ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်ၼမ်ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၵမ်းၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးလွင်ႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၸီႉၸမ်ႈၼႄႉၼမ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်ၼမ်။


ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ- "တီႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈသင်။ တီႈၸုမ်း ၽွင်းလူင်ၶဝ်လႄႈသင် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈပူၵ်းပွင်၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼႆၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈ လွၵ်းတွၼ်ႈၶွင်ၼၢင်းယိင်းၼႆႉၶဝ်ႈပႃးမႃး၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးမႃးၼမ်ၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထုၵ်ႇလီပၼ်တၢင်းႁူႉၼၢင်းယိင်း ႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈပႃးမႃးၸိူဝ်းၼႆႉတွၼ်ႈၼိုင်ႈ"- ဝႃႈၼႆ။


သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ-တီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈတီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈပဵၼ်မႃးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵၼ်၊ လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းမႃး ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းလႄႈသင်၊ ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈသင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း။ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶဝ်ၵေႃႈမီးယူႇၾၢႆႇၼိုင်ႈ၊ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႁဝ်းၵေႃႈမီးယူႇၾၢႆႇၼိုင်ႈသေ လွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉမၼ်းတေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း မိူဝ်းၼႃႈၼမ်တႄႉတႄႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်၊ လွင်ႈယုမ်ယမ်ၼိူဝ်ၵၼ်ၵေႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈႁၢႆၵႂႃႇ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းလူင်ၵေႃႈၵမ်းၵမ်းလီႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်။ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၶဝ်ၵေႃႈလႆႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈႁၼ်လီၸွမ်း။


ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၵၢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း။ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်း တေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်းႁဝ်းဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်ႇယၢၼ်းတေႃႇၵၼ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၢင်တိုၵ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼမ်ၼမ်၊ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၸိူင်ႉ- ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးမိူင်း လၢတ်ႈ။


တွၼ်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS လႆႈတုၵ်းယွၼ်းပႃး ႁႂ်ႈလႆႈတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးထႅင်ႈတင်းၼမ်-ၼႆယဝ်ႉ။


"ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမႃးၵမ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇမႃးသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဝၢႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ တင်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း၊ ၼိုင်ႈၶၵ်ႉၼိုင်ႈတွၼ်ႈတႄႉလီပဵင်းပေႃးၸႂ်ယူႇ၊ တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉဢွၵ်ႇတူဝ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ လွင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၽွၼ်းၵၢၼ်မၼ်း ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇတေ လၢတ်ႈလႆႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ"-ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးမိူင်း လၢတ်ႈ။


ဢိင်ၼိူဝ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ယူႇတီႈသုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်းလီၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) ႁွင်ႉမွၵ်ႇမႃးသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈမူႇၸုမ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းတီႈ 10/09/2017 ထိုင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ။


ဝၼ်းတီႈ 11/09/2017 တွၼ်ႈပွတ်းၼႂ် တင်ႈတႄႇယၢမ်း 10 မူင်းထိုင် 11 မူင်း၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ RCSS ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း 6 ၵေႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢိၵ်ႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ် ဢိၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢႆလၢႆၵေႃႉ တီႈသုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်းလီၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။


တင်ႈတႄႇယၢမ်း 11:00 တေႃႇထိုင်မွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ NRPC ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႉသူၺ်ႇ ဢိၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်း NRPC ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယႃႇပျေႉ လႄႈ ၼႂ်းၸုမ်းၸိူဝ်း NRPC ။ ဝၢႆးဝၼ်းယၢမ်း 14:00 မူင်းတေႃႇထိုင်တၢမ်းၶမ်ႈႁိမ်း 17:00 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပႆလိၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၸူဝ်းဝိၼ်း တီႈႁွင်ႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ပယိၼ်ႉၼွင်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။
 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates