႃးတီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးဝႆႉယူႇ- ၼႆယဝ်ႉ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၼမ်းၼႃႈ SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ထႅၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉမၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၸဵမ်လႂ်ယဝ်ႉ၊ လွင်ႈဝႃႈႁႂ်ႈလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ ႁဝ်းပွႆႇဝႆႉပၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း- ဝႃႈၼႆ။


တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)ၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈ 2 တီႈ၊ တီႈၼိုင်ႈပဵၼ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်တီႈတၢင်းၽႄပႃၶီး- ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ထုင်ႉႁူဝ်တိုဝ်ႉ မိူင်းယႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶၢဝ်းမႆႈ ပီ ၼႆႉ ၸုမ်းသင်ၶလႄႈ မေႃသွၼ်ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် သေၸတ်းပဵၼ်ပၢင်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်တိုဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ။


ဝၼ်းတီႈ 22/3/2017 ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်တိုဝ်ႉ မိူင်းယႆ ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် တီႈဝိႁၢရ် ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလၢၼ်း။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 70 ပၢႆ ၸိူဝ်းယူႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလၢၼ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးပၢင်ၸူင်၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၸီႉ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးႁဵၼ်းဢဝ်ပၢႆးႁူႉပၢႆးႁၼ်။ မီးယူႇ 3 ၸၼ်ႉ၊ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈတေႃႇ ၸၼ်ႉသၢမ်။ ၶူးပူင်သွၼ်သမ်ႉ ၸဝ်ႈသင်ၶတူၼ်ၼိုင်ႈ လႄႈမေႃသွၼ်သၢမ်ၵေႃႉ။


ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၽူႈပူင်သွၼ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂ်ႇ ၊ ႁႂ်ႈၶဝ်မီးတၢင်းႁူႉ ၼမ်တၢင်းႁၼ်ၵႂၢင်ႈ၊ ႁႂ်ႈၶဝ်မေႃၵပ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၸွႆႈပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈ မိူင်း၊ ႁႂ်ႈႁူႉၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်ပုတ်ႉထ” - ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။


ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တင်း ပၢင်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ  ၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2012 ။ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈပီ ။ ပၢင်သွၼ်ပီၼႆႉၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် တေဢၢၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် 6 ။ ပေႃႈဝၢၼ်ႈမႄႈမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ လႆႈႁၼ်ၽွၼ်းလီလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတင်းၼမ် လၵ်းလႅမ်သႅမ်းၵႃႈမႃး ယူႇ ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates