ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုင်သၢင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶပ်းၶိုင်ၸွႆႈတႃႇပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ လၢႆးႁႃလွၵ်းၵၢတ်ႇ ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈ။


ဝၼ်းတီႈ 10 -11/09/2017 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵူင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈလိၼ်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။


ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈယႃႇထၢင်ႇယႂ်ႇၸိူဝ်ႉ ၽၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၊ ယႃႇဢဝ်ၸႂ်လေႃးၽဝႃႈသေ ၸႂ်ႉယႃႈၶႃႈမူင်ႈမႅင်းတိၵ်းတိၵ်း ယွၼ်ႉပေႃးမိူဝ်း ၼႃႈမႃးမၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတီႈလိၼ်ႁဝ်းလူႉၵွႆ ၽုၵ်ႇသင်ဢမ်ႇလႆႈ ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈၶၢႆသေ ၵႂႃႇယူႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း ပေႃးပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈတီႈလိၼ်ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉသေ ၵႃႈလႆႈမႃးႁဵတ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉပိူၼ်ႈ ၵူၺ်းယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။


ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆလွင်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈပႅင်းမႅတ်ႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ၊ လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတႃႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးၶၢႆလႆႈ ႁႂ်ႈမီးလွၵ်းၵၢတ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶူဝ်းႁႆႈ၊ၶူဝ်းသူၼ်ပႃးၸဵမ်ၽွၼ်းၸႃႉယႃႈၶႃႈမူင်ႈ မႅင်းလွင်ႈတီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 02/03/2017 ၵေႃႈ ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တင်း ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ ၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ်၊ ၸၢႆးလၢဝ်ၶမ်း ၾၢႆႇသဵၼ်ႈမၢႆ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း လၢႆဝၢၼ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ်၊ ဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ၊ သၢႆလႄး၊ ၵုင်းသုတ်း၊ တၢမ်ၽၢၵ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ တွင်ႈထၢမ် လွင်ႈၵၢၼ်ယူႇၵၢၼ်ၵိၼ်၊ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်ႁႃလွၵ်းၵၢတ်ႇ၊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo by Sai Pune Harn
 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates