ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 01/10/2016 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 36.38 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1254.59ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 189.24 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ) ။


ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ဝၼ်းတီႈ 01/10/2016 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး 30/09/2016 ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 38.18 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US)  1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1255.7 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ  1 ယႅၼ်ႉ = 188.23 ပျႃး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းတဢၢင်း သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဝႃႈသိုၵ်းတႆး ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း- တၵ်းလႆႈႁႃလၢႆးတၢင်းၵႄႈ လိတ်ႈဝႆးဝႆးဝၼ်းတီႈ 28/09/2016 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်း တဢၢင်း လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။

Photo: DVB
ဢွၵ်ႇပႃးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 5 ၶေႃႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA၊ ဢမ်ႇပၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ၊ လၵ်ႉ/ၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းမိူင်း။ တၵ်းလႆႈႁႃလၢႆးတၢင်း တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဝႆးဝႆး- ဝႃႈၼႆ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးလ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ “ တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵေႃႈႁၼ်လၢႆး တၢင်းမၼ်းယဝ်ႉ၊ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁဝ်း တိုၵ်ႉႁႃ ၶတ်းၸႂ်တႃႇတေဢုပ်ႇၵုမ် ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၼႆႉယူႇ၊ ယူႇတီႈတၢင်းၾၢႆႇ တဢၢင်း ၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈပၼ်ႁႃယွမ်းလူင်းသေ၊ ၶဝ်သမ်ႉၶိုၼ်းမႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မႄႇလၢတ်ႈ/လွင်ႈဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁဝ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်” ဝႃႈၼႆ ။


ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶေႃႈတီႈ 5 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတဢၢင်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထွႆထွၼ်သိုၵ်း ၵႂႃႇတၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း ၽႂ်းၽႂ်း၊ လွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ပေႉ ၵိၼ်ၵူၼ်း မိူင်း ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉသေၵမ်း၊ ပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ RCSS/SSA တင်း TNLA ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉသေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၽႂ်းၽႂ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပိုတ်ႇသွၼ်ၶိုၼ်း လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း၊ ယႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း၊ ယႃႇၵဵပ်းငိုၼ်း၊ ယႃႇ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတင်းၽိတ်း။  ႁႂ်ႈ RCSS/SSA ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈ မိူင်း NCA သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ ။


တႄႇႁၢင်ပီ 2015 ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း RCSS/SSA လႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈလႄႈ လၢႆလၢႆ ၸႄႈဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇလႆႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈတိုၵ်ႉၵိုတ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ ။


တႃႇႁႃလၢႆးတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ သိုၵ်းတႆးၼႆသေ ဝၼ်းတီႈ 12/09/2016 ၼၼ်ႉ  တူဝ်တႅၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈတင်းပႃႇတီႇတဢၢင်း လႄႈ ၶွင်ႇ သီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵၼ်  တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ပႆႇတမ်းၸႂ် ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵဝ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးၼႂ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇႁတ်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်း ယွၼ်ႉပႆႇတမ်းဝၢင်းၸႂ် ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း- ဝႃႈၼႆ ။


လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမီးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေပႆႇႁတ်းမိူဝ်းၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယူႇ 300 ႁပ်ႉဢဝ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ တိူၵ်ႈယႃႈယႃသိူဝ်ႁႃႈတူဝ်၊ ဝတ်ႉဢွင်ႇသုပၢၼ်ႇလႄႈ ႁူင်းသဝ်းမဵတ်ႉတႃႇ ဢူင်းဝူၺ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇသေ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ။


ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း SNLD ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 2 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၵၼ်သေ ပိုတ်ႇပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈတႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉမႆႈၸႂ်ယူႇ ယွၼ်ႉၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်  လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉမီး 60 ပၢႆ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်း ၵိုတ်း ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ ။


တေႃႈလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တင်းၼမ် မိူၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉသွႆ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်တိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈပီ 2015-2016 ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်း ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်တၢင်း မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶၢင်လႄႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်း မီးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း BNI တေၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (BNI) ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 24 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 27-29/09/2016 (3 ဝၼ်း)ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽူႈထတ်းထွင်လိၵ်ႈ (Editor) လႄႈၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ် တႃႇတေၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ။


တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ်လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇဝႃႈ- ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ယၢင်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇၸူး Business Model ဢၼ်ၸႂ်ႉသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း BNI တင်းသဵင်ႈပေႃးတေမီး ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် (TV)ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းသေ ဢွၵ်ႇလႆႈတီႈ Sky net -ၼႆယဝ်ႉ ။


ပိူင်လူင်မၼ်းထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း (Media) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ တႃႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈႁူင်းပွႆႇသဵင် (Radio Online) ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁင်းၽႂ်မၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်း (Media) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၼၢႆႇၵၸေႃးမုၼ်ႇ ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇမွၼ်း (IMNA) လႄႈပဵၼ်ပႃးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် (Board member) ၶွင်ၸုမ်း BNI  လၢတ်ႈဝႃႈ- “တႃႇတေၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း Media ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶပ်းၶိုင်ဝႆႉ တေတႅမ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်သေ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ၸင်ႇၵွႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ။ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ႁဝ်းတေၵေႃႈတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ (Journalism School) တွၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ တေပၵ်းတီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း သေတီႈတီႈ၊ တေပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမွၼ်း မိူင်းယၢင်းလႅင် မိူင်းယၢင်း မိူင်းတႆး မိူင်းၶၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေတီႈတီႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်၊ တေဢိင်ၼိူဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်တႅမ်ႈၼႂ်း 3 လိူၼ်သေ တေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (Ethnic Media Conference-EMC) ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 5 တေဢၢၼ်း ႁဵတ်းၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2016 ၊ တေႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်- ပၢင်ၵုမ်လူင် BNI ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈတႅပ်းတတ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ။


ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (BNI) ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 23  ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼႂ်းဝဵင်းသင်ၶလၿူႊရီႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်းၵျၼၿူႊရီႊ ၸိုင်ႈထႆး၊ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02-04/09/2015 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း၊ ဢၼ်ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈထုင်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၼ်းယူႇသဝ်းၼမ် ။


ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (BNI) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈဝႆႉ။ ဝၢႆးသေၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူဝ်ႈပီ 2011 မႃးၼႆႉ မီးၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇၸုမ်း ၶဝ်ႈမႃးပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းလၢႆၸုမ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်မီးလုၵ်ႈၸုမ်း 13 ၸုမ်း ။


လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (BNI) 13 ၸုမ်း- 1.ၸုမ်းမွၼ်း (IMNA) ။ 2.ၸုမ်းၶၢင် (KNG) ။ 3.ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၵႃႊလႃႊတၢၼ်ႇ။ 4.ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (SHAN) ။ 5. ၸုမ်းယၢင်းလႅင် (Kantarawaddy Time) ။ 6.ၸုမ်းမွၼ်း (Phophtaw ဢွၼ်တၢင်းပဵၼ် Kaowao) ။ 7.ၸုမ်းၶျၢင်း (Khonumtung) ။ 8.ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၶျၢင်း ၶျိၼ်းဝေႃႊလ်။ 9.ၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KIC) ။ 10.ၸုမ်းၶၢဝ်ႇမိၸ်ႉၸိမ (Mizzima News) ။ 11.ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းပုတ်ႉထ- ရၶႅင်ႇ (Niranjara News) ။ 12.သူၺ်ႇႁိၼ်းတႃႇ (Shwehintha) ။ 13.ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇထၢႆႊမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


SSPP/SSA ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းပႃးၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ႁဵတ်းၸွမ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ တင်ႈတႄႇလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊမႃး ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူတ်ႇထတ်းပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းသိုၵ်း လႄႈၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း ။


“ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 SSPP/SSA ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပႃႉထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ- ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတႄႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ။ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉဝႃႈ တေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ပေႃးၺႃးၵေႃႈတီႉၺွပ်းသေ ၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ်။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈထိုင်လႅၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇၼႆႉ လႆႈဝႃႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလႆႈယူႇ။ ပေႃးႁဝ်းတီႉလႆႈၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းမႃးတိုတ်းပၼ်ယႃႈ၊ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်း ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်၊ မူၼ်ႉမႄးပၼ်တူဝ်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸင်ႇၵွႆႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈ မီးပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၶဝ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်- ဝႃႈၼႆ ။


ၸၢႆးထိင်း ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဝၢၼ်ႈႁႆး ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်တေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ၊ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉတႄႉ။ ၵူတ်ႇထတ်းပႃးၸဵမ် ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၶဝ်၊ ၵူတ်ႇထတ်းပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၸိူဝ်းၵူတ်ႇၺႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းၵႂႃႇတၢင်း၊ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ဢၼ်တီႉၺွပ်းမႃးတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်မႃးသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈပေႃးၶႂ်ႈတဵမ်ပိၵ်းယဝ်ႉ။ ဢဝ်မႃးသႂ်ႇၶွၵ်ႈဝႆႉသေ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ယူႇ- လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ ။


ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပႃႉထုၼ်း ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ- ၼင်ႇႁိုဝ်တေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈထိုင်တီႈ ထိုင်လႅၼ်ၼၼ်ႉ ၵူႈၾၢႆႇၵူႈၸုမ်းတၵ်းတေလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ။


“ႁဝ်းၶႃႈၸုမ်းလဵဝ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၺ်းတႄႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ႁႂ်ႈမူတ်းၵဵင်ႈလႆႈ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈၼႂ်းၶူးယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင်လႆႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတီႉလႆႈၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းတႅတ်ႈတေႃး၊ တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင်တီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉယူႇ ၸွမ်းထုင်ႉၼႆႉယူႇ။ ပေႃးလႆႈတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းၸင်ႇတေၸဵဝ်းထိုင်တီႈ ထိုင်လႅၼ်လႆႈ-ဝႃႈၼႆ ။


တႃႇတေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပႆႇထိုင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ (2016)။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃႈပႃးဝႆႉဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်လူင် တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ ပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်လူင်တႃႇၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈႁၢႆလႆႈၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇသင်ၶရႁၼ်းၶဝ်ၸဝ်ႈလႄႈသင်၊ တၢင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင် လႆႈတုၵ်းယွၼ်းမႃးတီႈ SSPP/SSA ႁႂ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလႄႈ တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊမႃး ၸင်ႇလႆႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး။ ပေႃးဝႃႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈသင်၊ ၵႃႉၶၢႆလႄႈသင်၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈဝႆႉၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း မိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် Computer ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၸုမ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း “တႆးၵိုင်ႇမိူင်း”လႄႈ “ၽွင်ႇတေးသျိၼ်းၵုၼ်ႁဵင်” ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်း ပၢင်သွၼ် Computer ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ။


ဝၼ်းတီႈ 30/09/2016 ၸုမ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း “တႆးၵိုင်ႇမိူင်း”လႄႈ ၽွင်ႇတေးသျိၼ်းၵုၼ်ႁဵင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် Computer တီႈႁိူၼ်း ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ + ၼၢင်းမူၺ်ၽွင် ဝဵင်းမႂ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇၶူးသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 30 ၵေႃႉ ။


ၸၢႆးပူဝ်ႇပူဝ်ႇလၢႆႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း “တႆးၵိုင်ႇမိူင်း” လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ယိၼ်းၸူမ်း ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၵူႈၵေႃႉဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵူႈလွင်ႈသေ ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ပဵၼ်မႃး ပၢင်သွၼ် Computer တေႃႇပေႃး ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၸွႆႈၶိုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈသေၵမ်း ”  ဝႃႈၼႆ ။


လုင်းၸၢႆးမူဝ်ၵီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ပၢင်သွၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈမီးမႃး သေပွၵ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်မိူဝ်းၼႃႈတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၼ် ၵၼ်သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ သေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ ။


ၼၢင်းလႃႉဝႅင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း Computer ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ဢၼ်လႆႈမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီတႄႉတႄႉၶႃႈ လႆႈတၢင်းႁူႉလွင်ႈၶွမ်ႊယဝ်ႉၵေႃႈ မီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် လႆႈဢူၺ်း ၵေႃႉမႂ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈယူႇဝၢၼ်ႈလႂ်မိူင်းလႂ်ၵေႃႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းတႄႉၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ဝႃႈ ယႃႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းႁူႉ တၢင်းႁၼ်ၼမ်ၼမ်သေၵမ်း” - ဝႃႈၼႆ ။


ပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႊၼႆႉ တႄႇဝၼ်းတီႈ 01-30 / 09/2016 ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ပူင်သွၼ်ပၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလွင်ႈၶွမ်ႊ Basic Computer Training ၶူးပူင်သွၼ်ပဵၼ်ၸၢႆး ယွတ်ႈၵွၼ်ၼုမ်ႇ၊ ၸၢႆးပူဝ်ႇပူဝ်ႇလၢႆႇ၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်ၸမ်20 ၵေႃႉ။ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


ၶွပ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးၿႃးၸၼ်ထရင်းသီႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း သိုပ်ႇၸႆးတႃလူင် ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းၶွပ်ႈ 67 ပီ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးၿႃးၸၼ်ထရင်းသီ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။


ဝၼ်းတီႈ 1-2/10/2559(2016) ၼႆႉတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ မီးပၢင်သိုပ်ႇၸႆးတႃလူင် ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းၶွပ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးၿႃးၸၼ်ထရင်းသီ လႄႈတေလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉႁဵတ်းၼႃးၿုၼ်ၽႄႇၵုသူလ် ပိူဝ်ႈပဵၼ်မင်းၵလ တီႈဝတ်ႉ ၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်ပဵၼ်တီႈပၵ်းတင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢိၵ်ႇတင်း သမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ။


ပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးၿႃးၸၼ်ထရင်းသီ ပဵၼ်ၽူႈႁၵ်ႉလႄႈမႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃး ၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈတႆးၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ၸင်ႇဢၼုၺၢတ်ႈပၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢိၵ်ႇတင်း သမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး လႆႈတင်ႈပၵ်းဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႂ်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈမႃး။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉယင်းဢၼုၺၢတ်ႈပၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ ႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးမႃးၵူႈပီလႄႈဢွၼ်ႁဵတ်းပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ပၼ်တႃႇပီႈၼွင်ႉ တႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ပၵ်းသဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးမႃးၵူႈပီ တေႃႇပေႃးပဵၼ်တီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း လဝ်ႈၶၢၼ်ၵၼ်သေ တၢင်းၾၢႆႇၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇတွင်ႈတဵဝ်းၸိုင်ႈထႆး ပေႃးဢဝ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း လႄႈတီႈဢႅဝ်ႇတွင်ႈတဵဝ်း ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးၿႃးၸၼ်ထရင်းသီၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 1/10/2559(2016) ဝၼ်းသဝ်

- မီးၵၢၼ်သိုပ်ႇၸႆးတႃပဵၼ်လႄႈသူတ်ႇထမ်းပဵၼ်ၽွလ်းမင်းၵလ(ၵၢင်ဝၼ်း / ၵၢင်ၶိုၼ်း)
- ၵၢင်ဝၼ်း မီးသုမ်ႉၸႃႇၵ(ႁူင်းထၢၼ်း)လဵင်းၽဵလ်း(ၵၢပ်ႈသွမ်း)သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၽူႈမႃးႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း
- ၵၢင်ဝၼ်း / ၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၵၢၼ်ၵႃႈ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းလႄႈၸိူင်းၸၢတ်ႈထႆး
  - ဝူင်းႁႆႇတိုင်ႈၶိူင်ႈလဵၼ်ႈၾိင်ႈငႄႈထႆး
  - ၵၢၼ်ႁႆႇတိုင်ႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး / ထႆး
  - ၵၢၼ်ၵႃႈဝႅၼ် လၢႆးၸိူင်း / လၢႆးယိူင်းတႆး / ထႆး

ဝၼ်းတီႈ 2/10/2559(2016) ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ

- မီးၵၢၼ်သိုပ်ႇၸႆးတႃလူင်လႄႈသူတ်ႇထမ်းပဵၼ်ၽွလ်းမင်းၵလ(ၵၢင်ဝၼ်း/ၵၢင်ၶိုၼ်း)
- ၵၢင်ဝၼ်း မီးသုမ်ႉၸႃႇၵ(ႁူင်းထၢၼ်း)လဵင်ႉၽဵလ်း(ၵၢပ်ႈသွမ်း)သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ
- မီးၵၢၼ်ၵႃႈ / ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းလႄႈၸိူင်းၸၢတ်ႈထႆး လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်
  - ဝူင်းႁႆႇတိုင်ႈၶိူင်ႈလဵၼ်ႈၾိင်ႈငႄႈထႆး
  - ၵၢၼ်ႁႆႇတိုင်ႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း
  - ၵၢၼ်ၵႃႈဝႅၼ်လၢႆးၸိူင်း/လၢႆးယိူင်းတႆး/တႆး

မၢႆတွင်း***
ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၽူႈလႂ်ၶႂ်ႈမႃးႁဵတ်းၵုသူလ်လူႇတၢၼ်းၸႃႇၵ(ႁူင်းထၢၼ်း)မႃးၸႅင်ႈၸိုဝ်ႈပၼ်ဝႆႉတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵေႃႈလႆႈလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇၵေႃႈလႆႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်း ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၸုမ်းလႂ် ၶႂ်ႈမႃးၵႃႈဝႅၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵုသူလ် ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးၿႃးပီၼႆႉၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၼႆဢေႃႈ။


သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates