ၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ၶႅင်ႇၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၸႅၵ်ႇဝၢၵ်ႈၼႃႈ ၵၢၼ် တႃႇတေၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25/09/2017 တေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။


ဝၼ်းတီႈ 12/09/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈႁူင်းႁေႃ မွၵ်ႇၵွၼ် ပွၵ်ႉပၢင်ႇၵျွင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၶွမ်ႊမတီႊၽူႈပွင် ၵၢၼ် 26 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႅပ်း တတ်း ၼႃႈၵၢၼ် 6 ၶေႃႈ ဝႃႈၼႆ။


ၸၢႆးႁၢၼ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ “ ၼႂ်းၶေႃႈ တႅပ်းတတ်း 6 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႅပ်းတတ်းတႃႇတွၼ်ႈသူး ၵူၼ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉ။ သူးတီႈၼိုင်ႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယိူင်း ဝႆႉ မွၵ်ႈ 5 သႅၼ်ပျႃး၊ တီႈသွင် ယိူင်းဝႆႉ 3 သႅၼ် ပျႃး၊ တီႈသၢမ်သမ်ႉ 2 သႅၼ်ပျႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သူးယွမ်ႉၸႂ်ၵေႃႈ တေမီးထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။


ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် 6 ၶေႃႈ ဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ တႅပ်းတတ်းၼၼ်ႉ - 1) ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇ ၼင် ဝၼ်းတီႈ 25/09/2017၊  2) ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး မွပ်ႈယိုၼ်ႈတွၼ်ႈသူး(ရၢင်းဝလ်း)၊ 3) မွၵ်ႇၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ 4) ဝၼ်းတီႈ 22/09/2017 ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၊ 5) တေ တၢင်ႇမၢႆၾၢင် လွင်ႈၸုမ်းတေ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်၊ 6) လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းဢိူင်ႇၽႂ်ဢိူင်ႇမၼ်း ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၸွႆႈဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁင်းၽႂ်မၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။


ၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်တႆး တေၶႅင်ႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တေၶႅင်ႇၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၸုမ်း - ၸုမ်းမိူင်းယေႃ၊ မိူင်းယၢင်း၊ ႁူဝ်ပိုၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ၊ လႃႈသဵဝ်ႈၸုမ်း(1)၊ ၸုမ်း(2)၊ ၼမ်ႉပွင်ႈ၊ မၢၼ်ႈပႅၼ်ႈ၊ မွၵ်ႇတွင်း၊ ႁၢင်ၼႃး၊ မႅင်းၵႅင်း၊ ၼမ်ႉပူ၊ ၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဢီႇၼၢႆး၊ ၼွင်မွၼ်၊ ၸေႈဢႅၼ်ႇ၊ မိူင်းတဵမ်၊ ပုင်းထုၼ်းလႄႈ မႄႈႁၢၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။


ပၢင်ၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉ တေတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 25/09/2017 ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း။ တေမီးပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၸုမ်း လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်၊ ၸုမ်းပၼ်ႁႅင်း ၵူႈဢိူင်ႇၵူႈယွင်း ဢဝ်တီႈယူႇ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးသေ ၸင်ႇတႄႇၶႅင်ႇပိတ်ႉၵၼ် တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 12 ၼႆယဝ်ႉ။


ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵႆယၢၼ် ၽေးၶဵၼ်ယႃႈ မဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။
 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates