ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ႁူမ်ႈၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆးႁူမ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈငႄႈၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈၸတ်းပၢင်ပွႆး ပီမႂ်ႇတႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ ပီၼႆႉ ဢၢၼ်းၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလိူဝ်ၵူႈပီ/ ၵူႈတီႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈၸတ်းၼႂ်း မိူင်းတႆးၵႃႈပူၼ်ႉမႃး။

Kieng Tung
ပၢႆႉတူဝ်လိၵ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပီမႂ်ႇတႆး 2107 ၼီႈ (ပီငူး) ဢၼ်တေမႃးထိုင် ဝၼ်းထိ 12-14/12/12 တၢင်းၼႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆးၵူႈၸႄႈဝဵင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းတီႈၵဵင်းတုင်။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ မီးၵၢၼ်ႁွင်ႉမွၵ်ႇထိုင် ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ၶွင်ႊသီႊ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ဢဵၼ်ႁႅင်းပၢင်ပွႆးတင်းၼမ်- ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးတီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၾိင်ႈထုင်းတၢင်းသႃသၼႃ တေၸတ်းတီႈၸွမ်သၵ်း (ၵၢင်ဝဵင်း)၊  ပၢင်ပွႆးလဝ်ႇ မူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ် ၸတ်းတီႈဝၢင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႃးၶမ်း၊ ယၢၼ်ၾၢႆႇ တူၵ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်မွၵ်ႈ 5 လၵ်း။ (ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ဢၢၼ်းၸတ်းတီႈဝၢင်းလဵၼ်ႈႁႅင်းၶူင်ႇၵႂၢႆးၸူၼ်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၼ်ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇပေႃးၵႂၢင်ႈပဵင်းပေႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၸတ်းပွႆးပၢင်ယႂ်ႇလူင် လႄႈ ၸင်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇၸတ်းတီႈဝၢင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း ၸၼ်ၸွမ်ၼႃးၶမ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းတီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႃႈတႃ/ၸိုဝ်ႈသဵင်/ၵုၼ်းမုၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈၾိင်ႈငႄႈ(ဝတ်ႉထၼထမ်း)လီငၢမ်း မိူင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်လႆႈ ႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်းၾိင်ႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်းၸႃ၊ လွင်ႈၼုင်ႈတၢင်းဝႆ၊ ၾိင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်သိုပ်ႇတၢမ်လၢမ်းမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်း ႁိုင် ထိုင် 700 ပီပၢႆ ဢမ်ႇယဵၼ်ၵၢႆႁၢႆႁူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်မႃးပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး / ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2107 ၼီႈၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 09/10/2012 တီႈတႃႈၵုင်ႈ၊ ဝႃႈတေၶွၼ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2107 ၼီႈ (ပီငူး) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်- ၼႆယဝ်ႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2107 ၼီႈၼႆႉ တီႈမိူင်းလႃး (ငဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်းမိူင်းလႃး NDAA) ၸတ်းတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထိ 09-16/11/12 (ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း)၊ ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး တီႈၵဵင်းတုင် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတေဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ သိုပ်ႇၵႂႃႇဝႄႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႃးတီႈမိူင်းလႃး- ၼႆယူႇ။
 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates