ၾူၼ်တူၵ်းလၢႆဝၼ်းၼမ်ႉၼွင်း ထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈၾူၼ်တူၵ်းလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼမ်ႉမႄႈသၢႆၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ၵၢတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း လၢႆတီႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။


ဝၼ်းတီႈ 12/09/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5-6 မူင်းၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၸွမ်းၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ၵၢတ်ႇသၼ်သၢႆး(ၶ) တႃႈလေႃႉလႄႈ ပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း။


ၸၢႆးသႅင် ၵူၼ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼမ်ႉတႄႉထူမ်ႈမိူဝ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် တၢင်းပွတ်းႁဝ်းယူႇၼႆႉ ၼမ်ႉယွမ်းလူင်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶီႈၵူမ်ႇၶီႈငႂ်ႈ ဢၼ် လႆမႃးၸွမ်းၼမ်ႉၵိုတ်းၶၢင်ႉတင်းၼမ်။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၼႆႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈထူမ်ႈၼွင်း မႃးၵမ်းလဵဝ် တေလႆႈဝႃႈ ၶိုၼ်ႈသုင်ဝႆႉယူႇ။ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပတ်းၽဵဝ်ႈၶီႈၵူမ်ႇၶီႈငႂ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ႁဝ်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။


ပႃႈၼၢင်း ယူႇပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး (ၶ) လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈၼႂ်း ၵၢတ်ႇသၼ်သၢႆး သမ်ႉပေႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႇၶၢႆ လႆႈၶၢႆႉမႃးၶၢႆၸွမ်းတၢင်း။ ပႃႈႁဝ်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇမိူဝ်ႈၵႆႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသိုဝ်ႉသင် ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၼမ်ႉတေၼွင်းထူမ်ႈၼမ် ၵူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇယဝ်ႉၼႆသေ ဢွၵ်ႇမႃးၵမ်းလဵဝ်။ ဢွၵ်ႇမႃးၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇတၼ်းႁိုင်သင် ၼမ်ႉၼႆႉ လႆၶဝ်ႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ ၼွင်းယိုင်ႈၶိုၼ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။


ဝၼ်းတီႈ 11-12 ၼႆႉၾူၼ်တူၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆႁႃႈလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈယုင်း၊ ၼမ်ႉသၢႆ လႆၼွင်း လူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ၵၢတ်ႇတႃႇလေႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇၼွင်း ပဵင်းၵမ်းပူၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။


ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် 2017 ၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ႉသၢႆယိုင်ႈလူၼ်ႉၾင်ႇ ၼွင်းလုပ်ႇၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း ၸွမ်းပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်၊ ၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ၊ ပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း၊ တွင်ၵေႃႉၼႂ်းလႄႈ ပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ဢိၵ်ႇ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၾင်ႇမႄႈသၢႆၵေႃႈ ၸွမ်းၵၢတ်ႇလွႆဝဝ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸွမ်းၾင်ႇ ၼမ်ႉသၢႆ၊ ၸွမ်းႁိူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈတင်းၼမ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ သိူဝ်ႈၽႃႈ၊ ၽႃႈႁူမ်ႈ၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၊ မၢင်လၢၼ်ႉ/ႁၢၼ်ႉ သိူဝ်ႈၽႃႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ ပေႃးလႆႈၶၢႆထုၵ်ႇၶၢႆပေႃး တင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။


ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 12/09/2017 ၼႆႉယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်ႉႁွင်ႈပွၵ်ႉၵၢင်ဝဵင်းၼွင်းထူမ်ႈၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ တၢင်းၵႃးလုၵ်ႉသီႇပေႃႉၵႂႃႇၼမ်ႉတူႈ။ ယွၼ်ႉၾူၼ် တူၵ်း ႁႅင်းလႄႈ တၢင်ႇဝဵင်းၵေႃႈလိၼ်ၵူၼ်ႇထူမ်တၢင်း၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။
 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates