ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႊပၼ်ႊထိဝ်ႊ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈမူႇပိူင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 72 တီႈမိူင်းဢႃႊမေႊရိၵႃႊ။


ဝၼ်းတီႈ 20/09/2017 ၼႆႉယူႇတီႈၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႊပၼ်ႊထိဝ်ႊ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈမူႇ ပိူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ပွၵ်ႈၵမ်း 72 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ မိူင်းဢမေႊရီႊၵႃႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႊပၼ်ႊထိဝ်ႊ တေသပ်းလႅင်းၼႄၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။


ၶၢဝ်းတၢင်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢူးတွင်းထုၼ်း ၽူႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဢူးၵျေႃႇ တိၼ်ႇ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢိၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢႆလၢႆၵေႃႉ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။


ဝၼ်းတီႈ 16/09/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢူးၽိဝ်းမိၼ်ႉတဵင်း တင်း ၽွင်းတၢင်လူင် မိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈတႃႈၵုင်ႈ ၸွမ်းသူင်ႇ တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။


ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပဵၼ်ၵေႃႉႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မႃးၵမ်ႈၼမ်။
ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ ဢိင်မႃးတီႈ Burmese.dvb.no
 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates