ၼမ်ႉမၢဝ်းလူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈၼႃး၊ သူၼ် ႁိူၼ်းယေးလူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျႃႊလၢႆႊၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉမၢဝ်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ၶဝ်ႈထူမ်ႈသူၼ် ၊ ႁႆႈ ၊ ၼႃး ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 5 ပၢၵ်ႇဢေႊၵႃႊ ၼပ်ႉပဵၼ်ငိုၼ်းႁိမ်းမွၵ်ႈ 5,000 (ႁႃႈႁဵင်သႅၼ်ၵျၢတ်ႉ) ။


ဝၼ်းတီႈ 25/07/2016 ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ၶဝ်ႈထူမ်ႈသူၼ်ႁႆႈ ၊ ၼႃး ၊ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၊ ထုင်ႉမၢဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ႁိၼ် ၊ ဝၢၼ်ႈသွၼ်း ၊ ၵုၼ်ႁႆး ၊ ၶႄးၶုၼ် ၊ ၼွင်ၶမ်း ၊ မၢၼ်ႈၵုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 5 ပၢၵ်ႇဢေႊၵႃႊ မီးၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 5,000 သႅၼ် ၵျၢတ်ႉ ။


ၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉလႆႈပိုင်ႈဢိင် ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃးဢၼ်ႁဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ ၼၼ်ႉလႄႈၼမ်ႉသမ်ႉမႃးထူမ်ႈပႅတ်ႈၸိူင်ႉၼႆတႄႉ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတွၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႈတႄႉဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ ။


ၸၢႆးလၢဝ် ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ်ၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈလိူဝ်ႁႅင်း ပေႃးမႆႈၵေႃႈ မႆႈပူၼ်ႉတီႈ၊ ၶၢဝ်းၾူၼ်ၵေႃႈၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉသတိၼမ်ၼမ် ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈၾၢင်ႉပႃးလွင်ႈၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ ။


ၶၢဝ်ႇပႆႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈတႄႉဝႃႈ - ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾင်ႇၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇၾၢႆလႄႈ ၼမ်ႉၸင်ႇလူၼ်ႉ ၾင်ႇထူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း - ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ တေပိုတ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢေႃႊၵၢတ်ႉသ်သင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းၸႄႈမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် (ၵိင်ႇၽႄ) ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ။


ဝၼ်းတီႈ 24/07/2016 ယၢမ်း 11:00 မူင်းပၢႆ သင်ၶၸဝ်ႈ ၊ ၶူးသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းၸႄႈမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈဝတ်ႉ / ၵျွင်းၼိူဝ် ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢုပ်ႇၵုမ် တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇပိုတ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 01/08/2016 ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸၢႆးပႃႉထုၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႈမၢႆ 2 လၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် ဝႃႈတေဢၢၼ်းပိုတ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 01/08/2016 ။ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ ဢၼ်တေပိုတ်ႇသွၼ်သမ်ႉ တေပိုတ်ႇၸၼ်ႉငဝ်ႈ ထိုင် ၸၼ်ႉၸဵတ်း ဢွၼ်တၢင်း ၊ ပေႃးထိုင်မႃး 08/08/2016 သမ်ႉ တေသိုပ်ႇပိုတ်ႇထႅင်ႈ ၸၼ်ႉပႅတ်ႇ ၊ ၸၼ်ႉၵဝ်ႈလႄႈ ၸၼ်ႉသိပ်း ထႅင်ႈ ” ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းတေမႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ၵိင်ႇၽႄ ဢိူင်ႇတေႃႇသၢင်ႇ ၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 56 ဝၢၼ်ႈ ၊  56 ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (မူလ) ၵူၺ်းလႄႈ တၵ်းလႆႈမႃးသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် (ၵိင်ႇၽႄ) ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ ။


ၸၢႆးထုၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵျွၵ်ႉ မႄးၼႆႉ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းယဵၼ်ဝႆႉ ။


ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ ၊ ၸဵမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇၼႆႉ ပႆႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလီ ” ဝႃႈၼႆ ။


ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဢွင်ႇသူႉပၢၼ်ႇ မီး 138 ၵေႃႉ ၊ ဝတ်ႉႁူဝ်မိူင်း 60 ပၢႆလႄႈ တီႈႁူင်းယႃသိူဝ်ႁႃႈတူဝ် မီး 55 ၵေႃႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တၢင်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် သၽႃး ႁပ်ႉဢဝ်တေၵႄႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တၢင်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး ႁပ်ႉပၼ်ႁႃၼႆႉသေ တေၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ ။


ဝၼ်းတီႈ 25/07/2016 ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (ႁိုဝ်) ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD လၢတ်ႈ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၼ်ႁႃယူႇ ၼႂ်းမိူင်း / ပိုၼ်ႉတီႈ ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁပ်ႉဢဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းသၽႃး ႁၼ်လီ ၵမ်ႉထႅမ် ဢမ်ႇမီး လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသၽႃး တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်ႁႃတၢင်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ။


ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းလိူင်ႇၽႄႈၼမ်။ တီႈၶၢႆမၼ်းၵေႃႈၼမ် ႁႂ်ႈလႆႈယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ တိၺွပ်းပၼ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဢၼ်သူႇၵိၼ်သမ်းမၼ်း တီႈၸွၵ်ႉၸဵင်ႇ ၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်းလႂ် မၼ်းတိုၼ်းမီး ယူႇၼိုင်ႈတီႈယဝ်ႉ ၊  မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းပႃႇႁဵဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸွၵ်ႉၼႂ်းၸဵင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်မီးၼမ် ၊ ပဵၼ်ၸုမ်း ယႂ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ႈထိုင်သေ ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉပၼ် ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် မၼ်းဢမ်ႇလီ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ယႃႇပေပၼ်ပၢင်သွၼ် ၼႂ်းဝဵင်းဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်ပႃးဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင် ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ  ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းယႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းယဝ်ႉ ၼႅင်ၸႂ် ၶႂ်ႈတိုတ်းၶိုၼ်းၸိုင် ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းတိုၼ်းသေ ႁဵတ်းပၼ် ႁူင်းတိုတ်းယႃႈ - ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ ။


ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး မိူင်းၶၢင် ၊ ရၶႅင်ႇ ၊ မိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း ။ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၽႄႈၸွတ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးသေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇၵိုတ်း ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတွၼ်ႈတႃႇလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်လၢဝ်း ၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်ႁႂ်ႈထိုင်တီႈ - တိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ ။


ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈ / သူၼ်ယႃႈ ပီ 2015-2016 ၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ် ၶၼ်ယႃႈလမ်ၵေႃႈလူင်း ၊ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉဢမ်ႇပေႃးမီး ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇသိုဝ်ႉၶၢႆသူႇၵိၼ်ယႃႈမႃႉသမ်ႉ ၼမ်လိူဝ်မႃး လုၵ်ႉဢဝ်တီႈၶၼ်ယႃႈမႃႉ 1 မဵတ်ႉ ၼပ်ႉႁဵင် လူင်းပဵၼ် 1 ႁဵင် 3-4 မဵတ်ႉ ။ ႁႃသိုဝ်ႉၵေႃႈငၢႆႈမႃး လိူဝ်ၵူႈပီ ။ ၵူၼ်းသူႇၵိၼ်ၵေႃႈၼမ်လိူဝ်မႃးလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 26/07/2016 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 33.83 ပျႃး ၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ (US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1185.65 ပျႃး ၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 175.54 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ) ။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 26/07/2016 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 25/07/2016 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 33.69 ပျႃး ၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ (US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1181.00 ပျႃး ၊ ငိုၼ်းၶႄႇ  1 ယႅၼ်ႉ = 176.86 ပျႃး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်ၶၸဝ်ႈ 1000 ပၢႆ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၵေးသီးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ၵေးသီး ႁူမ်ႈၵၼ် ပႆတၢင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 1600 ပၢႆ ။


ဝၼ်းတီႈ 22/07/2016 ယၢမ်း 13:00-16:30 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၊ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိုင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၶွၼ်ႈတုမ် တီႈဝတ်ႉမိူင်းၵၢဝ် ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပႆတၢင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းၵႄႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ်တင်း ၵေးသီး ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸၢႆးၵေႃၶမ်း ၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယၢမ်း 13:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ မႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉမိူင်းၵၢဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵၼ် ဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မီးၵႃႈႁိုဝ် ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်သမ်ႉ မီးၵႃႈႁိုဝ် ၊ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်၊ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သေၵေႃႉ ၊ ႁဵတ်းၼၼ်သေ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းပၢႆႉသေ ပႆတၢင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇႁႂ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ” ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တီႈပၢႆႉဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ယိပ်းသေပႆၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ၵမ်းၼမ်တေ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵိုတ်း ၶူင်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်၊ သင်ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၸိုင် တေဢမ်ႇလႆႈမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဝႃႈၼႆ။  လုၵ်ႉဢဝ်တီႈဝတ်ႉမိူင်းၵၢဝ် ပႆတၢင်းထိုင် ဢွင်ႈတီႈဢွၵ်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ်ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ” ဝႃႈၼႆ ။


ၸၢႆးထုၼ်းဢွင်ႇ ၵေႃႉၶဝ်ႈပႃးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉသၽႃဝ ၼမ်ႉလိၼ် ႁိၼ်ၽႃ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႃးႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပိုင်ႈဢိင် မႄႈၼမ်ႉႁႅၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်တေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ဢၼ်တေတုမ်ႉ တိူဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင် သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵၢဝ် 381 ဢေႊၵႃႊ ၊ မိူင်းၼိမ် 525 ဢေႊၵႃႊ ၊ ၼႂ်းဝဵင်း(6) ပွၵ်ႉ 749 ဢေႊၵႃႊ ၊ ဝၢၼ်ႈၽုၺ်း 529 ဢေႊၵႃႊလႄႈ ဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ 173 ဢေႊၵႃႊ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 2357 ဢေႊၵႃႊ ၊ ပေႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉၵေး လူႉၵွႆ ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇၵႂႃႇၸိုင် ၼႃး 3000 ဢေႊၵႃႊၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။


ပူၼ်ႉမႃး ပီ 2004 ၼၼ်ႉ မီးၶွမ်ႊပၼီႊ လၢႆဢၼ် ဢၢင်ႈမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်ၶၸဝ်ႈၼ်ႂ်းၵေးသီး ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်းၶတ်းလႄႈ ၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇ ၵမ်းၼိုင်ႈ ၸၢႆးၵေႃၶမ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၸုမ်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 3ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ သၢင်ႈလွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း တေႁူမ်ႈၵၼ်ထတ်းထွင် ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈတင်းၸိုဝ်ႈထႅ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ ။


ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ်လိူၼ်ၵွၼ်ႇသေ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ သၢင်ႈလွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ် ပွၵ်ႈတီႈ 3 ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ တီႈ 24/07/2016 တင်ႈတႄႇဝၢႆးဝၼ်း ယၢမ်း 1 မူင်းထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်း ၊ တီႈလုမ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ (ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ) ၊ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸၢႆးသႅင်ယ လႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ယုၵ်းယၢင်ႇမၢႆမီႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတႅဝ်းႁူမ်ႈ မိူဝ်းၼႃႈသေ လႆႈဢၢၼ်ႇၼႄလႄႈ သပ်းလႅင်းၼႄၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ။


ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႆႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ပၵ်းပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ ဢၼ်ၸႅၵ်ႇဝႆႉပၼ်တူဝ်တႅၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမိူဝ်းၼႄမူႇၸုမ်းၽႂ်မၼ်းသေ ၶႂ်ႈထႅမ်ထွၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈ တီႈပၢင်ၵုမ်တၢင်းၼႃႈ ။ လိူၼ်ၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 21/08/2016 မီးပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တႃႇၵေႃႇတင်ႈတႅဝ်းႁူမ်ႈ ႁႂ်ႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ဢၼ်တႅပ်းတတ်းလႆႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။ ဝၼ်းမႄႈ ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း တေၶွၼ်ႈတုမ်ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇႁူမ်ႈယွၼ်းပွၼ်းပၼ် ၸုတ်ႇတဵၼ်းၸႆး ၾႃႉၼၢင်းၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း- ၼႆယဝ်ႉ ။


ပၢင်ၵုမ် သၢင်ႈလွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ် ပွၵ်ႈတီႈ 1 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/05/2016 လႄႈ ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/06/2016 ၼၼ်ႉ မူႇၸုမ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီး မိူၼ်ၼင်ႇ -

1.ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ။
2.ၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈၸၢတ်ႈ။
3.ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)
4.မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ။
5.ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး Tai TV ၵဵင်းမႆႇ။
6.ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (SHAN) ။
7.ၸုမ်းၼုမ်ႇတႆးၵတ်းယဵၼ်။
8.ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ၸိုင်ႈထႆး။
9.ၸုမ်းမွၵ်ႇႁူမ်ႈႁႅင်း (ပၢႆးမွၼ်း)။
10.ႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း။
11.ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။
12.သိူဝ်ၶွၼ်ႈႁႅင်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။
13.ၸုမ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ။
14. MLC (သုၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း)။ 15. M.W.F ။ 15.မူႇၸုမ်းၸွႆႈလိူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်မီးၵၢၼ်ဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းသေ တူဝ်တႅၼ်းမၢင်မူႇၸုမ်း ဢမ်ႇလႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၊ ၸၢႆးသႅင်ယ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁွမ်းမိုဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈမီးတႅဝ်းႁူမ်ႈ ဢၼ်တေတွမ်ႁွမ်းၶွၼ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇပုၼ်ႈ သၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်လီၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ ပုၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၊ တႃႇပုၼ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁူမ်ႈတင်းၵၢၼ်ၵပ်းသၢၼ်ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ - ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်းပျီႇတုၸိတ်ႉ SSS တီႉလႆႈၵေႃႉၶႃႈႁႅမ်ဢွၼ်ႇယိင်း(မိူင်းၼၢႆး) ၸၼ်ႉၵဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ မိူင်းၼၢႆးတင်း တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (SSS) သၢမ်တူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၵေႃႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆ  ၼၢင်းၽူၺ်းလၢဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ(9) ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ။


ဝၼ်းတီႈ 24/07/2016 ယၢမ်း 14:00 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ မိူင်းၼၢႆး တင်းၸုမ်းတပ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (SSS) သၢမ်တူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ် ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၵေႃႉၾၼ်းၼၢင်းၽူၺ်းလၢဝ် ဢႃယု 14 ပီ ၊ တၢႆထင်တီႈ - တီႈလႆႈမၼ်းၸၢႆး တီႈဝၢၼ်ႈလွႆၶဵဝ် ဢိူင်ႇလွႆၶဵဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ။


ၶူးသွၼ် ဢူးၵျေႃႇသေႃးမူဝ်းၸဵင်ႇ (ၶ) သြႃႇၵျေႃႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ တီႉၺွပ်းလႆႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ပၢႆ၊ ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းသမ်ႉ သူင်ႇပၼ်တပ်ႉပလိၵ်ႈမိူင်းၼၢႆးယဝ်ႉ ။ ဝၢၼ်ႈလွႆၶဵဝ်ၼႆႉ မီးၾၢႆႇတူၵ်း မိူင်းၼၢႆး ၊ ပွတ်းတၢင်းၾၢႆႇပူၼ်ႉသမ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (SSS) ၸဝ်ႈၸၢႆးထုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁူႉငိၼ်းၶၢဝ်ႇသေ ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်း ” ဝႃႈၼႆ ။


ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ  14/07/2016 ယၢမ်း 12:45 မူင်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၼၢင်းၽူၺ်းလၢဝ် ဢႃယု 14 ပီ ထုၵ်ႇၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ဢႃယု 16 ဢဝ်လႅဝ်းၽၼ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ။ တေႃႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် ပိုတ်ႇဢမူ (ၶၻီး) ဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းတၢႆဝႆႉၼႆယဝ်ႉ ။


ၸၢႆၶိူဝ်းသႅင် ၵူၼ်းၵေႃႉၶႃႈႁႅမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၼၢင်းၵုမ် ဝၢၼ်ႈႁႄႈ မိူင်းၼၢႆး ဢႃယု 16 ပီ ။ ၼၢင်းၽူၺ်းလၢဝ် ၵေႃႉထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ  ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ၸၢႆးယီႈထုၼ်းတင်းၼၢင်းၸၢမ်ႇ ပဵၼ်လၢၼ် လုင်းၼၼ်ႇတီႇ လႄႈ ပႃႈဝၼ်း ယူႇပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မၢႆ (1) ၊ မၼ်းၼၢင်းၺႃးၾၼ်း တီႈ ၶေႃႈမိုဝ်းၽၢႆႇၶႂႃ 1 ၵမ်း ၊ ႁူဝ် 2 ၵမ်း ၊ တီႈဢႅဝ် 1 ၵမ်း ၊ တီႈၶႃၾၢႆႇၶႂႃ 1 ၵမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် 5 ၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates